Het Boek

1 Timotheüs 1:1-20

Waarschuwing tegen een verkeerde leer

1Van: Paulus, een apostel van Christus Jezus, uitgezonden in opdracht van God, onze bevrijder, en van Christus Jezus, op wie onze hoop gevestigd is. 2Aan: Timotheüs, mijn geestelijke zoon. Ik wens je de genade, de liefdevolle goedheid en vrede toe van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Here.

3Ik herinner je aan wat ik je heb opgedragen toen ik naar Macedonië vertrok: blijf in Efeze en houd mensen die een verkeerde leer brengen, ervan af die uit te dragen. 4Zij houden zich eindeloos bezig met verzinsels en stambomen. In plaats van mensen te helpen Gods plan in geloof te aanvaarden, roepen zij moeilijkheden op. 5Het doel van elke terechtwijzing is liefde, die uit een zuiver hart komt, een eerlijk geweten en een oprecht geloof. 6Deze valse leraren zijn het spoor bijster en verknoeien hun tijd met zinloos gepraat. 7Zij zouden graag uitleggers van de Joodse wetten willen worden, maar ze weten niet waar ze het over hebben en begrijpen niets van wat ze met stelligheid beweren. 8Die wetten zijn goed als zij worden toegepast op de manier zoals God het bedoeld heeft. 9Zij zijn er niet voor rechtvaardige mensen, maar voor gewetenloze en onreine mensen, voor zondaars die alles wat heilig is verachten en ontwijden, voor mensen die hun ouders misdadig behandelen en zelfs voor moord niet terugschrikken, 10die ontucht plegen met volwassenen én met kinderen, die anderen als slaven verkopen, die zich schuldig maken aan leugens en meineed en allerlei dingen doen die ingaan tegen de gezonde leer, 11die in overeenstemming is met het geweldige nieuws van onze goede God, van wie ik een boodschapper ben.

12Wat ben ik dankbaar dat onze Here Jezus Christus mij heeft uitgekozen om een van zijn boodschappers te zijn en dat Hij mij de kracht geeft Hem trouw te blijven, 13hoewel ik vroeger zelfs de naam van Christus bespot heb. Ik heb zijn Gemeente vervolgd en deze kwaad gedaan zoveel ik kon. Maar God heeft Zich over mij ontfermd, omdat ik niet wist wat ik deed, ik kende Christus toen nog niet. 14Wat is de Here goed voor mij geweest! Hij heeft mij het geloof in Christus Jezus gegeven en mij vervuld van diens liefde. 15Het is een onomstotelijk feit—en iedereen zou dat moeten geloven—dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden, en ik was wel de ergste van hen allemaal.

16Maar God heeft mij vergeven, opdat Jezus Christus mij zou kunnen gebruiken als een voorbeeld om te laten zien hoeveel geduld Hij heeft. Zo zullen anderen beseffen dat ook zij eeuwig leven kunnen krijgen.

17Alle eer en heerlijkheid is voor God, voor altijd en eeuwig. Hij is de Koning van alle eeuwen, de Onzichtbare, die nimmer sterft. Alleen Hij is God. Amen.

18Timotheüs, mijn zoon, ik geef je deze instructie overeenkomstig hetgeen de profeten over je gezegd hebben: neem deel aan de goede strijd voor de Here. 19Laat het geloof in Christus niet los en houd altijd een zuiver geweten. Want sommige mensen hebben hun geweten geweld aangedaan door, hoewel zij de goede weg kenden, slechte dingen te doen. Daardoor zijn zij het geloof in Christus kwijtgeraakt. 20Hymeneüs en Alexander zijn daar een voorbeeld van. Ik moest hen aan Satan overleveren om hun te leren dat zij niet ongestraft met Christus kunnen spotten.

New Russian Translation

1 Тимофею 1:1-20

1От Павла, апостола Христа Иисуса, по велению Бога, нашего Спасителя, и Иисуса Христа – нашей надежды.

2Моему истинному сыну в вере Тимофею.

Благодать, милость, мир тебе от Бога Отца и Господа нашего Христа Иисуса.

Предупреждение о ложных учениях

3Отправляясь в Македонию, я настоятельно попросил тебя остаться в Эфесе и потребовать от некоторых людей не учить чему-то другому, 4не расточать свое время на всевозможные россказни и бесконечные родословные. Это лишь порождает споры, а не способствует успеху дела Божьего, которое строится на вере. 5Цель этого требования – любовь, которая исходит из чистого сердца, доброй совести и искренней веры. 6Но некоторые люди, оставив все это, стали заниматься бессмысленными разговорами. 7Они хотят быть учителями Закона, но сами не разбираются ни в том, о чем говорят, ни в том, что так решительно утверждают.

8Мы знаем, что Закон хорош, если им правильно пользоваться. 9Мы знаем также, что Закон существует не для праведного, а для нарушителей Закона и для непокорных, для нечестивых и грешных, для тех, кто не признает ничего святого, и для безбожников, для тех, кто бьет своего отца или мать, для убийц, 10для развратников, гомосексуалистов, работорговцев, лжецов, клятвопреступников и всех, кто занимается тем, что противоречит здравому учению 11и не соответствует доверенной мне славной Радостной Вести от Бога, достойного всякой хвалы.

Благодарность за милость Божью

12Я благодарю Господа нашего Иисуса Христа, давшего мне силы, за то, что Он счел меня верным и поручил мне служение, 13несмотря на то что я прежде был кощунником, гонителем и наглецом. Но ко мне была проявлена милость, потому что я действовал по незнанию и неверию. 14Благодать же нашего Господа была проявлена во мне во всем ее богатстве вместе с верой и любовью, которая в Иисусе Христе.

15Правильно и достоверно изречение: Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы спасти грешников, самый худший из которых – я. 16Но для того ко мне и была проявлена такая милость, чтобы на мне, худшем из грешников, Иисус Христос показал, как велико Его терпение, и чтобы другие, видя это, тоже поверили и получили вечную жизнь. 17Так пусть же вечному Царю, бессмертному, невидимому и единому Богу, будет честь и слава вовеки! Аминь.

Наставления Павла о сохранении веры

18Тимофей, сын мой, я пишу тебе это наставление, помня о пророчествах, которые были сказаны о тебе. Я хочу, чтобы ты, следуя им, вел битву за истину, 19сохраняя свою веру и чистую совесть. Некоторые ее отвергли, и в результате их вера потерпела кораблекрушение. 20Среди них Гименей и Александр, которых я предал во власть сатаны1:20 Предал во власть сатаны – исходя из того, что греховный мир находится под властью сатаны, то, вероятнее всего, здесь речь идет об отлучении от церкви, которая принадлежит Богу (см. 1 Кор. 5). По другому толкованию у посланников Христа была особая власть предавать согрешающих власти сатаны, тем самым навлекая на него физические страдания, а в некоторых случаях даже физическую смерть (см. Деян. 5:1-11)., чтобы они научились не кощунствовать.