Het Boek

Mattheüs 1

De afkomst van Jezus

1Stamboom van Jezus Christus, een afstammeling van David, die een afstammeling van Abraham was. Abraham was de vader van Isaak, Isaak de vader van Jakob, Jakob de vader van Juda en zijn broers, Juda was de vader van Peres en Zerah, Tamar was hun moeder. Peres was de vader van Chesron, Chesron de vader van Aram, Aram was de vader van Amminadab, Amminadab de vader van Nachson, Nachson was de vader van Salmon, Salmon de vader van Boaz, Rachab was zijn moeder. Boaz was de vader van Obed, Ruth was zijn moeder. Obed was de vader van Isaï en Isaï de vader van David, de koning. David was de vader van Salomo, Salomoʼs moeder was de vrouw van Uria. Salomo was de vader van Rechabeam, Rechabeam de vader van Abia. Abia was de vader van Asaf, Asaf de vader van Josafat, Josafat de vader van Joram, Joram was de vader van Uzzia, Uzzia de vader van Jotam, Jotam de vader van Achaz, Achaz de vader van Hizkia, 10 Hizkia was de vader van Manasse, Manasse de vader van Amos, Amos de vader van Josia, 11 Josia was de vader van Jechonja en zijn broers, die geboren werden in de tijd van de verbanning naar Babel.

12 Na die verbanning werd Jechonja vader van een zoon, die Sealtiël heette. Sealtiël was de vader van Zerubbabel, 13 Zerubbabel de vader van Abiud, Abiud was de vader van Eljakim, Eljakim de vader van Azor, 14 Azor de vader van Sadok, Sadok de vader van Achim, Achim de vader van Eliud, 15 Eliud was de vader van Eleazar, Eleazar de vader van Mattan, Mattan was de vader van Jakob, 16 Jakob de vader van Jozef, die getrouwd was met Maria, de moeder van Jezus, die Christus genoemd wordt.

17 Van Abraham tot David zijn dus veertien generaties, van David tot de verbanning naar Babel ook veertien generaties en van de verbanning tot de geboorte van Christus nog eens veertien generaties.

De ouders van Jezus

18 De geboorte van Jezus Christus gebeurde als volgt. Toen zijn moeder Maria aan Jozef uitgehuwelijkt was maar nog niet met hem samenwoonde, bleek zij in verwachting te zijn door de Heilige Geest. 19 Omdat Jozef een rechtschapen mens was en haar de schande wilde besparen, besloot hij om in stilte van haar te scheiden.

20 Terwijl hij hierover lag na te denken, verscheen hem een engel van de Here in een droom. ‘Jozef, zoon van David,’ zei de engel, ‘u kunt gerust uw vrouw Maria bij u in huis nemen. Zij is in verwachting door de Heilige Geest.

21 Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent “God redt”. Want Hij zal zijn volk redden van de zonden.’ 22 Daardoor zal in vervulling gaan wat God door de profeet Jesaja heeft gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger worden en een zoon baren! En men zal het kind Immanuël noemen, dat betekent: “God is met ons.” ’

24 Daarna werd Jozef wakker. Hij deed wat de engel had gezegd en nam zijn vrouw bij zich in huis. 25 Maar hij had geen gemeenschap met haar tot na de geboorte van het kind. En Jozef noemde Hem Jezus.

Nouă Traducere În Limba Română

Matei 1

Cartea genealogiei lui Isus Cristos

1Cartea genealogiei lui Isus Cristos, fiul lui David, fiul lui Avraam.

Lui Avraam i s-a născut Isaac,

lui Isaac i s-a născut Iacov,

lui Iacov i s-au născut Iuda şi fraţii acestuia,

lui Iuda i s-au născut Pereţ şi Zerah, mama lor fiind Tamar,

lui Pereţ i s-a născut Heţron,

lui Heţron i s-a născut Ram,

lui Ram i s-a născut Aminadab,

lui Aminadab i s-a născut Nahşon,

lui Nahşon i s-a născut Salmon,

lui Salmon i s-a născut Boaz, mama acestuia fiind Rahab,

lui Boaz i s-a născut Obed, mama acestuia fiind Rut,

lui Obed i s-a născut Işai, iar lui Işai i s-a născut regele David.

