Het Boek

Efeziërs 1:1-23

Gods geweldige rijkdom voor zijn kinderen

1Van: Paulus, die door God is aangewezen als apostel van Jezus Christus. Aan: alle gelovigen in de stad Efeze, die Christus Jezus trouw volgen. 2Ik wens u de genade en de vrede toe van God, onze Vader, en van onze Here Jezus Christus.

3Aan God, de Vader van onze Here Jezus Christus, komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is. 4Al voordat Hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen, wij die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van Hém zijn en volmaakt voor Hem staan. 5Het is altijd zijn bedoeling geweest ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus, 6opdat wij Hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. En Hij heeft ons door zijn geliefde Zoon laten ervaren hoe buitengewoon goed Hij is. 7Gods Zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan, is ons daardoor vergeven. Wat een rijke genade! 8En dat niet alleen! God heeft ons alle wijsheid en inzicht gegeven. 9Hij verlangde ernaar ons het geheim bekend te maken waarom Hij Christus heeft gestuurd. 10Hij heeft besloten alles in de hemel en op aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van Christus, als de tijd rijp is. 11Door onze eenheid met Christus zijn wij het eigendom van God geworden. Dat is altijd de bedoeling geweest van Hem die alles doet zoals Hij Zelf wil en goedvindt. 12Hij wilde dat wij, Joden, die al zo lang gewacht en gehoopt hebben dat de Christus zou komen, Hem zouden prijzen en eren. 13En niet alleen wij, maar ook u, die de waarheid hebt gehoord, het goede nieuws dat uw redding is. Toen u in Christus ging geloven, gaf God u de Heilige Geest, die Hij had beloofd als een bewijs dat u van Christus bent. 14Deze Geest in ons is een borg voor wat God ons allemaal zal geven als Hij ons, zijn eigen volk, zal verlossen. Een reden temeer om Hem te eren voor zijn grootheid.

15Daarom houd ik ook niet op God voor u te danken, want ik heb gehoord hoe groot uw geloof in de Here Jezus en uw liefde voor alle christenen is. 16Ik dank God zonder ophouden voor u en in mijn gebed 17vraag ik de God van onze Here Jezus Christus—de Vader die alle eer verdient—u wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en Hem door en door zult kennen. 18Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn, zodat u zult zien tot welke heerlijke toekomst u geroepen bent. Dan zult u weten wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen. 19Ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaglijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in Hem geloven. 20Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. 21Nu is Hij hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering, boven alles waarvoor men respect heeft, niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt. 22God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en Hem als hoofd aangesteld over alles, voor de gemeente. 23De gemeente is zijn lichaam, waarin Hij volledig tot uiting komt, Jezus Christus die alles in de hele schepping vervult en volmaakt.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Efesios 1:1-23

1Ñucaca, Taita Dios munashcamanta, huillagrichun Jesucristo mingashca Pablomi cani.

Cai quillcataca, Efesopi Cristo Jesusta alli caticuj, Taita Diospajlla crijcunamanmi cachani:

2Ñucanchij Yaya Diospish, Apunchij Jesucristopish cancunamanca, jatun cʼuyaita, sumaj causaita cushca cachun.

Cristollamantami Dios cushcataca chasquinchij

3Cristohuan shujlla tucujpimi, Taita Diosca Paipaj Espirituhuan, ñucanchijmanca jahua pachapi Pai tucui imalla charishcacunata curca. Chaimanta Apunchij Jesucristopaj Yaya Diostaca, ‘Allimari cangui’ nishunchij. 4Diosca ñucanchijtaca, cai pachata manaraj rurashpallatajmi, Cristomantaca Paipajlla, chuyata causachun agllarca. 5Diosca jatunta cʼuyashcallamantami, Pai quiquin chashna ruranata munashca. Chaimantami ñucanchijtaca, Jesucristomanta Paipaj quiquin huahuacuna cachun, ñaupamanta chʼicanchishca. 6Mana cʼuyaipajta Pai cʼuyaj, sumaj cashcata alabachunmi, Paipaj cʼuyashca Churihuan shujlla tucujpi, ñucanchijtaca chasquirca. 7Paica, mana cʼuyaipajta cʼuyaj Dios cashpami, Paipaj Churipaj yahuarmantaca, ñucanchij juchacunata anchuchishpa, quishpichirca. 8Chaimantami Diosca, ñucanchijmanca mana mitsashpa, tucui alli yachaita cushpa, alli yuyaiyujcunata rurarca. 9Chashnamari, Pai munashca shina rurasha nicushca pi mana yachashcataca, ñucanchijman ricuchishca. 10Pai imalla rurana tucushcata pajtachina punllapimi, jahua pachapi cajcunatapish, cai pachapi cajcunatapish, tucuita Cristo mandachun, Paipajlla tandachinga.

11Ñucanchijtapish Diosllatajmi, Pai imalla charishcacunataca Cristollamanta chasquichun munashca. Cashna rurana Paipaj yuyaipi alli cajpimi, ñaupamanta Pai munashca shinallataj chʼicanchishca. 12Ñucanchij ña ñaupamanta Cristota shuyacujcunaraj, Pai sumaj Diosta ‘Allimari cangui’ nishpa causachunmi, chashnaca agllarca. 13Chai huashaca, cancunapish quishpirinata cuj alli huillaita uyashpaca, Cristotami cringuichij. Chaimantami Diosca Pai cusha nishca, jucha illaj Espirituta cancunapaj shungupi churashpa, Paipajlla chʼicanchirca. 14Diosca, Pai charishcacunata ñucanchij jahua pachapi chasquinataj cashcata ricuchichunmi, Paipaj Espirituta curca. Tucui chaicunamanta Pai sumaj Diosta ‘Allimari cangui’ nichunmi, chashna rurashca.

Crijcunamantami Pablo Diosta mañashca

15Ñucaca, Apunchij Jesusta cancuna crishcatapish, tucui Diospajlla cajcunata cʼuyaj cashcatapish uyarcanimari. Chaita yachashpamari, 16cancunamanta Diosta mañashpa, punllanta Paita pagui nicunilla. 17Apunchij Jesucristopaj sumaj Yaya Diostaca, cancunaman alli yachaitapish, paita ashtahuan alli rijsi tucuchun yachachij Espirituta cuchunmari mañacuni. 18Cancunapaj shungu yuyaitaca, Paillataj achijyachishca cachun. Chashna rurajpimi, imata shuyachun Dios cayashcatapish, Diospajlla cajcunahuan tucuita yalli sumajta chasquina cashcatapish ricunguichij. 19Ñucanchij crijcunataca, pi mana jarcai tucuipaj rurai tucunahuanmi pushacun. Tucuita Rurai Tucuj Diosllatajmari, chashna imatapish ruracun. 20Paillatajmi Cristotaca, huañushcacunapaj chaupimanta causachishpa, jahua pachapi, Paipaj alli maquiman tiyachirca. 21Cunan punllacunapish, shamuj punllacunapish tucuita mandachunmi, chaipi tiyachirca. Chaimantami Cristoca, tucui mandajcunapaj, mandanata charijcunapaj, imatapish rurai tucujcunapaj, caźuchijcunapaj, jahuapi, ima rijsishca shuticunapaj jahuapipish tiyacun. 22Chashnami tucuita Cristopaj chaqui ucupi churarca. Shinallataj tandanacushca crijcunamanpish, tucuita cushca jahuapimi, Cristotaca paicunata Mandaj Uma cachun churarca. 23Tandanacushca crijcunaca, tucuipi tucuita jundachij Cristohuan shujlla tucushca Paipaj Cuerpomi.