Het Boek

Jozua 1:1-18

Gods opdracht aan Jozua

1Na de dood van zijn dienaar Mozes sprak de Here tot Jozua, de zoon van Nun, die de rechterhand van Mozes was geweest. Hij zei tegen hem: 2‘Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, bent u de nieuwe leider van Israël. Leid mijn volk over de Jordaan het beloofde land binnen. 3Wat Ik tegen Mozes heb gezegd, zeg Ik ook tegen u: “Elk stuk grond dat u betreedt, zal deel gaan uitmaken van het land Israël. 4Dit gebied zal zich uitstrekken van de Negevwoestijn in het zuiden tot het gebergte van de Libanon in het noorden en van de Middellandse Zee in het westen tot aan de rivier de Eufraat in het oosten. Ook het land van de Hethieten valt daaronder.” 5Niemand zal u kunnen tegenhouden zolang u leeft, want Ik zal u helpen, zoals Ik Mozes heb geholpen. Ik laat u nooit in de steek, Ik zal altijd bij u blijven. 6Wees sterk en moedig, want u zult de leider van mijn volk zijn en u zult het helpen al het land te veroveren dat Ik aan zijn voorouders beloofde. 7U hoeft alleen sterk en moedig te zijn en heel de wet die Mozes u gaf, letterlijk te gehoorzamen. Als u dat doet, zal alles wat u onderneemt, gelukken. 8Houd het volk deze wetten steeds voor en denk er zelf dag en nacht over na, zodat u zeker weet dat u ze volledig naleeft. Want alleen dan zult u slagen. 9Ja, wees moedig en sterk! Ban angst en twijfel uit uw hart. Onthoud dat de Here, uw God, u overal zal helpen.’

10-11 Toen gaf Jozua de leiders van Israël opdracht het volk te zeggen dat het zich moest klaarmaken voor de overtocht over de Jordaan. ‘Binnen drie dagen zullen wij oversteken en het land dat God ons heeft gegeven, veroveren en er gaan wonen!’ vertelde hij hun. 12-13 Toen riep hij de leiders van de stammen Ruben, Gad en Manasse bij zich en herinnerde hen aan de opdracht die Mozes had gegeven: ‘De Here, uw God, geeft u rust in uw eigen land aan deze zijde van de Jordaan. 14Daarom mogen uw vrouwen, kinderen en het vee hier blijven, maar uw troepen moeten volledig bewapend de andere stammen over de Jordaan leiden en hen helpen het land aan de overzijde van de rivier te veroveren. 15Blijf bij hen tot de verovering is voltooid en uw broeders zich ook in alle rust kunnen vestigen. Pas dan mag u zich hier aan de oostzijde van de Jordaan vestigen.’ 16Zij stemden daarmee in en beloofden Jozua als hun legeraanvoerder te gehoorzamen. 17-18 ‘Net zoals wij Mozes hebben gehoorzaamd, zullen wij u gehoorzamen,’ verzekerden zij hem, ‘en moge de Here, uw God, u net zo helpen als Hij Mozes deed. Als ook maar iemand tegen uw bevelen in opstand komt, zal hij sterven. Ga ons voor en wees sterk en moedig!’

New Russian Translation

Навин 1:1-18

Господь повелевает Иисусу завоевать Ханаан

1После смерти слуги Господнего, Моисея, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, помощнику Моисея:

2– Мой слуга Моисей умер. Итак, приготовься вместе со всем этим народом переправиться через реку Иордан в землю, которую Я даю им – израильтянам. 3Я отдам вам всякое место, на которое ступит ваша нога, как Я обещал Моисею. 4Ваша земля будет простираться от пустыни до Ливана, от великой реки, реки Евфрата (включая всю землю хеттов), до Великого1:4 То есть до Средиземного. Также в других местах книги. моря на западе. 5Никто не сможет противостоять тебе во все дни твоей жизни. Как Я был с Моисеем, так буду и с тобой; Я никогда тебя не оставлю и никогда не покину.

6Будь тверд и мужествен, потому что ты поведешь этих людей, чтобы им унаследовать землю, которую Я клялся дать их отцам. 7Будь тверд и очень мужествен. Тщательно исполняй весь Закон, который дал тебе Мой слуга Моисей. Не уклоняйся от него ни вправо, ни влево, чтобы тебе иметь успех везде, куда бы ты ни пошел. 8Пусть слова книги Закона всегда будут у тебя на устах; размышляй над ними день и ночь, чтобы в точности исполнять все, что написано. Тогда ты будешь процветать и иметь успех. 9Итак, Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен. Не страшись и не падай духом, потому что Господь, твой Бог, будет с тобой, куда бы ты ни пошел.

10И приказал Иисус начальникам народа:

11– Пройдите по лагерю и скажите народу: «Запаситесь едой, потому что через три дня вы переправитесь здесь через Иордан, чтобы войти и завладеть землей, которую Господь, ваш Бог, дает вам во владение».

12Но рувимитам, гадитам и половине рода Манассии Иисус сказал:

13– Помните повеление, которое дал вам Моисей, слуга Господа: «Господь, ваш Бог, дал вам покой и даровал эту землю». 14Ваши жены, дети и скот могут остаться в земле, которую Моисей дал вам к востоку от Иордана, но все ваши воины в полном вооружении должны переправиться впереди ваших братьев. Вы должны помогать вашим братьям, 15пока Господь не даст им покой, как Он сделал это для вас самих, и пока они тоже не завладеют землей, которую Господь, ваш Бог, дает им. После этого вы сможете вернуться и занять свою землю, которую Моисей, слуга Господа, дал вам к востоку от Иордана, к восходу солнца.

16Они ответили Иисусу:

– Мы исполним все, что бы ты ни приказал нам, и куда бы ты ни направил нас, мы пойдем. 17Как мы слушались Моисея, так будем слушаться и тебя. Только пусть Господь, твой Бог, будет с тобой, как Он был с Моисеем. 18Всякий, кто воспротивится твоему приказу и не послушается твоих слов – что бы ты ни приказал, – будет предан смерти. Только будь тверд и мужествен!