Handelingen 2 – HTB & CARSA

Het Boek

Handelingen 2:1-47

Pinksteren

1Op de Pinksterdag waren zij allemaal bij elkaar gekomen. 2Ineens kwam er uit de hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in het hele huis te horen.

3Zij zagen iets dat op tongen van vuur leek, vlammen die zich boven ieder van hen verspreidden. 4Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: woorden die de Heilige Geest hun ingaf.

5Met de feestdagen waren er in Jeruzalem vele gelovige Joden uit alle landen van de wereld. 6Toen zij het geluid hoorden, liepen ze allemaal te hoop. Zij raakten in verwarring, omdat ieder van hen de apostelen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Zij begrepen er niets van. ‘Dat zijn toch mannen uit Galilea?’ riepen zij verbaasd uit. 8‘Hoe kan het dan dat zij ónze taal spreken en nog andere talen ook? Kijk eens waar wij overal vandaan komen: 9uit Parthië, Medië, Elam en Mesopotamië, uit Judea, Capadocië, Pontus, Asia, 10Frygië en Pamfylië, uit Egypte en de streek van Cyrene in Libië. Er zijn hier Joden en Joodse bekeerlingen uit Rome, 11Kreta en Arabië. Hoe bestaat het dat ieder van ons in zijn eigen taal hoort spreken over de geweldige dingen die God gedaan heeft!’ 12Zij waren buiten zichzelf en wisten niet wat zij ervan moesten denken. Zij zeiden tegen elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13‘Die mensen hebben vast teveel zoete wijn gedronken,’ lachten sommigen schamper.

14De twaalf apostelen stonden op en Petrus nam het woord. ‘Mannen van Israël!’ riep hij. ‘Inwoners en bezoekers van Jeruzalem, luister! 15Wij zijn helemaal niet dronken, zoals u denkt. De dag is nog maar net begonnen, het is pas negen uur. 16Wat hier gebeurt, is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld: 17“God zal aan het einde van de tijd zijn Geest over alle mensen uitstorten. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben. 18In die dagen zal God zijn Geest ook uitstorten over allen die Hem dienen, mannen zowel als vrouwen, en zij zullen zijn woorden spreken. 19Hij zal wonderlijke dingen laten gebeuren in de hemel en op de aarde: bloed, vuur en rookwolken. 20De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat die grote en ontzagwekkende dag van de Here aanbreekt. 21Dan zal ieder die de naam van de Here aanroept, gered worden.”

22Mannen van Israël, luister naar mij. Jezus van Nazareth is door God Zelf gestuurd. De wonderen en bijzondere dingen die Hij deed, zijn daar een duidelijk bewijs van. U hebt die met eigen ogen gezien. 23Maar Hij is, volgens Gods plan, in handen van ongelovige mensen gevallen. U hebt Hem door Romeinse soldaten aan een kruis laten slaan. 24God, die dit voorzag, heeft Hem uit de greep van de dood bevrijd en weer levend gemaakt. De dood kon Hem niet vasthouden. 25Want David sprak over Jezus, toen hij zei: “Ik heb de Here altijd voor ogen, Hij leidt mij en houdt mij overeind. 26Daarom is er vreugde in mijn hart en ben ik gelukkig! Zelfs mijn lichaam is veilig bij Hem. 27Here, U zult mij niet in het dodenrijk laten liggen, U zult het lichaam van uw heilige dienaar niet laten vergaan. 28U zult mij het leven teruggeven. Door dicht bij mij te zijn, zult U mij vreugde geven.”

29Vrienden, ik hoef u niet te vertellen dat David gestorven en begraven is. Zijn graf is nog altijd te zien. 30Maar hij wist wat er na zijn dood zou gebeuren. God had hem beloofd dat een van zijn nakomelingen in zijn plaats koning zou worden. 31Hij was een profeet en voorspelde dat de Christus uit de dood zou opstaan. De Christus zou niet dood blijven en zijn lichaam zou niet vergaan. 32God heeft Jezus uit de dood laten opstaan, dat hebben wij allemaal gezien. 33Hij heeft Hem toen de ereplaats aan zijn rechterhand gegeven. Zoals beloofd gaf God Hem de Heilige Geest en Jezus heeft de Heilige Geest uitgestort, en dat ziet en hoort u nu. 34David is niet zelf naar de hemel gegaan en sprak dus niet over zichzelf toen hij zei: “God zei tegen mijn Here: Kom naast Mij zitten, aan mijn rechterhand, 35totdat Ik uw vijanden aan U onderworpen heb.” 36Het hele volk van Israël moet weten dat God deze Jezus, die u gekruisigd hebt, tot Here en Christus heeft gemaakt.’

