Het Boek

Genesis 36:1-43

De afstammelingen van Esau

1Hier is een lijst van de afstammelingen van Esau (die ook wel Edom werd genoemd):

2Esau trouwde met drie Kanaänitische meisjes: Ada, de dochter van de Hethiet Elon, Oholibama, de dochter van Ana en kleindochter van de Chiwwiet Sibon, 3en Basemat, de dochter van Ismaël (dus Esauʼs nicht) en de zuster van Nebajot. 4Esau en Ada kregen een zoon, Elifaz. Esau en Basemat kregen een zoon met de naam Reüel. 5Esau en Oholibama kregen drie zonen: Jeüs, Jalam en Korach. Al deze zonen werden geboren in het land Kanaän.

6-8Toen nam Esau zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn hele huishouding, het vee en de kudde—alle bezittingen die hij in Kanaän had vergaard—en trok naar het gebergte Seïr, weg van zijn broer Jakob. Het land was niet groot genoeg om in alle behoeften van hun vee te voorzien.

9Hier zijn de namen van Esaus afstammelingen, de Edomieten die hem in het gebergte Seïr werden geboren:

10-12Nakomelingen van zijn vrouw Ada, die haar zoon Elifaz kreeg, waren: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz en Amalek (dat was een kind van Timna, de bijvrouw van Elifaz). 13-14 Esau kreeg ook kleinkinderen via zijn vrouw Basemat. Haar zoon Reüel kreeg Nachat, Zerach, Samma en Mizza.

15-16 Esaus kleinkinderen werden stamhoofden van de volgende stammen: de stam van Teman, de stam van Omar, de stam van Sefo, de stam van Kenaz, de stam van Korach, de stam van Gatam en de stam van Amalek. De bovengenoemde stammen waren nakomelingen van Elifaz, de oudste zoon van Esau en Ada. 17De volgende stammen waren nakomelingen van Reüel, de zoon die Esau en Basemat kregen in Kanaän: de stam van Nachat, de stam van Zerach, de stam van Samma en de stam van Mizza.

18-19 En dit zijn de stammen die de namen dragen van de zonen van Esau en Oholibama (de dochter van Ana): de stam van Jeüs, de stam van Jalam en de stam van Korach.

20-21 Dit zijn de namen van de stammen die voortkwamen uit Seïr: de stam van Lotan, de stam van Sobal, de stam van Sibon, de stam van Ana, de stam van Dison, de stam van Eser en de stam van Disan.

22De kinderen van Lotan (de zoon van Seïr) waren Chori en Hemam (Lotan had ook nog een zuster, Timna). 23De kinderen van Sobal waren Alwan, Manachat, Ebal, Sefo en Onam. 24De kinderen van Sibon waren Ajja en Ana (deze jongen vond hete bronnen in de woestijn, terwijl hij de ezels van zijn vader hoedde). 25De kinderen van Ana waren Dison en het meisje Oholibama. 26De kinderen van Dison waren Chemdan, Esban, Jitran en Keran. 27De kinderen van Eser waren Bilhan, Zaäwan en Akan. 28-30De kinderen van Disan waren Us en Aran.

31-39Dit zijn de namen van de koningen die Edom regeerden voordat Israël haar eerste koning had: koning Bela, de zoon van Beor, regeerde vanuit de stad Dinhaba in Edom. Zijn opvolger was koning Jobab, de zoon van Zerach en deze regeerde in Bosra. Toen Jobab stierf, volgde Chusam uit Teman hem op. Diens opvolger was koning Hadad, de zoon van Bedad, de aanvoerder van de strijdkrachten die het leger van Midjan versloegen toen het Moab binnendrong. Hij woonde in de stad Awit. Zijn opvolger was koning Samla, die regeerde vanuit Masreka. Diens opvolger was koning Saül, die regeerde vanuit Rechobot, aan de rivier. Saüls opvolger was koning Baäl-Chanan, de zoon van Achbor. Diens opvolger was koning Hadar, die regeerde vanuit de stad Paü. Zijn vrouw heette Mehetabel en was de dochter van Matred en kleindochter van Me-Zahab.

40-43Hier zijn de namen van de onderstammen van Esau. De plaatsen waar zij woonden, werden naar hen genoemd: de stam van Timna, de stam van Alwa, de stam van Jetet, de stam van Oholibama, de stam van Ela, de stam van Pinon, de stam van Kenaz, de stam van Teman, de stam van Mibsar, de stam van Magdiël en de stam van Iram. Dit zijn dus de namen van de onderstammen van Edom die hun namen gaven aan de gebieden die zij bewoonden (het waren allemaal Edomieten, afstammelingen van Esau).

New International Reader's Version

Genesis 36:1-43

The Family Line of Esau

1Here is the story of the family line of Esau. Esau was also called Edom.

