Het Boek

Genesis 46:1-34

Jakob gaat naar Egypte

1Zo trok Israël met al zijn bezittingen naar Berseba en bracht daar offers aan de God van zijn vader Isaak.

2In de loop van de nacht sprak God tot hem in een visioen. ‘Jakob, Jakob!’ riep Hij. ‘Ja, Here, hier ben ik!’ antwoordde Jakob. 3‘Ik ben God,’ zei de stem, ‘de God van uw vader. Wees niet bang om naar Egypte te gaan, want Ik zal ervoor zorgen dat u daar uitgroeit tot een groot volk. 4Ik zal met u meegaan naar Egypte en uw nakomelingen terugbrengen. Maar u zult in Egypte, met uw zoon Jozef naast u, sterven.’

5Zo verliet Jakob Berseba, en zijn zonen brachten hem naar Egypte, samen met hun vrouwen en kinderen in de rijtuigen die de farao ter beschikking had gesteld. 6Ze namen ook hun vee en hun huisraad mee, alle bezittingen die zij in Kanaän hadden vergaard en kwamen in Egypte. Jakob en al zijn kinderen, 7zonen en dochters, kleinzonen en kleindochters, allen van wie hij hield.

8-14Hier zijn de namen van zijn zonen en kleinkinderen die met hem meegingen naar Egypte:

Ruben, zijn oudste zoon en diens zonen Chanoch, Pallu, Chesron en Karmi.

Simeon en zijn zonen Jemuël, Jamin, Ohad, Jachin, Sochar en Saül (Saüls moeder was een Kanaänitische).

Levi en zijn zonen Gerson, Kehat en Merari.

Juda en zijn zonen Er, Onan, Sela, Peres en Zerach (Er en Onan waren in Kanaän gestorven). Peres had ook twee zonen: Chesron en Chamul.

Issachar en zijn zonen Tola, Pua, Job en Simron.

Zebulon en zijn zonen Sered, Elon en Jachleël.

15Al deze afstammelingen van Jakob en Lea, zonder hun dochter Dina, kreeg Jakob in Paddan-Aram, drieëndertig in totaal. 16-17 Onder het gezelschap waren ook: Gad en zijn zonen Sifjon, Chaggi, Suni, Esbon, Eri, Arodi en Areli. Aser en zijn zonen Jimna, Jiswa, Jiswi en Beria en hun zuster Serach. Beriaʼs zonen heetten Cheber en Malkiël. 18Deze zestien personen waren afstammelingen van Jakob en Zilpa, de dienares die Lea van haar vader Laban kreeg.

19-22Bij Jakobs huishouding waren ook de veertien afstammelingen van Jakob en Rachel: Jozef en Benjamin.

Jozefs zonen, die hij in Egypte kreeg, waren Manasse en Efraïm (hun moeder was Asnat, de dochter van Potifera, de priester van Heliopolis).

Benjamins zonen Bela, Becher, Asbel, Gera, Naäman, Echi, Ros, Muppim, Chuppim en Ard.

23-25Tot de groep behoorden ook de zeven afstammelingen van Jakob en Bilha, de dienares die Rachel van haar vader Laban kreeg: Dan en zijn zoon Chusim.

Naftali en zijn zonen Jachseël, Guni, Jeser en Sillem.

26Zo kwam het totaal van de groep die naar Egypte ging—allemaal afstammelingen van Jakob en zonder de vrouwen van zijn zonen—op zesenzestig personen. 27Met Jozefs twee zonen meegerekend, bestond de gehele familie daar in Egypte uit zeventig mensen.

28Jakob stuurde Juda vooruit om Jozef te vertellen dat zij onderweg waren en al snel in Gosen zouden aankomen, wat ook gebeurde. 29Jozef sprong in zijn rijtuig en reisde naar Gosen om zijn vader te ontmoeten. Zij vielen elkaar om de hals en huilden een tijd. 30Toen zei Israël tegen Jozef: ‘Nu kan ik eindelijk sterven, want ik heb jou weer gezien en weet dat je nog leeft.’

31Jozef richtte zich tot zijn broers en zei: ‘Ik zal de farao gaan vertellen dat jullie uit het land Kanaän zijn gekomen om bij mij te zijn. 32En ik zal hem zeggen: “Deze mannen zijn schaapherders. Zij hebben hun kudden en al hun andere bezittingen meegenomen.” 33Als de farao dus met jullie wil praten en vraagt wat jullie beroep is, moet je zeggen: 34“Wij zijn sinds onze jeugd schaapherders, net zoals onze vaders al generaties lang zijn geweest.” Als jullie hem dat vertellen, zal hij jullie rustig in Gosen laten wonen.’ Want in andere delen van Egypte werden schaapherders veracht en gehaat.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Начало 46:1-34

Якуб со всей семьёй переселяется в Египет

1Исроил отправился в путь со всем, что у него было, пришёл в Беэр-Шеву и принёс там жертвы Богу своего отца Исхока. 2Всевышний говорил с Исроилом в ночном видении и сказал:

– Якуб! Якуб!

