Het Boek

2 Koningen 15

De koningen van Juda en Israël

1Toen Jerobeam zevenentwintig jaar in Israël aan de macht was, werd Azaria, de zoon van Amazia, koning over Juda. Jecholia, afkomstig uit Jeruzalem, was zijn moeder. Bij zijn troonsbestijging was hij zestien jaar. Hij regeerde tweeënvijftig jaar in Jeruzalem. Azaria was een goede koning en net als zijn vader Amazia deed hij wat goed is in de ogen van de Here. Maar evenals zijn voorgangers haalde hij de altaren op de heuvels waar zijn onderdanen offers en reukwerk verbrandden, niet weg. De Here trof hem met een huidziekte die hij tot aan zijn dood hield, hij leefde al die tijd in zijn eentje in een afgezonderd huis. Zijn zoon Jotham bestuurde het land in zijn plaats.

De rest van de geschiedenis van Azaria is beschreven in de Kronieken van de koningen van Juda. Na zijn overlijden werd Azaria begraven bij zijn voorgangers in de Stad van David. Toen werd zijn zoon Jotham koning. De nieuwe koning van Israël was Zacharia, de zoon van koning Jerobeam. Zes maanden duurde zijn regering. Hij kwam aan de macht toen koning Azaria van Juda achtendertig jaar op de troon zat. In de ogen van de Here was Zacharia een goddeloze koning, net als zijn voorouders. Evenals Jerobeam de Eerste, de zoon van Nebat, moedigde hij zijn onderdanen aan bij het dienen van afgoden. 10 Sallum, de zoon van Jabes, smeedde echter een complot tegen Zacharia, vermoordde hem voor de ogen van het volk en riep zichzelf uit tot koning.

11 De overige gegevens van Zachariaʼs bewind zijn te vinden in de Kronieken van de koningen van Israël. 12 Hiermee was de uitspraak van de Here tegenover Jehu werkelijkheid geworden: zijn zoon, kleinzoon en achterkleinzoon waren koning geworden.

13 De nieuwe koning van Israël was Sallum, de zoon van Jabes. Sallum regeerde slechts één maand. In Juda regeerde toen koning Uzzia, die aan zijn negenendertigste regeringsjaar bezig was. 14 Eén maand nadat Sallum koning was geworden, kwam Menahem, de zoon van Gadi, vanuit Tirza naar Samaria. Hij vermoordde de koning en riep zichzelf tot nieuwe koning uit. 15 Verdere gegevens over koning Sallum en zijn samenzwering zijn te vinden in de Kronieken van de koningen van Israël. 16 Menahem verwoestte de stad Tifsah en het omliggende gebied tot aan Tirza, want de inwoners van de stad weigerden hem als koning te erkennen. Hij doodde de hele bevolking en hakte de zwangere vrouwen in stukken. 17 Menahem werd de nieuwe koning van Israël. Zijn bewind in Samaria duurde tien jaar en begon toen koning Azaria van Juda al negenendertig jaar aan de macht was. 18 Menahem was echter een goddeloze koning. Hij vereerde afgoden, net als koning Jerobeam de Eerste, die de Israëlieten had aangevoerd bij het bedrijven van de ergste zonden. 19,20 Toen deed koning Pul van Assyrië een inval in het land. Koning Menahem kocht hem echter af met een geschenk van dertigduizend kilo zilver, zodat zijn macht nog groter zou worden. Menahem haalde dat geld bij de rijken vandaan. Hij liet hen een extra belasting van vijfhondervijftig gram zilver per persoon betalen!

21 De verdere geschiedenis van koning Menahem staat beschreven in de Kronieken van de koningen van Israël. 22 Na zijn dood werd zijn zoon Pekahia de nieuwe koning.

23 Pekahia, de zoon van koning Menahem, werd de nieuwe koning van Israël. Zijn bewind in Samaria duurde twee jaar. Koning Azaria van Juda zat toen al vijftig jaar op de troon.

24 Ook Pekahia was een goddeloze koning en zette de afgodenverering voort die was begonnen onder Jerobeam de Eerste. Jerobeam had de Israëlieten indertijd op dat verkeerde spoor gebracht. 25 Pekah, de zoon van Remalia, de opperbevelhebber van zijn leger, smeedde samen met vijftig mannen uit Gilead een complot en vermoordde hem in het paleis in Samaria. Bij die gelegenheid werden ook Argob en Arje gedood. Zo werd Pekah de nieuwe koning. 26 De verdere geschiedenis van koning Pekahia is te lezen in de Kronieken van de koningen van Israël.

