Het Boek

Jesaja 54

Israël zal herbouwd worden

1Zing, kinderloze vrouw! Barst uit in luid en vrolijk gezang, u die nooit moeder bent geworden. Want de verlaten vrouw heeft meer kinderen dan de vrouw die een man heeft. Maak uw huis groter, bouw er stukken bij aan, breid uw huis uit! Want u zult uit uw voegen barsten! Uw nakomelingen zullen de steden in bezit nemen die tijdens de ballingschap werden verlaten en zij zullen regeren over de volken die hun land in bezit namen. Wees niet bang, u zult niet langer in schande leven. Aan de schande van uw jeugd en de zorgen van uw weduwschap zal niet meer worden gedacht.

Want uw schepper zal uw ‘echtgenoot’ zijn. Here van de hemelse legers is zijn naam, Hij is uw verlosser, de Heilige van Israël, de God van de hele aarde. Want de Here heeft u uit uw verdriet omhoog getrokken, een jonge vrouw, verstoten door haar echtgenoot. Voor een korte tijd heb Ik u verstoten. Maar met een groot medelijden zal Ik u weer bij Mij laten terugkomen. In een moment van toorn keerde Ik mijn gezicht voor een korte tijd van u af, maar met eeuwige ontfermende liefde zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de Here, uw verlosser. Net als in de tijd van Noach, toen Ik zwoer dat Ik de aarde nooit meer door een grote watervloed zou laten overstromen, zweer Ik nu dat Ik mijn toorn nooit meer zo over u zal uitgieten als nu het geval is. 10 Want de bergen kunnen wegzakken en de heuvels verdwijnen, maar mijn eeuwige ontfermende liefde zal u niet verlaten. Mijn belofte van vrede aan u zal nooit worden gebroken, zegt de Here, die Zich over u ontfermt.

11 Ach mijn mishandeld volk, uit het lood geslagen en diep in de problemen, Ik zal u herbouwen op een fundament van saffieren. De muren van uw huizen zal Ik van kostbare juwelen maken. 12 Ik zal uw torens van glinsterend agaat en uw poorten en muren van glanzend edelgesteente maken. 13 En al uw kinderen zal Ik, de Here, onderwijzen en zij zullen grote voorspoed hebben. 14 U zult leven onder een rechtvaardig en eerlijk bewind. Uw vijanden zullen op een eerbiedige afstand blijven, in vrede zult u leven. De verschrikkingen van een oorlog zullen u niet meer teisteren. 15 Als een volk tegen u ten strijde trekt, ben Ik het niet die hen stuurt om u te straffen. Daarom zal dat volk worden verslagen, want Ik sta aan uw kant. 16 Ik schiep de smid die de kolen in de oven aanblaast en vernietigingswapens maakt. En Ik maakte de legers die vernietiging zaaien. 17 Maar in die tijd zal geen enkel wapen dat tegen u wordt opgeheven, succes hebben en elke leugen die in de rechtszaal tegen u wordt ingebracht, zult u kunnen weerleggen. Dat is de erfenis van de dienaars van de Here. Dit is de zegen die Ik u heb gegeven, zegt de Here.

The Message

Isaiah 54

Spread Out! Think Big!

11-6 “Sing, barren woman, who has never had a baby.
    Fill the air with song, you who’ve never experienced childbirth!
You’re ending up with far more children
    than all those childbearing women.” God says so!
“Clear lots of ground for your tents!
    Make your tents large. Spread out! Think big!
Use plenty of rope,
    drive the tent pegs deep.
You’re going to need lots of elbow room
    for your growing family.
You’re going to take over whole nations;
    you’re going to resettle abandoned cities.
Don’t be afraid—you’re not going to be embarrassed.
    Don’t hold back—you’re not going to come up short.
You’ll forget all about the humiliations of your youth,
    and the indignities of being a widow will fade from memory.
For your Maker is your bridegroom,
    his name, God-of-the-Angel-Armies!
Your Redeemer is The Holy of Israel,
    known as God of the whole earth.
You were like an abandoned wife, devastated with grief,
    and God welcomed you back,
Like a woman married young
    and then left,” says your God.

7-8 Your Redeemer God says:

“I left you, but only for a moment.
    Now, with enormous compassion, I’m bringing you back.
In an outburst of anger I turned my back on you—
    but only for a moment.
It’s with lasting love
    that I’m tenderly caring for you.

9-10 “This exile is just like the days of Noah for me:
    I promised then that the waters of Noah
    would never again flood the earth.
I’m promising now no more anger,
    no more dressing you down.
For even if the mountains walk away
    and the hills fall to pieces,
My love won’t walk away from you,
    my covenant commitment of peace won’t fall apart.”
    The God who has compassion on you says so.

11-17 “Afflicted city, storm-battered, unpitied:
    I’m about to rebuild you with stones of turquoise,
Lay your foundations with sapphires,
    construct your towers with rubies,
Your gates with jewels,
    and all your walls with precious stones.
All your children will have God for their teacher—
    what a mentor for your children!
You’ll be built solid, grounded in righteousness,
    far from any trouble—nothing to fear!
    far from terror—it won’t even come close!
If anyone attacks you,
    don’t for a moment suppose that I sent them,
And if any should attack,
    nothing will come of it.
I create the blacksmith
    who fires up his forge
    and makes a weapon designed to kill.
I also create the destroyer—
    but no weapon that can hurt you has ever been forged.
Any accuser who takes you to court
    will be dismissed as a liar.
This is what God’s servants can expect.
    I’ll see to it that everything works out for the best.”
        God’s Decree.