Johannes 19 – HTB & CARSA

Het Boek

Johannes 19:1-42

De kruisiging van Jezus

1Pilatus nam Jezus mee en liet Hem geselen. 2De soldaten maakten een krans van doornige takken en zetten die op zijn hoofd. Daarna deden zij Hem een rode mantel om en zeiden spottend: 3‘Gegroet, koning van de Joden!’ Daarbij sloegen zij Hem in het gezicht. 4Pilatus ging weer naar de Joden toe en zei tegen hen: ‘Hier is Hij weer. Begrijp mij goed: volgens mij heeft Hij niets strafbaars gedaan.’

5Jezus kwam achter hem aan naar buiten, met de doornenkroon op zijn hoofd en de rode mantel om. ‘Hier is Hij, de Mens,’ zei Pilatus. 6Zodra de leidende priesters en de bewakers Jezus zagen, begonnen zij te schreeuwen: ‘Kruisigen! Kruisigen!’ ‘Neemt u hem dan mee en kruisig hem zelf,’ antwoordde Pilatus. ‘Ik zeg dat Hij onschuldig is.’ 7De Joden antwoordden: ‘Volgens onze wetten moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf de Zoon van God genoemd!’

8Toen Pilatus dat hoorde, werd hij echt bang. 9Hij nam Jezus weer mee naar binnen en vroeg: ‘Waar komt U vandaan?’ Jezus gaf hem echter geen antwoord. 10‘Waarom geeft U mij geen antwoord?’ vroeg Pilatus. ‘Weet u niet dat ik de macht heb om U vrij te laten of te kruisigen?’ 11‘U zou geen macht over Mij hebben als God u die niet gegeven had,’ antwoordde Jezus. ‘De grootste schuld ligt bij hem die Mij aan u heeft overgeleverd.’ 12Pilatus werd door die woorden diep getroffen en probeerde een manier te vinden om Jezus vrij te laten. Maar de Joden bleven schreeuwen: ‘Als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer! Wie zichzelf tot koning uitroept, is een vijand van de keizer!’

13Toen Pilatus dat hoorde, bracht hij Jezus opnieuw naar buiten en ging op de rechterstoel zitten. Die stoel stond op een stenen verhoging die in het Hebreeuws Gabbata heette. 14Het was twaalf uur ʼs middags. Die avond zou de sabbat van de Paasweek beginnen. ‘Hier is jullie koning,’ zei Pilatus tegen de Joden. 15‘Weg met die man! Weg met Hem!’ schreeuwden zij. ‘Kruisig Hem!’ ‘Moet ik uw koning kruisigen?’ vroeg Pilatus. ‘Hij is onze koning niet!’ schreeuwden de priesters. ‘We hebben maar één koning en dat is de keizer!’ 16Daarop gaf Pilatus Jezus aan hen over om gekruisigd te worden. Zij namen Jezus mee 17en brachten Hem naar een plaats buiten de stad. Die plaats heette Schedelplaats of in het Hebreeuws Golgota. Jezus droeg Zelf zijn kruis.

18Daar aangekomen sloegen zij Hem aan het kruis, samen met twee anderen, de een links en de ander rechts van Hem. 19Er werd een bord aan het kruis bevestigd, waarop Pilatus in het Hebreeuws, Latijn en Grieks had laten schrijven: ‘Jezus van Nazareth, de Koning van de Joden.’ 20En vele Joden lazen dat, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, lag niet ver buiten de stad. 21De priesters zeiden tegen Pilatus: ‘U had niet moeten schrijven: “De koning van de Joden,” maar: “Hij heeft gezegd dat Hij de koning van de Joden is.” ’ 22‘Wat ik geschreven heb, blijft staan,’ antwoordde Pilatus.

23De vier soldaten die Jezus aan het kruis hadden geslagen, verdeelden zijn kleren onder elkaar. Zijn onderkleed was naadloos geweven 24en daarom zeiden zij tegen elkaar: ‘We moeten het niet in stukken scheuren, we gaan erom loten.’ Dat klopte met wat in de Boeken staat geschreven: ‘Zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, zij hebben om mijn kleding geloot.’

25Jezusʼ moeder stond met haar zuster, Maria van Klopas en Maria van Magdala bij het kruis. 26Jezus zag zijn moeder staan bij de leerling die zijn beste vriend was. ‘Kijk, hij is uw zoon,’ zei Hij tegen haar. 27En tegen de leerling zei Hij: ‘Zij is uw moeder.’ Van toen af aan nam die leerling haar bij zich in huis.