2Esau got his wives from among the women of Canaan. He married Adah, the daughter of Elon the Hittite. He also married Oholibamah, the daughter of Anah and the granddaughter of Zibeon the Hivite. 3And he married Basemath, the daughter of Ishmael and the sister of Nebaioth.

4Adah had Eliphaz by Esau. Basemath had Reuel. 5Oholibamah had Jeush, Jalam and Korah. All of them were Esau’s sons. They were born in Canaan.

6Esau moved to a land far away from his brother Jacob. Esau took with him his wives, his sons and daughters, and all the people who lived with him. He also took his livestock and all his other animals. He took everything he had acquired in Canaan. 7Jacob and Esau owned so much that they couldn’t remain together. There wasn’t enough land for both of them. They had too much livestock. 8So Esau made his home in the hill country of Seir. Esau was also called Edom.

9Here is the story of the family line of Esau. He’s the father of the people of Edom. They live in the hill country of Seir.

10Here are the names of Esau’s sons.

They are Eliphaz, the son of Esau’s wife Adah, and Reuel, the son of Esau’s wife Basemath.

11The sons of Eliphaz were

Teman, Omar, Zepho, Gatam and Kenaz. 12Esau’s son Eliphaz also had a concubine named Timna. She had Amalek by Eliphaz. They were grandsons of Esau’s wife Adah.

13The sons of Reuel were

Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah. They were grandsons of Esau’s wife Basemath.

14Esau’s wife Oholibamah was the daughter of Anah and the granddaughter of Zibeon.

She had Jeush, Jalam and Korah by Esau.

15Here are the chiefs among Esau’s sons.

Eliphaz was Esau’s oldest son. The sons of Eliphaz were

Chiefs Teman, Omar, Zepho, Kenaz, 16Korah, Gatam and Amalek. They were the chiefs in Edom who were sons of Eliphaz. They were Adah’s grandsons.

17The sons of Esau’s son Reuel were

Chiefs Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah. They were the chiefs in Edom who were sons of Reuel. They were grandsons of Esau’s wife Basemath.

18The sons of Esau’s wife Oholibamah were

Chiefs Jeush, Jalam and Korah. They were the chiefs who were sons of Esau’s wife Oholibamah. She was Anah’s daughter.

19That was the family line of Esau. And these were the chiefs. Esau was also called Edom.

20Seir, the Horite, had sons living in the same area.

They were Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, 21Dishon, Ezer and Dishan. These sons of Seir in Edom were Horite chiefs.

22The sons of Lotan were

Hori and Homam. Timna was Lotan’s sister.

23The sons of Shobal were

Alvan, Manahath, Ebal, Shepho and Onam.

24The sons of Zibeon were

Aiah and Anah. He was the Anah who discovered the hot springs of water in the desert. He found them while he was taking care of the donkeys that belonged to his father Zibeon.

25The children of Anah were

Dishon and Oholibamah. Oholibamah was the daughter of Anah.

26The sons of Dishon were

Hemdan, Eshban, Ithran and Keran.

27The sons of Ezer were

Bilhan, Zaavan and Akan.

28The sons of Dishan were

Uz and Aran.

29The Horite chiefs were

Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, 30Dishon, Ezer and Dishan.

They were the Horite chiefs in the land of Seir. They are listed tribe by tribe.

The Rulers of Edom

31Before Israel had a king, there were kings who ruled in Edom.

32Bela became the king of Edom. Bela was the son of Beor. Bela’s city was called Dinhabah.

33When Bela died, Jobab became the next king. Jobab was the son of Zerah from Bozrah.

34When Jobab died, Husham became the next king. Husham was from the land of the Temanites.

35When Husham died, Hadad became the next king. Hadad was the son of Bedad. Hadad had won the battle over Midian in the country of Moab. Hadad’s city was called Avith.

36When Hadad died, Samlah became the next king. Samlah was from Masrekah.

37When Samlah died, Shaul became the next king. Shaul was from Rehoboth on the river.

38When Shaul died, Baal-Hanan became the next king. Baal-Hanan was the son of Akbor.

39When Baal-Hanan died, Hadad became the next king. Hadad’s city was called Pau. His wife’s name was Mehetabel. She was Matred’s daughter. Matred was the daughter of Me-Zahab.

40Here are the chiefs in the family line of Esau. They are listed by name as chiefs in charge of their tribes and territories. They are

Timna, Alvah, Jetheth,

41Oholibamah, Elah, Pinon,

42Kenaz, Teman, Mibzar,

43Magdiel and Iram.

They were the chiefs of Edom. They ruled over their settlements in the land where they lived.

That’s the end of the story of the family line of Esau. He was the father of the people of Edom.