Het Boek

Genesis 36:1-43

De afstammelingen van Esau

1Hier is een lijst van de afstammelingen van Esau (die ook wel Edom werd genoemd):

2Esau trouwde met drie Kanaänitische meisjes: Ada, de dochter van de Hethiet Elon, Oholibama, de dochter van Ana en kleindochter van de Chiwwiet Sibon, 3en Basemat, de dochter van Ismaël (dus Esauʼs nicht) en de zuster van Nebajot. 4Esau en Ada kregen een zoon, Elifaz. Esau en Basemat kregen een zoon met de naam Reüel. 5Esau en Oholibama kregen drie zonen: Jeüs, Jalam en Korach. Al deze zonen werden geboren in het land Kanaän.

6-8Toen nam Esau zijn vrouwen, zijn kinderen, zijn hele huishouding, het vee en de kudde—alle bezittingen die hij in Kanaän had vergaard—en trok naar het gebergte Seïr, weg van zijn broer Jakob. Het land was niet groot genoeg om in alle behoeften van hun vee te voorzien.

9Hier zijn de namen van Esaus afstammelingen, de Edomieten die hem in het gebergte Seïr werden geboren:

10-12Nakomelingen van zijn vrouw Ada, die haar zoon Elifaz kreeg, waren: Teman, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz en Amalek (dat was een kind van Timna, de bijvrouw van Elifaz). 13-14 Esau kreeg ook kleinkinderen via zijn vrouw Basemat. Haar zoon Reüel kreeg Nachat, Zerach, Samma en Mizza.

15-16 Esaus kleinkinderen werden stamhoofden van de volgende stammen: de stam van Teman, de stam van Omar, de stam van Sefo, de stam van Kenaz, de stam van Korach, de stam van Gatam en de stam van Amalek. De bovengenoemde stammen waren nakomelingen van Elifaz, de oudste zoon van Esau en Ada. 17De volgende stammen waren nakomelingen van Reüel, de zoon die Esau en Basemat kregen in Kanaän: de stam van Nachat, de stam van Zerach, de stam van Samma en de stam van Mizza.

18-19 En dit zijn de stammen die de namen dragen van de zonen van Esau en Oholibama (de dochter van Ana): de stam van Jeüs, de stam van Jalam en de stam van Korach.

20-21 Dit zijn de namen van de stammen die voortkwamen uit Seïr: de stam van Lotan, de stam van Sobal, de stam van Sibon, de stam van Ana, de stam van Dison, de stam van Eser en de stam van Disan.

22De kinderen van Lotan (de zoon van Seïr) waren Chori en Hemam (Lotan had ook nog een zuster, Timna). 23De kinderen van Sobal waren Alwan, Manachat, Ebal, Sefo en Onam. 24De kinderen van Sibon waren Ajja en Ana (deze jongen vond hete bronnen in de woestijn, terwijl hij de ezels van zijn vader hoedde). 25De kinderen van Ana waren Dison en het meisje Oholibama. 26De kinderen van Dison waren Chemdan, Esban, Jitran en Keran. 27De kinderen van Eser waren Bilhan, Zaäwan en Akan. 28-30De kinderen van Disan waren Us en Aran.

31-39Dit zijn de namen van de koningen die Edom regeerden voordat Israël haar eerste koning had: koning Bela, de zoon van Beor, regeerde vanuit de stad Dinhaba in Edom. Zijn opvolger was koning Jobab, de zoon van Zerach en deze regeerde in Bosra. Toen Jobab stierf, volgde Chusam uit Teman hem op. Diens opvolger was koning Hadad, de zoon van Bedad, de aanvoerder van de strijdkrachten die het leger van Midjan versloegen toen het Moab binnendrong. Hij woonde in de stad Awit. Zijn opvolger was koning Samla, die regeerde vanuit Masreka. Diens opvolger was koning Saül, die regeerde vanuit Rechobot, aan de rivier. Saüls opvolger was koning Baäl-Chanan, de zoon van Achbor. Diens opvolger was koning Hadar, die regeerde vanuit de stad Paü. Zijn vrouw heette Mehetabel en was de dochter van Matred en kleindochter van Me-Zahab.

40-43Hier zijn de namen van de onderstammen van Esau. De plaatsen waar zij woonden, werden naar hen genoemd: de stam van Timna, de stam van Alwa, de stam van Jetet, de stam van Oholibama, de stam van Ela, de stam van Pinon, de stam van Kenaz, de stam van Teman, de stam van Mibsar, de stam van Magdiël en de stam van Iram. Dit zijn dus de namen van de onderstammen van Edom die hun namen gaven aan de gebieden die zij bewoonden (het waren allemaal Edomieten, afstammelingen van Esau).

