Handelingen 1 – HTB & CARSA

Het Boek

Handelingen 1:1-26

Jezus gaat naar de hemel

1Beste Theofilus, in mijn eerste boek heb ik u verteld over het leven van Jezus en zijn lessen 2en hoe Hij naar de hemel ging, nadat Hij zijn apostelen verdere aanwijzingen door de Heilige Geest had gegeven.

3Gedurende de veertig dagen na zijn kruisiging is Hij van tijd tot tijd bij de apostelen geweest en bewees hun op allerlei manieren dat Hij leefde. Telkens weer sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God. 4Tijdens een van deze ontmoetingen zei Hij dat zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten: ‘Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft,’ zei Hij. ‘Ik heb al verteld wat er zal gebeuren. 5Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden.’

6Terwijl zij zo bij elkaar waren, vroegen zij Hem: ‘Here, gaat U nu van Israël weer een vrij land maken, met een eigen koning?’ 7‘Dat hoeven jullie niet te weten,’ antwoordde Hij. ‘Mijn Vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren. 8Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’

9Nadat Hij dit gezegd had, zagen zij hoe Hij omhoog ging in de lucht tot een wolk hem aan het gezicht onttrok. 10Terwijl zij nog naar de lucht tuurden, stonden er plotseling twee mannen bij hen, met witte kleren aan. 11‘Galileeërs,’ zeiden zij, ‘wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen als u Hem hebt zien weggaan.’

12Daarop gingen zij van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Dat was een kwartier lopen. 13In de stad aangekomen, gingen zij meteen door naar de bovenverdieping van het huis waar zij elkaar altijd ontmoetten: Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeüs, Mattheüs en Jakobus (de zoon van Alfeüs), Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus.

14Voortdurend baden zij eensgezind met elkaar, samen met de vrouwen die met Jezus waren meegekomen, zijn moeder Maria en zijn broers. 15Op een van die dagen ging Petrus staan om te spreken. Er waren op dat moment ongeveer honderdtwintig mensen bijeen.

16‘Vrienden,’ zei hij. ‘Wat er over Judas in de Boeken staat, moest gebeuren. Door David heeft de Heilige Geest gezegd hoe het met hem zou aflopen. Judas heeft de mensen die Jezus gevangen wilden nemen, de weg gewezen. 17Hij was een van ons en had dezelfde opdracht als wij. 18Met het geld dat hij voor zijn verraad had gekregen, werd een stuk grond gekocht. Zelf viel hij languit voorover en zijn buik scheurde open en al zijn ingewanden kwamen eruit. 19Iedereen in Jeruzalem hoorde ervan. Daarom heet dat stuk grond ook Akeldama, wat bloedgrond betekent. 20Dit klopt precies met wat er in de Psalmen van David staat: “Verander zijn woonplaats in een woestenij en laat er nooit meer iemand wonen” en “Laat een ander zijn taak overnemen!” 21Iemand anders moet dus de plaats van Judas innemen. Het moet iemand zijn die al de tijd dat Jezus onder ons leefde, erbij geweest is, 22vanaf de dag dat Jezus in de Jordaan werd gedoopt tot Hij in de hemel werd opgenomen. Hij moet, net als wij, kunnen vertellen dat hij zelf gezien heeft dat Jezus weer leeft.’

23Zij stelden twee mannen voor: Jozef, die ook wel Barsabbas of Justus werd genoemd, en Mattias. 24Zij vroegen God in gebed: ‘Here, U kent alle mensen door en door. Wilt U aanwijzen voor wie U kiest? 25Laat hij apostel worden in de plaats van Judas, die afgeweken is van zijn taak.’ 26Zij gingen erom loten wie het zou worden en het lot viel op Mattias. Voortaan was hij een van de twaalf apostelen.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Деяния 1:1-26

Вознесение Исы аль-Масиха на небеса

1В моём первом повествовании1:1 То есть в книге «Радостная Весть Исы аль-Масиха в изложении Луки»., Феофил, я написал обо всём, что Иса делал и чему Он учил от начала 2до того дня, когда, дав через Святого Духа повеления избранным Им посланникам, Он вознёсся на небеса. 3После Своего страдания Он представал перед этими людьми живым со многими доказательствами. Иса являлся им в течение сорока дней и говорил о Царстве Аллаха. 4Однажды, обедая вместе с ними1:4 Или: «Однажды, собрав их»., Он велел им:

– Не покидайте Иерусалима, но ждите того, что обещал Небесный Отец, о чём вы и слышали от Меня. 5Яхия совершал обряд, погружая людей в воду, а вы через несколько дней будете погружены в Святого Духа1:5 Или: «Яхия совершал обряд, омывая людей водой, а вы через несколько дней будете омыты Святым Духом». О том, как исполнились эти слова см. в 2:1-4..