37Toen de mensen dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraakt en vroegen aan Petrus en de andere apostelen: ‘Vrienden, wat moeten wij doen?’ 38Petrus antwoordde: ‘U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven, en de Heilige Geest zal in u komen wonen. 39Want God heeft die beloofd aan u en uw kinderen, aan ieder die door God geroepen wordt en ook aan de verre, vreemde volken.’ 40Petrus hield een lange toespraak en deed ten slotte een dringend beroep op hen: ‘Zorg dat u bevrijd wordt van de slechte invloed van deze wereld.’ 41De mensen die aannamen wat hij zei, werden gedoopt. Op die ene dag waren dat ongeveer drieduizend personen. 42Zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden en gingen als een grote familie met elkaar om. Zij kwamen vaak samen voor de maaltijd van de Here en voor gebed.

43Iedereen was vol ontzag voor de wonderen en tekenen die de apostelen deden. 44De gelovigen deelden ook alles met elkaar. 45Zij verkochten hun huizen en andere eigendommen en het geld gaven zij aan mensen die het nodig hadden. 46Elke dag kwamen zij in de tempel bijeen en waren één van hart en ziel. Zij aten bij elkaar thuis, blij en onbezorgd. 47Zij prezen God en het hele volk was hun goedgezind. En God zorgde dat er elke dag weer nieuwe mensen bijkwamen die gered werden.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Деяния 2:1-47

Сошествие Святого Духа

1Наступил день праздника Жатвы2:1 Праздник Жатвы – иудейский праздник сбора урожая праздновался на пятидесятый день после праздника Освобождения, поэтому он также называется Пятидесятницей., и все ученики были вместе. 2Вдруг с небес послышался звук, напоминающий шум ураганного ветра, который заполнил весь дом, где они сидели. 3Ученики увидели нечто похожее на огненные языки, которые разделились и остановились по одному на каждом из них. 4Все они исполнились Святого Духа и начали говорить на разных языках: эту способность давал им Дух.

5В Иерусалиме в это время находились благочестивые иудеи из разных стран мира. 6На шум собралось много народа; люди недоумевали, потому что каждый из них слышал, как те говорили на языке его страны. 7В большом изумлении они спрашивали:

– Разве все эти люди не галилеяне? 8Как же это каждый из нас слышит их говорящими на языках стран, в которых мы родились? 9Среди нас есть парфяне, мидяне, еламиты, жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и провинции Азия2:9 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции), которая позднее дала своё название материку., 10Фригии и Памфилии, Египта, окрестностей Ливии, прилегающих к городу Кирене, жители Рима, иудеи и обращённые в иудаизм, 11критяне и арабы. И все мы слышим, как они говорят о великих делах Аллаха на наших языках!

12Удивлённые и растерянные, они спрашивали друг друга:

– Что бы это могло значить?

13Некоторые же посмеивались:

– Они напились молодого вина!

Речь Петира перед народом

14Петир поднялся вместе с другими одиннадцатью посланниками аль-Масиха и, обращаясь к народу, громко сказал:

– Иудеи и все жители Иерусалима! Чтобы вам стало понятно, выслушайте внимательно, что я скажу. 15Люди эти не пьяны, как вы думаете: сейчас ведь всего девять часов утра. 16Но это исполняются слова пророка Иоиля:

17«В последние дни, – говорит Аллах, –

Я изолью Духа Моего на всех людей.

Ваши сыновья и дочери будут пророчествовать,

ваши юноши будут видеть видения,

и вашим старцам будут сниться пророческие сны.

18На рабов и на рабынь Моих

Я изолью в те дни Моего Духа,

и они будут пророчествовать.

19Я покажу чудеса в вышине небес

и знамения внизу на земле:

кровь, огонь и клубы дыма.

20Солнце превратится во тьму,

а луна – в кровь

перед тем, как наступит великий и славный день Вечного2:20 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь..

