Het Boek

Genesis 46:1-34

Jakob gaat naar Egypte

1Zo trok Israël met al zijn bezittingen naar Berseba en bracht daar offers aan de God van zijn vader Isaak.

2In de loop van de nacht sprak God tot hem in een visioen. ‘Jakob, Jakob!’ riep Hij. ‘Ja, Here, hier ben ik!’ antwoordde Jakob. 3‘Ik ben God,’ zei de stem, ‘de God van uw vader. Wees niet bang om naar Egypte te gaan, want Ik zal ervoor zorgen dat u daar uitgroeit tot een groot volk. 4Ik zal met u meegaan naar Egypte en uw nakomelingen terugbrengen. Maar u zult in Egypte, met uw zoon Jozef naast u, sterven.’

5Zo verliet Jakob Berseba, en zijn zonen brachten hem naar Egypte, samen met hun vrouwen en kinderen in de rijtuigen die de farao ter beschikking had gesteld. 6Ze namen ook hun vee en hun huisraad mee, alle bezittingen die zij in Kanaän hadden vergaard en kwamen in Egypte. Jakob en al zijn kinderen, 7zonen en dochters, kleinzonen en kleindochters, allen van wie hij hield.

8-14Hier zijn de namen van zijn zonen en kleinkinderen die met hem meegingen naar Egypte:

Ruben, zijn oudste zoon en diens zonen Chanoch, Pallu, Chesron en Karmi.

Simeon en zijn zonen Jemuël, Jamin, Ohad, Jachin, Sochar en Saül (Saüls moeder was een Kanaänitische).

Levi en zijn zonen Gerson, Kehat en Merari.

Juda en zijn zonen Er, Onan, Sela, Peres en Zerach (Er en Onan waren in Kanaän gestorven). Peres had ook twee zonen: Chesron en Chamul.

Issachar en zijn zonen Tola, Pua, Job en Simron.

Zebulon en zijn zonen Sered, Elon en Jachleël.

15Al deze afstammelingen van Jakob en Lea, zonder hun dochter Dina, kreeg Jakob in Paddan-Aram, drieëndertig in totaal. 16-17 Onder het gezelschap waren ook: Gad en zijn zonen Sifjon, Chaggi, Suni, Esbon, Eri, Arodi en Areli. Aser en zijn zonen Jimna, Jiswa, Jiswi en Beria en hun zuster Serach. Beriaʼs zonen heetten Cheber en Malkiël. 18Deze zestien personen waren afstammelingen van Jakob en Zilpa, de dienares die Lea van haar vader Laban kreeg.

19-22Bij Jakobs huishouding waren ook de veertien afstammelingen van Jakob en Rachel: Jozef en Benjamin.

Jozefs zonen, die hij in Egypte kreeg, waren Manasse en Efraïm (hun moeder was Asnat, de dochter van Potifera, de priester van Heliopolis).

Benjamins zonen Bela, Becher, Asbel, Gera, Naäman, Echi, Ros, Muppim, Chuppim en Ard.

23-25Tot de groep behoorden ook de zeven afstammelingen van Jakob en Bilha, de dienares die Rachel van haar vader Laban kreeg: Dan en zijn zoon Chusim.

Naftali en zijn zonen Jachseël, Guni, Jeser en Sillem.

26Zo kwam het totaal van de groep die naar Egypte ging—allemaal afstammelingen van Jakob en zonder de vrouwen van zijn zonen—op zesenzestig personen. 27Met Jozefs twee zonen meegerekend, bestond de gehele familie daar in Egypte uit zeventig mensen.

28Jakob stuurde Juda vooruit om Jozef te vertellen dat zij onderweg waren en al snel in Gosen zouden aankomen, wat ook gebeurde. 29Jozef sprong in zijn rijtuig en reisde naar Gosen om zijn vader te ontmoeten. Zij vielen elkaar om de hals en huilden een tijd. 30Toen zei Israël tegen Jozef: ‘Nu kan ik eindelijk sterven, want ik heb jou weer gezien en weet dat je nog leeft.’

31Jozef richtte zich tot zijn broers en zei: ‘Ik zal de farao gaan vertellen dat jullie uit het land Kanaän zijn gekomen om bij mij te zijn. 32En ik zal hem zeggen: “Deze mannen zijn schaapherders. Zij hebben hun kudden en al hun andere bezittingen meegenomen.” 33Als de farao dus met jullie wil praten en vraagt wat jullie beroep is, moet je zeggen: 34“Wij zijn sinds onze jeugd schaapherders, net zoals onze vaders al generaties lang zijn geweest.” Als jullie hem dat vertellen, zal hij jullie rustig in Gosen laten wonen.’ Want in andere delen van Egypte werden schaapherders veracht en gehaat.

