Het Boek

Mattheüs 1

De afkomst van Jezus

1Stamboom van Jezus Christus, een afstammeling van David, die een afstammeling van Abraham was. Abraham was de vader van Isaak, Isaak de vader van Jakob, Jakob de vader van Juda en zijn broers, Juda was de vader van Peres en Zerah, Tamar was hun moeder. Peres was de vader van Chesron, Chesron de vader van Aram, Aram was de vader van Amminadab, Amminadab de vader van Nachson, Nachson was de vader van Salmon, Salmon de vader van Boaz, Rachab was zijn moeder. Boaz was de vader van Obed, Ruth was zijn moeder. Obed was de vader van Isaï en Isaï de vader van David, de koning. David was de vader van Salomo, Salomoʼs moeder was de vrouw van Uria. Salomo was de vader van Rechabeam, Rechabeam de vader van Abia. Abia was de vader van Asaf, Asaf de vader van Josafat, Josafat de vader van Joram, Joram was de vader van Uzzia, Uzzia de vader van Jotam, Jotam de vader van Achaz, Achaz de vader van Hizkia, 10 Hizkia was de vader van Manasse, Manasse de vader van Amos, Amos de vader van Josia, 11 Josia was de vader van Jechonja en zijn broers, die geboren werden in de tijd van de verbanning naar Babel.

12 Na die verbanning werd Jechonja vader van een zoon, die Sealtiël heette. Sealtiël was de vader van Zerubbabel, 13 Zerubbabel de vader van Abiud, Abiud was de vader van Eljakim, Eljakim de vader van Azor, 14 Azor de vader van Sadok, Sadok de vader van Achim, Achim de vader van Eliud, 15 Eliud was de vader van Eleazar, Eleazar de vader van Mattan, Mattan was de vader van Jakob, 16 Jakob de vader van Jozef, die getrouwd was met Maria, de moeder van Jezus, die Christus genoemd wordt.

17 Van Abraham tot David zijn dus veertien generaties, van David tot de verbanning naar Babel ook veertien generaties en van de verbanning tot de geboorte van Christus nog eens veertien generaties.

De ouders van Jezus

18 De geboorte van Jezus Christus gebeurde als volgt. Toen zijn moeder Maria aan Jozef uitgehuwelijkt was maar nog niet met hem samenwoonde, bleek zij in verwachting te zijn door de Heilige Geest. 19 Omdat Jozef een rechtschapen mens was en haar de schande wilde besparen, besloot hij om in stilte van haar te scheiden.

20 Terwijl hij hierover lag na te denken, verscheen hem een engel van de Here in een droom. ‘Jozef, zoon van David,’ zei de engel, ‘u kunt gerust uw vrouw Maria bij u in huis nemen. Zij is in verwachting door de Heilige Geest.

21 Zij zal een zoon krijgen, die u Jezus moet noemen. Dat betekent “God redt”. Want Hij zal zijn volk redden van de zonden.’ 22 Daardoor zal in vervulling gaan wat God door de profeet Jesaja heeft gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger worden en een zoon baren! En men zal het kind Immanuël noemen, dat betekent: “God is met ons.” ’

24 Daarna werd Jozef wakker. Hij deed wat de engel had gezegd en nam zijn vrouw bij zich in huis. 25 Maar hij had geen gemeenschap met haar tot na de geboorte van het kind. En Jozef noemde Hem Jezus.

Nkwa Asem

Mateo 1

Yesu Kristo asefo

1Yesu Kristo a ofi ɔhene Dawid ne Abraham abusua mu no mpanyimfo din na edidi so yi: Abraham ba ne Isak; Isak ba ne Yakob; Yakob nso mma ne Yuda ne ne nuanom. Yuda mma ne Peres ne Sera. Wɔn na ne Tamar. Peres ba ne Hesron, ɛnna Hesron nso ba ne Ram. Ram woo Aminadab; Aminadab woo Nahson. Nahson nso woo Salmon. Salmon ne ne yere Rahab woo Boas; Boas ne ne yere Rut woo Obed; Obed nso woo Yisai. Yisai ba ne ɔhene Dawid. Dawid ba ne Salomo. Dawid ne Bar-Seba a na anka ɔyɛ Uria yere no na wɔwoo Salomo. Salomo woo Rehaboam; Rehaboam woo Abia; Abia woo Asa. Asa woo Yehosafat; Yehosafat woo Yoram; Yoram nso woo Usia. Usia ba ne Yotam; Yotam ba ne Ahas; Ahas ba ne Hisikia. 10 Hisikia ba ne Manase; Manase ba ne Amon; Amon nso ba ne Yosia. 11 Yosia woo Yekonia ne ne nuanom. Wɔwoo wɔn bere a na Yudafo te nnomum mu wɔ Babilon no. 12 Wofi Babilon nnomum mu bae no nso mu awo ntoatoaso ni: Yekonia woo Seatiel; Seatiel woo Serubabel. 13 Serubabel woo Abihud; Abihud woo Eliakim; Eliakim nso woo Asor. 14 Asor ba ne Sadok; Sadok ba ne Akim; Akim ba ne Elihud. 15 Elihud ba ne Eleasar; Eleasar ba ne Matan. Matan nso ba ne Yakob; 16 Yakob woo Yosef a ɔwaree Maria no. Saa Maria yi na ɔwoo Yesu Kristo.

17 Awo ntoatoaso a efi Abraham so de besi ɔhene Dawid so yɛ dunan. Efi ɔhene Dawid so de besi bere a wɔfaa ɔman no nnomum kɔɔ Babilon no nso awo ntoatoaso yɛ dunan saa ara. Saa ara nso na efi bere a wotu fii Babilon san baa wɔn man mu bio no de besi Kristo awo so nso yɛ awo ntoatoaso dunan.

Yesu awo

18 Afei Yesu Kristo awo ho nsɛm ni: Wɔde ne na Maria maa Yosef sɛ ɔnware no. Saa bere no, na Maria yɛ ɔbaabun, ɛne sɛ, na onnim ɔbarima. Nanso Maria nam Honhom Kronkron so nyinsɛnee. 19 Ɛbaa saa no, ne kunu Yosef a odi ne ho ni no ampɛ sɛ obegu Maria anim ase nti, ɔyɛɛ n’adwene sɛ obegyaa no aware kokoam.

20 Bere a asɛm no ayɛ Yosef dadwene no, Awurade bɔfo beyii ne ho adi kyerɛɛ no dae mu. Ɔbɔfo no ka kyerɛɛ no se, “Yosef, Dawid aseni, nnyaa Maria aware, efisɛ, ne nyinsɛn no fi Honhom Kronkron. 21 Ɔbɛwo ɔbabarima na woato ne din Yesu; ase ne Agyenkwa, efisɛ, ɔno na obegye ne nkurɔfo nkwa afi wɔn bɔne mu.” 22 Eyi nyinaa baa mu de hyɛɛ nea odiyifo no kae no ma se:

23 ”Ɔbaabun bi benyinsɛn na wawo ɔbabarima, na wɔato ne din, Immanuel,” a ase ne sɛ, “Onyankopɔn ne yɛn wɔ hɔ.” 24 Bere a Yosef nyanee no, ɔyɛɛ sɛnea ɔbɔfo no hyɛɛ no sɛ ɔnyɛ no. Enti ɔkɔfaa ne yere Maria baa ne nkyɛn. 25 Yosef ne Maria anhyia da kosii sɛ Maria woo ɔbabarima maa Yosef too ne din “Yesu”.