Het Boek

1 Kronieken 1

Historisch overzicht

1Dit zijn de vroegste generaties van de mensheid: Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalaleël, Jered, Henoch, Metuselach, Lamech, Noach, Sem, Cham en Jafet. De zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras. De zonen van Gomer waren Askenaz, Difath en Togarma. De zonen van Jawan waren Elisa, Tarsisa, de Kittieten en de Rodanieten. De zonen van Cham waren Kus, Misraïm, Put en Kanaän. De zonen van Kus waren Seba, Chawila, Sabta, Rama en Sabtecha. De zonen van Rama waren Seba en Dedan. 10 Nimrod, die later een beroemde held werd, was ook een zoon van Kus. 11 De families die naar de zonen van Misraïm werden genoemd, waren de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, 12 de Naftuhieten, de Pathrusieten, de Kashluhieten, de voorvaders van de Filistijnen, en de Kaftorieten. 13 Onder Kanaäns zonen bevonden zich ook zijn oudste zoon Sidon 14 en Heth. Kanaän was tevens de voorvader van de Jebusieten, de Amorieten, de Girgasieten, 15 de Chiwwieten, de Arkieten, 16 de Sinieten, de Arwadieten, de Semarieten en de Hamatieten. 17 De zonen van Sem waren Elam, Assur, Arfachsad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether en Mesech. 18 Arfachsads zoon was Selach en Selachs zoon was Eber. 19 Eber had twee zonen: Peleg, die zo heette omdat tijdens zijn leven de aarde werd verdeeld, en zijn broer Joktan. 20 De zonen van Joktan waren Almodad, 21 Selef, Chasarmawet, Jerah, Hadoram, 22 Uzal, Dikla, Ebal, Abimaël, 23 Seba, Ofir, Chawila en Jobab. 24 De zoon van Sem was Arfachsad, de zoon van Arfachsad was Selach, 25 de zoon van Selach was Eber, 26 de zoon van Eber was Peleg, de zoon van Peleg was Reü, de zoon van Reü was Serug, de zoon van Serug was Nachor, 27 de zoon van Nachor was Terach, de zoon van Terach was Abram, die later Abraham werd genoemd.

28 Abrahams zonen waren Isaak en Ismael. 29 De zonen van Ismaël waren Nebajot, de oudste, Kedar, 30 Adbeël, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafis en Kedema. 32 Abraham kreeg ook zonen van zijn bijvrouw Ketura. Dat waren achtereenvolgens Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Joksans zonen waren Seba en Dedan. 33 De zonen van Midjan waren Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaä. Dit waren de nakomelingen die Abrahams bijvrouw Ketura hem gaf.

34 Abrahams zoon Isaak had twee zonen: Esau en Israël. 35 De zonen van Esau waren Elifaz, Reüel, Jeüs, Jalam en Korach. 36 De zonen van Elifaz waren Teman, Omar, Zefi, Gaëtam, Kenaz, Timna en Amalek. 37 De zonen van Reüel waren Nahat, Zerach, Samma en Mizza. 38 Tot de zonen van Esau behoorden tevens Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Ezer en Disan. Lotans zonen waren: Chori en Homam. 39 Lotan had ook nog een zuster, die Timna heette. 40 De zonen van Sobal waren Aljan, Manahath, Ebal, Sefi en Onam. Sibons zonen waren Ajja en Ana. 41 De zoon van Ana was Dison en deze Dison had de volgende zonen: Hamran, Esban, Jitran en Keran. 42 De zonen van Ezer waren Bilhan, Zaäwan en Jaäkan. Disan had twee zonen: Uz en Aran.

