Het Boek

Genesis 25

De dood van Abraham

11,2 Abraham hertrouwde met Ketura en zij werd de moeder van Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Joksans twee zonen heetten Seba en Dedan. De zonen van Dedan waren de Assurieten, de Letusieten en de Leümieten. De zonen van Midjan waren Efa, Efer, Chanoch, Abida en Eldaä. Abraham vermaakte zijn hele bezit aan Isaak. De zonen van zijn andere vrouwen gaf hij geschenken en daarna stuurde hij hen weg naar het oosten, bij Isaak uit de buurt. 7,8 Toen stierf Abraham, hij was honderdvijfenzeventig jaar oud geworden. 9,10 Zijn zonen Isaak en Ismaël begroeven hem bij zijn vrouw Sara in de grot van Machpela, bij Mamre, in de grond die Abraham had gekocht van Efron, de zoon van de Hethiet Sochar.

11 Na Abrahams dood zegende God Isaak rijkelijk. Hij woonde bij de bron Lachai-Roï in de Negev.

12-15 Hier is een lijst, in volgorde van geboorte, van de zonen van Ismaël, de zoon van Abraham en Hagar, de Egyptische dienares van Sara: Nebajot, Kedar, Adbeël, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis en Kedema. 16 Deze twaalf zonen werden voorvaders van stammen, die hun namen droegen. 17 Ismaël stierf ten slotte op honderdzevenendertigjarige leeftijd. 18 Zijn nakomelingen woonden door het hele land verspreid, van Chawila tot Sur (dat ligt een stukje noordoostelijk van de Egyptische grens in de richting van Assur). De stammen van zijn nakomelingen lagen voortdurend met elkaar overhoop.

19 Dit is het verhaal van Isaak en zijn kinderen. 20 Isaak was veertig jaar toen hij trouwde met Rebekka, de dochter van de Arameeër Betuël uit Paddan-Aram, de zuster van Laban. 21 Isaak smeekte de Here of Hij Rebekka een kind wilde geven, want hoewel zij al vele jaren getrouwd waren, had zij nog steeds geen kind. De Here verhoorde het gebed en Rebekka werd zwanger. 22 Het leek wel alsof de kinderen in haar binnenste met elkaar vochten. ‘Dit kan ik niet langer verdragen,’ riep zij uit en zij vroeg de Here om raad.

23 Hij vertelde haar: ‘De zonen in uw baarmoeder zullen twee vijandige volken voortbrengen. De ene zal sterker zijn dan de andere, de oudste zal de dienaar van de jongste zijn!’ 24 En inderdaad, Rebekka beviel van een tweeling. 25 Het eerste kind dat werd geboren, was overdekt met rossig haar. Het leek wel alsof hij een haren mantel aan had! Daarom noemde zij hem Esau. 26 Direct daarna kwam het tweede kind ter wereld. Het hield zich stevig vast aan de hiel van Esau! Zij noemde hem Jakob. Isaak was zestig jaar bij de geboorte van de tweeling.

27 De jongens groeiden voorspoedig op. Esau werd een uitstekend jager. Jakob was een stille jongen die liever thuis zat. 28 Esau was Isaaks lieveling, omdat hij altijd wild mee naar huis nam. Rebekka had echter een zwak voor Jakob.

29 Op een dag kwam Esau thuis van de jacht. Hij was moe en trof Jakob aan, die bezig was linzenmoes te maken. 30 Esau zei: ‘Ik ben uitgehongerd. Geef mij eens wat van dat rode spul dat je daar hebt!’ (Zo kwam Esau aan zijn bijnaam Edom, wat ‘het rode’ betekent). 31 Jakob antwoordde: ‘Dat kun je krijgen, maar dan moet je mij wel je eerstgeboorterecht verkopen!’ 32 Esau zei daarop: ‘Wat heb je aan een eerstgeboorterecht als je omvalt van de honger? Daar kun je ook niet van eten. Je mag het hebben.’ 33 Jakob zei: ‘Zweer dan dat je het aan mij zult verkopen!’ Toen zwoer Esau het en stond zo alle rechten die hij als oudste zoon had, af aan Jakob. 34 Daarna gaf Jakob hem de linzenmoes en wat brood. Esau at en dronk en was meteen weer weg, zo weinig waarde hechtte hij aan zijn rechten als oudste zoon.

Amplified Bible

Genesis 25

Abraham’s Death

1Abraham took another wife, whose name was Keturah. She gave birth to Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah. Jokshan was the father of Sheba and Dedan. The sons of Dedan were Asshurim, Letushim, and Leummim. The sons of Midian were Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah. All these were the sons of Keturah. Now Abraham gave [a]everything that he had to Isaac; but to the sons of his [b]concubines [Hagar and Keturah], Abraham gave gifts while he was still living and he sent them to the east country, away from Isaac his son [of promise].

