Het Boek

1 Kronieken 1

Historisch overzicht

1Dit zijn de vroegste generaties van de mensheid: Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalaleël, Jered, Henoch, Metuselach, Lamech, Noach, Sem, Cham en Jafet. De zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras. De zonen van Gomer waren Askenaz, Difath en Togarma. De zonen van Jawan waren Elisa, Tarsisa, de Kittieten en de Rodanieten. De zonen van Cham waren Kus, Misraïm, Put en Kanaän. De zonen van Kus waren Seba, Chawila, Sabta, Rama en Sabtecha. De zonen van Rama waren Seba en Dedan. 10 Nimrod, die later een beroemde held werd, was ook een zoon van Kus. 11 De families die naar de zonen van Misraïm werden genoemd, waren de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, 12 de Naftuhieten, de Pathrusieten, de Kashluhieten, de voorvaders van de Filistijnen, en de Kaftorieten. 13 Onder Kanaäns zonen bevonden zich ook zijn oudste zoon Sidon 14 en Heth. Kanaän was tevens de voorvader van de Jebusieten, de Amorieten, de Girgasieten, 15 de Chiwwieten, de Arkieten, 16 de Sinieten, de Arwadieten, de Semarieten en de Hamatieten. 17 De zonen van Sem waren Elam, Assur, Arfachsad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether en Mesech. 18 Arfachsads zoon was Selach en Selachs zoon was Eber. 19 Eber had twee zonen: Peleg, die zo heette omdat tijdens zijn leven de aarde werd verdeeld, en zijn broer Joktan. 20 De zonen van Joktan waren Almodad, 21 Selef, Chasarmawet, Jerah, Hadoram, 22 Uzal, Dikla, Ebal, Abimaël, 23 Seba, Ofir, Chawila en Jobab. 24 De zoon van Sem was Arfachsad, de zoon van Arfachsad was Selach, 25 de zoon van Selach was Eber, 26 de zoon van Eber was Peleg, de zoon van Peleg was Reü, de zoon van Reü was Serug, de zoon van Serug was Nachor, 27 de zoon van Nachor was Terach, de zoon van Terach was Abram, die later Abraham werd genoemd.

28 Abrahams zonen waren Isaak en Ismael. 29 De zonen van Ismaël waren Nebajot, de oudste, Kedar, 30 Adbeël, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafis en Kedema. 32 Abraham kreeg ook zonen van zijn bijvrouw Ketura. Dat waren achtereenvolgens Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Joksans zonen waren Seba en Dedan. 33 De zonen van Midjan waren Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaä. Dit waren de nakomelingen die Abrahams bijvrouw Ketura hem gaf.

34 Abrahams zoon Isaak had twee zonen: Esau en Israël. 35 De zonen van Esau waren Elifaz, Reüel, Jeüs, Jalam en Korach. 36 De zonen van Elifaz waren Teman, Omar, Zefi, Gaëtam, Kenaz, Timna en Amalek. 37 De zonen van Reüel waren Nahat, Zerach, Samma en Mizza. 38 Tot de zonen van Esau behoorden tevens Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Ezer en Disan. Lotans zonen waren: Chori en Homam. 39 Lotan had ook nog een zuster, die Timna heette. 40 De zonen van Sobal waren Aljan, Manahath, Ebal, Sefi en Onam. Sibons zonen waren Ajja en Ana. 41 De zoon van Ana was Dison en deze Dison had de volgende zonen: Hamran, Esban, Jitran en Keran. 42 De zonen van Ezer waren Bilhan, Zaäwan en Jaäkan. Disan had twee zonen: Uz en Aran.

43 Hier volgen de namen van de koningen van Edom, die regeerden voordat een koning over Israël regeerde: Bela, de zoon van Beor, die in de stad Dinhaba woonde. 44 Na de dood van Bela werd Jobab, de zoon van Zerach uit Bosra, de nieuwe koning. 45 Toen Jobab stierf, volgde Husam uit de streek van de Temanieten, hem op. 46 Na diens dood werd Hadad, de zoon van Bedad, koning. Hij regeerde vanuit de stad Awit. Hij was het die het leger van Midjan in de velden van Moab versloeg. 47 Na de dood van Hadad, besteeg Samla uit Masreka de troon. 48 Na Samlaʼs overlijden kwam Saul uit de aan de rivier gelegen stad Rechobot aan de macht. 49 Toen Saul stierf, stond Baäl-Hanan, de zoon van Achbor, klaar om hem op te volgen. 50 Na de dood van Baäl-Hanan werd Hadad koning en regeerde vanuit de stad Pahi. Zijn vrouw heette Mehetabel, zij was een dochter van Matred en een kleindochter van Me-Zahab. 51-54 Na Hadads dood waren de volgende mannen de stamhoofden van Edom: Timna, Alja, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiël en Iram.

