Johannes 1 – HTB & CARSA

Het Boek

Johannes 1:1-51

Christus, het echte licht

1In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God. 2Het Woord was bij God in het begin. 3Door het Woord is alles ontstaan en zonder het Woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen.

6Er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes. 7Hij kwam om tegenover de mensen te getuigen van het licht en hen zo tot geloof te brengen. 8Johannes was niet zelf het licht maar degene die over het licht vertelde, 9het echte licht, dat in de wereld kwam om iedereen te verlichten. 10Het Woord kwam in de wereld en heeft de wereld gemaakt, maar de wereld wilde niets van het Woord weten. 11Hij kwam in zijn eigen land, maar zijn eigen volk heeft Hem niet aanvaard. 12Maar allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. 13Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze of vanuit menselijk verlangen of omdat een mens dat wil, maar zij zijn uit God geboren. 14Het Woord werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader.

15Johannes was zijn getuige en zei over Hem: ‘Dit is degene van wie ik zei dat er na mij Iemand zou komen die belangrijker is dan ik, omdat Hij er eerder was dan ik.’ 16Uit de overvloed die Hij heeft, hebben wij allen genade op genade ontvangen. 17Want Mozes heeft ons ooit de wet gegeven, maar Jezus Christus bracht ons genade en waarheid. 18Niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige Zoon, die één met Hem is, heeft ons laten zien wie God is.

Johannes, getuige van Christus

19De Joodse leiders stuurden priesters en tempeldienaars naar Johannes om te vragen wie hij was. 20‘Ik ben de Christus niet,’ zei hij hun in alle openheid. 21‘Wie dan wel?’ vroegen zij. ‘Elia?’ ‘Nee,’ antwoordde hij. ‘Bent u dan de profeet die komen zou?’ was hun volgende vraag. ‘Ook niet,’ zei Johannes. 22‘Maar wie bent u dan? Zeg het alstublieft, anders kunnen wij geen antwoord geven aan de mensen die ons gestuurd hebben.’ 23Hij zei: ‘Ik ben de stem van iemand die in de woestijn roept: “Maak de weg vrij voor de Here!” De profeet Jesaja heeft dit gezegd.’ 24Er stonden ook enkele Farizeeën bij, 25die vroegen: ‘Als u de Christus niet bent en ook niet Elia of de profeet, waarom doopt u dan?’ 26Johannes antwoordde: ‘Ik doop mensen met water. Maar in uw midden staat Hij die u nog niet kent. 27Hij is degene die na mij komt, Hij is zo belangrijk dat ik het zelfs niet waard ben om de riem van zijn sandalen los te maken.’ 28Dit gebeurde in Bethanië aan de overkant van de rivier de Jordaan, de plaats waar Johannes mensen doopte.

29De volgende morgen zag hij Jezus aankomen. ‘Kijk,’ riep hij. ‘Het offerlam van God! Hij neemt de schuld van de wereld op Zich. 30Hem bedoelde ik toen ik zei: “Na mij komt Iemand die belangrijker is dan ik, omdat Hij er eerder was dan ik.” 31Ik kende Hem nog niet, maar ik ben gekomen om de mensen met water te dopen om Hem aan Israël bekend te maken. 32Ik heb de Heilige Geest als een duif uit de hemel zien komen en Hij bleef op Jezus. 33Toen wist ik nog niet dat Hij het was. Maar God had tegen mij gezegd: “Op wie u de Heilige Geest ziet neerdalen en blijven, dat is Hem. Hij zal de mensen dopen met de Heilige Geest.” 34Nu ik dat gezien heb, ben ik ervan overtuigd dat Hij de Zoon van God is en wil ik daarvan getuigen tegenover de mensen.’