The days of Abraham’s life were a hundred and seventy-five years. Then Abraham breathed his last and he died at a good old age, an old man who was satisfied [with life]; and he [c]was gathered to his people [who had preceded him in death]. So his sons [d]Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is east of Mamre, 10 the field which Abraham purchased from the sons of Heth; there Abraham was buried with Sarah his wife. 11 Now after the death of Abraham, God blessed his son Isaac; and Isaac lived at Beer-lahai-roi.

Descendants of Ishmael

12 Now [e]these are the records of the descendants of Ishmael, Abraham’s son, whom Hagar the Egyptian, Sarah’s maid, bore to Abraham; 13 and these are the names of the [twelve] sons of Ishmael, named in the order of their births: Nebaioth, the firstborn of Ishmael, and Kedar, Adbeel, Mibsam, 14 Mishma, Dumah, Massa, 15 Hadad, Tema, Jetur, Naphish, and Kedemah. 16 These are the sons of Ishmael and these are their names, by their settlements, and by their encampments (sheepfolds); twelve princes (sheiks) according to their tribes. 17 Ishmael lived a hundred and thirty-seven years; then he breathed his last and died, and [f]was gathered to his people [who had preceded him in death]. 18 Ishmael’s sons (descendants) settled from Havilah to Shur which is [g]east of Egypt as one goes toward Assyria; he [h]settled [i]opposite (east) of all his relatives.

Isaac’s Sons

19 Now these are the records of the descendants of Isaac, Abraham’s son: Abraham was the father of Isaac. 20 Isaac was forty years old when he married Rebekah, the daughter of Bethuel the Aramean (Syrian) of Paddan-aram, the sister of Laban the Aramean. 21 Isaac prayed to the Lord for his wife, because she was unable to conceive children; and the Lord granted his prayer and Rebekah his wife conceived [twins]. 22 But the children struggled together within her [kicking and shoving one another]; and she said, “If it is so [that the Lord has heard our prayer], why then am I this way?” So she went to inquire of the Lord [praying for an answer]. 23 The Lord said to her,

“[The founders of] two nations are in your womb;
And the separation of two nations has begun in your body;
The one people shall be stronger than the other;
And the older shall serve the younger.”

24 When her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. 25 The first came out reddish all over like a hairy garment; and they named him Esau (hairy). 26 Afterward his brother came out, and his hand grasped Esau’s heel, so he was named Jacob ([j]one who grabs by the heel, supplanter). Isaac was sixty years old when Rebekah gave birth to them.

27 When the boys grew up, Esau was an able and skilled hunter, a man of the outdoors, but Jacob was a quiet and peaceful man, living in tents. 28 Now Isaac loved [and favored] Esau, because [k]he enjoyed eating his game, but Rebekah loved [and favored] Jacob. 29 Jacob had cooked [reddish-brown lentil] stew [one day], when Esau came from the field and was famished; 30 and Esau said to Jacob, “Please, let me have a quick swallow of that red stuff there, because I am exhausted and famished.” For that reason Esau was [also] called Edom (Red). 31 Jacob answered, “First sell me your [l]birthright (the rights of a firstborn).” 32 Esau said, “Look, I am about to die [if I do not eat soon]; so of what use is this birthright to me?” 33 Jacob said, “Swear [an oath] to me today [that you are selling it to me for this food]”; so he swore [an oath] to him, and sold him his birthright. 34 Then Jacob gave Esau bread and lentil stew; and he ate and drank, and got up and went on his way. In this way Esau scorned his birthright.

Notas al pie

 1. Genesis 25:5 As the legal firstborn, Isaac was entitled to at least a double share of his father’s estate.
 2. Genesis 25:6 See note 22:24.
 3. Genesis 25:8 This expression is a reference to the Old Testament belief in a life after death and to the expectation of a reunion with loved ones.
 4. Genesis 25:9 Isaac was seventy-five and Ishmael nearly ninety years of age when their father died. Jacob and Esau were fifteen, and may have been present.
 5. Genesis 25:12 Lit these are the generations of.
 6. Genesis 25:17 See note v 8.
 7. Genesis 25:18 Lit before.
 8. Genesis 25:18 Lit fell over against his brothers.
 9. Genesis 25:18 Or in defiance.
 10. Genesis 25:26 Another meaning may be protect, i.e. may God protect.
 11. Genesis 25:28 Lit game was in his mouth.
 12. Genesis 25:31 In later times, this was the right of the firstborn to take over as head of the family and to receive a double share of the inheritance (cf Deut 21:17). The rewards given to Jacob appear to have been even greater (Gen 27:37). Furthermore, in Jewish tradition it was reported that before the tabernacle was set up, sacrifices were offered by the firstborn of a family.