Het Boek

Johannes 1

Christus, het echte licht

1In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. Het Woord was bij God in het begin. Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen.

Er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes. Hij kwam om tegenover de mensen te getuigen van het licht en hen zo tot geloof te brengen. Johannes was niet zelf het licht maar degene die over het licht vertelde, het echte licht, dat in de wereld kwam om iedereen te verlichten. 10 Het Woord kwam in de wereld en heeft de wereld gemaakt, maar de wereld wilde niets van het Woord weten. 11 Hij kwam in zijn eigen land, maar zijn eigen volk heeft Hem niet aanvaard. 12 Maar allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. 13 Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze of vanuit menselijk verlangen of omdat een mens dat wil, maar zij zijn uit God geboren. 14 Het Woord werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader.

15 Johannes was zijn getuige en zei over Hem: ‘Dit is degene van wie ik zei dat er na mij Iemand zou komen die belangrijker is dan ik, omdat Hij er eerder was dan ik.’ 16 Uit de overvloed die Hij heeft, hebben wij allen genade op genade ontvangen. 17 Want Mozes heeft ons ooit de wet gegeven, maar Jezus Christus bracht ons genade en waarheid. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige Zoon, die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is.

Johannes, getuige van Christus

19 De Joodse leiders stuurden priesters en tempeldienaars naar Johannes om te vragen wie hij was. 20 ‘Ik ben de Christus niet,’ zei hij hun in alle openheid. 21 ‘Wie dan wel?’ vroegen zij. ‘Elia?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. ‘Bent u dan de profeet die komen zou?’ was hun volgende vraag. ‘Ook niet,’ zei Johannes. 22 ‘Maar wie bent u dan? Zeg het alstublieft, anders kunnen wij geen antwoord geven aan de mensen die ons gestuurd hebben.’ 23 Hij zei: ‘Ik ben de stem van iemand die in de woestijn roept: “Maak de weg vrij voor de Here!” De profeet Jesaja heeft dit gezegd.’ 24 Er stonden ook enkele Farizeeën bij, 25 die vroegen: ‘Als u de Christus niet bent en ook niet Elia of de profeet, waarom doopt u dan?’ 26 Johannes antwoordde: ‘Ik doop mensen met water. Maar in uw midden staat Hij die u nog niet kent. 27 Hij is degene die na mij komt, Hij is zo belangrijk dat ik het zelfs niet waard ben om de riem van zijn sandalen los te maken.’ 28 Dit gebeurde in Bethanië aan de overkant van de rivier de Jordaan, de plaats waar Johannes mensen doopte.

29 De volgende morgen zag hij Jezus aankomen. ‘Kijk,’ riep hij. ‘Het offerlam van God! Hij neemt de schuld van de wereld op Zich. 30 Hem bedoelde ik toen ik zei: “Na mij komt Iemand die belangrijker is dan ik, omdat Hij er eerder was dan ik.” 31 Ik kende Hem nog niet, maar ik ben gekomen om de mensen met water te dopen om Hem aan Israël bekend te maken. 32 Ik heb de Heilige Geest als een duif uit de hemel zien komen en Hij bleef op Jezus. 33 Toen wist ik nog niet dat Hij het was. Maar God had tegen mij gezegd: “Op wie u de Heilige Geest ziet neerdalen en blijven, dat is Hem. Hij zal de mensen dopen met de Heilige Geest.” 34 Nu ik dat gezien heb, ben ik ervan overtuigd dat Hij de Zoon van God is en wil ik daarvan getuigen tegenover de mensen.’

35 De volgende dag was Johannes op dezelfde plaats met twee van zijn leerlingen. 36 Hij zag Jezus voorbijgaan en zei: ‘Kijk, Hij is het Lam van God!’ 37 Toen zijn twee leerlingen dat hoorden, gingen zij Jezus achterna. 38 Jezus merkte dat zij Hem volgden. Hij keerde Zich om en vroeg: ‘Wat willen jullie?’ Zij vroegen: ‘Rabbi, waar woont U?’ Rabbi betekent leermeester. 39 ‘Kom maar kijken,’ zei Hij. Dus gingen zij met Hem mee, zagen waar Hij woonde en bleven de rest van de dag bij Hem. Dit gebeurde rond vier uur ʼs middags. 40 Een van deze twee mannen was Andreas, de broer van Simon Petrus. 41 Hij ontmoette zijn broer Simon en zei tegen hem: ‘Wij hebben de Messias gevonden.’ Messias betekent Christus, Gezalfde. 42 En hij bracht Simon bij Jezus. Jezus keek Simon aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes. Jij krijgt een andere naam, Ik noem je voortaan Kefas.’ Kefas betekent Petrus, rots.

