Het Boek

Job 15

Het antwoord van Elifaz

1Op deze uitspraken antwoordde Elifaz:

‘Je wordt beschouwd als een wijs man, maar je spreekt alleen maar nietszeggende woorden. Je bent gewoon een druktemaker!
Het is niet goed zo te spreken, zulke woorden hebben geen enkele waarde.
4,5 Je vertekent de ware toewijding aan God en hebt geen ontzag voor Hem. Jouw zonden vertellen je mond wat hij moet zeggen. Je spreekt met de tong van een listig man.
Daardoor veroordeel jij jezelf en niet ik, de woorden die je spreekt, getuigen tegen je.
7,8 Ben jij soms de eerste mens, werd jij geboren voordat de heuvels werden geschapen? Ken je de verborgen beslissingen van God? Heb jij soms de wijsheid in pacht?
Weet je meer dan wij? Begrijp je meer dan wij kunnen begrijpen?
10 Aan onze kant staan wijze bejaarde mannen die zelfs ouder zijn dan je vader.
11 Is Gods troost niet genoeg voor jou? Zijn zijn woorden niet vriendelijk tegen jou gesproken?
12 Waarom laat je je meeslepen door je zondige hart en vlammen je ogen zo?
13 Je keert je tegen God en beschuldigt Hem in het wilde weg!
14 Welk mens op aarde kan zo rein en rechtvaardig zijn als jij zegt?
15 Als God zelfs de engelen niet volledig vertrouwt en zelfs de hemelen in zijn ogen niet volkomen rein zijn,
16 waar blijft de mens dan met zijn verdorvenheid en zondigheid? De mens, die de zonde drinkt of het water is.
17-19 Luister, ik zal je verklaren wat ik heb gezien en wat bevestigd wordt door de ervaringen van wijze mannen, die dit kregen overgeleverd van hun vaders (onze voorouders, die als enigen het land kregen toegewezen):
20 een goddeloos mens heeft zijn hele leven met moeilijkheden te kampen. De geweldpleger heeft slechts enkele jaren de tijd.
21 Hij wordt geplaagd door angstaanjagende geruchten en wanneer hij eindelijk rust heeft gevonden, wordt hij aangevallen door rovers.
22 Hij gelooft niet dat hij nog ooit de duisternis kan ontvluchten en leeft voortdurend met de angst dat hij wordt vermoord.
23,24 Hij dwaalt rond, bedelend om voedsel. Zijn leven wordt beheerst door voortdurende angst, spanningen en vertwijfeling. Zijn vijanden overwinnen hem als een koning die klaarstaat voor de strijd.
25,26 Gewapend met zijn zwaarbeslagen schild balt hij zijn vuist tegen God. Hij daagt de Almachtige uit en valt Hem koppig aan.
27,28 Hoewel deze mens er vet en opgeblazen uitziet, zal hij in verwoeste steden moeten wonen, in verlaten huizen die tot puin zijn vervallen.
29 Hij zal niet rijk blijven en er niet in slagen zijn bezittingen uit te breiden.
30 Nee, hij zal voor altijd in duisternis leven en de adem van God zal hem vernietigen, de vlammen zullen alles wat hij heeft, verteren.
31 Laat hij niet langer vertrouwen op zinloze bezigheden en zichzelf niet meer voor de gek houden, want zinloosheid zal zijn enige beloning zijn.
32 Vroeger dan hij denkt, zal dit werkelijkheid worden. Spoedig zal de volle nutteloosheid ervan tot hem doordringen. Want alles waarop hij vertrouwde, zal vergaan.
33 Hij zal lijken op een onvruchtbare wijnstok en op een olijfboom zonder bloesem.
34 Want de plannen van de goddelozen zijn onvruchtbaar, Gods vuur verteert de huizen van de omkopers.
35 Het enige dat zij ter wereld brengen, is zonde en hun innerlijk brengt alleen bedrog voort.’

New Living Translation

Job 15

Eliphaz’s Second Response to Job

1Then Eliphaz the Temanite replied:

“A wise man wouldn’t answer with such empty talk!
    You are nothing but a windbag.
The wise don’t engage in empty chatter.
    What good are such words?
Have you no fear of God,
    no reverence for him?
Your sins are telling your mouth what to say.
    Your words are based on clever deception.
Your own mouth condemns you, not I.
    Your own lips testify against you.

“Were you the first person ever born?
    Were you born before the hills were made?
Were you listening at God’s secret council?
    Do you have a monopoly on wisdom?
What do you know that we don’t?
    What do you understand that we do not?
10 On our side are aged, gray-haired men
    much older than your father!

11 “Is God’s comfort too little for you?
    Is his gentle word not enough?
12 What has taken away your reason?
    What has weakened your vision,[a]
13 that you turn against God
    and say all these evil things?
14 Can any mortal be pure?
    Can anyone born of a woman be just?
15 Look, God does not even trust the angels.[b]
    Even the heavens are not absolutely pure in his sight.
16 How much less pure is a corrupt and sinful person
    with a thirst for wickedness!

17 “If you will listen, I will show you.
    I will answer you from my own experience.
18 And it is confirmed by the reports of wise men
    who have heard the same thing from their fathers—
19 from those to whom the land was given
    long before any foreigners arrived.

20 “The wicked writhe in pain throughout their lives.
    Years of trouble are stored up for the ruthless.
21 The sound of terror rings in their ears,
    and even on good days they fear the attack of the destroyer.
22 They dare not go out into the darkness
    for fear they will be murdered.
23 They wander around, saying, ‘Where can I find bread?’[c]
    They know their day of destruction is near.
24 That dark day terrifies them.
    They live in distress and anguish,
    like a king preparing for battle.
25 For they shake their fists at God,
    defying the Almighty.
26 Holding their strong shields,
    they defiantly charge against him.

27 “These wicked people are heavy and prosperous;
    their waists bulge with fat.
28 But their cities will be ruined.
    They will live in abandoned houses
    that are ready to tumble down.
29 Their riches will not last,
    and their wealth will not endure.
    Their possessions will no longer spread across the horizon.

30 “They will not escape the darkness.
    The burning sun will wither their shoots,
    and the breath of God will destroy them.
31 Let them no longer fool themselves by trusting in empty riches,
    for emptiness will be their only reward.
32 They will be cut down in the prime of life;
    their branches will never again be green.
33 They will be like a vine whose grapes are harvested too early,
    like an olive tree that loses its blossoms before the fruit can form.
34 For the godless are barren.
    Their homes, enriched through bribery, will burn.
35 They conceive trouble and give birth to evil.
    Their womb produces deceit.”

Notas al pie

  1. 15:12 Or Why do your eyes flash with anger; Hebrew reads Why do your eyes blink.
  2. 15:15 Hebrew the holy ones.
  3. 15:23 Greek version reads He is appointed to be food for a vulture.