Het Boek

Johannes 11:1-57

Jezus en Lazarus

1Lazarus uit Bethanië, de broer van Maria en Martha, was ziek. 2Maria was de vrouw die kostbare parfumolie over de voeten van Jezus uitgegoten en met haar haren afgedroogd had. 3De twee zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Here, uw vriend Lazarus is ziek.’ 4Toen Jezus dit hoorde, zei Hij: ‘Hij zal niet sterven. Deze ziekte is tot eer van God. Hierdoor zal de Zoon zijn grootheid en macht bewijzen.’

5Jezus hield veel van Martha, Maria en Lazarus. 6Toch maakte Hij geen aanstalten naar hen toe te gaan. 7Pas twee dagen later zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Kom, wij gaan terug naar Judea.’ 8De leerlingen protesteerden: ‘Kortgeleden probeerden de Joden daar U te stenigen, Meester. En nu wilt U er weer naartoe?’ 9Jezus antwoordde: ‘Een dag heeft toch twaalf uur. Als u overdag loopt, struikelt u niet, omdat het overal licht is. 10Maar wie ʼs nachts loopt, struikelt omdat het donker is.’ 11Even later zei Hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, maar Ik ga hem wakker maken.’ 12‘De slaap zal hem goeddoen, dan wordt hij vlug beter,’ zeiden de leerlingen. 13Zij dachten dat Jezus had gezegd dat Lazarus lag te slapen. Maar Jezus bedoelde dat hij gestorven was. 14Daarom zei Hij ronduit: ‘Lazarus is gestorven. 15Ik ben blij voor jullie dat Ik er niet bij was, want nu zal jullie vertrouwen in Mij sterker worden. Kom, we gaan naar hem toe.’ 16Thomas, die ook wel Didymus werd genoemd, zei tegen de andere leerlingen: ‘Laten we meegaan om samen met Hem te sterven.’

17Toen Jezus in Bethanië aankwam, bleek Lazarus al vier dagen daarvoor begraven te zijn. 18Bethanië ligt op nog geen drie kilometer van Jeruzalem. 19Er waren verscheidene Joden gekomen om Martha en Maria te troosten over het verlies van hun broer. 20Zodra Martha hoorde dat Jezus er aankwam, ging zij Hem tegemoet. Maar Maria bleef thuis. 21‘Here,’ zei Martha tegen Jezus, ‘als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22Maar ik ben er zeker van dat God U ook nu zal geven wat U Hem vraagt.’ 23‘Je broer wordt weer levend, Martha,’ zei Jezus. 24‘Ja, dat weet ik,’ antwoordde zij. ‘Hij zal weer levend worden als hij op de laatste dag uit de dood terugkomt.’ 25‘Ik geef de doden het leven terug,’ zei Jezus tegen haar. ‘Ik ben Zelf het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij gestorven is. 26Wie leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27‘Ja, Here,’ antwoordde zij. ‘Ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zou.’

28Hierna ging zij weg om haar zuster te halen. ‘Maria,’ zei zij zacht, ‘de Meester is er en Hij wil je spreken.’ 29Maria stond onmiddellijk op en ging naar Jezus toe. 30Jezus was nog niet in het dorp aangekomen. Hij was op de plaats gebleven waar Martha Hem had ontmoet. 31De Joden die bij Maria waren om haar te troosten, zagen hoe zij vlug opstond en naar buiten liep. Zij volgden haar omdat zij dachten dat zij naar het graf ging om er te huilen. 32Toen Maria bij Jezus kwam, viel zij voor Hem op de knieën en zei: ‘Here, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn!’

33Toen Jezus haar en de Joden die met haar waren meegekomen, zag huilen, greep het verdriet Hem aan. 34‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ vroeg Hij ontroerd. ‘Wij zullen het U wijzen, Here,’ antwoordden zij. 35Jezus huilde. 36De Joden zeiden tegen elkaar: ‘Je kunt wel zien dat Hij veel van Lazarus hield.’ 37Maar enkelen van hen merkten op: ‘Hij had er toch wel voor kunnen zorgen dat Lazarus niet gestorven was! Hij heeft toch ook iemand van blindheid genezen?’ 38Dit ergerde Jezus en Hij ging naar het graf, een grot met een zware steen voor de opening. 39‘Haal die steen weg,’ zei Hij. ‘Maar, Here,’ protesteerde Martha, ‘er hangt al een lijklucht. Hij ligt er al vier dagen!’ 40‘Ik heb toch gezegd dat je, als je op Mij vertrouwt, de macht en grootheid van God zult zien?’ antwoordde Jezus.

41Zij haalden de steen weg. Jezus keek omhoog en zei: ‘Vader, dank U wel dat U mijn gebed verhoort. 42Ik weet dat U Mij altijd hoort, maar Ik wil graag dat de mensen hier zullen geloven dat U Mij gestuurd hebt. Daarom zeg Ik dit.’ 43Nadat Hij dit tegen zijn Vader gezegd had, riep Hij met krachtige stem: ‘Lazarus! Kom naar buiten!’ 44De dode kwam uit het graf. Zijn handen en voeten waren met linnen windsels omwikkeld en er was een doek over zijn gezicht gebonden. ‘Haal die doek en die windsels eraf,’ zei Jezus, ‘en laat hem naar huis gaan.’