35De volgende dag was Johannes op dezelfde plaats met twee van zijn leerlingen. 36Hij zag Jezus voorbijgaan en zei: ‘Kijk, Hij is het Lam van God!’ 37Toen zijn twee leerlingen dat hoorden, gingen zij Jezus achterna. 38Jezus merkte dat zij Hem volgden. Hij keerde Zich om en vroeg: ‘Wat willen jullie?’ Zij vroegen: ‘Rabbi, waar woont U?’ Rabbi betekent leermeester. 39‘Kom maar kijken,’ zei Hij. Dus gingen zij met Hem mee, zagen waar Hij woonde en bleven de rest van de dag bij Hem. Dit gebeurde rond vier uur ʼs middags. 40Een van deze twee mannen was Andreas, de broer van Simon Petrus. 41Hij ontmoette zijn broer Simon en zei tegen hem: ‘Wij hebben de Messias gevonden.’ Messias betekent Christus, Gezalfde. 42En hij bracht Simon bij Jezus. Jezus keek Simon aan en zei: ‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes. Jij krijgt een andere naam, Ik noem je voortaan Kefas.’ Kefas betekent Petrus, rots.

43De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Onderweg ontmoette Hij Filippus. ‘Kom,’ zei Hij, ‘ga met Mij mee.’ 44Filippus kwam, net als Andreas en Petrus, uit Betsaïda. 45Filippus ging naar Natanaël en zei tegen hem: ‘Wij hebben degene gevonden over wie Mozes en de profeten hebben geschreven. Hij heet Jezus en is de zoon van een zekere Jozef uit Nazareth.’ 46‘Uit Nazareth? Kan daar iets goeds vandaan komen?’ zei Natanaël. ‘Kom maar mee,’ antwoordde Filippus, ‘dan kun je Hem zien.’ 47Toen Jezus Natanaël zag aankomen, zei Hij: ‘Kijk, een eerlijke, oprechte man, een echte Israëliet!’ 48‘Kent U mij dan?’ vroeg Natanaël verbaasd. Jezus antwoordde: ‘Voordat Filippus je vroeg mee te gaan, zag Ik je al onder de vijgeboom zitten.’ 49‘Meester,’ zei Natanaël, ‘U bent de Zoon van God! De koning van Israël!’ 50Jezus antwoordde: ‘Dat geloof je omdat Ik zei dat Ik je onder de vijgeboom zag zitten? Je zult nog grotere daden zien! 51Werkelijk, jullie zullen zelfs de hemel open zien en de engelen van God die heen en weer gaan tussen God en Mij, de Mensenzoon.’

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Иохан 1:1-51

Слово становится Человеком

1В начале было Слово1:1 Слово – одно из имён Исы аль-Масиха (см. 1:14; Отк. 19:13).,

и Слово было со Всевышним,

и Слово было Всевышним.

2Оно было в начале со Всевышним.

3Всё, что существует,

было сотворено через Него,

и без Него ничего из того, что есть,

не начало своё существование.

4В Нём заключена жизнь,

и эта жизнь – Свет человечеству.

5Свет светит во тьме,

и тьма не поглотила его.

6Аллахом был послан человек по имени Яхия. 7Он пришёл как свидетель, чтобы свидетельствовать о Свете, чтобы благодаря ему все поверили в Этот Свет. 8Сам он не был Светом, но пришёл, чтобы свидетельствовать о Свете.

9Был истинный Свет,

Который просвещает каждого человека,

приходящего в мир1:9 Или: «Был истинный Свет, приходящий в мир, Который просвещает каждого человека»..

10Он был в мире, который через Него был создан,

но мир не узнал Его.

11Он пришёл к Своему народу,

но народ не принял Его.

12Но всем тем, кто Его принял

и кто поверил в Него1:12 Букв.: «в имя Его». Верить в чьё-либо имя значит верить в самого носителя этого имени, в данном случае верить в Ису аль-Масиха. Также в 2:23.,

Он дал власть стать детьми Всевышнего –

13детьми, рождёнными не от крови,

не от желаний или намерений человека,

а рождёнными от Всевышнего1:13 Имеется в виду духовное рождение через веру в Ису аль-Масиха (см. 1:12; 1 Ин. 5:1)..

14Слово стало Человеком

и жило среди нас.

Мы видели Его славу,

славу, которой наделён лишь Он –

единственный Сын Небесного Отца1:14 Сын Небесного Отца – этот термин не означает, что у Аллаха есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исраила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масиха, Спасителя и праведного Царя от Аллаха, т. е. Ису (см. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и аль-Масиха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).,

полный благодати и истины.