43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Onderweg ontmoette Hij Filippus. ‘Kom,’ zei Hij, ‘ga met Mij mee.’ 44 Filippus kwam, net als Andreas en Petrus, uit Betsaïda. 45 Filippus ging naar Natanaël en zei tegen hem: ‘Wij hebben degene gevonden over wie Mozes en de profeten hebben geschreven. Hij heet Jezus en is de zoon van een zekere Jozef uit Nazareth.’ 46 ‘Uit Nazareth? Kan daar iets goeds vandaan komen?’ zei Natanaël. ‘Kom maar mee,’ antwoordde Filippus, ‘dan kun je Hem zien.’ 47 Toen Jezus Natanaël zag aankomen, zei Hij: ‘Kijk, een eerlijke, oprechte man, een echte Israëliet!’ 48 ‘Kent U mij dan?’ vroeg Natanaël verbaasd. Jezus antwoordde: ‘Voordat Filippus je vroeg mee te gaan, zag Ik je al onder de vijgeboom zitten.’ 49 ‘Meester,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God! De koning van Israël!’ 50 Jezus antwoordde: ‘Dat geloof je omdat Ik zei dat Ik je onder de vijgeboom zag zitten? Je zult nog grotere daden zien! 51 Werkelijk, jullie zullen zelfs de hemel open zien en de engelen van God die heen en weer gaan tussen God en Mij, de Mensenzoon.’

Knijga O Kristu

Evanđelje po Ivanu 1

U početku je postojao On koji bijaše Riječ. On je bio s Bogom i bio je Bog.

U početku je bio kod Boga.

Stvorio je sve što postoji. Ne postoji ništa što nije On stvorio.

U njemu bijaše Život i taj je Život svjetlo ljudima.

To svjetlo prodire kroz tamu i tama ga nikada ne može ugasiti.

Bog je poslao Ivana Krstitelja

da svima govori o svjetlu kako bi svatko mogao povjerovati na temelju njegova svjedočanstva.

Sam Ivan nije bio svjetlo; on je bio tek svjedok koji je trebao govoriti o svjetlu.

Onaj koji je istinito svjetlo što prosvjetljuje svakog čovjeka došao je na svijet.

10 Iako je stvorio svijet, kad je došao, svijet ga nije prepoznao.

11 Nisu ga prihvatili ni u njegovoj vlastitoj zemlji, u vlastitom narodu.

12 Ali svima onima koji su povjerovali u njega i prihvatili ga dao je pravo da postanu Božjom djecom jer su se pouzdali u njegovo ime da ih spasi.

13 Svi koji povjeruju u njega ponovno se rađaju, ali ne tjelesnim rođenjem koje dolazi od ljudske strasti ili od čovjekove volje, nego od Boga.

14 Tako je On, koji bijaše Riječ, postao čovjekom i živio je ovdje na zemlji, među nama. Bio je pun milosti i istine. A mi smo vidjeli njegovu slavu, slavu Očeva Sina jedinca.

15 Ivan je za njega svjedočio vičući: 'To je onaj za kojega sam vam govorio: Dolazi za mnom netko mnogo veći od mene jer je postojao davno prije mene.'

16 Svi smo primali od njegove punine, milost za milošću.

17 Mojsije je donio Zakon, dok su po Kristu došle istina i milost.

18 Boga, zapravo, nitko nikad nije vidio osim njegova jedinorođenoga Sina - Boga - jer je on iz Očevih njedara i govorio nam je o Ocu.

