Het Boek

2 Petrus 1

God beter leren kennen en weten wat Hij wil

1Van: Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan: allen, die een even heerlijk geloof hebben als wij. Dat geloof hebben wij gekregen door de rechtvaardigheid van onze God en Redder, Jezus Christus.

Het is mijn grote wens dat u God en onze Here Jezus Christus steeds beter leert kennen. Dan zult u gelukkig worden en zijn genade en vrede ervaren. Want als u Hem beter leert kennen, zal Hij u door zijn grote kracht alles geven wat u nodig hebt om werkelijk goed te leven, Hij zal zelfs zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen! Hij heeft ons geweldig grote en waardevolle beloften gedaan: Hij redt ons van de begeerten en het verderf om ons heen en geeft ons deel aan zijn eigen wezen. Maar daarvoor hebt u meer nodig dan vertrouwen alleen. U moet ook uw best doen om goed te zijn en zelfs dat is niet genoeg. U moet God beter leren kennen en weten wat Hij wil. Leer uw eigen verlangens opzij te zetten en geduldig vol te houden, zodat u God kunt dienen. Dan bent u klaar om een vriend te zijn voor uw medechristenen en om alle mensen lief te hebben. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, zullen ze werkzaam en vruchtbaar zijn om de Here Jezus Christus steeds beter te leren kennen. Maar als geen van die eigenschappen bij u aanwezig is, bent u blind en kortzichtig. Dan bent u vergeten dat God u van uw oude, zondige leven heeft bevrijd.

10 Broeders en zusters, laat daarom uit uw gedrag blijken dat God u heeft geroepen en uitgekozen, dan zult u nooit struikelen of vallen. 11 Als u zo leeft, zal God de poorten van het eeuwige koninkrijk van onze Here en Redder, Jezus Christus, wijd voor u openzetten. 12 Ik ben van plan u daaraan te blijven herinneren, ook al weet u het allemaal en staat u stevig gegrondvest op de waarheid. 13 En zolang ik nog in deze tent, mijn lichaam, woon, wil ik geregeld dit soort brieven schrijven om u wakker te houden. 14 De Here Jezus Christus heeft mij namelijk laten zien dat ik niet meer zo lang op aarde te leven heb. 15 Ik zal mijn best doen u een en ander zó duidelijk te maken dat u er ook na mijn sterven nog lang aan zult denken. 16 Toen wij u vertelden over de machtige komst van onze Here Jezus Christus, was dat geen verzinsel. Ik heb met eigen ogen zijn macht en majesteit gezien. 17 Ik was bij Hem op de heilige berg, toen Hij straalde van de heerlijkheid die God, zijn Vader, Hem had gegeven. 18 Ik hoorde een machtige stem uit de hemel zeggen: ‘Dit is mijn geliefde Zoon. Hij verheugt mijn hart.’ 19 Wij zijn er nu dus nog zekerder van dat het waar is wat de profeten hebben gezegd. U doet er goed aan daarop uw oog te richten als op een lamp die een donker vertrek verlicht. Hun woorden verlichten ons innerlijk, totdat de Morgenster opgaat in ons hart. 20 U moet goed onthouden dat niets van wat de profeten in de Boeken hebben gezegd, zonder de hulp van de Heilige Geest kan worden uitgelegd. 21 Want zij hebben die woorden niet zelf bedacht, maar de Heilige Geest heeft hen ertoe gedreven namens God te spreken.

Nádej pre kazdého

Druhý Petrov List 1

1 Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, posiela tento list všetkým, ktorým Boh a náš Spasiteľ Ježiš Kristus dal tú istú vzácnu vieru ako nám. Želám vám, aby ste prežívali Božiu dobrotivosť a pokoj.

To dosiahnete hlbším poznaním Boha a Ježiša, nášho Pána.

Výzva ku kresťanským cnostiam

Pán Boh nám dal vo svojej moci všetko, čo potrebujeme pre ozajstný život viery: poznali sme toho, ktorý nás pozval k sebe, a dáva nám aj účasť na svojej sláve a cnostiach.

Obdaril nás tým najväčším a najvzácnejším zasľúbením, a to preto, aby sme unikli všetkému zlu, ktoré nás vo svete obklopuje, a získali Boží charakter.

Urobte všetko pre to, aby vás viera viedla k cnostnému životu, k stále hlbšiemu poznávaniu Boha,

k sebadisciplíne, trpezlivosti, úplnej oddanosti Bohu,

k bratskej náklonnosti a kresťanskej láske.

Ak usilovne pôjdete touto cestou, budete užitoční pre nášho Pána Ježiša Krista.

Ten, kto nemá tieto charakterové črty, je slepý, lebo v svojej zaslepenosti zabúda, že ho Boh oslobodil od starého hriechu.

10 Moji drahí bratia, usilujte sa teda, aby ste svojím kresťanským životom dokazovali, že si vás Boh zavolal a vyvolil. Tak nikdy nezídete z cesty viery

11 a Pán Boh vám doširoka otvorí večné kráľovstvo nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

Petrovo svedectvo o Pánovi

12 Chcem vám stále pripomínať tieto veci, hoci ich už dávno dobre poznáte a podľa nich žijete.

13 Náš Pán Ježiš Kristus mi zjavil, že môj život tu na zemi sa chýli ku koncu, že čoskoro zomriem.

14 Ale pokiaľ som tu, pokladám si za povinnosť povzbudzovať vašu vieru.

15 Chcem na to využiť každú príležitosť, aby ste sa k mojim radám mohli vracať aj po mojej smrti.

16 Keď sme vás oboznamovali s mocou Ježiša Krista, nerozprávali sme vám nejaké výmysly. Veď sme videli jeho božský majestát na vlastné oči!

17 Bol som s ním na galilejskom vrchu, kde sa nám predstavil vo svojej božskej vznešenosti.

18 Počul som ten slávny, mocný hlas volajúci z neba: Toto je môj milovaný Syn, moja radosť."

19 A tak sme boli svedkami toho, ako sa do dôsledku splnili proroctvá. Preto im venujte tú najväčšiu pozornosť, veď svietia ako svetlo uprostred nočnej tmy, kým nesvitne deň a nevyjde zornička vo vašich srdciach.

20 A predovšetkým si buďte vedomí toho, že nijaké proroctvo Písma sa nedá svojvoľne vykladať, proroctvo nikdy nevzišlo z ľudskej vôle, ale Duch Svätý zveril prorokom, týmto Božím ľuďom, pravdivé posolstvo.