15Яхия свидетельствовал о Нём, провозглашая:

– Это Тот, о Ком я говорил: «Идущий за мной – выше меня, потому что Он существовал ещё до меня».

16По Его безграничной благодати

мы все получили одно благословение за другим.

17Ведь через пророка Мусу был дан Закон, а благодать и истина пришли через Ису, обещанного Масиха1:17 Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.. 18Всевышнего никто никогда не видел1:18 В Священном Писании мы можем прочитать о случаях, когда человек «видел» Аллаха (см., напр., Нач. 32:30; Исх. 24:10). Но Аллах никогда не представал перед людьми во всей полноте Своей славы, так как никто не может видеть Его и остаться в живых (см. Исх. 33:20)., Его явил нам единственный Сын Его, Который всегда пребывает с Отцом и Который Сам – Всевышний.

Цель служения пророка Яхии

(Мат. 3:1-12; Мк. 1:2-8; Лк. 3:1-18)

19И вот свидетельство Яхии. Когда предводители иудеев послали к Яхии священнослужителей и левитов1:19 Левиты – один из двенадцати родов исраильского народа. Левитов Аллах избрал быть помощниками священнослужителям., чтобы спросить его, кто он такой, 20он сказал им прямо, не скрывая:

– Я не аль-Масих.

21Они спросили его:

– Тогда кто же ты? Пророк Ильяс?1:21 Ильяс – иудеи помнили, что пророк Ильяс был живым взят на небо (см. 4 Цар. 2:11), и верили в то, что он должен прийти перед пришествием аль-Масиха и приготовить Ему путь (см. Мал. 4:5; Лк. 1:17). И хотя в данном случае Яхия и говорит, что он не Ильяс, Иса всё же утверждал, что в Яхии исполнилось древнее пророчество (см. Мат. 11:14; 17:12; Мк. 9:13), поскольку он пришёл «в духе и силе» Ильяса.

Он ответил:

– Нет.

– Так ты Пророк, предсказанный Мусой?1:21 См. Втор. 18:15, 18; Ин. 1:45; Деян. 3:18-24. По всей вероятности, некоторые ошибочно считали, что это какой-то другой пророк, но не аль-Масих (см. 1:25; 7:40-41).

– Нет, – отвечал Яхия.

22– Кто же ты? – спросили они тогда. – Скажи, чтобы мы смогли передать твой ответ тем, кто нас послал. Что ты сам скажешь о себе?

23Яхия ответил им словами пророка Исаии:

– «Я голос, который раздаётся в пустыне: выпрямите путь для Вечного»1:23 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.1:23 Ис. 40:3..

24А посланные были блюстителями Закона1:24 Блюстители Закона (букв.: «фарисеи») – религиозная партия, которую отличало неукоснительное выполнение законов Таурата, следование обычаям предков и строгое соблюдение ритуальной чистоты.. 25Они допытывались1:24-25 Или: «Тогда посланные блюстителями Закона25 допытывались».:

– Если ты не аль-Масих, не Ильяс и не Пророк, то почему ты совершаешь над народом обряд погружения в воду?1:25 Или: «обряд омовения»; также в ст. 26, 28, 31 и 33.

26Яхия ответил им:

– Я только совершаю обряд погружения в воду. Но среди вас стоит Тот, Кого вы не знаете. 27Он Тот, Кто придёт после меня, и я даже не достоин развязать ремни Его сандалий.

28Это происходило в Вифании1:28 Вифания – точное расположение не установлено (не следует путать с Вифанией близ Иерусалима, см., напр., 11:1)., на восточном берегу реки Иордан, там, где Яхия совершал над народом обряд погружения в воду.

Иса аль-Масих – Жертвенный Ягнёнок Аллаха

29На следующий день Яхия увидел идущего к нему Ису и сказал:

– Вот Жертвенный Ягнёнок Аллаха, Который забирает грех мира! 30Это о Нём я говорил: «Тот, Кто идёт за мной, – выше меня, потому что Он существовал ещё до меня». 31Я сам не знал, кто Он, но я пришёл совершать обряд погружения в воду для того, чтобы Он был явлен Исраилу.