6Когда ученики собрались вместе, они спросили Его:

– Повелитель, не настало ли время Тебе восстановить царство Исраила?1:6 В те времена Исраил находился под властью римской империи, и народ надеялся, что аль-Масих избавит их от гнёта завоевателей. Но Царство, о котором возвещал Иса, не принадлежит этому миру и устанавливается духовным путём (см. Ин. 18:36).

7Он сказал им:

– Не ваше дело знать времена и сроки, которые Небесный Отец установил Своей властью. 8Когда на вас сойдёт Святой Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и до края земли.

9Сказав это, Он на их глазах был поднят ввысь, и облако скрыло Его от их взглядов.

10Они пристально смотрели в небо, пока Он поднимался, как вдруг рядом с ними оказались два человека в белых одеждах.

11– Галилеяне, – сказали они, – что вы стоите и смотрите в небо? Этот Иса, Который был взят от вас в небеса, придёт точно таким же образом, каким на ваших глазах вознёсся.

Избрание Матфия вместо Иуды

(Мат. 10:2-4; Мк. 3:16-19; Лк. 6:14-16)

12После этого они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Оливковой, которая находится на расстоянии субботнего пути1:12 То есть примерно километр – расстояние, которое разрешалось раввинами проходить в субботу, священный для всех иудеев день отдыха и покоя. от Иерусалима. 13Придя, они поднялись в верхнюю комнату и там оставались – Петир и Иохан, Якуб и Андер, Филипп и Фома, Варфоломей и Матай, Якуб, сын Алфея, Шимон Зилот1:13 Зилот (переводится как «ревнитель») – член крайней религиозно-политической группировки, выступавшей против римской оккупации Исраила. и Иуда, сын Якуба. 14Все они единодушно пребывали в молитве. С ними были и несколько женщин, а также мать Исы Марьям и Его братья.

15В те дни Петир встал посреди верующих (в собрании было около ста двадцати человек) 16и сказал:

– Братья, должно было исполниться Писание, где Святой Дух предсказал через царя Давуда об участи Иуды, который привёл тех, кто шёл арестовать Ису. 17Иуда был одним из нас и принимал участие в нашем служении. 18(На деньги, полученные за совершённое им зло, он купил поле1:18 Имеется в виду, что поле было куплено священнослужителями на деньги Иуды, т. е. как бы от его имени (см. Мат. 27:5-7)., но, упав вниз головой1:18 Не совсем понятно, как это описание сопоставимо с тем, что записано в Мат. 27:3-10. Возможно, что после того, как Иуда повесился, оборвалась верёвка (или сломалась ветка) и он рухнул на землю., он разбился, и его внутренности вывалились наружу. 19Об этом узнали все жители Иерусалима и прозвали поле на своём языке1:19 То есть на арамейском языке. Хакалдема, то есть «Поле Крови».) 20Ведь в книге Забур написано:

«Пусть его жилище придёт в запустение,

пусть никто там больше не живёт»1:20 Заб. 68:26.

и:

«Пусть другой займёт его положение»1:20 Заб. 108:8..

21– Поэтому нам необходимо выбрать одного из тех людей, кто сопровождал нас всё то время, когда Повелитель Иса был среди нас, 22начиная с того времени, когда Яхия совершил над Ним обряд погружения в воду1:22 Или: «обряд омовения». и до того дня, когда Иса был взят от нас. Он, как и мы, должен быть свидетелем Его воскресения.

23Предложили двоих: Юсуфа, которого ещё называют Бар-Саббой или Иустом, и Матфия. 24И помолились:

– Вечный Повелитель, Ты знаешь сердце каждого; укажи на одного из этих двоих, кого Ты избрал 25на это служение: быть Твоим посланником вместо Иуды, который ушёл туда, где ему и место.

26Потом они бросили жребий, и жребий выпал на Матфия, который и был причислен к одиннадцати посланникам аль-Масиха1:26 Аль-Масих (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков. Аль (также передаётся в русской транскрипции как эль, الـ‎) — определённый артикль в арабском языке..