Het Boek

Genesis 36

De afstammelingen van Esau

1Hier is een lijst van de afstammelingen van Esau (die ook wel Edom werd genoemd):

Esau trouwde met drie Kanaänitische meisjes: Ada, de dochter van de Hethiet Elon, Oholibama, de dochter van Ana en kleindochter van de Chiwwiet Sibon, en Basemat, de dochter van Ismaël (dus Esauʼs nicht) en de zuster van Nebajot. Esau en Ada kregen een zoon, Elifaz. Esau en Basemat hadden een zoon met de naam Reüel. Esau en Oholibama hadden drie zonen: Jeüs, Jalam en Korach. Al deze zonen werden geboren in het land Kanaän.

6-8 Toen nam Esau zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn hele huishouding, het vee en de kudde—alle bezittingen die hij in Kanaän had vergaard—en trok naar het gebergte Seïr, weg van zijn broer Jakob. Het land was niet groot genoeg om in alle behoeften van hun vee te voorzien.

Hier zijn de namen van Esauʼs afstammelingen, de Edomieten die hem in het gebergte Seïr werden geboren:

10-12 Nakomelingen van zijn vrouw Ada, die haar zoon Elifaz kreeg, waren: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz en Amalek (dat was een kind van Timna, de bijvrouw van Elifaz). 13,14 Esau kreeg ook kleinkinderen via zijn vrouw Basemat. Haar zoon Reüel kreeg Nachat, Zerach, Samma en Mizza.

15,16 Esauʼs kleinkinderen werden stamhoofden van de volgende stammen: de stam van Teman, de stam van Omar, de stam van Sefo, de stam van Kenaz, de stam van Korach, de stam van Gaëtam en de stam van Amalek. De bovengenoemde stammen waren nakomelingen van Elifaz, de oudste zoon van Esau en Ada. 17 De volgende stammen waren nakomelingen van Reüel, de zoon die Esau en Basemat kregen in Kanaän: de stam van Nachat, de stam van Zerach, de stam van Samma en de stam van Mizza.

18,19 En dit zijn de stammen die de namen dragen van de zonen van Esau en Oholibama (de dochter van Ana): de stam van Jeüs, de stam van Jalam en de stam van Korach.

20,21 Dit zijn de namen van de stammen die voortkwamen uit Seïr: de stam van Lotan, de stam van Sobal, de stam van Sibon, de stam van Ana, de stam van Dison, de stam van Eser en de stam van Disan.

22 De kinderen van Lotan (de zoon van Seïr) waren Chori en Hemam (Lotan had ook nog een zuster, Timna). 23 De kinderen van Sobal waren Alwan, Manachat, Ebal, Sefo en Onam. 24 De kinderen van Sibon waren Ajja en Ana (deze jongen vond hete bronnen in de woestijn, terwijl hij de ezels van zijn vader hoedde). 25 De kinderen van Ana waren Dison en het meisje Oholibama. 26 De kinderen van Dison waren Chemdan, Esban, Jitran en Keran. 27 De kinderen van Eser waren Bilhan, Zaäwan en Akan. 28-30 De kinderen van Disan waren Us en Aran.

31-39 Dit zijn de namen van de koningen die Edom regeerden voordat Israël haar eerste koning had: koning Bela, de zoon van Beor, regeerde vanuit de stad Dinhaba in Edom. Zijn opvolger was koning Jobab, de zoon van Zerach en deze regeerde in Bosra. Toen Jobab stierf, volgde Chusam uit Teman hem op. Diens opvolger was koning Hadad, de zoon van Bedad, de aanvoerder van de strijdkrachten die het leger van Midjan versloegen toen het Moab binnendrong. Hij woonde in de stad Awit. Zijn opvolger was koning Samla, die regeerde vanuit Masreka. Diens opvolger was koning Saül, die regeerde vanuit Rechobot, aan de rivier. Saüls opvolger was koning Baäl-Chanan, de zoon van Achbor. Diens opvolger was koning Hadar, die regeerde vanuit de stad Paü. Zijn vrouw heette Mehetabel en was de dochter van Matred en kleindochter van Me-Zahab.

40-43 Hier zijn de namen van de onderstammen van Esau. De plaatsen waar zij woonden, werden naar hen genoemd: de stam van Timna, de stam van Alwa, de stam van Jetet, de stam van Oholibama, de stam van Ela, de stam van Pinon, de stam van Kenaz, de stam van Teman, de stam van Mibsar, de stam van Magdiël en de stam van Iram. Dit zijn dus de namen van de onderstammen van Edom die hun namen gaven aan de gebieden die zij bewoonden (het waren allemaal Edomieten, afstammelingen van Esau).

