Habakuk 3 – HTB & AKCB

Het Boek

Habakuk 3:1-19

Lofzang op Gods overwinning

1Dit is een gebed van de profeet Habakuk, een lofzang op Gods overwinning:

2Here, ik heb van uw roemruchte daden gehoord en ben met ontzag vervuld voor wat U gaat doen. Laat uw daden herleven in deze tijd, maak uw kracht openbaar. Al bent U toornig geworden, vergeet niet medelijden te hebben!’

3De heilige God komt uit Teman, Hij daalt af van de bergen van Paran. Zijn majesteit bedekt de hemel, de aarde is vol van zijn lof.

4Hij schittert als het zonlicht, uit zijn handen schieten lichtstralen, daarin is zijn kracht verborgen.

5Voor Hem uit gaat de pest en de koorts volgt Hem op de voet.

6Hij staat en doet de aarde beven, Hij kijkt rond en laat volken opspringen van schrik. Oeroude bergen worden verpletterd, stokoude heuvels worden met de grond gelijk gemaakt. Zijn eeuwige kracht blijft onveranderd!

7Ik zie dat de inwoners van Kuschan en Midjan in doodsangst verkeren.

8Was U toornig, Here, op de rivieren en op het water van de zee, dat U op de wolken als op paarden komt aanstormen, staande op uw zegekar?

9U spant uw boog en op uw bevel schieten de pijlen weg, U splijt de aarde en rivieren ontspringen.

10De bergen zien U en beven. Stromen water trekken voorbij. De watervloed roept tot U en de golven rijzen huizenhoog.

11De zon en de maan trekken zich terug bij het licht van uw pijlen, bij de bliksemende schittering van uw speer.

12Vol toorn schrijdt U over de aarde en vertrapt de volken in boosheid.

13U trekt eropuit om uw volk te redden, om uw gezalfde te bevrijden. U verbrijzelt het huis van de goddeloze van de nok tot aan de fundamenten, ja, tot de laatste steen.

14Met zijn eigen pijlen doorboort U de aanvoerder van de aanstormende troepen. Zij willen mij verpletteren en juichen omdat zij een weerloze in zijn schuilhoek denken te vernietigen.

15U betreedt met uw paarden de zee en loopt over de schuimkoppen van het machtige water.

16Ik beefde van angst toen ik dit hoorde, bij het horen van dit bericht begonnen mijn lippen te trillen. Alle kracht begaf mij, ik stond met knikkende knieën. Toch zal ik rustig de dag afwachten waarop U het volk dat ons aanvalt, zult straffen.

17Al zou de vijgenboom niet bloeien en de wijnstok geen druiven opleveren, al zou de oogst van de olijfboom teleurstellen en de akker geen voedsel geven, al zouden alle schapen uit de schaapskooien verdwenen zijn en geen runderen meer in de stal staan,

18tóch zal ik mij verheugen in de Here en juichen over God die mij redt!

19De Oppermachtige Here is mijn kracht, Hij maakt mij lichtvoetig als een hert en brengt mij veilig over de bergen.

Akuapem Twi Contemporary Bible

Habakuk 3:1-19

Habakuk Mpaebɔ

1Saa mpaebɔ yi, Habakuk too no sɛ dwom:

2Awurade, mate wo ho nsɛm nyinaa,

Na wʼanwonwadwuma a woayɛ no, me ho adwiriw me.

Yɛ no foforo wɔ yɛn mmere so.

Yɛn mmere yi mu, ma wonhu.

Wʼabufuwhyew mu no, kae wo mmɔborɔhunu.

3Onyankopɔn fi Teman bae,

Ɔkronkronni a ofi Bepɔw Paran so,

Nʼanuonyam kata ɔsoro,

na nʼayeyi hyɛ asase so ma.

4Ɔhyerɛn sɛ anɔpawia

Hann no nsensanee twa yerɛw fi ne nsam,

Ɛhɔ na ne tumi ahintaw.

5Ɔyaredɔm di nʼanim kɔ;

Na nsanyare di nʼakyi pɛɛ.

6Sɛ ogyina a, asase wosow.

Sɛ ɔhwɛ a, ɔma aman wosow.

Tete mmepɔw dwiriwii,

na nkoko a efi tete no ka kataa so.

Nʼakwan ntwa mu da.

7Mihuu Kusanfo ntamadan a atetew

ne Midianfo3.7 Kusan…Midian—Wɔyɛ Araia mmusuakuw. Awerɛhow…ahoyeraw—Bere a woyii Israelfo fii Misraim nkoasom mu no, nnipa a wɔbemmɛn wɔn no bɔɔ hu. (2 Mose 15.14-16; Yos 2.9-10). atenae a agyigya.

8Awurade, wo bo fuw nsubɔnten no?

Wʼabufuw no tiaa nsuwansuwa no?

Wosɔre tiaa po,

bere a wo ne wʼapɔnkɔ

ne nkonimdi nteaseɛnam nam no.

9Wuyii wo tadua,

Woma wɔde agyan bebree brɛɛ wo.

Wode nsubɔnten paapae asase mu.

10Mmepɔw huu wo, na wɔwosowee

Osuhweam bɛsen kɔe.

Bun no woroo so,

na ehuru baa soro.

11Owia ne ɔsram gyinagyinaa sorosoro hɔ,

bere a wohuu wʼagyan a ɛnenam wim no hann,

ne wo peaw a ɛpa yerɛw yerɛw no.

12Wʼabufuwhyew mu no, wonantew twaa asase so

na wode abufuw tiatiaa aman no so.

13Wobaa se worebegye wo nkurɔfo,

na woagye nea wɔasra no no nkwa.

Wopɛtɛw atirimɔdenfoman no kannifo,

wopaa ne ho ntama fi ne ti so kosii ne nan ase.

14Wode nʼankasa peaw hwirew ne ti mu,

bere a nʼakofo bɔɔ yerɛdɛ sɛ wɔrebɛhwete yɛn mu.

Wɔpɛɛ sɛ wɔbɛtɔre

mmɔborɔfo a wɔakɔ agua no ase koraa.

15Wode wʼapɔnkɔ tiatiaa po no mu,

ma asu kɛse no hurui.

16Metee no, me koma tui,

nnyigyei no maa mʼano poo biribiri;

ɔporɔw hyɛn me nnompe mu,

na me nan wosowee.

Nanso mɛtɔ me bo ase atwɛn akosi sɛ

amanehunu da bɛba ɔman a wɔtow hyɛɛ yɛn so no so.

17Ɛwɔ mu, borɔdɔma nnua no nguu nhwiren,

na aba nso nni bobe no so;

ɛwɔ mu, ngodua no adi huammɔ

na mfuw no mmɔ aduan.

Ɛwɔ mu, nguan biara nni buw no mu,

na anantwi nso nni ban no mu.

18Nanso mʼani begye Awurade mu;

me ho bɛsɛpɛw me wɔ Onyankopɔn a

ɔyɛ mʼagyenkwa no mu.

19Otumfo Awurade yɛ mʼahoɔden.

Ɔma me nan yɛ sɛ ɔforote de,

ɔma me nantew sorɔnsorɔmmea.

Wɔmfa mpae yi mma nnwonto kwankyerɛfo no. Na wɔnto no wɔ mʼasanku no so.