Lui David i s-a născut Solomon, a cărui mamă fusese înainte soţia lui Urie,

lui Solomon i s-a născut Roboam,

lui Roboam i s-a născut Abia,

lui Abia i s-a născut Asa,

lui Asa i s-a născut Iehoşafat,

lui Iehoşafat i s-a născut Iehoram,

lui Iehoram i s-a născut Uzia,

lui Uzia i s-a născut Iotam,

lui Iotam i s-a născut Ahaz,

lui Ahaz i s-a născut Ezechia,

10 lui Ezechia i s-a născut Manase,

lui Manase i s-a născut Amon,

lui Amon i s-a născut Iosia,

11 iar lui Iosia i s-a născut Iehonia şi fraţii acestuia, pe vremea exilului în Babilon.

12 După exilul în Babilon,

lui Iehonia i s-a născut Şealtiel,

lui Şealtiel i s-a născut Zerub-Babel,

13 lui Zerub-Babel i s-a născut Abiud,

lui Abiud i s-a născut Eliachim,

lui Eliachim i s-a născut Azor,

14 lui Azor i s-a născut Ţadok,

lui Ţadok i s-a născut Achim,

lui Achim i s-a născut Eliud,

15 lui Eliud i s-a născut Elazar,

lui Elazar i s-a născut Mattan,

lui Mattan i s-a născut Iacov,

16 iar lui Iacov i s-a născut Iosif, soţul Mariei, din care s-a născut Isus, Cel Care este numit Cristos[a].

17 Aşadar, de la Avraam până la David sunt în total paisprezece generaţii, de la David până la exilul în Babilon sunt paisprezece generaţii, iar de la exilul în Babilon până la Cristos sunt paisprezece generaţii.[b]

Naşterea lui Isus Cristos

18 Iată însă cum a avut loc naşterea lui Isus Cristos: Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif, dar înainte ca ei să locuiască împreună, ea a rămas însărcinată de la Duhul Sfânt. 19 Iosif însă, soţul ei, era un om drept şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii. De aceea el şi-a propus s-o părăsească pe ascuns[c].

20 Dar în timp ce se gândea el la aceste lucruri, iată că un înger al Domnului i s-a arătat în vis şi i-a zis: „Iosif, fiu al lui David, nu te teme s-o iei pe Maria de soţie, căci ce s-a conceput în ea este de la Duhul Sfânt! 21 Ea va naşte un Fiu, Căruia Îi vei pune numele Isus[d], pentru că El Îşi va mântui poporul de păcatele lui!“

22 Toate acestea s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce a spus Domnul prin profetul care zice: 23 „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi Îi vor pune numele Emanuel“[e], nume care, tradus, înseamnă „Dumnezeu este cu noi“.

24 Când s-a trezit din somn, Iosif a făcut aşa cum i-a poruncit îngerul Domnului. A luat-o pe Maria de soţie, 25 dar n-a cunoscut-o până când ea nu a dat naştere unui Fiu. Iar el I-a pus numele Isus.

Notas al pie

  1. Matei 1:16 Sau: Mesia; atât Cristos (greacă), cât şi Mesia (ebraică şi aramaică) înseamnă Cel care este uns; peste tot în carte
  2. Matei 1:17 În genealogiile biblice, unele nume, care nu sunt atât de importante, sunt omise fie pentru a relaţiona un anume individ în mod direct la un strămoş important, fie pentru a obţine numărul dorit, care de multe ori este un multiplu de şapte, așa cum este în acest text
  3. Matei 1:19 În contextul iudaic, logodna era un angajament mult mai puternic decât în zilele noastre şi nu putea fi ruptă decât printr-un act de divorţ; în Deut. 22:24 femeia logodită este numită soţie, iar în acest verset Iosif este numit soţul Mariei, chiar dacă erau doar logodiţi
  4. Matei 1:21 Isus este transcrierea în greacă a termenului ebraic Iosua (Ieşua), care înseamnă Domnul mântuie
  5. Matei 1:23 Vezi Isaia 7:14