Het Boek

Maleachi 2:1-17

De ontrouw van Gods volk

1-2Laat de priesters luisteren naar deze waarschuwing van de Here van de hemelse legers: ‘Als uw gedrag niet verandert en u Mij niet eert, zal Ik u treffen met een vreselijke straf. In plaats van u te zegenen, zal Ik u bedelven onder vervloekingen. Ja, Ik heb mijn zegen al in vervloeking veranderd, omdat de dingen die voor Mij erg belangrijk zijn, niet serieus worden genomen. 3Neem er nota van dat Ik uw kinderen zal afstraffen en u de uitwerpselen van die offerdieren in het gezicht zal werpen en uzelf zal weggooien als mest. 4Dan zult u zien dat Ik het was die u deze waarschuwing stuurde. Want Ik wilde dat u weer de geboden die Ik Levi heb gegeven, zou gehoorzamen,’ zegt de Here van de hemelse legers. 5‘Ik gaf hem deze wetten om hem leven en vrede te geven. Hij kon daardoor zijn eerbied en respect voor Mij tonen. 6Hij onderwees de mensen de waarheid die hij van Mij had ontvangen. Hij loog niet en bedroog niemand. Hij leidde een goed en rechtvaardig leven en velen die waren afgedwaald, bracht hij weer op de rechte weg. 7De mond van de priester hoort over te vloeien van kennis van God, zodat de mensen leren leven volgens Gods wetten. Priesters zijn boodschappers van de Here van de hemelse legers en de mensen horen hen om onderricht te vragen. 8Maar zo bent u niet! U bent zelf van Gods weg afgeweken en u heeft velen laten struikelen door wat u hen onderwijst. Mijn verbond met Levi is door u misvormd en tot een bespotting gemaakt,’ zegt de Here van de hemelse legers. 9‘Daarom maak Ik u verachtelijk in de ogen van heel dit volk. Want u hebt Mij niet gehoorzaamd en liet sommige mensen de wet breken zonder hen te berispen.’

10Wij zijn kinderen van dezelfde vader en zijn geschapen door dezelfde God. Waarom zijn wij elkaar dan ontrouw en schenden wij het verbond van onze voorouders? 11In Juda, Israël en Jeruzalem heerst gebrek aan trouw, want de mannen van Juda hebben de heilige en geliefde tempel van de Here ontheiligd door te trouwen met heidense vrouwen die afgoden aanbidden. 12Laat de Here iedereen die dit gedaan heeft, zonder uitzondering uitroeien uit zijn volk, ook al brengt hij Hem offers. 13En dan is er nog iets: het altaar van de Here wordt overstelpt met tranen, omdat Hij niet langer aandacht schenkt aan uw offers en u geen zegen van Hem meer ontvangt. 14‘Waarom?’ vraagt men zich af. ‘Waarom heeft God ons verlaten?’ Omdat de Here er getuige van is geweest hoe u de vrouw met wie u als jongeman trouwde, ontrouw bent geworden. Zij was toch uw levensgezel en de vrouw voor wie u beloofde trouw te zorgen! 15U werd met uw vrouw verbonden door God. Volgens zijn wijze bedoeling werd u door het huwelijk één in zijn ogen. Hij wil dat u kinderen krijgt die God werkelijk trouw zijn. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw. 16‘Want Ik verafschuw het wanneer een man zijn vrouw wegstuurt, wie zoiets doet besmeurt zichzelf met onrecht. Beheers u daarom en blijf trouw aan uw eigen vrouw,’ zegt de Here, de God van Israël.

17U vermoeit de Here met uw woorden. ‘Waarmee doen wij dat dan?’ vraagt u. Door te zeggen dat wie kwaad doet, goed is in de ogen van de Here en dat de Here zo iemand waardeert. Of door te vragen: ‘Waar blijft God met zijn rechtvaardigheid?’

Ang Pulong Sa Dios

Malakias 2:1-17

Ang Silot ngadto sa Dili Matinumanon nga mga Pari

1-2Nagpadayon pa sa pagsulti ang Ginoo nga Makagagahom ngadto sa mga pari, “Mao kini ang akong pasidaan kaninyo: Kon dili kamo mamati kanako ug dili ninyo hatagan ug importansya ang pagpasidungog kanako, panghimaraoton ko kamo lakip ang mga panalangin nga ginadawat ninyo.2:1-2 panghimaraoton ko kamo… ginadawat ninyo: o, panghimaraoton ko kamo ug himuon ko nga tunglo ang bendisyon nga ginahatag ninyo ngadto sa mga tawo. Sa pagka-tinuod, gihimo ko na kini kay wala ninyo hatagi ug importansya ang pagpasidungog kanako.