43 Hier volgen de namen van de koningen van Edom, die regeerden voordat een koning over Israël regeerde: Bela, de zoon van Beor, die in de stad Dinhaba woonde. 44 Na de dood van Bela werd Jobab, de zoon van Zerach uit Bosra, de nieuwe koning. 45 Toen Jobab stierf, volgde Husam uit de streek van de Temanieten, hem op. 46 Na diens dood werd Hadad, de zoon van Bedad, koning. Hij regeerde vanuit de stad Awit. Hij was het die het leger van Midjan in de velden van Moab versloeg. 47 Na de dood van Hadad, besteeg Samla uit Masreka de troon. 48 Na Samlaʼs overlijden kwam Saul uit de aan de rivier gelegen stad Rechobot aan de macht. 49 Toen Saul stierf, stond Baäl-Hanan, de zoon van Achbor, klaar om hem op te volgen. 50 Na de dood van Baäl-Hanan werd Hadad koning en regeerde vanuit de stad Pahi. Zijn vrouw heette Mehetabel, zij was een dochter van Matred en een kleindochter van Me-Zahab. 51-54 Na Hadads dood waren de volgende mannen de stamhoofden van Edom: Timna, Alja, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiël en Iram.

New Living Translation

1 Chronicles 1

From Adam to Noah’s Sons

1The descendants of Adam were Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, and Noah.

The sons of Noah were[a] Shem, Ham, and Japheth.

Descendants of Japheth

The descendants of Japheth were Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech, and Tiras.

The descendants of Gomer were Ashkenaz, Riphath,[b] and Togarmah.

The descendants of Javan were Elishah, Tarshish, Kittim, and Rodanim.

Descendants of Ham

The descendants of Ham were Cush, Mizraim,[c] Put, and Canaan.

The descendants of Cush were Seba, Havilah, Sabtah, Raamah, and Sabteca. The descendants of Raamah were Sheba and Dedan. 10 Cush was also the ancestor of Nimrod, who was the first heroic warrior on earth.

11 Mizraim was the ancestor of the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites, 12 Pathrusites, Casluhites, and the Caphtorites, from whom the Philistines came.[d]

13 Canaan’s oldest son was Sidon, the ancestor of the Sidonians. Canaan was also the ancestor of the Hittites,[e] 14 Jebusites, Amorites, Girgashites, 15 Hivites, Arkites, Sinites, 16 Arvadites, Zemarites, and Hamathites.

Descendants of Shem

17 The descendants of Shem were Elam, Asshur, Arphaxad, Lud, and Aram.

The descendants of Aram were[f] Uz, Hul, Gether, and Mash.[g]

18 Arphaxad was the father of Shelah.

Shelah was the father of Eber.

19 Eber had two sons. The first was named Peleg (which means “division”), for during his lifetime the people of the world were divided into different language groups. His brother’s name was Joktan.

20 Joktan was the ancestor of Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 21 Hadoram, Uzal, Diklah, 22 Obal,[h] Abimael, Sheba, 23 Ophir, Havilah, and Jobab. All these were descendants of Joktan.

24 So this is the family line descended from Shem: Arphaxad, Shelah,[i] 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah, 27 and Abram, later known as Abraham.

Descendants of Abraham

28 The sons of Abraham were Isaac and Ishmael. 29 These are their genealogical records:

The sons of Ishmael were Nebaioth (the oldest), Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Naphish, and Kedemah. These were the sons of Ishmael.

32 The sons of Keturah, Abraham’s concubine, were Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shuah.

The sons of Jokshan were Sheba and Dedan.

33 The sons of Midian were Ephah, Epher, Hanoch, Abida, and Eldaah.

All these were descendants of Abraham through his concubine Keturah.

Descendants of Isaac

34 Abraham was the father of Isaac. The sons of Isaac were Esau and Israel.[j]

Descendants of Esau

35 The sons of Esau were Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam, and Korah.

36 The descendants of Eliphaz were Teman, Omar, Zepho,[k] Gatam, Kenaz, and Amalek, who was born to Timna.[l]

37 The descendants of Reuel were Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.

Original Peoples of Edom

38 The descendants of Seir were Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, and Dishan.

39 The descendants of Lotan were Hori and Hemam.[m] Lotan’s sister was named Timna.

40 The descendants of Shobal were Alvan,[n] Manahath, Ebal, Shepho,[o] and Onam.

The descendants of Zibeon were Aiah and Anah.