New Living Translation

Genesis 36

Descendants of Esau

1This is the account of the descendants of Esau (also known as Edom). Esau married two young women from Canaan: Adah, the daughter of Elon the Hittite; and Oholibamah, the daughter of Anah and granddaughter of Zibeon the Hivite. He also married his cousin Basemath, who was the daughter of Ishmael and the sister of Nebaioth. Adah gave birth to a son named Eliphaz for Esau. Basemath gave birth to a son named Reuel. Oholibamah gave birth to sons named Jeush, Jalam, and Korah. All these sons were born to Esau in the land of Canaan.

Esau took his wives, his children, and his entire household, along with his livestock and cattle—all the wealth he had acquired in the land of Canaan—and moved away from his brother, Jacob. There was not enough land to support them both because of all the livestock and possessions they had acquired. So Esau (also known as Edom) settled in the hill country of Seir.

This is the account of Esau’s descendants, the Edomites, who lived in the hill country of Seir.

10 These are the names of Esau’s sons: Eliphaz, the son of Esau’s wife Adah; and Reuel, the son of Esau’s wife Basemath.

11 The descendants of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho, Gatam, and Kenaz. 12 Timna, the concubine of Esau’s son Eliphaz, gave birth to a son named Amalek. These are the descendants of Esau’s wife Adah.

13 The descendants of Reuel were Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah. These are the descendants of Esau’s wife Basemath.

14 Esau also had sons through Oholibamah, the daughter of Anah and granddaughter of Zibeon. Their names were Jeush, Jalam, and Korah.

15 These are the descendants of Esau who became the leaders of various clans:

The descendants of Esau’s oldest son, Eliphaz, became the leaders of the clans of Teman, Omar, Zepho, Kenaz, 16 Korah, Gatam, and Amalek. These are the clan leaders in the land of Edom who descended from Eliphaz. All these were descendants of Esau’s wife Adah.

17 The descendants of Esau’s son Reuel became the leaders of the clans of Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah. These are the clan leaders in the land of Edom who descended from Reuel. All these were descendants of Esau’s wife Basemath.

18 The descendants of Esau and his wife Oholibamah became the leaders of the clans of Jeush, Jalam, and Korah. These are the clan leaders who descended from Esau’s wife Oholibamah, the daughter of Anah.

19 These are the clans descended from Esau (also known as Edom), identified by their clan leaders.

Original Peoples of Edom

20 These are the names of the tribes that descended from Seir the Horite. They lived in the land of Edom: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, 21 Dishon, Ezer, and Dishan. These were the Horite clan leaders, the descendants of Seir, who lived in the land of Edom.

22 The descendants of Lotan were Hori and Hemam. Lotan’s sister was named Timna.

23 The descendants of Shobal were Alvan, Manahath, Ebal, Shepho, and Onam.

24 The descendants of Zibeon were Aiah and Anah. (This is the Anah who discovered the hot springs in the wilderness while he was grazing his father’s donkeys.)

25 The descendants of Anah were his son, Dishon, and his daughter, Oholibamah.

26 The descendants of Dishon[a] were Hemdan, Eshban, Ithran, and Keran.

27 The descendants of Ezer were Bilhan, Zaavan, and Akan.

28 The descendants of Dishan were Uz and Aran.

29 So these were the leaders of the Horite clans: Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, 30 Dishon, Ezer, and Dishan. The Horite clans are named after their clan leaders, who lived in the land of Seir.

Rulers of Edom

31 These are the kings who ruled in the land of Edom before any king ruled over the Israelites[b]:

32 Bela son of Beor, who ruled in Edom from his city of Dinhabah.

33 When Bela died, Jobab son of Zerah from Bozrah became king in his place.

34 When Jobab died, Husham from the land of the Temanites became king in his place.

35 When Husham died, Hadad son of Bedad became king in his place and ruled from the city of Avith. He was the one who defeated the Midianites in the land of Moab.

36 When Hadad died, Samlah from the city of Masrekah became king in his place.

37 When Samlah died, Shaul from the city of Rehoboth-on-the-River became king in his place.

38 When Shaul died, Baal-hanan son of Acbor became king in his place.

39 When Baal-hanan son of Acbor died, Hadad[c] became king in his place and ruled from the city of Pau. His wife was Mehetabel, the daughter of Matred and granddaughter of Me-zahab.

40 These are the names of the leaders of the clans descended from Esau, who lived in the places named for them: Timna, Alvah, Jetheth, 41 Oholibamah, Elah, Pinon, 42 Kenaz, Teman, Mibzar, 43 Magdiel, and Iram. These are the leaders of the clans of Edom, listed according to their settlements in the land they occupied. They all descended from Esau, the ancestor of the Edomites.

Notas al pie

  1. 36:26 Hebrew Dishan, a variant spelling of Dishon; compare 36:21, 28.
  2. 36:31 Or before an Israelite king ruled over them.
  3. 36:39 As in some Hebrew manuscripts, Samaritan Pentateuch, and Syriac version (see also 1 Chr 1:50); most Hebrew manuscripts read Hadar.