28Jezus wist dat alles wat gedaan moest worden, nu gedaan was en zei, zoals er geschreven staat: ‘Ik heb dorst.’ 29Een van de soldaten doopte een spons in een kan met zure wijn. Hij stak die op een stok en hield hem bij Jezusʼ mond. 30Toen Jezus wat van de wijn gedronken had, zei Hij: ‘Mijn taak is vervuld!’ Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

31Die avond zou de sabbat beginnen. Daarom wilden de Joden niet dat de lichamen nog langer aan de kruisen zouden blijven hangen. Zij vroegen Pilatus hun benen te laten breken. Dan zouden zij eerder sterven en konden de lichamen vóór de sabbat van het kruis worden afgenomen, want dat was erg belangrijk. 32Daarop braken de soldaten eerst de benen van de twee mannen die gelijk met Jezus waren gekruisigd. 33Maar toen zij bij Jezus kwamen, zagen zij dat Hij al gestorven was. Daarom braken zij zijn benen niet. 34Wel stak een van de soldaten zijn speer in Jezusʼ zij. Meteen kwam er bloed en water uit. 35Johannes heeft dit met eigen ogen gezien en zijn verklaring is betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. 36Wat er met Jezus gebeurde, klopt met wat er geschreven staat: ‘Geen van zijn botten zal gebroken worden.’ 37En ergens anders staat: ‘Zij zullen kijken naar Hem die zij hebben doorstoken.’

38Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea aan Pilatus of hij Jezusʼ lichaam mocht wegnemen. Pilatus vond het goed. Deze Jozef was een leerling van Jezus. Maar hij had er niet voor durven uitkomen, omdat hij bang was voor de Joden. Daarop haalde hij Jezusʼ lichaam van het kruis af. 39Nikodemus, die op een nacht met Jezus was komen praten, ging met hem mee. Hij had ruim dertig kilo balsemkruiden bij zich, een mengsel van mirre en aloë.

40De twee mannen wikkelden Jezusʼ lichaam met de geurige kruiden in linnen doeken, want dat is bij de Joden de gewoonte als ze iemand gaan begraven. 41Niet ver van de plaats waar Jezus gekruisigd was, lag een tuin. In die tuin was een nieuw graf waarin nog nooit een dode had gelegen. 42Omdat de zon bijna onderging en dan de sabbat zou beginnen, legden zij Jezus in dat graf.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иохан 19:1-42

1Тогда Пилат приказал бичевать Ису. 2Солдаты сплели венок из терновника и надели Ему на голову. Они одели Его в пурпурную мантию, 3подходили к Нему, говоря:

– Да здравствует Царь иудеев! – и били Его по лицу.

4Пилат вышел ещё раз и сказал народу:

– Смотрите! Вот я вывожу Его ещё раз, чтобы вы убедились, что я не нахожу в Нём никакой вины.

5– Вот Человек19:5 Ср. Зак. 6:12., – сказал Пилат, когда Иса вышел в терновом венке и в пурпурной мантии.

6Как только главные священнослужители и стража увидели Его, они закричали:

– Распни! Распни Его!

Но Пилат ответил:

– Берите Его сами и распинайте, я же не нахожу в Нём никакой вины.

7Предводители иудеев настаивали:

– У нас есть Закон, и по нашему Закону Он должен умереть, потому что называет Себя Сыном Всевышнего (Божественным Царём)!19:7 См. Лев. 24:16.

8Услышав это, Пилат ещё больше испугался. 9Он опять вошёл в свою резиденцию и спросил Ису:

– Откуда Ты?

Но Иса не отвечал ему.

10– Ты что, отказываешься говорить со мной? – сказал Пилат. – Неужели Ты не понимаешь, что у меня есть власть освободить Тебя или распять!

11Иса ответил:

– У тебя не было бы надо Мной никакой власти, если бы она не была дана тебе Аллахом. Поэтому на том, кто передал Меня тебе19:11 Скорее всего, здесь Иса говорил о верховном священнослужителе Каиафе., больший грех.

12С этого момента Пилат искал возможности освободить Ису, но иудеи продолжали кричать:

– Если ты отпустишь Этого Человека, то ты не друг императору. Каждый, кто заявляет, что он царь, – враг императору!

13Когда Пилат это услышал, он вывел Ису, сел в судейское кресло на месте, называемом Каменный Помост, а на арамейском языке Габта. 14Это было на праздничной неделе, в пятницу, около двенадцати часов дня.

– Вот ваш царь, – сказал Пилат народу.

15Они закричали:

– Уведи Его вон! Вон! Распни Его!

– Распять вашего царя? – спросил Пилат.

– У нас нет царя, кроме императора, – отвечали главные священнослужители.

16Тогда Пилат отдал им Ису на распятие.

Казнь Исы аль-Масиха

(Мат. 27:33-44; Мк. 15:24-32; Лк. 23:33-43)

Они взяли Ису и повели. 17Неся Свой крест, Иса пошёл на место, называемое Лобным19:17 Букв.: «череп». Это был холм, который, по всей вероятности, имел такое название из-за своей формы, напоминавшей человеческий череп., а на арамейском языке «Голгофа». 18Там Ису распяли, а с Ним, по обе стороны, ещё двоих; Иса был посередине. 19Пилат приказал прикрепить на кресте табличку с надписью: Иса из Назарета – Царь Иудеев. 20Надпись эту читало много иудеев, так как место распятия Исы было близко к городу, а написано было на языке иудеев19:20 То есть или на арамейском, или на древнееврейском языке. См. пояснительный словарь., по-латыни и по-гречески. 21Главные священнослужители иудеев возразили Пилату:

– Напиши не «Царь иудеев», а что Он заявлял, будто Он Царь иудеев.

