Het Boek

Mattheüs 16:1-28

Jezus voorspelt zijn dood

1Op een dag kwamen er Farizeeën en Sadduceeën naar Jezus toe om Hem op de proef te stellen. Zij vroegen Hem om een teken uit de hemel als bewijs van wie Hij was. 2Hij antwoordde: ‘Is de lucht ʼs avonds rood, dan zegt u: “Het wordt goed weer.” 3Is de lucht ʼs morgens rood, dan zegt u: “Het wordt slecht weer.” U ziet aan de lucht wat voor weer het wordt. Maar in wat voor tijd u leeft, daar hebt u geen inzicht in! 4Dit slechte en onbetrouwbare volk wil dus een teken uit de hemel hebben. Het zal geen enkel teken krijgen dan het teken van Jona.’ Jezus keerde hun de rug toe en ging weg. Hij stak met zijn leerlingen het meer over.

5Aan de overkant kwamen zijn leerlingen tot de ontdekking dat zij waren vergeten brood mee te nemen. 6‘Pas op voor de gist van de Farizeeën en Sadduceeën,’ waarschuwde Jezus. 7Zij dachten dat Hij dit zei omdat zij geen brood bij zich hadden. 8Jezus wist wel wat er in hen omging en zei: ‘Wat hebben jullie toch weinig vertrouwen in Mij! Waarom maken jullie je zorgen over brood? 9Begrijpen jullie het dan nog niet? Zijn jullie vergeten dat Ik vijfduizend mensen van maar vijf broden te eten heb gegeven? En dat er volle manden overbleven? 10Weten jullie niet meer dat Ik later vierduizend mensen van zeven broden te eten heb gegeven? En dat er weer heel veel overbleef? 11Waarom denken jullie dan dat Ik het zojuist over brood had? Ik waarschuwde jullie voor de gist van de Farizeeën en Sadduceeën!’ 12Eindelijk begrepen zij dat Hij met gist de leer van de Farizeeën en Sadduceeën bedoelde.

13Toen Jezus in Caesarea Filippi kwam, vroeg Hij zijn leerlingen: ‘Wie ben Ik, de Mensenzoon, volgens de mensen?’ 14‘Sommigen zeggen dat U Johannes de Doper bent,’ antwoordden zij. ‘Anderen denken dat U Elia bent. Of Jeremia of een van de andere profeten.’ 15‘En jullie dan?’ vroeg Hij. ‘Wat denken jullie over Mij? Wie ben Ik?’ 16Simon Petrus zei: ‘U bent de Christus, de Zoon van de levende God.’ 17‘Gelukkig ben jij, Simon, zoon van Jona! Mijn hemelse Vader heeft je dit persoonlijk duidelijk gemaakt. Je hebt dit niet van een mens van vlees en bloed. 18Jij bent Petrus, de rots waarop Ik mijn Gemeente zal bouwen. De poorten van het dodenrijk zullen nooit macht over haar krijgen. 19Ik zal je de sleutels geven van het Koninkrijk van de hemelen. Alles wat je op aarde bindend verklaart, zal ook in de hemel bindend zijn. En alles wat je op aarde ontbindt, zal ook in de hemel ontbonden worden.’ 20Hij verbood zijn leerlingen ten strengste iemand te vertellen dat Hij de Christus was.

21Van toen af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en daar verschrikkelijke dingen zou meemaken. Hij zou in de handen van de verantwoordelijke oudsten, priesters en bijbelgeleerden vallen en gedood worden. Maar op de derde dag zou Hij weer levend worden. 22Petrus nam Hem apart om Hem terecht te wijzen. ‘Dat mag niet, Here,’ zei hij. ‘God zal ervoor zorgen dat U zoiets niet overkomt.’ 23Jezus keerde hem de rug toe en zei: ‘Maak dat je wegkomt, Satan! Je bent een valstrik voor Mij. Jij bent niet gericht op wat God wil, maar op wat mensen willen.’ 24Daarna zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Hij moet zijn kruis opnemen en Mij volgen. 25Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege Mij verliest, zal het behouden. 26Wat hebt u eraan de hele wereld te winnen en uw leven te verspelen? En wat zou u kunnen geven in ruil voor uw leven? 27Ik, de Mensenzoon, zal samen met mijn engelen komen in de schitterende heerlijkheid van mijn Vader om iedereen te oordelen naar zijn daden.

28Luister, Ik zeg dat sommigen van jullie die hier bij Mij staan, Mij, de Mensenzoon, nog tijdens hun leven zullen zien komen in koninklijke waardigheid.’

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 16:1-28

Fariseii și saducheii cer un semn

(Mt. 12:38-39; Mc. 8:11-13; Lc. 12:54-56)

1Apropiindu‑se de El ca să‑L pună la încercare, fariseii și saducheii I‑au cerut să le arate un semn din cer1 Vezi nota de la 12:38..

2Dar Isus, răspunzând, le‑a zis: „Când se înserează, voi spuneți: «Va fi vreme frumoasă, pentru că cerul este roșu învăpăiat.» 3Iar dimineața, spuneți: «Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roșu întunecat.» Fața cerului știți s‑o pricepeți, dar semnele vremurilor nu le puteți pricepe? 4O generație rea și adulteră caută un semn, dar nu i se va da un alt semn decât semnul lui Iona“4 Vezi 12:39-41.. Apoi i‑a lăsat și a plecat.