27 Pekah, de zoon van Remalia, werd de nieuwe koning van Israël. Zijn regering duurde twintig jaar. Ook hij was een tijdgenoot van koning Azaria van Juda, die daar al tweeënvijftig jaar koning was. 28 Pekah was ook een goddeloze koning en volgde het voorbeeld van Jerobeam de Eerste, de zoon van Nebat, die heel Israël aanvoerde in de zonde van de afgodendienst. 29 Tijdens Pekahs bewind viel de Assyrische koning Tiglatpileser Israël aan. Hij nam de steden Ijhon, Abel-Bet-Maächa, Janoah, Kedes, Hazor, Gilead en Galilea, heel het gebied van Naftali in. De bevolking werd in ballingschap naar Assyrië weggevoerd. 30 Toen smeedde Hosea, de zoon van Ela, een complot tegen Pekah en vermoordde hem. De nieuwe koning van Israël werd Hosea. Hij was een tijdgenoot van Jotham, de zoon van Uzzia, die sinds twintig jaar koning van Juda was.

31 De verdere gebeurtenissen tijdens de regering van Pekah staan te lezen in de Kronieken van de koningen van Israël. 32,33 De nieuwe koning van Juda was Jotham, de zoon van koning Uzzia. Bij zijn troonsbestijging was hij vijfentwintig jaar. Zestien jaar duurde zijn bewind in Jeruzalem. Zijn moeder was Jerusa, de dochter van Zadok. In Israël regeerde Pekah, de zoon van Remalia, die op dat moment twee jaar aan de macht was. 34,35 Jotham was over het algemeen een goede koning. Evenals zijn vader Uzzia volgde hij de Here. Maar de altaren op de heuvels werden niet verwoest, zodat zijn onderdanen daar hun offers en reukwerk bleven verbranden. Tijdens Jothams bewind werd de bovenste poort van de tempel van de Here gebouwd.

36 De rest van Jothams geschiedenis staat beschreven in de Kronieken van de koningen van Juda. 37 In die dagen zorgde de Here ervoor dat koning Rezin van Syrië en koning Pekah van Israël samen Juda aanvielen. 38 Na zijn dood werd Jotham begraven bij de andere koningen van Juda op de koninklijke begraafplaats in de Stad van David. Zijn zoon Achaz volgde hem op als koning.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

4 Цар 15

Уззия – царь Иудеи

1На двадцать седьмом году правления Иеровоама, царя Исроила, в Иудее начал царствовать Уззия, сын Амасии. Ему было шестнадцать лет, когда он стал царём, и правил он в Иерусалиме пятьдесят два года. Его мать звали Иехолия, она была родом из Иерусалима. Он делал то, что было правильным в глазах Вечного, как и его отец Амасия. Лишь святилища на возвышенностях не были ещё уничтожены. Народ продолжал приносить там жертвы и возжигать благовония.

Вечный поразил царя проказой[a], которая была у него до самой его смерти, и он жил в отдельном доме. Иотам, сын царя, распоряжался во дворце и управлял народом страны.

Прочие события царствования Уззии и всё, что он сделал, записано в «Книге летописей царей Иудеи». Уззия упокоился со своими предками и был похоронен рядом с ними в Городе Довуда. И царём вместо него стал его сын Иотам.

Закария – царь Исроила

На тридцать восьмом году правления Уззии, царя Иудеи, царём Исроила стал Закария, сын Иеровоама, и правил в Сомарии шесть месяцев. Он делал зло в глазах Вечного, подобно своим предкам. Он не отвернулся от грехов Иеровоама, сына Невата, к которым тот склонил Исроил.

10 Шаллум, сын Иавеша, составил заговор против Закарии. Он поразил его на виду у всего народа[b], убил и стал царём вместо него. 11 Прочие события царствования Закарии записаны в «Книге летописей царей Исроила». 12 Так исполнилось слово Вечного, которое Он сказал Иеву: «Твои потомки будут сидеть на престоле Исроила до четвёртого поколения».[c]

Шаллум – царь Исроила

13 Шаллум, сын Иавеша, стал царём на тридцать девятом году правления Уззии, царя Иудеи, и правил в Сомарии один месяц. 14 Из Тирцы в Сомарию пришёл Менахем, сын Гади. Он поразил Шаллума, сына Иавеша, в Сомарии, убил его и стал царём вместо него.

