Het Boek

1 Kronieken 4

De nakomelingen van Juda

1Dit zijn de zonen van Juda: Peres, Hezron, Karmi, Hur en Sobal. Sobals zoon Reaja was de vader van Jahath, die Ahumai en Lahad als zonen had. Deze stonden bekend als de Zorathieten. 3,4 De zoon van Hur, de oudste zoon van Efrata, die de vader van Bethlehem was, had de volgende nakomelingen: Etam, Jizreël, Jisma, Jidbas, Hazlelponi (een dochter), Pnuël, de vader van Gedor, en Ezer, de vader van Husa. Ashur, de vader van Tekoa, had twee vrouwen: Hela en Naära. Naära bracht Ahuzzam, Chefer, Temeni en Ahastari ter wereld. Hela kreeg Zereth, Jezohar en Ethnan. Koz was de vader van Anub en Hazobeba en tevens de voorvader van de familie die werd genoemd naar Aharhel, de zoon van Harum. Jabez genoot het meeste aanzien van zijn broers. Zijn moeder noemde hem Jabez omdat de bevalling zo moeilijk verliep. 10 Hij was degene die de God van Israël vroeg: ‘Och, zegent U mij alstublieft! Help mij met wat ik doe, opdat mijn bezittingen worden uitgebreid. Bewaar mij voor het kwaad en alle onheil.’ En God voldeed aan dat verzoek.

11,12 De nakomelingen van Reka waren Kelub, de broer van Suha, wiens zoon Mehir de vader van Eston was. Eston was de vader van Bethrafa, Paseah en Tehinna. Tehinna was de vader van Ir-Nachas. 13 De zonen van Kenaz waren Othniël en Seraja. Othniëls zonen waren Hathath en Meonothai. 14 Meonothai was de vader van Ofra. Seraja was de vader van Joab, de voorvader van de bewoners van het Handwerkersdal, dat zijn naam ontleende aan de vele handwerkslieden die daar woonden.

15 De zonen van Kaleb, de zoon van Jefunne, waren Iru, Ela en Naäm. Tot de zonen van Ela behoorde Kenaz. 16 Jehallelels zonen waren Zif, Zifa, Tirea en Asareël. 17 Ezraʼs zonen waren Jether, Mered, Efer en Jalon. Mered trouwde met Bithja, een Egyptische prinses. Zij was de moeder van Mirjam, Sammai en Jisbah, de voorvader van Estemoa. 18 Estemoaʼs vrouw uit Juda was de moeder van Jered, Eber en Jekuthiël, die respectievelijk de voorvaders van de Gedorieten, Sochoïeten en de Zanoathieten waren. 19 Hodijaʼs vrouw was een zuster van Naham. Een van haar zonen was de vader van de Garmiet Kehila en een andere was de vader van de Maächathiet Estemoa. 20 De zonen van Simon waren Amnon, Rinna, Benhanan en Tilon. De zonen van Jiseï waren Zoheth en Ben-Zoheth.

21,22 De zonen van Sela, de zoon van Juda, waren: Er, de vader van Lecha, Lada, de vader van Maresa, de gezinnen van de linnenwevers in Bet-Asbea, Jokim, de families van Kozeba, Joas en Saraf, die over Moab heerste voordat hij terugkeerde naar Jasubi-Lehem. Al deze namen zijn afkomstig uit zeer oude geschriften. 23 Deze families stonden bekend als pottenbakkers en bekwame tuinlieden, zij waren allemaal in dienst van de koning.

24 De zonen van Simeon waren Nemuël, Jamin, Jarib, Zerach en Saul. 25 Sauls zoon was Sallum, zijn kleinzoon was Mibsam en zijn achterkleinzoon was Misma. 26 Tot Mismaʼs zonen behoorde Hammuël, de vader van Zakkur en de grootvader van Simi. 27 Simi had zestien zonen en zes dochters, maar geen van zijn broers had een groot gezin, zij hadden allemaal minder kinderen dan normaal was in Juda. 28 Zij woonden in Berseba, Molada, Hazar-Sual, 29 Bilha, Ezem, Tholad, 30 Betuël, Chorma, Ziklag, 31 Bet-Markaboth, Hazar-Susim, Bet-Biri en Saäraim. Zij hadden de zeggenschap over deze steden tot de tijd van David. 32,33 Hun nakomelingen woonden ook in of bij Etam, Ain, Rimmon, Tochen en Asan, een gebied dat zich uitstrekte tot Baäl. Deze feiten staan vermeld in de geslachtsregisters die zij zelf bijhielden.

34-39 Hier volgen de namen van enkele leiders van grote families die naar de oostzijde van de Gedorvallei trokken, op zoek naar weidegrond voor hun kudden: Mesobab, Jamlech, Josa, Joël, Jehu, Eljoënai, Jaäkoba, Jesohaja, Asaja, Adiël, Jesimiël, Benaja en Ziza; de zoon van Sifeï, zoon van Allon, zoon van Jedaja, zoon van Simri, zoon van Semaja. 40,41 Zij vonden goede weidegrond in een rustig en vredig gebied, het land was vroeger eigendom van de nakomelingen van Cham. Gedurende de regering van koning Hizkia drongen deze leiders, van wie hier de namen zijn vermeld, het land binnen en verwoestten de tenten en huizen van de Meünieten, zij doodden de inwoners van het land en namen het in bezit. 42,43 Later trokken vijfhonderd van deze mannen, afkomstig van de stam van Simeon, naar de berg Seïr. Hun leiders waren Pelatja, Nearja, Refaja en Uzziël, allemaal zonen van Jiseï. Daar doodden zij de weinige nog in leven zijnde Amalekieten. Sinds die tijd wonen zij daar.