22– Что я написал, то написал, – ответил Пилат.

23Когда воины распяли Ису, они взяли Его верхнюю одежду и разделили на четыре части, каждому по одной. Рубашка Исы была без швов, сотканная целиком.

24– Не будем её рвать, – решили они, – бросим лучше жребий и посмотрим, кому она достанется.

Это случилось во исполнение сказанного в Писании:

«Они разделили между собой Мои одежды

и бросали жребий о Моём одеянии»19:24 Заб. 21:19..

Солдаты это исполнили.

25Недалеко от креста Исы стояли Его мать, сестра матери, Марьям – жена Клеопы и Марьям из Магдалы. 26Иса увидел Свою мать и Своего любимого ученика, стоявшего рядом с ней.

– О женщина19:26 Это обращение Исы не было грубым. См., также, сноску на 2:4., прими его, как своего собственного сына, – сказал Иса матери.

27Своему же ученику Он сказал:

– Отныне считай её своей матерью.

С этого времени ученик этот взял её к себе в дом.

Смерть Исы аль-Масиха

(Мат. 27:48-50; Мк. 15:36-37; Лк. 23:36)

28После того Иса, зная, что всё уже совершилось, и чтобы исполнилось Писание, сказал:

– Хочу пить.

29Там стоял кувшин с кислым вином, и солдаты, обмакнув в него губку, надели её на стебель иссопа19:29 Иссоп – по всей вероятности, это не собственно иссоп, а один из видов майорана, распространённый в Исраиле. Это растение использовалось священнослужителями для кропления (см. Лев. 14:4-7; Чис. 19:18) и было символом очищения от греха в иудейской культуре. и поднесли к губам Исы19:28-29 См. Заб. 68:22; 21:16.. 30Иса попробовал вино и сказал:

– Совершилось!

Сказав это, Он уронил голову на грудь и предал дух.

31Была пятница, и предводители иудеев не хотели, чтобы тела оставались на крестах в субботу, тем более, что эта суббота была днём великого праздника. Поэтому они попросили Пилата перебить распятым голени19:31 Таурат запрещал оставлять мёртвых повешенными на дереве на ночь (см. Втор. 21:22-23), и, кроме того, это был канун праздничной субботы. Повешенные же на крестах могли умирать в мучениях много дней, но тех, у кого перебивали голени, настигала скорая смерть от удушья. и снять их тела с крестов. 32Солдаты пришли и перебили голени сначала одному распятому рядом с Исой, а затем другому. 33Когда же они подошли к Исе, то увидели, что Он уже мёртв, и не стали перебивать Его ног. 34Вместо этого один из солдат пронзил копьём бок Исы, и из раны сразу же потекли кровь и вода.

35Тот, кто сам это видел, свидетельствует об этом, чтобы и вы поверили. Его свидетельство истинно, и он знает, что говорит правду. 36Всё это произошло, чтобы исполнились слова Писания: «Ни одна из Его костей не будет переломлена»19:36 Заб. 33:21; см. также Исх. 12:46; Чис. 9:12.. 37И в другом месте Писания говорится: «Они будут смотреть на Того, Которого пронзили»19:37 Зак. 12:10..

Погребение Исы аль-Масиха

(Мат. 27:57-61; Мк. 15:42-47; Лк. 23:50-56)

38После этого Юсуф из Аримафеи попросил Пилата отдать ему тело Исы. Юсуф был учеником Исы, но тайным из-за страха перед предводителями иудеев. С позволения Пилата он пришёл и забрал тело. 39С Юсуфом был Никодим, который как-то приходил к Исе ночью. Никодим принёс около тридцати килограммов19:39 Букв.: «сто литр». Имеется в виду не современный литр, а литра – древнеримская мера. смеси из смирны и алоэ19:39 Смирна (мирра) – приятно пахнущая смола растущего в Аравии растения. Алоэ – источающее ароматную смолу дерево, родиной которого является Индокитай, использовалось как благовоние, а также при бальзамировании. Не имеет ничего общего с общеизвестным обыкновенным алоэ.. 40Они сняли тело Исы и завернули его в пропитанные душистыми мазями пелены из льняной ткани. Таков был иудейский погребальный обычай. 41Там, где Ису распяли, был сад, и в саду – новая могильная пещера, где ещё никого не хоронили. 42Так как это была пятница – день, когда иудеи готовятся к субботе, – а могильная пещера была рядом, то они положили там Ису19:42 Суббота, религиозный день отдыха, когда иудеям запрещалось выполнять какую-либо работу, начиналась уже в пятницу с закатом солнца. Это и было причиной спешных похорон Исы..