Drojdia fariseilor și a saducheilor

(Mc. 8:14-21)

5Când ucenicii au ajuns de cealaltă parte a mării, și‑au dat seama că au uitat să ia pâini. 6Isus le‑a zis: „Aveți grijă și păziți‑vă de drojdia fariseilor și a saducheilor!“

7Ei vorbeau între ei7 Sau: Ei se gândeau în sinea lor., zicând: „Ne spune așa pentru că n‑am luat pâini.“

8Cunoscând aceasta, Isus le‑a zis: „Puțin credincioșilor! De ce vorbiți între voi8 Sau: De ce vă gândiți în sinea voastră. că n‑aveți pâini? 9Tot nu înțelegeți? Nici nu vă mai aduceți aminte de cele cinci pâini pentru cei cinci mii de oameni și câte coșnițe ați strâns? 10Nici de cele șapte pâini pentru cei patru mii de bărbați și câte coșuri ați strâns? 11Cum de nu înțelegeți că nu despre pâini v‑am vorbit?! Ci v‑am spus să vă păziți de drojdia fariseilor și a saducheilor!“ 12Abia atunci au înțeles ucenicii că El nu le zisese să se păzească de drojdia pentru pâine, ci de învățătura fariseilor și a saducheilor.

Mărturisirea de credință a lui Petru

(Mc. 8:27-30; Lc. 9:18-21)

13Isus a venit în părțile Cezareei lui Filip13 Cetatea a fost întemeiată de tetrarhul Filip (care a domnit între anii 4–34 d.Cr.), fiul lui Irod cel Mare, fiind situată la izvoarele Iordanului (vezi Flavius Josephus, Antichități, XVIII, 2.1). A nu se confunda cu portul mediteranean Cezareea Maritima. și i‑a întrebat pe ucenicii Săi, zicând:

– Cine zic oamenii că este Fiul Omului?

14Ei au zis:

– Unii zic că este Ioan Botezătorul, alții zic că este Ilie, iar alții spun despre El că este Ieremia sau unul dintre profeți.

15El le‑a zis:

– Dar voi, cine ziceți că sunt Eu?

16Simon Petru, răspunzând, a zis:

– Tu ești Cristosul, Fiul Dumnezeului cel Viu!

17Isus, răspunzând, i‑a zis:

– Fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona17 Sau, cf. In. 1:42; 21:15-17: Simone, fiul lui Ioan, variantă bine atestată de mss în evanghelia lui Ioan., pentru că nu carnea și sângele ți‑au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu Care este în ceruri. 18Iar Eu îți spun că tu ești Petru18 Domnul Isus generează un joc de cuvinte între piatră (gr.: petros – Petru) și stâncă (gr.: petra), în ideea că Biserica nu va fi zidită pe o piatră (gr.: petros), ci pe o stâncă (gr.: petra), adică pe afirmația lui Petru, care dovedește credința în Cristos. și pe această stâncă Îmi voi zidi Biserica18 Acest cuvânt apare în evanghelii doar în versetul de față și în 18:17. Termenul, întrebuințat în LXX cu privire la adunarea lui Israel, era folosit în perioada NT pentru a desemna o adunare formată din cetățenii liberi, cu drept de vot, ai unei așezări. În cazul de față Biserica apare ca o instituție, spre deosebire de 18:17, unde apare ca o adunare locală., iar porțile Locuinței Morților18 Gr.: Hades n‑o vor birui. 19Îți voi da cheile Împărăției Cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri.19 Sau: orice vei opri pe pământ va fi oprit în ceruri, iar orice vei permite pe pământ va fi permis în ceruri.

20Atunci le‑a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este Cristosul.

Isus vorbește despre moartea și învierea Sa

(Mc. 8:31-33; Lc. 9:22)

21De atunci încolo, Isus a început să le arate ucenicilor că El trebuie să meargă la Ierusalim și să sufere multe din partea bătrânilor21 Probabil membri laici ai Sinedriului (vezi nota de la 5:22), capi ai celor mai importante familii evreiești [peste tot în carte]., a conducătorilor preoților și a cărturarilor, să fie omorât, iar a treia zi să fie înviat.

22Petru însă L‑a luat deoparte și a început să‑L mustre, zicând:

– Dumnezeu să aibă milă de Tine, Doamne! Să nu cumva să Ți se întâmple așa ceva!

23Dar Isus S‑a întors și i‑a zis lui Petru:

– Pleacă! Înapoia Mea, Satan23 Cuvânt împrumutat din ebraică, însemnând vrăjmaș sau acuzator.! Tu ești un prilej de poticnire23 Vezi nota de la 13:41. pentru Mine, căci nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile oamenilor.

Prețul uceniciei

(Mc. 8:34–9:1; Lc. 9:23-27)

24Atunci Isus le‑a zis ucenicilor Săi:

– Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să‑și ia crucea și să Mă urmeze. 25Căci oricine vrea să‑și salveze viața o va pierde, dar cel ce‑și pierde viața de dragul Meu, o va găsi. 26Într-adevăr, la ce i‑ar folosi unui om să câștige întreaga lume, dacă și‑ar pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimbul sufletului său? 27Căci Fiul Omului urmează să vină în slava Tatălui Său împreună cu îngerii Lui și atunci El va răsplăti fiecăruia după lucrarea lui. 28Adevărat vă spun că sunt unii dintre cei ce stau aici care nu vor gusta nicidecum moartea înainte de a‑L vedea pe Fiul Omului venind în Împărăția Sa.28 Posibil ca această predicție să se refere la episodul „schimbării la față“ (vezi 17:2 și 2 Pet. 1:16) sau la episodul „coborârii Duhului Sfânt“, din F.A. 2.