41 The son of Anah was Dishon.

The descendants of Dishon were Hemdan,[p] Eshban, Ithran, and Keran.

42 The descendants of Ezer were Bilhan, Zaavan, and Akan.[q]

The descendants of Dishan[r] were Uz and Aran.

Rulers of Edom

43 These are the kings who ruled in the land of Edom before any king ruled over the Israelites[s]:

Bela son of Beor, who ruled from his city of Dinhabah.

44 When Bela died, Jobab son of Zerah from Bozrah became king in his place.

45 When Jobab died, Husham from the land of the Temanites became king in his place.

46 When Husham died, Hadad son of Bedad became king in his place and ruled from the city of Avith. He was the one who destroyed the Midianite army in the land of Moab.

47 When Hadad died, Samlah from the city of Masrekah became king in his place.

48 When Samlah died, Shaul from the city of Rehoboth-on-the-River became king in his place.

49 When Shaul died, Baal-hanan son of Acbor became king in his place.

50 When Baal-hanan died, Hadad became king in his place and ruled from the city of Pau.[t] His wife was Mehetabel, the daughter of Matred and granddaughter of Me-zahab. 51 Then Hadad died.

The clan leaders of Edom were Timna, Alvah,[u] Jetheth, 52 Oholibamah, Elah, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel, and Iram. These are the clan leaders of Edom.

Notas al pie

 1. 1:4 As in Greek version (see also Gen 5:3-32); Hebrew lacks The sons of Noah were.
 2. 1:6 As in some Hebrew manuscripts and Greek version (see also Gen 10:3); most Hebrew manuscripts read Diphath.
 3. 1:8 Or Egypt; also in 1:11.
 4. 1:12 Hebrew Casluhites, from whom the Philistines came, Caphtorites. See Jer 47:4; Amos 9:7.
 5. 1:13 Hebrew ancestor of Heth.
 6. 1:17a As in one Hebrew manuscript and some Greek manuscripts (see also Gen 10:23); most Hebrew manuscripts lack The descendants of Aram were.
 7. 1:17b As in parallel text at Gen 10:23; Hebrew reads and Meshech.
 8. 1:22 As in some Hebrew manuscripts and Syriac version (see also Gen 10:28); most Hebrew manuscripts read Ebal.
 9. 1:24 Some Greek manuscripts read Arphaxad, Cainan, Shelah. See notes on Gen 10:24; 11:12-13.
 10. 1:34 Israel is the name that God gave to Jacob.
 11. 1:36a As in many Hebrew manuscripts and a few Greek manuscripts (see also Gen 36:11); most Hebrew manuscripts read Zephi.
 12. 1:36b As in some Greek manuscripts (see also Gen 36:12); Hebrew reads Kenaz, Timna, and Amalek.
 13. 1:39 As in parallel text at Gen 36:22; Hebrew reads and Homam.
 14. 1:40a As in many Hebrew manuscripts and a few Greek manuscripts (see also Gen 36:23); most Hebrew manuscripts read Alian.
 15. 1:40b As in some Hebrew manuscripts (see also Gen 36:23); most Hebrew manuscripts read Shephi.
 16. 1:41 As in many Hebrew manuscripts and some Greek manuscripts (see also Gen 36:26); most Hebrew manuscripts read Hamran.
 17. 1:42a As in many Hebrew and Greek manuscripts (see also Gen 36:27); most Hebrew manuscripts read Jaakan.
 18. 1:42b Hebrew Dishon; compare 1:38 and parallel text at Gen 36:28.
 19. 1:43 Or before an Israelite king ruled over them.
 20. 1:50 As in many Hebrew manuscripts, some Greek manuscripts, Syriac version, and Latin Vulgate (see also Gen 36:39); most Hebrew manuscripts read Pai.
 21. 1:51 As in an alternate reading of the Masoretic Text (see also Gen 36:40); the other alternate reads Aliah.