15 Прочие события царствования Шаллума и заговор, который он составил, записаны в «Книге летописей царей Исроила».

16 В то время Менахем, выступив из Тирцы, напал на Тифсах со всеми, кто был в городе и в его окрестностях, потому что они отказались открыть ворота. Он разграбил Тифсах и порубил всех беременных женщин.

Менахем – царь Исроила

17 На тридцать девятом году правления Уззии, царя Иудеи, царём Исроила стал Менахем, сын Гади, и правил в Сомарии десять лет. 18 Он делал зло в глазах Вечного. Во все дни царствования он не отворачивался от грехов Иеровоама, сына Невата, к которым тот склонил Исроил.

19 В то время в страну вторгся Тиглатпаласар[d], царь Ассирии, и Менахем дал ему тридцать шесть тонн[e] серебра, чтобы тот помог ему укрепить власть над царством. 20 Менахем взыскал эти деньги с Исроила. Каждый богатый человек был обязан внести шестьсот граммов[f] серебра, чтобы отдать их царю Ассирии. Тогда царь Ассирии вернулся назад и не остался в стране.

21 Прочие события царствования Менахема и всё, что он сделал, записано в «Книге летописей царей Исроила». 22 Менахем упокоился со своими предками. И царём вместо него стал его сын Пекахия.

Пекахия – царь Исроила

23 На пятидесятом году правления Уззии, царя Иудеи, царём Исроила стал Пекахия, сын Менахема, и правил в Сомарии два года. 24 Пекахия делал зло в глазах Вечного. Он не отвернулся от грехов Иеровоама, сына Невата, к которым тот склонил Исроил.

25 Его сановник Пеках, сын Ремалии, составил против него заговор. Взяв с собой пятьдесят галаадитян, он напал на Пекахию в крепости царского дворца в Сомарии. Пеках убил Пекахию, вместе с Арговом и Арием, и стал царём вместо него. 26 Прочие события царствования Пекахии и всё, что он сделал, записано в «Книге летописей царей Исроила».

Пеках – царь Исроила

27 На пятьдесят втором году правления Уззии, царя Иудеи, царём Исроила стал Пеках, сын Ремалии, и правил в Сомарии двадцать лет. 28 Он делал зло в глазах Вечного. Он не отвернулся от грехов Иеровоама, сына Невата, к которым тот склонил Исроил.

29 В дни Пекаха, царя Исроила, царь Ассирии Тиглатпаласар пришёл и взял города Ион, Авель-Бет-Мааху, Ианох, Кедеш и Хацор, земли Галаада, Галилеи и всю землю Неффалима, и увёл народ в плен в Ассирию. 30 Осия, сын Элы, составил против Пекаха, сына Ремалии, заговор. Он напал на него, убил и стал царём вместо него на двадцатом году правления Иотама, сына Уззии.

31 Прочие события царствования Пекаха и всё, что он сделал, записано в «Книге летописей царей Исроила».

Иотам – царь Иудеи

32 На втором году правления исроильского царя Пекаха, сына Ремалии, в Иудее начал царствовать Иотам, сын Уззии. 33 Ему было двадцать пять лет, когда он стал царём, и правил он в Иерусалиме шестнадцать лет. Его мать звали Иеруша, она была дочерью Цадока. 34 Он делал то, что было правильным в глазах Вечного, как и его отец Уззия. 35 Лишь святилища на возвышенностях не были уничтожены, народ продолжал приносить там жертвы и возжигать благовония. Иотам перестроил Верхние ворота храма Вечного.

36 Прочие события царствования Иотама и то, что он сделал, записано в «Книге летописей царей Иудеи». 37 (В те дни Вечный начал посылать против Иудеи Рецина, царя Сирии, и Пекаха, сына Ремалии.) 38 Иотам упокоился со своими предками и был похоронен с ними в Городе Довуда, своего предка. И царём вместо него стал его сын Ахаз.

Notas al pie

  1. 4 Цар 15:5 См. сноску на 5:1.
  2. 4 Цар 15:10 Или: «в Иблеаме».
  3. 4 Цар 15:12 См. 10:30.
  4. 4 Цар 15:19 Букв.: «Пул» – другое имя Тиглатпаласара III (см. ст. 29). Он правил с 745 по 727 гг. до н. э.
  5. 4 Цар 15:19 Букв.: «тысячу талантов».
  6. 4 Цар 15:20 Букв.: «пятьдесят шекелей».