Het Boek

Jesaja 23

Gods profetie over Tyrus

1Dit is Gods profetie over Tyrus.

Huil, schepen van Tyrus, die vanuit verre landen op de thuisreis zijn! Huil om uw haven, want hij is verdwenen! De geruchten die u op Cyprus hoorde, zijn waar. 2,3 Overal heerst een doodse stilte. De geluiden van de rumoerige haven, vol schepen uit Sidon die koopwaar van over de zee uit Egypte en het gebied langs de Nijl aanvoeren, zijn verstomd. U was de grootste handelsmarkt ter wereld.

Schaam u, Sidon, bolwerk van de zee. Want nu bent u kinderloos! Als dit nieuws Egypte bereikt, zal het veel angst veroorzaken. Vlucht naar Tarsis, mannen van Tyrus, en huil onderweg. Deze verlaten ruïne is alles wat overbleef van uw eens zo luisterrijke stad. Het einde van een roemruchte geschiedenis. Denk eens aan alle kolonisten die u naar verre landen stuurde!

Wie heeft deze ramp over Tyrus gebracht? Over dit land dat koninkrijken schiep en wiens inwoners de belangrijkste kooplieden ter wereld waren? De Here van de hemelse legers heeft dit gedaan, om uw trots te vernietigen en zijn verachting te tonen over de hooggeplaatsten onder de mensen. 10 Zeil maar verder, schepen van Tarsis, want uw haven is er niet meer. 11 De Here strekt zijn hand uit over de zee, Hij doet de koninkrijken van deze aarde beven, Hij geeft bevel de vestingen in Kanaän te verwoesten. 12 Hij zegt: ‘U, onteerde maagd, dochter van Sidon, zult nooit meer blij of sterk zijn. Zelfs als u naar Cyprus vlucht, zult u geen rust vinden.’ 13 Want het zullen de Babyloniërs en niet de Assyriërs zijn die Tyrus aanvallen. Zij zullen het belegeren, de paleizen met de grond gelijk maken en het herscheppen in een ruïne. 14 Huil maar, schepen van Tarsis, want uw thuishaven is verdwenen!

15,16 Zeventig jaar lang zal Tyrus worden vergeten. Dan, onder een andere koning, zal de stad weer tot leven komen, zij zal mooie liederen spelen als een prostituee die lange tijd vergeten was. Nu loopt zij weer door de straten op zoek naar minnaars en wordt weer herkend. 17 Ja, na zeventig jaar zal de Here Tyrus weer laten opleven, maar zij zal niet anders zijn dan vroeger, zij zal weer terugkeren op haar slechte wegen en hoererij bedrijven met de koninkrijken van de wereld. 18 Maar de winst van haar handelstransacties zal aan de Here gewijd worden. Zij zal geen voorraad kunnen opslaan, maar het zal tot voedsel en kleding dienen voor hen die bij de Here wonen.

Nya Levande Bibeln

Jesaja 23

Profetia över Tyrus

1Detta är Guds budskap till Tyrus:Gråt, ni handelsfartyg, som vänder tillbaka hem från avlägsna länder! Gråt över er hamn, som inte längre finns! De rykten ni hörde på Cypern var sanna!

Det är tyst från ön och från Sidons köpmän, som gjort sig så rika på sjöfarten.

Över vattnen kom säd från Sikor och från Nildeltats skördar, som gav rik vinst i handeln med många nationer.

Ni kan stå där med er skam, både du Sidon och du Tyrus, fästningen vid havet!

När Egypten får höra nyheten, kommer det att bli stor sorg där.

Fly till Tarsis, ni som bor i Tyrus, och sörj när ni ger er iväg!

Är detta allt som finns kvar av er gamla anrika stad, vars invånare har befolkat avlägsna länder genom sina resor?

Vem har låtit denna förödelse komma över Tyrus, som byggde upp nya riken i sina kolonier och låg främst i världshandeln?

Härskarornas Gud har gjort det för att krossa din stolthet och visa sitt förakt för all mänsklig storhet.

10 Segla vidare, ni handelsskepp, ända bort till Nilen, för er hamn är borta.

11 Herren räcker ut sin hand över haven och skakar jordens kungariken. Han har uttalat domen över denna stora handelsmakt för att bryta ner den.

12 Han säger: Aldrig mer ska du bli glad och stark, du kränkta oskuld, du Sidons dotter. Inte ens om du flyr till Cypern, ska du få någon vila.

13 Se på det som en gång var Babylon och som Assyrien har gjort till ett ökenland utan betydelse. De belägrade staden, rev ner dess palats och lade den i ruiner.

14 Gråt, ni handelsskepp över att er hemmahamn är förstörd!

15-16 I sjuttio år kommer Tyrus att vara bortglömt. Under en annan kung ska det ske med Tyrus som det berättas i sången om den prostituerade: Ta din harpa och vandra genom staden, du som är bortglömd av alla. Spela på din harpa och sjung så att man kommer ihåg dig!

17 Ja, efter sjuttio år ska Herren ge Tyrus liv på nytt, men staden kommer att vara som förut. Man ska leva på samma ogudaktiga sätt som tidigare.

18 Men nu ska dess handel ge vinsten åt Herren! Man ska inte samla på lager utan använda den till mat och kläder i överflöd till dem som lever för Herren.