– Вот я, – ответил Якуб.

3И сказал Всевышний:

– Я Всевышний, Бог твоего отца. Не бойся пойти в Египет, потому что Я произведу от тебя там великий народ. 4Я пойду в Египет вместе с тобой, и Я же приведу тебя обратно. И глаза тебе закроет рука Юсуфа.

5Якуб отправился в путь из Беэр-Шевы. Сыновья Исроила посадили отца, детей и жён в колесницы, которые фараон прислал, чтобы перевезти его. 6Они взяли с собой скот и имущество, которое нажили в Ханоне; и Якуб со всем своим потомством пришёл в Египет. 7Он взял с собой в Египет сыновей и внуков, дочерей и внучек – всё своё потомство.

Список потомков Якуба

8Вот имена сыновей Исроила, которые пришли в Египет; Якуб и его потомки:

Рувим, первенец Якуба.

9Сыновья Рувима:

Ханох, Фаллу, Хецрон и Харми.

10Сыновья Шимона:

Иемуил, Иамин, Охад, Иахин, Цохар и Шаул, сын ханонеянки.

11Сыновья Леви:

Гершон, Кааф и Мерари.

12Сыновья Иуды:

Ир, Онан, Шела, Фарец и Зерах (но Ир и Онан умерли в Ханоне).

Сыновьями Фареца были Хецрон и Хамул.

13Сыновья Иссокора:

Тола, Пуа, Иашув46:13 Букв.: «Иов»; в Книге Пророков, 1 Лет. 7:1 он назван Иашувом. и Шимрон.

14Сыновья Завулона:

Серед, Елон и Иахлеил.

15Это сыновья Лии, которых она родила Якубу в Паддан-Араме; она родила и дочь Дину; всего их было тридцать три человека.

16Сыновья Гада:

Цефон, Хагги, Шуни, Эцбон, Ери, Ароди и Арели.

17Сыновья Ошера:

Имна, Ишва, Ишви и Брия. Их сестра Серах. Сыновья Брии: Хевер и Малкиил.

18Это дети, рождённые Якубу Зелфой, которую Лобон дал в служанки своей дочери Лии; всего шестнадцать человек.

19Сыновья жены Якуба Рахили:

Юсуф и Вениамин. 20В Египте Асенефа, дочь Потифера, жреца города Она, родила Юсуфу Манассу и Ефраима.

21Сыновья Вениамина:

Бела, Бехер, Ашбел, Гера, Нааман, Ехи, Рош, Муппим, Хуппим и Ард.

22Это сыновья Рахили, которых она родила Якубу; всего четырнадцать человек.

23Сын Дона:

Хушим.

24Сыновья Неффалима:

Иахцеил, Гуни, Иецер и Шиллем.

25Это сыновья, рождённые Якубу Билхой, которую Лобон дал в служанки своей дочери Рахиле; всего семь человек.

26Всех, кто пришёл в Египет с Якубом, – его прямых потомков, не считая жён его сыновей, – было шестьдесят шесть человек. 27Сыновей Юсуфа, которые были рождены ему в Египте, было двое. Всего членов семьи Якуба, пришедших в Египет, было семьдесят человек.

Встреча Якуба с Юсуфом

28Якуб послал перед собой к Юсуфу Иуду, чтобы узнать путь в Гошен. И они прибыли туда. 29Юсуф запряг колесницу и поехал в Гошен, чтобы встретить своего отца Исроила. Он предстал перед отцом, обнял его и долго плакал.

30Исроил сказал Юсуфу:

– Теперь я могу и умереть, потому что увидел своими глазами, что ты жив.

31Юсуф сказал своим братьям и домашним отца:

– Я пойду к фараону и скажу ему: «Мои братья и дом моего отца, которые жили в земле Ханона, пришли ко мне. 32Эти люди – пастухи; они разводят скот и привели с собой свои стада и принесли всё своё имущество». 33Когда фараон вызовет вас и спросит: «Чем вы занимаетесь?» – 34вы должны ответить: «Рабы твои с отрочества своего и доныне разводят скот, как делали и наши отцы». Тогда вам будет позволено поселиться в земле Гошен, потому что египтянам отвратительны пастухи.