Hooglied 7 – HTB & ASCB

Het Boek

Hooglied 7:1-13

1Och, prinses, wat loop je sierlijk! De welvingen van je lichaam lijken door een meesterbeeldhouwer ontworpen.

2Je navel lijkt op een sierlijke kelk, waar een heerlijke wijn in hoort. Je buik lijkt op een schoof tarwe, versierd met lelies.

3Je borsten zijn zo mooi als twee jongen van de gazellen.

4Je hals rijst als een ivoren toren op en je ogen lijken op de diepglanzende vijvers van Chesbon die bij de poort Bath-Rabbim liggen. Je neus is zo fraai als de toren van de Libanon die over de stad Damascus uitziet.

5Je hoofd steekt fier omhoog als de berg Karmel en je haar glanst koperrood. De koning kijkt er geboeid naar.

6Wat is de liefde heerlijk! Heerlijker dan alle andere dingen waarnaar men kan verlangen.

7Je slanke lichaam lijkt op een dadelpalm waaraan de borsten als dadeltrossen bloeien.

8Ik zei dat ik die palmboom wilde beklimmen en de trossen ervan plukken wilde. Je borsten lijken op rijpe druiventrossen. De geur van je adem doet mij denken aan de geur van appels.

9Je gehemelte is heerlijker dan de beste wijn…

…laat die wijn naar mijn liefste toevloeien, zodat hij hem slapend kan drinken.

10Ik behoor toe aan mijn liefste, ik verlang naar hem.

11Kom, mijn liefste, laten wij samen het veld ingaan en overnachten in een van de dorpen.

12Of laten wij heel vroeg de wijngaard ingaan en kijken of de wijnstokken al uitlopen, of de knoppen al openspringen en de granaatappelbomen al bloeien. Daar zal ik mij aan je geven.

13Ik ruik de geur van de liefdesappels en overal groeien de heerlijkste vruchten. Mijn liefste, ik heb ze voor jou bewaard.

Asante Twi Contemporary Bible

Nnwom Mu Dwom 7:1-13

1Wo nan ne mpaboa yɛ fɛ,

Ao, ɔdehyeɛ babaa!

Wʼanantuo a wogyina so te sɛ abohemaa,

odwumfoɔ nsa ano adwuma.

2Wo funuma yɛ kuruwa a ɛnni nsa

a nsã pa wɔ mu ɛberɛ biara.

Wo sisi yɛ atokoɔ a wɔaboa ano

na sukooko atwa ho ahyia.

3Wo nufu te sɛ aforoteɛ mma mmienu,

adabɔ mma ntafoɔ.

4Wo kɔn te sɛ asonse abantenten.

Wʼaniwa aba te sɛ Hesbon ntadeɛ

a ɛwɔ Bat Rabim ɛpono nkyɛn.

Wo hwene te sɛ Lebanon abantenten

a ɛkyerɛ Damasko no.

5Wo tiri si so sɛ Karmel Bepɔ.

Wo tirinwi te sɛ adehyetoma a wɔadi mu adwinneɛ;

wo tirinwi tentene no dwomfa ɔhene.

6Wo ho yɛ fɛ, Ao ɔdɔ,

wo ho anikadeɛ ma wo ho yɛ ahomeka.

7Wo siberɛ te sɛ abɛ dua,

na wo nufu te sɛ aduaba siaka.

8Mekaa sɛ, “Mɛforo abɛ dua no;

na masɔ nʼaba mu.”

Wo nufu nyɛ sɛ bobe siaka,

na wo homeɛ mu hwa nyɛ sɛ aprɛ.

9Na wʼanomu hwa nyɛ sɛ bobesa papa.

Ababaawa:

Ma bobesa no nkɔ me dɔfoɔ hɔ tee,

ɛntene mfa nʼanofafa ne ne se no so brɛoo.

10Meyɛ me dɔfoɔ dea,

na nʼapɛdeɛ ne me.

11Bra, me dɔfoɔ; ma yɛnkɔ nkuraase,

ma yɛnkɔda nkuraase anadwo baako.

12Ma yɛnkɔ bobefuo mu ntɛm

nkɔhwɛ sɛ bobe no agu nhyerɛnne,

sɛ nhyerɛnne no apaapae,

anaasɛ ateaa no ayɛ frɔmm.

Ɛhɔ na mede me dɔ bɛma wo.

13Adasoa yi ne hwa,

na akɔnnɔduane nyinaa bɛgu yɛn ɛpono ano,

foforɔ ne dada,

a mede asie ama woɔ, me dɔfoɔ.