3“Pamati kamo! Tungod kaninyo silotan ko ang inyong mga kaliwat. Ug ihilam-os ko kaninyo ang tae sa mga mananap nga inyong gihalad, ug iitsa usab kamo ngadto sa labayanan sa tae. 4Angay ninyong mahibaloan nga gipasidan-an ko kamo niini aron makapadayon ang akong kasabotan sa inyong katigulangan nga si Levi. 5Sa akong kasabotan kang Levi, gisaaran ko siya sa maayo ug malinawon nga kinabuhi, basta tahoron niya ako. Ug iya usab akong gitahod. 6Gitudlo niya unsay husto ug dili ang sayop. Nagkinabuhi siya uban kanako ug matarong ang iyang pagkinabuhi. Ug daghan ang iyang gitabangan nga mobiya sa pagpakasala.

7“Sa pagka-tinuod, katungdanan ninyong mga pari ang pagtudlo sa mga tawo mahitungod kanako. Ug angay silang magpatudlo kaninyo kay kamo ang akong mga mensahero. 8Apan wala ninyo sunda ang akong pamaagi. Ang inyong pagtulon-an nagtukmod sa daghang mga tawo sa pagpakasala. Gilapas ninyo ang akong kasabotan sa inyong katigulangan nga si Levi. Ako, ang Makagagahom nga Ginoo, ang nagsulti niini. 9Busa tugotan ko nga tamayon kamo ug pakaulawan sa tanang mga tawo tungod kay wala ninyo sunda ang akong mga pamaagi, ug may pinalabi pa kamo sa pagpatuman sa inyong pagtulon-an.”

Dili Matinud-anon ang mga Israelinhon

10Miingon si Malakias sa mga Israelinhon, “Dili ba kitang tanan may usa lang ka amahan?2:10 amahan: Tingali ang buot ipasabot si Abraham. Mahimo usab nga “Amahan,” nga ang buot gipasabot, ang Dios. Ug dili ba nga usa lang ka Dios ang nagbuhat kanato? Nganong ginaluiban man nato ang usag usa? Niining atong gihimo, gipakawalay-bili nato ang kasabotan sa Dios sa atong mga katigulangan.

11“Nagluib ang mga taga-Juda; naghimo sila ug mangil-ad nga butang sa Jerusalem ug sa tibuok nga nasod sa Israel. Kay gihugawan nila ang templo2:11 templo: o, pinili nga mga katawhan. nga gihigugma sa Ginoo pinaagi sa pagpangasawa sa mga babayeng nagasimba sa laing mga dios. 12Hinaut nga ang tawo nga nagahimo niini dili na ilhon nga sakop sa katawhan sa Israel, lakip ang iyang mga anak ug mga apo, bisan mohalad pa siya ngadto sa Ginoo nga Makagagahom.

13“Ania pay lain ninyong gibuhat. Nagsige kamog hilak ug kusog diha sa halaran sa Ginoo kay wala na niya tagda o ikalipay ang inyong mga halad. 14Mangutana pa kamo kon nganong wala na niya tagda ang inyong mga halad. Kana tungod kay saksi ang Ginoo nga nagluib kamo sa inyong asawa nga inyong gipakaslan sa batan-on pa kamo. Gilapas ninyo ang inyong kasabotan sa inyong asawa nga magmatinud-anon kamo kanila. 15Dili ba nga gihiusa na kamo sa Ginoo sa lawas ug espiritu aron mahimong iya? Ug nganong gihiusa niya kamo? Kay gusto niya nga makabaton kamo ug mga kabataan nga diosnon. Busa siguroha ninyo nga dili ninyo luiban ang asawa nga inyong gipakaslan sa batan-on pa kamo. 16Kay nagaingon ang Ginoo, ang Dios sa Israel, ‘Dili ko gusto nga magbulag ang magtiayon. Kon bulagan sa bana ang iyang asawa, sama ra nga gipasipad-an niya siya.’

“Busa siguroha ninyo nga dili ninyo luiban ang inyong asawa.”

Sa Adlaw nga Maghukom ang Ginoo

17Miingon pa gayod si Malakias sa mga Israelinhon, “Gipul-an na ang Ginoo sa inyong mga gipanulti. Apan mangutana pa kamo, ‘Ngano, unsa man diay ang among gipanulti nga napul-an siya?’ Nagaingon kamo nga ang tanan nga nagahimo ug daotan maayo diha sa presensya sa Ginoo ug nahimuot siya kanila. Nagabugal-bugal pa kamo nga nagaingon, ‘Asa na man ang Dios sa katarong?’ ”