Het Boek

Genesis 14:1-24

Lot door Abram gered

1Het was oorlog. Koning Amrafel van Sinear, koning Arjoch van Ellasar, koning Kedorlaomer van Elam en koning Tidal van Goïm 2streden tegen koning Bera van Sodom, koning Birsa van Gomorra, koning Sinab van Adma, koning Semeber van Seboïm en de koning van Bela, ook wel Soar genoemd.

3De laatsten mobiliseerden hun legers en kwamen samen in het dal Siddim, waar tegenwoordig de Dode Zee is. 4Zij waren twaalf jaar lang onderworpen geweest aan koning Kedorlaomer. Nu, in het dertiende jaar, kwamen zij in opstand. 5-6 Een jaar later kwamen Kedorlaomer en zijn bondgenoten in het gebied aan en er ontstond een hevige veldslag. De volgende stammen werden verslagen: de Refaïeten bij Asterot-Karnaïm, de Zuzieten bij Ham, de Emieten bij Sawe-Kirjataïm en de Chorieten in het gebergte Seïr tot aan El-Paran, vlak aan de rand van de woestijn. 7Daarna trokken de zegevierende legers naar En-Mispat (dat later Kades werd genoemd), waar zij de Amalekieten versloegen, zij gingen verder naar Chaseson-Tamar en versloegen daar de Amorieten.

8-9 Toen trok het leger van de koningen van Sodom, Gomorra, Adma, Seboïm en Bela (of Soar) naar het dal Siddim en bond daar de strijd aan met het leger van Kedorlaomer en zijn bondgenoten. Vijf koningen tegen vier. De vijf delfden het onderspit. 10Ze sloegen op de vlucht en enkelen kwamen om in de asfaltputten die overal in het dal verspreid lagen. De overlevenden vluchtten de bergen in. 11De overwinnaars plunderden Sodom en Gomorra en namen alle waardevolle dingen mee. 12Ook Abrams neef Lot, die in Sodom woonde, werd met al zijn bezittingen meegenomen.

13Een vluchteling vertelde dit aan Abram de Hebreeër, die woonde bij de eikenbossen van de Amoriet Mamre. Mamreʼs broers Eskol en Aner waren bondgenoten van Abram. 14Toen Abram hoorde dat Lot ook gevangen was genomen, riep hij al zijn mannen bijeen, 318 in totaal en ging achter het terugtrekkende leger aan dat ondertussen bij Dan was aangekomen. 15Die nacht verdeelde Abram zijn legertje in groepen en sloeg de vijand uiteen. Hij achtervolgde de vluchtenden tot Choba, dat ten noorden van Damascus ligt. 16Zo heroverde Abram alles: de hele buit, zijn neef Lot en al Lots bezittingen, de vrouwen en de andere gevangenen.

Abram wordt gezegend door Melchisedek

17Toen Abram terugkeerde na zijn overwinning op Kedorlaomer en diens bondgenoten in het dal Sawe (later het Koningsdal genoemd), ging de koning van Sodom hem tegemoet. 18Melchisedek, de koning van Salem (Jeruzalem), die priester was van God, de Allerhoogste, kwam met brood en wijn voor Abram en zijn mannen.

19-20 Melchisedek zegende Abram met de woorden: ‘God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, moge u zegenen, Abram. En geprezen zij God, die uw vijanden het onderspit heeft laten delven.’ Hierna schonk Abram Melchisedek een tiende deel van alles wat hij had heroverd.

21De koning van Sodom vroeg: ‘Geef mij mijn mensen terug, de rest van mijn goederen mag u houden!’ 22Maar Abram weigerde: ‘Ik zweer bij de Here God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde: 23nog geen schoenveter zal ik van u aannemen, anders kunt u later zeggen: “Ik heb Abram rijk gemaakt.” 24Het enige dat ik kan aannemen, is een vergoeding voor wat mijn mannen hebben gegeten. Maar mijn bondgenoten Aner, Eskol en Mamre kunt u wel een deel van de buit geven.’

New International Reader's Version

Genesis 14:1-24

Abram Saves Lot

1Amraphel was the king of Babylon. Arioch was the king of Ellasar. Kedorlaomer was the king of Elam. And Tidal was the king of Goyim. 2They went to war against five other kings. They were Bera king of Sodom, Birsha king of Gomorrah, Shinab king of Admah, Shemeber king of Zeboyim, and the king of Bela. Bela was also called Zoar. 3These five kings all gathered their armies together in the Valley of Siddim. It was also called the valley of the Dead Sea. 4For 12 years Kedorlaomer had ruled over them. But in the 13th year they opposed him.

5So in the 14th year, Kedorlaomer and the kings who helped him went to war. They won the battle against the Rephaites in Ashteroth Karnaim. They also won the battle against the Zuzites in Ham and the Emites in Shaveh Kiriathaim. 6They did the same thing to the Horites in the hill country of Seir. They marched all the way to El Paran near the desert. 7Then they turned back and went to En Mishpat. En Mishpat was also called Kadesh. They took over the whole territory of the Amalekites. They also won the battle against the Amorites who were living in Hazezon Tamar.

8Then the kings of Sodom, Gomorrah, Admah, Zeboyim and Bela marched out. Bela was also called Zoar. They lined up their armies for battle in the Valley of Siddim. 9They got ready to fight against Kedorlaomer king of Elam, Tidal king of Goyim, Amraphel king of Babylonia, and Arioch king of Ellasar. There were four kings against five. 10The Valley of Siddim was full of tar pits. The kings of Sodom and Gomorrah ran away from the battle. Some of their men fell into the pits, but the rest escaped to the hills. 11The four kings took all the things that belonged to Sodom and Gomorrah. They also took all their food and then left. 12They carried away Abram’s nephew Lot and the things he owned. Lot was living in Sodom at that time.

13A man escaped and came to report everything to Abram. Abram was a Hebrew. He was living near the large trees of Mamre the Amorite. Mamre was a brother of Eshkol and Aner. All of them helped Abram. 14Abram heard that Lot had been captured. So he called out his 318 trained men. All of them were sons of his servants. Abram and his men chased their enemies as far as Dan. 15During the night Abram separated his men into groups. They attacked their enemies and drove them away. They chased them north of Damascus as far as Hobah. 16Abram took back everything the kings had taken. He brought back his nephew Lot and the things Lot owned. He also brought back the women and the other people.

17After Abram won the battle over Kedorlaomer and the kings who helped him, he returned home. The king of Sodom came out to meet him in the Valley of Shaveh. It was also called the King’s Valley.

18Melchizedek was the king of Jerusalem. He brought out bread and wine. He was the priest of the Most High God. 19He gave a blessing to Abram. He said,

“May the Most High God bless Abram.

May the Creator of heaven and earth bless him.

20Give praise to the Most High God.

He gave your enemies into your hand.”

Then Abram gave Melchizedek a tenth of everything.

21The king of Sodom said to Abram, “Give me the people. Keep everything else for yourself.”

22But Abram said to the king of Sodom, “I have raised my hand to make a promise to the Lord. He is the Most High God. He is the Creator of heaven and earth. 23I’ve said I will not accept anything that belongs to you. I will not take even a thread or the strap of a sandal. You will never be able to say, ‘I made Abram rich.’ 24I’ll accept only what my men have eaten and what belongs to Aner, Eshkol and Mamre. These three men went with me. Let them have their share.”