Het Boek

Genesis 46:1-34

Jakob gaat naar Egypte

1Zo trok Israël met al zijn bezittingen naar Berseba en bracht daar offers aan de God van zijn vader Isaak.

2In de loop van de nacht sprak God tot hem in een visioen. ‘Jakob, Jakob!’ riep Hij. ‘Ja, Here, hier ben ik!’ antwoordde Jakob. 3‘Ik ben God,’ zei de stem, ‘de God van uw vader. Wees niet bang om naar Egypte te gaan, want Ik zal ervoor zorgen dat u daar uitgroeit tot een groot volk. 4Ik zal met u meegaan naar Egypte en uw nakomelingen terugbrengen. Maar u zult in Egypte, met uw zoon Jozef naast u, sterven.’

5Zo verliet Jakob Berseba, en zijn zonen brachten hem naar Egypte, samen met hun vrouwen en kinderen in de rijtuigen die de farao ter beschikking had gesteld. 6Ze namen ook hun vee en hun huisraad mee, alle bezittingen die zij in Kanaän hadden vergaard en kwamen in Egypte. Jakob en al zijn kinderen, 7zonen en dochters, kleinzonen en kleindochters, allen van wie hij hield.

8-14Hier zijn de namen van zijn zonen en kleinkinderen die met hem meegingen naar Egypte:

Ruben, zijn oudste zoon en diens zonen Chanoch, Pallu, Chesron en Karmi.

Simeon en zijn zonen Jemuël, Jamin, Ohad, Jachin, Sochar en Saül (Saüls moeder was een Kanaänitische).

Levi en zijn zonen Gerson, Kehat en Merari.

Juda en zijn zonen Er, Onan, Sela, Peres en Zerach (Er en Onan waren in Kanaän gestorven). Peres had ook twee zonen: Chesron en Chamul.

Issachar en zijn zonen Tola, Pua, Job en Simron.

Zebulon en zijn zonen Sered, Elon en Jachleël.

15Al deze afstammelingen van Jakob en Lea, zonder hun dochter Dina, kreeg Jakob in Paddan-Aram, drieëndertig in totaal. 16-17 Onder het gezelschap waren ook: Gad en zijn zonen Sifjon, Chaggi, Suni, Esbon, Eri, Arodi en Areli. Aser en zijn zonen Jimna, Jiswa, Jiswi en Beria en hun zuster Serach. Beriaʼs zonen heetten Cheber en Malkiël. 18Deze zestien personen waren afstammelingen van Jakob en Zilpa, de dienares die Lea van haar vader Laban kreeg.

19-22Bij Jakobs huishouding waren ook de veertien afstammelingen van Jakob en Rachel: Jozef en Benjamin.

Jozefs zonen, die hij in Egypte kreeg, waren Manasse en Efraïm (hun moeder was Asnat, de dochter van Potifera, de priester van Heliopolis).

Benjamins zonen Bela, Becher, Asbel, Gera, Naäman, Echi, Ros, Muppim, Chuppim en Ard.

23-25Tot de groep behoorden ook de zeven afstammelingen van Jakob en Bilha, de dienares die Rachel van haar vader Laban kreeg: Dan en zijn zoon Chusim.

Naftali en zijn zonen Jachseël, Guni, Jeser en Sillem.

26Zo kwam het totaal van de groep die naar Egypte ging—allemaal afstammelingen van Jakob en zonder de vrouwen van zijn zonen—op zesenzestig personen. 27Met Jozefs twee zonen meegerekend, bestond de gehele familie daar in Egypte uit zeventig mensen.

28Jakob stuurde Juda vooruit om Jozef te vertellen dat zij onderweg waren en al snel in Gosen zouden aankomen, wat ook gebeurde. 29Jozef sprong in zijn rijtuig en reisde naar Gosen om zijn vader te ontmoeten. Zij vielen elkaar om de hals en huilden een tijd. 30Toen zei Israël tegen Jozef: ‘Nu kan ik eindelijk sterven, want ik heb jou weer gezien en weet dat je nog leeft.’

31Jozef richtte zich tot zijn broers en zei: ‘Ik zal de farao gaan vertellen dat jullie uit het land Kanaän zijn gekomen om bij mij te zijn. 32En ik zal hem zeggen: “Deze mannen zijn schaapherders. Zij hebben hun kudden en al hun andere bezittingen meegenomen.” 33Als de farao dus met jullie wil praten en vraagt wat jullie beroep is, moet je zeggen: 34“Wij zijn sinds onze jeugd schaapherders, net zoals onze vaders al generaties lang zijn geweest.” Als jullie hem dat vertellen, zal hij jullie rustig in Gosen laten wonen.’ Want in andere delen van Egypte werden schaapherders veracht en gehaat.