45Nu zij dit hadden gezien, geloofden veel Joden dat Jezus de Christus was. 46Maar sommigen gingen naar de Farizeeën om te vertellen wat Jezus had gedaan. 47Daarop belegden de leidende priesters en de Farizeeën een spoedvergadering. ‘Wat kunnen wij doen?’ vroegen zij. ‘Die man doet het ene wonder na het andere. 48Als wij Hem zijn gang laten gaan, gaat iedereen in Hem geloven. Als de Romeinen moeten ingrijpen, zal het met onze invloed gedaan zijn. Dan hebben we niets meer over de heilige stad en dit volk te zeggen.’ 49Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei: ‘U hebt geen flauw idee wat hier aan de hand is. 50Begrijpt u niet dat het in uw voordeel is als één mens sterft voor het hele volk? Anders gaat het hele volk verloren.’ 51Dat zei hij niet uit zichzelf. Als hogepriester van dat jaar werd dit hem door God ingegeven. Hij voorspelde daarmee dat Jezus voor het Joodse volk zou sterven, 52en niet alleen voor dat volk, maar ook voor de kinderen van God die over de wereld verspreid zijn. Jezus zou hen allemaal bijeenbrengen.

53Vanaf die dag zochten de Joodse leiders naar een gelegenheid om Hem te doden. 54Daarom bewoog Jezus Zich niet langer vrij onder de mensen, maar ging naar Efraïm, een rustig plaatsje aan de rand van de woestijn. Daar bleef Hij enige tijd met zijn leerlingen.

55Het was vlak voor het Joodse Paasfeest. Jeruzalem stroomde vol met mensen uit het hele land die zich volgens de voorschriften eerst wilden reinigen. 56Zij keken rond of Jezus er ook was. ‘Wat denk je?’ vroegen ze, terwijl zij met elkaar in de tempel stonden te praten. ‘Zou Hij ook komen?’ 57De leidende priesters en de Farizeeën hadden laten bekendmaken dat ieder die wist waar Jezus Zich ophield, dat onmiddellijk moest melden. Dan zou Hij gevangengenomen worden.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иохан 11:1-57

Болезнь и смерть Элеазара

1Один человек, которого звали Элеазар, был болен. Он был из Вифании, селения, где жили Марьям и её сестра Марфа. 2Марьям и была той женщиной, что помазала Повелителя ароматическим маслом и вытерла Его ноги своими волосами. И вот её брат Элеазар был болен. 3Сёстры передали Исе:

– Повелитель, тот, кого Ты любишь, болен.

4Когда Иса услышал об этом, Он сказал:

– Эта болезнь не к смерти, она для славы Аллаха, чтобы (вечный) Сын Всевышнего был прославлен через неё.

5Иса любил Марфу, её сестру Марьям и Элеазара. 6Однако когда Он узнал, что Элеазар болен, то пробыл там, где Он тогда находился, ещё два дня. 7Затем Он сказал Своим ученикам:

– Пойдём обратно в Иудею.

8– Учитель, – сказали они Ему, – ведь ещё недавно те люди хотели побить Тебя камнями, а Ты хочешь туда возвратиться?

9Иса ответил:

– Разве не двенадцать часов в сутках светло? Тот, кто ходит днём, не споткнётся, потому что он видит свет этого мира. 10А тот, кто ходит ночью, споткнётся, потому что в это время темно.

11Сказав это, Иса добавил:

– Наш друг Элеазар заснул, но Я иду разбудить его.

12Ученики Его сказали:

– Повелитель, если он спит, значит, ему стало лучше.

13Иса говорил им о том, что Элеазар умер, но ученики думали, что Он говорит о сне обыкновенном.

14Тогда Он сказал им прямо:

– Элеазар умер. 15Ради вас и ради того, чтобы вы поверили, Я рад, что Меня там не было. Но сейчас пойдём к нему.

16Тогда Фома, которого ещё называли Близнец, сказал остальным ученикам:

– Пойдём и мы и умрём с Ним!

Иса аль-Масих утешает Марьям и Марфу

17Придя туда, Иса узнал, что тело Элеазара уже четыре дня в могиле. 18Вифания была менее чем в трёх километрах11:18 Букв.: «в пятнадцати стадиях». от Иерусалима, 19и к Марфе с Марьям пришло много иудеев, чтобы выразить своё соболезнование по поводу смерти их брата. 20Когда Марфа услышала, что пришёл Иса, она пошла встретить Его, а Марьям осталась дома.

21– Повелитель, – сказала Марфа Исе, – если бы Ты был здесь, то мой брат не умер бы. 22Но я знаю, что Аллах и сейчас даст Тебе всё, что бы Ты ни попросил.

23Иса сказал ей:

– Твой брат воскреснет.