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Начало 36:1-43

Потомки Эсова

(1 Лет. 1:35-42)

1Вот родословие Эсова (он же Эдом).

2Эсов взял себе жён из Ханона: Аду, дочь хетта Елона, Оливему, дочь Анаха и внучку хивея Цивеона, 3а также Басемафу, дочь Исмоила, сестру Навайота.

4Ада родила Эсову Елифаза, Басемафа родила Рагуила, 5Оливема родила Иеуша, Иалама и Кораха. Это сыновья Эсова, рождённые ему в Ханоне.

6Эсов взял своих жён, сыновей, дочерей и всех домашних, взял стада, и скот и всё имущество, которое он приобрёл в Ханоне, и перебрался в другую землю, на некоторое расстояние от своего брата Якуба, 7потому что у них было слишком много добра, чтобы им оставаться вместе. У них было столько скота, что земля, где они жили пришельцами, не могла прокормить их обоих. 8Так Эсов (он же Эдом) поселился в нагорьях Сеира.

9Вот родословие Эсова, отца эдомитян, жившего в нагорьях Сеира.

10Вот имена сыновей Эсова:

Елифаз, сын Эсова от его жены Ады, Рагуил, сын Эсова от его жены Басемафы.

11Сыновья Елифаза:

Теман, Омар, Цефо, Гатам и Кеназ.

12У сына Эсова Елифаза была наложница по имени Тимна, которая родила ему Амалика. Это внуки жены Эсова Ады.

13Сыновья Рагуила:

Нахат, Зерах, Шамма и Миза. Это внуки жены Эсова Басемафы.

14Сыновья Эсова от его жены Оливемы, дочери Анаха и внучки Цивеона, которых она родила Эсову:

Иеуш, Иалам и Корах.

15Вот вожди среди потомков Эсова.

Сыновья Елифаза, первенца Эсова:

вожди Теман, Омар, Цефо, Кеназ, 16Корах, Гатам и Амалик. Это вожди, произошедшие от Елифаза в Эдоме; они были внуками Ады.

17Сыновья Рагуила, сына Эсова:

вожди Нахат, Зерах, Шамма и Миза. Это вожди, произошедшие от Рагуила в Эдоме; они были внуками жены Эсова Басемафы.

18Сыновья Эсова от его жены Оливемы:

вожди Иеуш, Иалам и Корах. Это вожди, произошедшие от жены Эсова Оливемы, дочери Анаха.

19Вот сыновья Эсова (он же Эдом) и вот их вожди.

20Вот сыновья Сеира хорреянина, жившие в той области:

Лотан, Шовал, Цивеон, Анах, 21Дишон, Ецер и Дишан. Эти сыновья Сеира в Эдоме были вождями хорреев.

22Сыновья Лотана:

Хори и Гомам. Тимна была сестрой Лотана.

23Сыновья Шовала:

Алван, Манахат, Евал, Шефо и Онам.

24Сыновья Цивеона:

Аях и Анах. Это тот Анах, который открыл в пустыне горячие ключи, когда пас ослов своего отца Цивеона.

25Дети Анаха:

Дишон и Оливема, дочь Анаха.

26Сыновья Дишона:

Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан.

27Сыновья Ецера:

Билган, Зааван и Акан.

28Сыновья Дишана:

Уц и Аран.

29Вот вожди хорреев:

Лотан, Шовал, Цивеон, Анах, 30Дишон, Ецер и Дишан. Они были вождями хорреев по родам их в земле Сеир.

Правители Эдома

(1 Лет. 1:43-54)

31Вот цари, которые правили в Эдоме ещё до того, как цари появились в Исроиле:

32Бела, сын Беора, был царём в Эдоме. Его город назывался Динхава.

33После смерти Белы царём вместо него стал Иовав, сын Зераха, из Боцры.

34После смерти Иовава царём вместо него стал Хушам из земли теманитян.

35После смерти Хушама царём вместо него стал Хадад, сын Бедада, который разбил мадианитян в земле Моава. Его город назывался Авит.

36После смерти Хадада царём вместо него стал Самла из Масреки.

37После смерти Самлы царём вместо него стал Шаул из Реховота, что у реки36:37 Река – по-видимому, Евфрат..

38После смерти Шаула царём вместо него стал Баал-Ханан, сын Ахбора.

39После смерти Баал-Ханана, сына Ахбора, царём вместо него стал Хадад. Его город назывался Пау, а имя его жены было Мехетавиль; она была дочерью Матреды, внучкой Мезахава.

40Вот имена вождей – потомков Эсова, по их кланам и землям:

Тимна, Алва, Иетет, 41Оливема, Ела, Пинон, 42Кеназ, Теман, Мивцар, 43Магдиил и Ирам.

Это вожди Эдома, по их поселениям в земле, которой они владеют.

Это был Эсов – отец эдомитян.