32И Яхия подтвердил свои слова:

– Я видел, как Дух спускался на Него с небес в образе голубя и как Он остался на Нём. 33Я бы не узнал Его, если бы Пославший меня совершать обряд погружения в воду не сказал мне: «На Кого опустится и на Ком останется Дух, Тот и будет погружать людей в Святого Духа»1:33 Или: «омывать сердца людей Святым Духом».. 34Я видел это и свидетельствую, что Он – Сын Всевышнего (аль-Масих)!1:34 См. сноску на 1:14.

Первые ученики Исы аль-Масиха

35На следующий день Яхия опять стоял с двумя своими учениками. 36Увидев идущего Ису, он сказал:

– Вот Жертвенный Ягнёнок Аллаха!

37Оба ученика, услышав эти слова, последовали за Исой. 38Иса обернулся и увидел, что они идут за Ним.

– Что вы хотите? – спросил Он.

– Рабби (что значит «учитель»), скажи, где Ты живёшь? – спросили они.

39– Идите за Мной, и вы сами увидите, – сказал Иса.

Было около четырёх часов пополудни. Они пошли, увидели, где Он живёт, и пробыли у Него до вечера того дня.

40Одним из двух, слышавших слова Яхии об Исе и пошедших за Ним, был Андер, брат Шимона Петира. 41Он разыскал своего брата Шимона и сказал:

– Мы нашли аль-Масиха (что означает «Помазанник»1:41 Помазанник («Машиах» (евр.), «Масих» (араб.), «Христос» (греч.)) – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и в Книге Пророков.)!

42И привёл его к Исе. Иса посмотрел на Шимона и сказал:

– Шимон, сын Ионы1:42 Или: «Иохана». Иохан – второе имя Ионы., тебя будут звать Кифа (что значит «камень», то есть Петир)1:42 Оба имени, Кифа (арам.) и Петир (греч.), переводятся как «камень», «скала»..

Иса аль-Масих призывает Филиппа и Нафанаила

43На следующий день Иса решил идти в Галилею. Он нашёл Филиппа и сказал ему:

– Следуй за Мной!

44Филипп был из Вифсаиды, из того же города, что и Андер с Петиром. 45Он нашёл Нафанаила и сказал ему:

– Мы встретили Того, о Ком писал в Таурате Муса и о Ком писали другие пророки. Это Иса, сын Юсуфа1:45 По закону Юсуф, как муж Марьям, считался отцом Исы, хотя не был им биологически (см. Лк. 1:35; 3:23)., из Назарета.

46Нафанаил ответил:

– Разве из Назарета может быть что-нибудь доброе?

– Пойди и посмотри, – сказал Филипп.

47Когда Иса увидел идущего к Нему Нафанаила, Он сказал:

– Вот истинный исраильтянин, в котором нет ни тени притворства.

48– Откуда Ты меня знаешь? – удивился Нафанаил. Иса ответил:

– Ещё до того, как Филипп позвал тебя, Я видел тебя под инжиром.

49Тогда Нафанаил сказал:

– Учитель, Ты действительно Сын Всевышнего, Ты Царь Исраила!

50Иса сказал:

– Ты говоришь это потому, что Я сказал, что видел тебя под инжиром. Ты увидишь чудеса ещё больше этого.

51И добавил:

– Говорю вам истину: вы увидите открытые небеса и ангелов Аллаха, поднимающихся и спускающихся к Ниспосланному как Человек1:51 Ниспосланный как Человек (букв.: «Сын Человека») – один из титулов аль-Масиха, восходящий к книге пророка Данияла (см. Дан. 7:13-14; ср. Мат. 26:64). Иса всегда употреблял этот титул применительно к Себе. В данном случае Иса аль-Масих, будучи Ниспосланным как Человек, предстаёт перед нами посредником, связывающим Аллаха и людей. Иса приводит здесь известный рассказ из Таурата, где повествуется о Якубе, увидевшем во сне лестницу между землёй и небом, по которой поднимались и спускались ангелы (см. Нач. 28:12)..