New International Reader's Version

Genesis 46:1-34

Jacob Goes Down to Egypt

1So Israel started out with everything that belonged to him. When he reached Beersheba, he offered sacrifices to the God of his father Isaac.

2God spoke to Israel in a vision at night. “Jacob! Jacob!” he said.

“Here I am,” Jacob replied.

3“I am God. I am the God of your father,” he said. “Do not be afraid to go down to Egypt. There I will make you into a great nation. 4I will go down to Egypt with you. I will surely bring you back again. And when you die, Joseph will close your eyes with his own hand.”

5Then Jacob left Beersheba. Israel’s sons put their father Jacob and their families in the carts that Pharaoh had sent to carry him. 6So Jacob and his whole family went to Egypt. They took their livestock with them. And they took everything they had acquired in Canaan. 7Jacob brought his sons and grandsons with him to Egypt. He also brought his daughters and granddaughters. He brought his whole family with him.

8Here are the names of Israel’s children and grandchildren who went to Egypt. Jacob and his whole family are included.

Reuben was Jacob’s oldest son.

9The sons of Reuben were

Hanok, Pallu, Hezron and Karmi.

10The sons of Simeon were

Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar and Shaul. Shaul was the son of a woman from Canaan.

11The sons of Levi were

Gershon, Kohath and Merari.

12The sons of Judah were

Er, Onan, Shelah, Perez and Zerah. But Er and Onan had died in the land of Canaan.

The sons of Perez were

Hezron and Hamul.

13The sons of Issachar were

Tola, Puah, Jashub and Shimron.

14The sons of Zebulun were

Sered, Elon and Jahleel.

15These were the sons and grandsons born to Jacob and Leah in Paddan Aram. Leah also had a daughter by Jacob. Her name was Dinah. The total number of people in the family line of Jacob and Leah was 33.

16The sons of Gad were

Zephon, Haggi, Shuni, Ezbon, Eri, Arodi and Areli.

17The sons of Asher were

Imnah, Ishvah, Ishvi and Beriah. Their sister was Serah.

The sons of Beriah were

Heber and Malkiel.

18These were the children and grandchildren born to Jacob and Zilpah. Laban had given Zilpah to his daughter Leah. The total number of people in the family line of Jacob and Zilpah was 16.

19The sons of Jacob’s wife Rachel were

Joseph and Benjamin.

20In Egypt, Asenath had Manasseh and Ephraim by Joseph. Asenath was the daughter of Potiphera. Potiphera was the priest of On.

21The sons of Benjamin were

Bela, Beker, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Muppim, Huppim and Ard.

22These were the sons and grandsons born to Jacob and Rachel. The total number of people in the family line of Jacob and Rachel was 14.

23The son of Dan was

Hushim.

24The sons of Naphtali were

Jahziel, Guni, Jezer and Shillem.

25These were the sons and grandsons born to Jacob and Bilhah. Laban had given Bilhah to his daughter Rachel. The total number of people in the family line of Jacob and Bilhah was seven.

26The total number of people who went to Egypt with Jacob was 66. That number includes only his own children and grandchildren. It doesn’t include his sons’ wives or his grandsons’ wives. 27The total number of the members of Jacob’s family who went to Egypt was 70. That includes the two sons who had been born to Joseph in Egypt.

28Jacob sent Judah ahead of him to Joseph. He sent him to get directions to Goshen. And so they arrived in the area of Goshen. 29Then Joseph had his servants get his chariot ready. He went to Goshen to meet his father Israel. As soon as he came to his father, Joseph threw his arms around him. Then Joseph wept for a long time.

30Israel said to Joseph, “I have seen for myself that you are still alive. Now I’m ready to die.”

31Then Joseph spoke to his brothers and to the rest of his father’s family. He said, “I will go up and speak to Pharaoh. I’ll say to him, ‘My brothers and the rest of my father’s family have come to me. They were living in the land of Canaan. 32The men are shepherds. They take care of livestock. They’ve brought along their flocks and herds and everything they own.’ 33Pharaoh will send for you. He’ll ask, ‘What do you do for a living?’ 34You should answer, ‘We’ve taken care of livestock from the time we were boys. We’ve done just as our fathers did.’ It’s the practice of the people of Egypt not to mix with shepherds. So Pharaoh will let you settle in the area of Goshen.”