Het Boek

Genesis 17:1-27

God stelt de besnijdenis in

1Toen Abram negenennegentig jaar oud was, kwam de Here bij hem en zei: ‘Ik ben God, de Almachtige, gehoorzaam Mij en leef als een oprecht man. 2Ik sluit een verbond met u en zal u talloze nakomelingen geven.’ 3Abram wierp zich op de grond en 4God vervolgde: ‘U zult niet de vader van één, maar van vele volken worden. Ik zal ook uw naam veranderen. 5U zult niet langer Abram heten, maar voortaan is uw naam Abraham (Vader van velen), want dat zult u zijn. Zo heb Ik het bepaald. 6Ik zal u heel veel nakomelingen geven onder vele volken! Er zullen koningen onder uw nageslacht zijn.

7-8 Dit verbond zal overgaan op elke nieuwe generatie, voor altijd. Ook voor uw kinderen en hun kinderen zal Ik een God zijn. Het land Kanaän zal voor altijd van u en uw nakomelingen zijn. En Ik zal uw God zijn. 9-10 Uw gedeelte van het verbond bestaat uit het naleven van de regels. Dit is uw verplichting aan Mij: iedere mannelijke nakomeling moet worden besneden, 11de voorhuid moet worden verwijderd. Dat zal voor Mij het teken zijn dat u en uw nakomelingen dit verbond accepteren en eerbiedigen. 12Ieder jongetje moet acht dagen na zijn geboorte worden besneden. Dat geldt zowel voor een buitenlandse slaaf als voor iemand die in uw huis is geboren. 13Dit is een blijvend teken van ons verbond en moet door uw hele nageslacht worden nageleefd. Iedere man moet worden besneden. Zo zal uw lichaam het teken zijn dat u deel uitmaakt van mijn eeuwig verbond. 14Iemand die weigert zich te laten besnijden, moet worden verstoten. Die heeft mijn verbond gebroken.’

15‘Wat uw vrouw Sarai betreft,’ ging God verder, ‘zij zal niet langer Sarai heten, maar Sara (Prinses). 16Ik zal haar zegenen en u een zoon bij haar geven! Ja, Ik zal haar zegenen en haar moeder maken van grote volken! Zij zal koningen voortbrengen.’

17Abraham liet zich weer voor de Here op de grond vallen en dacht lachend bij zichzelf: ‘Hoe kan een man van honderd jaar vader worden en een vrouw van negentig jaar nog een kind krijgen?’ 18En hij zei tegen de Here: ‘Och Here, het zou al mooi zijn als uw belofte voor Ismaël zou gelden.’ 19Maar God zei: ‘Nee, uw vrouw Sara zal een zoon krijgen die Isaak (Gelach) zal heten en Ik zal mijn verbond ook met hem en zijn nakomelingen sluiten, voor altijd. 20U hebt Mij gevraagd of Ik Ismaël ook wil zegenen, dat zal Ik zeker doen. Zijn nageslacht zal groot zijn en onder zijn nakomelingen zullen twaalf vorsten zijn. 21Maar mijn verbond sluit Ik met Isaak, die Sara volgend jaar om deze tijd ter wereld zal brengen.’ 22Zo eindigde het gesprek en God verliet Abraham.

23Diezelfde dag nog besneed Abraham Ismaël en alle andere mannelijke huisgenoten—daar geboren of ergens gekocht—zoals God hem had opgedragen. 24Abraham was toen negenennegentig jaar, 25Ismaël was dertien. 26Beiden werden op dezelfde dag besneden, 27samen met de andere mannelijke huisgenoten.

New Russian Translation

Бытие 17:1-27

Завет обрезания

1Когда Авраму было девяносто девять лет, Господь явился ему и сказал:

– Я – Бог Всемогущий17:1 Евр.: «Эль-Шаддай».; ходи передо Мной и будь непорочен. 2Я заключу Мой завет между Мной и тобой и дам тебе многочисленное потомство17:2 Дам тебе многочисленное потомство – букв.: «весьма размножу тебя»..

3Аврам пал ниц, и Бог сказал ему:

4– С Моей стороны, вот Мой завет с тобой. Ты будешь отцом многих народов. 5Ты больше не будешь называться Аврамом17:5 Это имя значит «почтенный отец».: твое имя будет Авраам17:5 Здесь этому имени придается смысл «отец множества»., потому что Я сделал тебя отцом множества народов. 6Я сделаю тебя очень плодовитым; от тебя Я произведу народы, и от тебя произойдут цари. 7Я заключу Мой завет между Мной и тобой, и потомками твоими в грядущих поколениях, как вечный завет: Я буду твоим Богом и Богом твоих потомков. 8Всю землю Ханаана, где ты сейчас пришелец, Я отдам в вечное владение тебе и твоим потомкам; и Я буду им Богом.

9Бог сказал Аврааму:

– С твоей стороны, ты должен соблюдать Мой завет, ты и потомки твои после тебя в грядущих поколениях. 10Вот Мой завет с тобой и твоими потомками после тебя, который ты должен соблюдать: каждый младенец мужского пола да будет обрезан. 11Каждому должно быть сделано обрезание крайней плоти, и это будет знаком завета между Мной и вами. 12Каждый ваш младенец мужского пола должен быть обрезан, когда ему исполнится восемь дней: и тот, кто рожден в твоем доме, и тот, кто не из твоего потомства, а куплен за деньги у чужеземца. 13И рожденный в твоем доме, и купленный за деньги должен быть обрезан, и Мой завет на вашей плоти будет заветом вечным. 14Необрезанный младенец мужского пола, у которого не была обрезана крайняя плоть, будет исторгнут из своего народа: он нарушил завет со Мной.

15Еще Бог сказал Аврааму:

– Что касается Сары, жены твоей, ты больше не будешь называть ее Сарой17:15 По-арамейски это имя значит «княгиня».: ее имя будет Сарра17:15 По-еврейски это имя значит «княгиня».. 16Я благословлю ее и дам тебе сына от нее. Я благословлю ее так, что она станет матерью народов; цари народов произойдут от нее.

17Авраам пал ниц, рассмеялся и подумал: «Родится ли сын у человека, которому сто лет? Родит ли ребенка Сарра, которой уже девяносто?» 18И он сказал Богу:

– Хотя бы Измаил был жив и благословлен Тобой!17:18 И благословлен Тобой – букв.: «перед Тобой».

19Бог сказал:

– Именно твоя жена Сарра родит тебе сына, и ты назовешь его Исаак17:19 По-еврейски это имя значит «он смеется».. Я заключу Мой завет с ним как вечный завет для его потомков после него. 20И об Измаиле Я услышал тебя: Я непременно благословлю его, Я сделаю его плодовитым и сильно размножу его. Он будет отцом двенадцати правителей, и Я произведу от него великий народ. 21Но завет Мой Я заключу с Исааком, которого Сарра родит тебе к этому времени в следующем году.

22Закончив говорить с Авраамом, Бог поднялся от него.

23В тот же самый день Авраам взял своего сына Измаила и всех, кто был рожден в его доме или куплен за деньги, всех людей мужского пола в доме, и обрезал их, как сказал ему Бог. 24Аврааму было девяносто девять лет, когда он был обрезан, 25а его сыну Измаилу было тринадцать; 26Авраам и его сын Измаил оба были обрезаны в тот же день. 27И все мужчины в доме Авраама, включая тех, кто был рожден в его доме или куплен у чужеземца, были обрезаны вместе с ним.