Het Boek

Efeziërs 2:1-22

Christus is onze vrede

1Ook u bent door Hem tot leven geroepen, u, die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde. 2U liep met de grote massa van deze wereld mee en deed dezelfde slechte dingen als zij. U gehoorzaamde de duivel, de leider en vorst van de geestelijke machten in de lucht, die nu nog actief is in de mensen die God ongehoorzaam zijn.

3Zo was het ook met ons. Wij hebben allemaal aan onze slechte begeerten toegegeven. Wij hebben allemaal gedaan wat ons egoïsme ons ingaf. Door naar onze eigen natuur te leven, waren wij van nature onderworpen aan Gods toorn. 4Maar Gods liefde voor ons is zo groot dat Hij ons volledig gratie heeft verleend, 5zelfs al waren wij door onze overtredingen dood voor Hem. Hij heeft ons samen met Christus levend gemaakt! Wat een genade! Dat u gered bent, is enkel en alleen genade van God. 6Hij heeft ons, die één met Jezus Christus zijn, samen met Hem levend gemaakt en ook met Hem een plaats in de hemel gegeven. 7Door in de persoon van Jezus Christus zo goed voor ons te zijn, heeft God voor altijd laten zien hoe oneindig groot zijn goedheid is. 8Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. 9Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben. 10God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild.

11Vergeet niet dat u van geboorte niet bij het volk van God hoort. De Joden noemen u minachtend de onbesnedenen. Dat besneden-zijn van hen betekent overigens niets meer dan dat er een snee in hun lichaam is gemaakt. 12U leefde vroeger in elk geval zonder Christus en u stond volledig buiten de gemeenschap van Gods volk. De beloften die God had gedaan, golden toen nog niet voor u. U leefde zonder hoop en zonder God. 13Maar nu u één met Christus bent, is er geen afstand meer tussen Gods volk en u. Doordat Christus zijn leven en zijn bloed voor u heeft gegeven, bent u dichtbij gekomen. 14Want Hijzelf is onze vrede. Hij heeft u en ons tot één volk gemaakt door de muur van vijandschap die tussen ons in stond, af te breken. 15Door voor ons te sterven, heeft Christus de wet, die de oorzaak van de scheiding was, buiten werking gesteld. Hij bracht de twee tegenstanders bij elkaar door hen tot een deel van Zichzelf te maken. Hij smeedde de twee, Jood en niet-Jood, samen tot één persoon en toen was er vrede. 16Nu wij tot hetzelfde lichaam behoren, is de vijandschap verdwenen, want wij zijn allebei met God verzoend. Door het kruis is er een einde aan de tegenstelling gekomen.

17Jezus kwam met het goede nieuws dat het vrede was, zowel voor u die ver van God was, als voor ons die dichter bij Hem leefden. 18Door wat Jezus heeft gedaan, mogen wij, Joden en niet-Joden, vrij bij de Vader komen, in één Geest. 19Voor God bent u nu geen vreemdelingen of buitenlanders meer, nee, u hebt dezelfde rechten als de Joodse christenen. U hoort nu ook bij het volk van God, bij zijn gezin. 20U staat zo vast als een huis op de fundering van de apostelen en profeten en de belangrijkste steen, de hoeksteen, is Jezus Christus Zelf. 21Hij houdt het hele gebouw bijeen. Wij vormen samen met Hem een heilige tempel voor God, een tempel die steeds groter wordt. 22Ook u wordt door de Geest in dit gebouw, in dit huis van God, ingevoegd.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Efesios 2:1-22