21И каждый, кто призовёт имя Вечного,

будет спасён»2:17-21 Иоиль 2:28-32..

22– Исраильтяне, выслушайте, что я вам скажу об Исе из Назарета: могущественные дела, чудеса и знамения Аллаха удостоверили вас в том, что это Он послал Ису. Как вы сами знаете, Аллах совершал всё это через Него у вас на глазах. 23Его, преданного по замыслу и предведению Аллаха, вы, пригвоздив руками беззаконников, убили. 24Но Аллах воскресил Его, освободив из плена смерти, и смерть была не в силах Его удержать.

25Давуд говорит о Нём:

«Всегда Я видел Вечного перед Собой:

Он по правую руку от Меня –

Я не поколеблюсь.

26Поэтому веселится сердце Моё,

и уста полны слов радости,

и даже тело Моё будет жить надеждой.

27Ведь Ты не оставишь Мою душу в мире мёртвых

и не дашь Верному Твоему увидеть тление.

28Ты показал Мне пути жизни;

Ты исполнишь меня радостью,

когда увижу лицо Твоё!»2:25-28 Заб. 15:8-11.

29– Братья, разрешите мне сказать вам прямо, что праотец Давуд умер и был похоронен. Его могила сохранилась у нас до сегодняшнего дня. 30Он был пророком, и, зная, что Аллах клятвенно обещал ему возвести на его престол одного из его потомков2:30 См. 2 Цар. 7:12-13; Заб. 88:4-5; 131:11., 31он, видя будущее, говорил о воскресении аль-Масиха, что Тот не был оставлен в мире мёртвых и Его тело не увидело тления2:31 См. Заб. 15:10.. 32И вот Аллах воскресил Ису, и мы все этому свидетели! 33Он был вознесён и посажен по правую руку от Аллаха и, получив от Небесного Отца обещанного Святого Духа, совершил то, что вы сейчас видите и слышите. 34Ведь Давуд не поднимался на небеса, но он сказал:

«Вечный сказал моему Повелителю:

сядь по правую руку от Меня,

35пока Я не повергну всех врагов Твоих

к ногам Твоим»2:34-35 Заб. 109:1..

36– Поэтому пусть весь дом Исраила будет уверен в том, что Этого Ису, Которого вы распяли, Аллах сделал и Повелителем, и аль-Масихом!

37Когда люди услышали это, их сердца стали терзаться муками совести. Они спрашивали Петира и других посланников аль-Масиха:

– Братья, что нам делать?

38Петир отвечал:

– Покайтесь и пусть каждый из вас пройдёт обряд погружения в воду2:38 Или: «обряд омовения»; также в ст. 41. Смысл обряда заключается в том, что человек оставляет путь греха и встаёт на путь служения Аллаху, войдя в общину последователей Исы аль-Масиха., призывая имя Исы аль-Масиха, для прощения ваших грехов, и вы получите в дар Святого Духа. 39Ведь это обещание относится к вам, вашим детям и к тем, кто вдали: ко всем, кто будет призван Вечным, нашим Богом.

40И многими другими словами Петир увещевал их, говоря:

– Спасайтесь от этого развращённого поколения.

41Те, кто принял его проповедь, прошли через обряд погружения в воду. В тот день к числу уверовавших присоединилось около трёх тысяч человек.

Жизнь верующих

42Верующие твёрдо держались учения посланников аль-Масиха, всегда пребывая в общении, в преломлении хлеба2:42 Имеется в виду участие последователей аль-Масиха в совместной трапезе, во время которой часто совершалось хлебопреломление в воспоминание о жертвенной смерти Исы аль-Масиха за наши грехи согласно Его повелению (см. Лк. 22:14-19). и в молитвах. 43Все были полны трепета перед Аллахом, потому что много чудес и знамений совершалось через посланников аль-Масиха.

44Все верующие были вместе, и всё у них было общее. 45Они продавали свои владения и имущество и раздавали всем, в зависимости от нужды каждого. 46Каждый день они собирались в храме, а по домам ежедневно преломляли хлеб и ели с радостью и искренностью в сердце, 47прославляя Аллаха и пользуясь добрым расположением всего народа. Вечный Повелитель ежедневно прибавлял к ним спасаемых.