Svjedočanstvo Ivana Krstitelja

19 Ovo je Ivanovo svjedočanstvo: židovi poslaše svećenike i njihove pomoćnike iz Jeruzalema da upitaju Ivana tko je on.

20 On je otvoreno priznao: 'Ja nisam Krist.'

21 'A tko si onda?' pitali su ga. 'Jesi li Ilija?''Nisam

22 'Pa tko si onda? Reci nam da možemo odgovoriti onima koji su nas poslali. Što imaš reći o sebi?'

23 On im odgovori:
    'Ja sam glas koji viče iz gole pustinje:
    "Pripravite se za dolazak Gospodnji!' kako je prorokovao Izaija.'

24 Izaslanici bijahu farizeji.

25 Upitaju ga: 'Ako nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok, odakle ti pravo da krstiš?'

26 'Ja krstim samo vodom

27 On će uskoro započeti svoju službu među vama, a ja mu nisam dostojan ni robom biti.'[a]

28 To se dogodilo u Betaniji, s one strane Jordana na kojoj je Ivan krstio narod.

Isus, Jaganjac Božji

29 Sutradan Ivan ugleda Isusa kako mu prilazi, pa reče: 'Pogledajte! Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!

30 Ovo je taj za kojega sam rekao: "Uskoro dolazi čovjek koji je mnogo veći od mene jer je postojao i prije mene.'

31 Nisam znao da je on taj, ali ovdje sam i krstim vodom zato da bih ga objavio izraelskom narodu.'

32 Zatim Ivan posvjedoči: 'Vidio sam Svetog Duha gdje silazi u obliku goluba i ostaje na njemu.

33 Nisam znao da je on taj

34 Vidio sam da se to dogodilo ovomu čovjeku i zato svjedočim da je on Božji Sin.'[b]

Prvi učenici

35 Sutradan je Ivan stajao s dvojicom svojih učenika,

36 a Isus je onuda prolazio. Ivan ga ugleda i reče: 'Pogledajte! Evo Jaganjca Božjega!'

37 Kad su to čula dvojica njegovih učenika, okrenu se i pođu za Isusom.

38 Isus se okrene i spazi ih kako ga slijede. 'Što hoćete?' upita ih.'Rabbi (to znači: Učitelju), gdje stanuješ?' odgovore oni pitanjem.

39 'Dođite i vidjet ćete

40 Jedan od dvojice koji su čuli što je Ivan rekao i pošli za Isusom bio je Andrija, brat Šimuna Petra.

41 Andrija najprije ode potražiti brata i kaza mu: 'Našli smo Mesiju (to znači: Krista)!'

42 I dovede Petra da upozna Isusa. Isus ga pomnjivo pogleda i reče mu: 'Ti si Šimun, Ivanov sin, ali zvat ćeš se Kefa (to znači: Petar[c])!'

43 Sutradan Isus odluči poći u Galileju. Susretne Filipa i reče mu: 'Pođi za mnom!'

44 Filip bijaše iz Betsaide, iz Petrova i Andrijina rodnoga grada.

45 Filip pak potraži Natanaela i reče mu: 'Našli smo Mesiju, onoga o kojemu su pisali Mojsije i Proroci. To je Isus, Josipov sin, iz Nazareta.'

46 'Iz Nazareta!' poviče Natanael. 'Može li odande doći što dobro?' 'Samo dođi i uvjeri se

47 Dok su se približavali, Isus ga ugleda i reče: 'Evo poštenoga čovjeka, pravog Izraelca.'

48 'Otkud znaš kakav sam?' upita Natanael.Isus mu odgovori: 'Vidio sam te pod smokvom prije nego te je Filip našao.'

49 Nato mu Natanael odgovori: 'Učitelju, ti si Božji Sin! Ti si kralj Izraela!'

50 'Zar vjeruješ samo zato što sam ti rekao da sam te vidio pod smokvom?' upita Isus. 'Vidjet ćeš i više od toga.

51 Gledat ćete, zaista vam kažem, kako se otvara nebo i kako anđeli Božji uzlaze i silaze nad Sinom Čovječjim.'[d]

Notas al pie

  1. Evanđelje po Ivanu 1:27 U grčkome: odvezati sandale.
  2. Evanđelje po Ivanu 1:34 U nekim rukopisima: Božji izabranik.
  3. Evanđelje po Ivanu 1:42 Stijena
  4. Evanđelje po Ivanu 1:51 Vidjeti Postanak 28:10-17.