Diosca Cristomantami causaita cushca

1Diosca cancunamanca, mana caźuj juchayujcuna cashcamanta, huañushca shina cajpirajmi, causaita curca. 2Ñaupaca, huairapi mandajpaj munaillatami caźuj carcanguichij. Chaimantami cai pachapaj cajcuna shinallataj, mana allita rurashpa causarcanguichij. Cunanpish chai millai supaica, Diosta mana caźujcunatami mandashpa, millaillata rurachicun. 3Ñucanchijpish ñaupaca, paicunapurallatajmi carcanchij. Chaimantami paicuna shinallataj, quiquin aicha munashcata pajtachircanchij. Quiquin aicha munashcataca, yuyaiman shamushcatami, chaitataj rurashpa causarcanchij. Chaimantami paicuna shinallataj, Dios pʼiñarishpa jatunta llaquichinapajlla puricurcanchij. 4Shina cajpipish, Taita Diosca yallitaj llaquij cashpallami, ñucanchijtaca tucuita yalli jatun cʼuyaihuan cʼuyarca. 5Chaimantami, Diosca juchapi ñucanchij huañushca cajpiraj, Cristota cacharca. Paimi causaita curca. ¡Cancunaca mana cʼuyaipajcuna cajpipish Dios chashna cʼuyashcamantamari, quishpichishca canguichij! 6Cristohuan shujllata rurashpami, ñucanchijtaca causachirca. Chai huashaca, Cristo Jesusllahuantajmi jahua pachapi tiyachirca. 7Taita Diosca, chashna imahuan mana chʼimbapuraipaj, yallitaj cʼuyajmari. Chashna mana cʼuyaipajta cajpipish Jesusmanta jatun cʼuyaita ñucanchijpi tucui tallishcataca, shamuj punllacunapimari ricuchingapaj tiyacun. 8Mana cancunallatajchu quishpirishca canguichij. Mana cʼuyaipajta Taita Dios cʼuyajpi, crishcallamantami quishpichishca canguichij. Chaimanta, chaica Dios cushcallami. 9Pi ama jatun tucuchunmi, ima allita rurashcallamantaca, mana quishpichishca. 10Taita Diosmari ñucanchijtaca, Cristo Jesusmanta mushujta rurashca. Paica ñucanchijtaca, ñaupamantatajmi allicunata rurajcuna cachun munashca. Chaimantami cunanca chaita pajtachichun mushujyachishca.

Cristollamantami alli tucunacuna tiyashca

11Chaimanta can mana israelcunaca, ñaupa ima shina cashcata yuyarichij. «Judiocunaca, runacunapaj maquillahuan, aichallapimi, paicuna charishca aicha punta carata pʼitincuna.» Shina cashpapish cancunataca: «Aicha punta carata mana pʼitichishcacuna» nijcunami carca. 12Ñaupaca Cristopish illaj, israelcunamantapish chʼicanmi carcanguichij. Dios imallata cusha nishpa ari nishcacunapish mana cancunapaj cajpi, ima chasquinata mana charircanguichijchu. Cai pachapica, imata shuyana illajpish, Taita Dios illajpishmi carcanguichij. 13Ñaupaca chashna, Diosmanta carupi cashca cashpapish, cunanca Cristopaj yahuarmantami, Diosman cʼuchuyachishca canguichij.

14Paimantamari alli tucunacushcanchij. Paica israelcunapaj, mana israelcunapaj chaupipi, pata shina jarcashpa tiyacujta urmachishpami, ishquindijta tandachishpa shujllata rurarca. 15Cristoca quillcashpa cushca, chʼicanchicuj Mandashcatami Paipaj quiquin aichahuan tucuchirca. Chaita tucuchishpami, israelcunatapish, mana israelcunatapish mushujyachishpa, shujllata rurashpa sumaj causaipi churarca. 16Cristoca chacatashca huañushpami, ishquindijta pʼiñanacuchicujta tucuchishpa, shuj cuerpollata rurashpaca, Taita Dios-huanpish alli tucunacuchirca. 17Cristo shamushpami, Diosmanta carupi caj cancunamanpish, cʼuchullapi cajcunamanpish, sumaj causaipi churaj alli huillaita huillarca. 18Paillamantamari, Israelcuna cashpa, mana israelcuna cashpapish, Yayapajmanca chayagri tucunchij. Diospaj Espirituhuan cashpami, tucuicunallataj Paipajman chayai tucunchij.

19Cunanca, ña mana mai caru llajtamanta shamushpa, catishpa causajllacuna canguichijchu. Ashtahuanpish Diospajlla cajcunapurallataj, Taita Diospaj huasi ucu huahuacunallatajmi canguichij. 20Cancunaca, huillagrichun mingashcacunapish, Dios ima nishcata huillajcunapish ña huasita shayachi callarishca jahuapi huasichishcami canguichij. Callari esquina Rumica, Jesucristollatajmi. 21Paipaj jahuapimi, Diospajlla huasi tucungacama, sumajta pircashpa catij shina, huiñarishpa caticun. 22Cancunapish Cristomantatajmi, tucui shujtajcunandij shujlla tucushpa, Diospaj Espiritumanta, Taita Dios causana huasi tucushcanguichij.