Het Boek

2 Thessalonicenzen 1

Het geloof en de liefde van de Thessalonicenzen

1Van: Paulus, Silvanus en Timotheüs. Aan: de gemeente in de stad Thessalonica, die toebehoort aan God, onze Vader, en aan de Here Jezus Christus.

Wij wensen u de genade en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus toe. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken, omdat daar alle reden toe is. Want uw geloof wordt steeds sterker en de liefde die u voor elkaar hebt, neemt dag aan dag toe. Wij vertellen de andere gemeenten van God vol trots hoe geweldig u volhoudt en hoe sterk uw geloof is, ondanks alle vervolgingen en moeilijkheden die u te verduren krijgt.

Daaruit blijkt dat God rechtvaardig in zijn oordeel is, want u die ter wille van Hem lijdt, zult zeker in zijn Koninkrijk komen. Hij zal de mensen straffen voor wat zij u aandoen. Dat is rechtvaardig. En het is ook rechtvaardig dat Hij u, die het nu moeilijk hebt, uit de nood zal helpen, net als ons. Dat zal gebeuren wanneer de Here Jezus met zijn sterke engelen uit de hemel komt en in een laaiend vuur laat zien wie Hij is. Dan zal Hij allen straffen die niets van God willen weten en hun oren dichthouden voor het goede nieuws van onze Here Jezus. Hun straf zal de eeuwige veroordeling zijn. Zij zullen voorgoed van de Here en zijn ontzagwekkende macht gescheiden worden. 10 Dat zal gebeuren op de grote dag, waarop Hij komt om geëerd te worden te midden van hen die Hem toebehoren en bewonderd te worden te midden van hen die op Hem vertrouwd hebben. En u zult daarbij zijn, omdat u hebt geloofd wat wij u over Hem hebben verteld.

11 Daarom blijven wij voor u bidden dat u het waard zult zijn dat God u geroepen heeft. Wij bidden dat Hij u zijn kracht schenkt zodat u al uw goede voornemens kunt uitvoeren en u alles wat u in geloof onderneemt tot een goed einde kunt brengen. 12 Daardoor zal in u onze Here Jezus geëerd en geprezen worden, en u zelf ook, omdat u één met Hem bent. Dit alles is mogelijk door de genade van God en van onze Here Jezus Christus.

Nya Levande Bibeln

2 Thessalonikerbrevet 1

1Från Paulus, Silvanus och Timotheos.Till församlingen i Thessalonike, som lever i gemenskap med Gud, vår Far, och Herren Jesus Kristus.

Rik välsignelse och frid önskar vi från Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus.

Lidandet har ett syfte

Kära bröder, det är inte bara rätt och riktigt att tacka Gud för er, utan det är också vår plikt, eftersom er tro fortsätter att växa, och er kärlek till varandra hela tiden fördjupas.

Det är med glädje som vi berättar för de andra församlingarna om hur ert tålamod och er hängivna tro på Gud består, trots alla svårigheter och prövningar som ni måste kämpa er igenom.

Allt detta bara visar hur rättvist Gud handlar, för han använder era lidanden till att göra er redo för hans rike.

Samtidigt låter han dom och straff drabba dem som gör ont mot er.

Därför skulle jag vilja säga till er som lider: Gud ska befria både er och oss från lidande. Det ska ske när Herren Jesus visar sig på skyarna i flammande eld med sina mäktiga änglar.

Han kommer för att döma dem som inte vill lära känna Gud och som vägrar att ta emot hans frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Deras straff kommer att bli att gå under för evigt, och bli skilda från Herrens ansikte. De får aldrig se hans ära och makt

10 när han kommer för att hyllas för allt det han har gjort för sitt folk, sina heliga. Men ni ska vara med honom, eftersom ni har trott på allt vi berättat för er.

11 Därför fortsätter vi att be för er. Vi ber att vår Gud ska göra er värdiga att leva just det liv han har kallat er till, och att ni med hans kraft ska få fortsätta att göra allt gott. Då ska allt det ni påbörjat i tro bli fullbordat.

12 Alla ska då prisa Herrens, Jesu Kristi, namn för de resultat de ser i er, och er största ära ska vara att ni tillhör honom. Vår Guds och vår Herres, Jesu Kristi, kärleksfulla nåd har gjort allt detta möjligt för er.