24Марфа ответила:

– Я знаю, что он воскреснет в День воскресения, в Последний день.

25Иса сказал ей:

– Я – воскресение и жизнь. Тот, кто верит в Меня, если и умрёт – оживёт, 26а кто живёт и верит в Меня, тот никогда не умрёт. Ты этому веришь?

27– Да, Повелитель, – сказала она, – я верю, что Ты – обещанный Масих, Сын Всевышнего, Который пришёл в мир.

28Сказав это, Марфа вернулась, отозвала свою сестру в сторону и сказала:

– Учитель здесь, Он зовёт тебя.

29Когда Марьям это услышала, она тут же побежала Ему навстречу. 30Иса ещё не вошёл в селение и стоял там, где Марфа Его встретила. 31Когда иудеи, бывшие с ней в доме и утешавшие её, заметили, как она быстро встала и вышла, они пошли за ней, решив, что она пошла к могиле плакать.

32Марьям пришла туда, где был Иса, и, увидев Его, пала к Его ногам, говоря:

– Повелитель, если бы Ты был здесь, мой брат бы не умер.

33Иса, видя, что плачет и она, и люди, которые пришли с ней, и Сам сильно расстроился и опечалился11:33 Или: «вознегодовал». В этом случае Иса мог вознегодовать на действия Шайтана, ведущие к смерти; или же Он негодовал на людей, видя их неверие..

34– Куда вы его положили? – спросил Он.

– Пойдём, и Ты Сам увидишь, Господин, – сказали они.

35Иса заплакал. 36Люди говорили между собой:

– Смотрите, как Он его любил.

Воскрешение Элеазара из мёртвых

37Некоторые, однако же, недоумевали:

– Неужели Он, Который открыл глаза слепому, не мог сделать так, чтобы этот человек не умер?

38Иса, всё ещё печальный11:38 Или: «негодуя»., пошёл к могиле. Это была пещера в скале, к входу которой был привален камень.

39– Уберите камень, – велел Он.

Марфа, сестра умершего, сказала:

– Повелитель, но там ведь уже тяжёлый запах, Элеазар четыре дня как в могиле.

40Тогда Иса сказал:

– Разве Я не говорил тебе, что если ты будешь верить, то увидишь славу Аллаха?

41Тогда камень убрали. Иса же посмотрел на небо и сказал:

– Отец, благодарю Тебя за то, что Ты услышал Меня. 42Я знаю, что Ты всегда слышишь Меня, но Я сказал это ради тех, кто стоит здесь, чтобы они поверили, что Ты послал Меня.

43Сказав это, Иса громко позвал:

– Элеазар, выходи!

44Умерший вышел. Его руки и ноги были обвязаны погребальными полотнами, а лицо закрыто платком.

– Развяжите его, пусть он идёт, – сказал Иса.

Религиозные вожди замышляют убить Ису аль-Масиха

45Многие из иудеев, которые пришли навестить Марьям и видели, что сделал Иса, поверили в Него. 46Но некоторые из них пошли к блюстителям Закона и рассказали им обо всём, что сделал Иса. 47Главные священнослужители и блюстители Закона тогда созвали Высший Совет11:47 Высший Совет (букв.: «синедрион») – высший политический, религиозный и судебный орган иудеев. В состав Совета входил семьдесят один человек..

– Что нам делать? – спрашивали они. – Этот Человек творит много знамений. 48Если мы позволим Ему продолжать, то все поверят в Него, и тогда римляне придут и уничтожат и наш храм, и наш народ11:48 Высший Совет полагал, что если народ поверит в то, что Иса – это обещанный Аллахом Масих, и возведёт Его на царство, то это может вызвать репрессивные меры со стороны Рима..

49Каиафа11:49 Каиафа был верховным священнослужителем с 18 по 36 гг., один из них, который в тот год был верховным священнослужителем, сказал:

– Вы ничего не понимаете! 50Вы не можете понять, что лучше для вас, чтобы один Человек умер за народ, а не весь народ погиб.

51Он сказал это не от себя, но, будучи в тот год верховным священнослужителем, он изрёк пророчество о том, что Иса умрёт за народ, 52и не только за иудейский народ, но и для того, чтобы собрать воедино рассеянных повсюду детей Всевышнего.

53С этого дня они стали думать, как убить Ису. 54И поэтому Иса уже не ходил открыто среди иудеев. Он ушёл в местность, расположенную недалеко от пустыни, в город Ефраим. Там Он и остался со Своими учениками. 55Приближался иудейский праздник Освобождения, и многие жители страны шли в Иерусалим для обрядового очищения11:55 Ритуально нечистые люди не могли принимать участие в этом праздновании (см. Чис. 9:6). перед праздником. 56Они искали Ису и, стоя в храме, спрашивали друг друга:

– Как вы думаете? Он, наверняка, не придёт на праздник?

57А главные священнослужители и блюстители Закона отдали распоряжение о том, что если кто-либо узнает, где находится Иса, то должен сообщить им, чтобы они могли арестовать Его.