New Russian Translation

Бытие 46:1-34

Иаков со всей семьей переселяется в Египет

1Израиль отправился в путь со всем, что у него было, пришел в Вирсавию и принес там жертвы Богу своего отца Исаака. 2Бог говорил с Израилем в ночном видении и сказал:

– Иаков! Иаков!

– Вот я, – ответил Иаков.

3Он сказал:

– Я – Бог, Бог твоего отца. Не бойся пойти в Египет, потому что Я произведу от тебя там великий народ. 4Я пойду в Египет вместе с тобой, и Я же приведу тебя обратно. И глаза тебе закроет рука Иосифа.

5Иаков отправился в путь из Вирсавии. Сыновья Израиля посадили отца, детей и жен в колесницы, которые фараон прислал, чтобы перевезти его. 6Они взяли с собой скот и имущество, которое нажили в Ханаане, и Иаков со всем своим потомством пришел в Египет. 7Он взял с собой в Египет сыновей и внуков, дочерей и внучек – все свое потомство.

Список потомков Иакова

8Вот имена сыновей Израиля, которые пришли в Египет; Иаков и его потомки:

Рувим, первенец Иакова.

9Сыновья Рувима:

Енох, Фаллу, Хецрон и Хармий.

10Сыновья Симеона:

Иемуил, Иамин, Огад, Иахин, Цохар и Саул, сын хананеянки.

11Сыновья Левия:

Гершон, Кааф и Мерари.

12Сыновья Иуды:

Ир, Онан, Шела, Парец и Зерах (но Ир и Онан умерли в Ханаане).

Сыновьями Пареца были Хецрон и Хамул.

13Сыновья Иссахара:

Тола, Фуа46:13 Так в некоторых древних переводах (см. также 1 Пар. 7:1); евр.: «Фува»., Иашув46:13 Так в некоторых древних переводах (см. также Чис. 26:24 и 1 Пар. 7:1); евр.: «Иов». и Шимрон.

14Сыновья Завулона:

Серед, Елон и Иахлеил.

15Это сыновья Лии, которых она родила Иакову в Паддан-Араме; она родила и дочь Дину; всего их было тридцать три человека.

16Сыновья Гада:

Цефон46:16 Так в некоторых древних переводах; евр.: «Цифион»., Хагги, Шуни, Эцбон, Ерий, Ароди и Арели.

17Сыновья Асира:

Имна, Ишва, Ишви и Берия.

Их сестра Серах.

Сыновья Берии:

Хевер и Малхиил.

18Это дети, рожденные Иакову Зелфой, которую Лаван дал своей дочери Лии; всего шестнадцать человек.

19Сыновья жены Иакова Рахили:

Иосиф и Вениамин.

20В Египте Асенефа, дочь Потифера, жреца города Она, родила Иосифу

Манассию и Ефрема.

21Сыновья Вениамина:

Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Эхи, Рош, Муппим, Хупим и Ард.

22Это сыновья Рахили, которых она родила Иакову; всего четырнадцать человек.

23Сын Дана:

Хушим.

24Сыновья Неффалима:

Иахцеил, Гуний, Иецер и Шиллем.

25Это сыновья, рожденные Иакову Валлой, которую Лаван дал своей дочери Рахили; всего семь человек.

26Всех, кто пришел в Египет с Иаковом, – его прямых потомков, не считая жен его сыновей, – было шестьдесят шесть человек. 27Сыновей Иосифа, которые были рождены ему в Египте, было двое. Всего членов семьи Иакова, пришедших в Египет, было семьдесят46:27 Так в еврейском тексте (см. также Исх. 1:5 и сноску); в одном из древних переводов (см. также Деян. 7:14): «семьдесят пять». человек.

Встреча Иакова с Иосифом

28Иаков послал перед собой к Иосифу Иуду, чтобы узнать путь в Гошен. Когда они прибыли туда, 29Иосиф запряг колесницу и поехал в Гошен, чтобы встретить своего отца Израиля. Он предстал перед ним, обнял его и долго плакал.

30Израиль сказал Иосифу:

– Теперь я могу и умереть, потому что увидел своими глазами, что ты жив.

31Иосиф сказал своим братьям и домашним отца:

– Я пойду к фараону и скажу ему: «Мои братья и дом моего отца, которые жили в земле Ханаана, пришли ко мне. 32Эти люди – пастухи; они разводят скот и привели с собой свои стада, и принесли все свое имущество». 33Когда фараон вызовет вас и спросит: «Чем вы занимаетесь?» – 34вы должны ответить: «Твои рабы с отрочества и доныне разводят скот, как делали и наши отцы». Тогда вам будет позволено поселиться в земле Гошен, потому что египтянам отвратительны пастухи.