Het Boek

Maleachi 2:1-17

De ontrouw van Gods volk

1-2Laat de priesters luisteren naar deze waarschuwing van de Here van de hemelse legers: ‘Als uw gedrag niet verandert en u Mij niet eert, zal Ik u treffen met een vreselijke straf. In plaats van u te zegenen, zal Ik u bedelven onder vervloekingen. Ja, Ik heb mijn zegen al in vervloeking veranderd, omdat de dingen die voor Mij erg belangrijk zijn, niet serieus worden genomen. 3Neem er nota van dat Ik uw kinderen zal afstraffen en u de uitwerpselen van die offerdieren in het gezicht zal werpen en uzelf zal weggooien als mest. 4Dan zult u zien dat Ik het was die u deze waarschuwing stuurde. Want Ik wilde dat u weer de geboden die Ik Levi heb gegeven, zou gehoorzamen,’ zegt de Here van de hemelse legers. 5‘Ik gaf hem deze wetten om hem leven en vrede te geven. Hij kon daardoor zijn eerbied en respect voor Mij tonen. 6Hij onderwees de mensen de waarheid die hij van Mij had ontvangen. Hij loog niet en bedroog niemand. Hij leidde een goed en rechtvaardig leven en velen die waren afgedwaald, bracht hij weer op de rechte weg. 7De mond van de priester hoort over te vloeien van kennis van God, zodat de mensen leren leven volgens Gods wetten. Priesters zijn boodschappers van de Here van de hemelse legers en de mensen horen hen om onderricht te vragen. 8Maar zo bent u niet! U bent zelf van Gods weg afgeweken en u heeft velen laten struikelen door wat u hen onderwijst. Mijn verbond met Levi is door u misvormd en tot een bespotting gemaakt,’ zegt de Here van de hemelse legers. 9‘Daarom maak Ik u verachtelijk in de ogen van heel dit volk. Want u hebt Mij niet gehoorzaamd en liet sommige mensen de wet breken zonder hen te berispen.’

10Wij zijn kinderen van dezelfde vader en zijn geschapen door dezelfde God. Waarom zijn wij elkaar dan ontrouw en schenden wij het verbond van onze voorouders? 11In Juda, Israël en Jeruzalem heerst gebrek aan trouw, want de mannen van Juda hebben de heilige en geliefde tempel van de Here ontheiligd door te trouwen met heidense vrouwen die afgoden aanbidden. 12Laat de Here iedereen die dit gedaan heeft, zonder uitzondering uitroeien uit zijn volk, ook al brengt hij Hem offers. 13En dan is er nog iets: het altaar van de Here wordt overstelpt met tranen, omdat Hij niet langer aandacht schenkt aan uw offers en u geen zegen van Hem meer ontvangt. 14‘Waarom?’ vraagt men zich af. ‘Waarom heeft God ons verlaten?’ Omdat de Here er getuige van is geweest hoe u de vrouw met wie u als jongeman trouwde, ontrouw bent geworden. Zij was toch uw levensgezel en de vrouw voor wie u beloofde trouw te zorgen! 15U werd met uw vrouw verbonden door God. Volgens zijn wijze bedoeling werd u door het huwelijk één in zijn ogen. Hij wil dat u kinderen krijgt die God werkelijk trouw zijn. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw. 16‘Want Ik verafschuw het wanneer een man zijn vrouw wegstuurt, wie zoiets doet besmeurt zichzelf met onrecht. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw,’ zegt de Here, de God van Israël.

17U vermoeit de Here met uw woorden. ‘Waarmee doen wij dat dan?’ vraagt u. Door te zeggen dat wie kwaad doet, goed is in de ogen van de Here en dat de Here zo iemand waardeert. Of door te vragen: ‘Waar blijft God met zijn rechtvaardigheid?’

New International Version - UK

Malachi 2:1-17

Additional warning to the priests

1‘And now, you priests, this warning is for you. 2If you do not listen, and if you do not resolve to honour my name,’ says the Lord Almighty, ‘I will send a curse on you, and I will curse your blessings. Yes, I have already cursed them, because you have not resolved to honour me.

3‘Because of you I will rebuke your descendants2:3 Or will blight your corn; I will smear on your faces the dung from your festival sacrifices, and you will be carried off with it. 4And you will know that I have sent you this warning so that my covenant with Levi may continue,’ says the Lord Almighty. 5‘My covenant was with him, a covenant of life and peace, and I gave them to him; this called for reverence and he revered me and stood in awe of my name. 6True instruction was in his mouth and nothing false was found on his lips. He walked with me in peace and uprightness, and turned many from sin.

7‘For the lips of a priest ought to preserve knowledge, because he is the messenger of the Lord Almighty and people seek instruction from his mouth. 8But you have turned from the way and by your teaching have caused many to stumble; you have violated the covenant with Levi,’ says the Lord Almighty. 9‘So I have caused you to be despised and humiliated before all the people, because you have not followed my ways but have shown partiality in matters of the law.’

Breaking covenant through divorce

10Do we not all have one Father2:10 Or father? Did not one God create us? Why do we profane the covenant of our ancestors by being unfaithful to one another?

11Judah has been unfaithful. A detestable thing has been committed in Israel and in Jerusalem: Judah has desecrated the sanctuary the Lord loves by marrying women who worship a foreign god. 12As for the man who does this, whoever he may be, may the Lord remove him from the tents of Jacob2:12 Or 12 May the Lord remove from the tents of Jacob anyone who gives testimony on behalf of the man who does this – even though he brings an offering to the Lord Almighty.

13Another thing you do: you flood the Lord’s altar with tears. You weep and wail because he no longer looks with favour on your offerings or accepts them with pleasure from your hands. 14You ask, ‘Why?’ It is because the Lord is the witness between you and the wife of your youth. You have been unfaithful to her, though she is your partner, the wife of your marriage covenant.

15Has not the one God made you? You belong to him in body and spirit. And what does the one God seek? Godly offspring.2:15 The meaning of the Hebrew for the first part of this verse is uncertain. So be on your guard, and do not be unfaithful to the wife of your youth.

16‘The man who hates and divorces his wife,’ says the Lord, the God of Israel, ‘does violence to the one he should protect,’2:16 Or ‘I hate divorce,’ says the Lord, the God of Israel, ‘because the man who divorces his wife covers his garment with violence,’ says the Lord Almighty.

So be on your guard, and do not be unfaithful.

Breaking covenant through injustice

17You have wearied the Lord with your words.

‘How have we wearied him?’ you ask.

By saying, ‘All who do evil are good in the eyes of the Lord, and he is pleased with them’ or ‘Where is the God of justice?’