Священное Писание (Восточный Перевод)

1 Летопись 4

Другие потомки Иуды

1Потомки Иуды:

Фарец, Хецрон, Харми, Хур и Шовал.

Реая, сын Шовала был отцом Иахата, а Иахат отцом Ахумая и Лахада. Это кланы цоратитов.

Вот сыновья Етама:

Изреель, Ишма и Идбаш. Их сестру звали Ацелелпони. Пениил был отцом Гедора, а Езер – отцом Хушы.

Это потомки Хура, первенца Ефрафы и отца Вифлеема.

Ашхур был отцом Текоа, и у него было две жены: Хела и Наара.

Наара родила ему Ахуззама, Хефера, Темени и Ахаштари – это сыновья Наары.

Сыновья Хелы:

Церет, Цохар, Этнан и Коц, который был отцом Анува, Ацовевы и кланов Ахархела, сына Гарума.

Иабец был знаменитее своих братьев. Мать назвала его Иабец («мука»)[a], сказав: «Я родила его в муках».

10 Иабец воззвал к Богу Исраила:

– О, если бы Ты благословил меня и расширил мою землю! Пусть Твоя рука будет со мной, пусть убережёт меня от зла, чтобы мне не страдать!

И Всевышний исполнил его просьбу.

11 Хелув, брат Шухи, стал отцом Мехира, который был отцом Эштона. 12 Эштон был отцом[b] Бет-Рафы, Пасеаха и Техинны, отца Ир-Нахаша[c]. Это жители Рехи.

13 Сыновья Кеназа:

Отниил и Серая.

Сыновья Отниила:

Хатат и Меонотай. 14 Меонотай был отцом Офры.

Серая был отцом Иоава, основателя Ге-Харашима («долины ремесленников»), названного так потому, что его жители были ремесленниками.

15 Сыновья Халева, сына Иефоннии:

Иру, Ела и Наам.

Сын Елы: Кеназ.

16 Сыновья Иехаллелила:

Зиф, Зифа, Тирия и Асарил.

17-18 Сыновья Езры:

Иетер, Меред, Ефер и Иалон. Меред женился на Битии, дочери фараона, которая родила ему Мериама, Шаммая и Ишбаха, отца Эштемоа. А его иудейская жена родила Иереда, отца Гедора, Хевера, отца Сохо, и Иекутиила, отца Заноаха.

19 Сыновья жены Ходии, сестры Нахама:

отцы гармитской Кейлы и маахитского Эштемоа.

20 Сыновья Шимона:

Амнон, Ринна, Бен-Ханан и Тилон.

Сыновья Иши:

Зохет и Бен-Зохет.

21 Сыновья Шелы, сына Иуды:

Ир – отец Лехи, Лаада – отец Мареши и кланов работников, выделывавших тонкое полотно в Бет-Ашбеа, 22 Иоким, жители Хозевы, а также Иоаш и Сараф, которые правили в Моаве и в Иашуви-Лахеме,[d] но это древние события. 23 Они были горшечниками, жившими в Нетаиме и Гедере; они проживали там и работали на царя.

Потомки Шимона

24 Сыновья Шимона:

Немуил, Иамин, Иарив, Зерах и Шаул, 25 сыном которого был Шаллум, сыном которого был Мивсам, сыном которого был Мишма.

26 Сыновья Мишмы:

его сын Хаммуил, сыном которого был Заккур, сыном которого был Шимей.

27 У Шимея было шестнадцать сыновей и шесть дочерей, но его братья не были многодетными, поэтому весь их клан не стал таким же многолюдным, как народ Иуды. 28 Они жили в Беэр-Шеве, Моладе, Хацар-Шуале, 29 Билхе, Эцеме, Толаде, 30 Бетуиле, Хорме, Циклаге, 31 Бет-Маркавоте, Хацар-Сусиме, Бет-Бири и Шаараиме. Эти города принадлежали им до царствования Давуда. 32 Их поселениями были Етам, Аин, Риммон, Тохен и Ашан – пять городов 33 вместе со всеми поселениями, окружавшими эти города, до самого Баалата. Это их поселения и их родословие.

34 Мешовав, Иамлех, Иоша, сын Амасии, 35 Иоиль, Иеву, сын Иошивии, сына Сераи, сына Асиила, 36 и Элиоенай, Иаакова, Иешохая, Асая, Адиил, Иесимиил, Беная, 37 и Зиза, сын Шифи, сына Аллона, сына Иедаи, сына Шимри, сына Шемаи.

38 Все выше перечисленные были вождями своих кланов. Их семьи значительно увеличивались, 39 и они доходили до предместий Гедора, до восточной стороны долины, в поисках пастбищ для своих отар. 40 Они нашли тучные, хорошие пастбища, а земля была просторна, спокойна и безопасна; её прежние обитатели были хамитянами.

41 Все перечисленные пришли в дни Езекии, царя Иудеи. Они напали на хамитян в их жилищах и на меунитян, которые оказались там, истребив их полностью, как это видно и по сегодняшний день, и поселились на их месте, потому что там были пастбища для их отар. 42 А пятьсот человек из этих шимонитов под началом Пелатии, Неарии, Рефаи и Узиила, сыновей Иши, отправились в нагорья Сеира, 43 перебили остаток уцелевших амаликитян и живут там поныне.

Notas al pie

  1. 4:9 О переводе имён и названий см. приложение VI.
  2. 4:12 Слово «отец» также может означать «основатель»; то же в ст. 17 и 18, и, возможно, в других местах со сходным контекстом.
  3. 4:12 Или: «основателя города Нахаш».
  4. 4:22 Или: «которые женились в Моаве, но вернулись в Лахем».