New International Version

1 Chronicles 1

Historical Records From Adam to Abraham

To Noah’s Sons

1Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah.

The sons of Noah:[a]

Shem, Ham and Japheth.

The Japhethites

The sons[b] of Japheth:

Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshek and Tiras.

The sons of Gomer:

Ashkenaz, Riphath[c] and Togarmah.

The sons of Javan:

Elishah, Tarshish, the Kittites and the Rodanites.

The Hamites

The sons of Ham:

Cush, Egypt, Put and Canaan.

The sons of Cush:

Seba, Havilah, Sabta, Raamah and Sabteka.

The sons of Raamah:

Sheba and Dedan.

10 Cush was the father[d] of

Nimrod, who became a mighty warrior on earth.

11 Egypt was the father of

the Ludites, Anamites, Lehabites, Naphtuhites, 12 Pathrusites, Kasluhites (from whom the Philistines came) and Caphtorites.

13 Canaan was the father of

Sidon his firstborn,[e] and of the Hittites, 14 Jebusites, Amorites, Girgashites, 15 Hivites, Arkites, Sinites, 16 Arvadites, Zemarites and Hamathites.

The Semites

17 The sons of Shem:

Elam, Ashur, Arphaxad, Lud and Aram.

The sons of Aram:[f]

Uz, Hul, Gether and Meshek.

18 Arphaxad was the father of Shelah,

and Shelah the father of Eber.

19 Two sons were born to Eber:

One was named Peleg,[g] because in his time the earth was divided; his brother was named Joktan.

20 Joktan was the father of

Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 21 Hadoram, Uzal, Diklah, 22 Obal,[h] Abimael, Sheba, 23 Ophir, Havilah and Jobab. All these were sons of Joktan.

24 Shem, Arphaxad,[i] Shelah,

25 Eber, Peleg, Reu,

26 Serug, Nahor, Terah

27 and Abram (that is, Abraham).

The Family of Abraham

28 The sons of Abraham:

Isaac and Ishmael.

Descendants of Hagar

29 These were their descendants:

Nebaioth the firstborn of Ishmael, Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Naphish and Kedemah. These were the sons of Ishmael.

Descendants of Keturah

32 The sons born to Keturah, Abraham’s concubine:

Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah.

The sons of Jokshan:

Sheba and Dedan.

33 The sons of Midian:

Ephah, Epher, Hanok, Abida and Eldaah.

All these were descendants of Keturah.

Descendants of Sarah

34 Abraham was the father of Isaac.

The sons of Isaac:

Esau and Israel.

Esau’s Sons

35 The sons of Esau:

Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam and Korah.

36 The sons of Eliphaz:

Teman, Omar, Zepho,[j] Gatam and Kenaz;

by Timna: Amalek.[k]

37 The sons of Reuel:

Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah.

The People of Seir in Edom

38 The sons of Seir:

Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer and Dishan.

39 The sons of Lotan:

Hori and Homam. Timna was Lotan’s sister.

40 The sons of Shobal:

Alvan,[l] Manahath, Ebal, Shepho and Onam.

The sons of Zibeon:

Aiah and Anah.

41 The son of Anah:

Dishon.

The sons of Dishon:

Hemdan,[m] Eshban, Ithran and Keran.

42 The sons of Ezer:

Bilhan, Zaavan and Akan.[n]

The sons of Dishan[o]:

Uz and Aran.

The Rulers of Edom

43 These were the kings who reigned in Edom before any Israelite king reigned:

Bela son of Beor, whose city was named Dinhabah.

44 When Bela died, Jobab son of Zerah from Bozrah succeeded him as king.

45 When Jobab died, Husham from the land of the Temanites succeeded him as king.

46 When Husham died, Hadad son of Bedad, who defeated Midian in the country of Moab, succeeded him as king. His city was named Avith.

47 When Hadad died, Samlah from Masrekah succeeded him as king.

48 When Samlah died, Shaul from Rehoboth on the river[p] succeeded him as king.

49 When Shaul died, Baal-Hanan son of Akbor succeeded him as king.

50 When Baal-Hanan died, Hadad succeeded him as king. His city was named Pau,[q] and his wife’s name was Mehetabel daughter of Matred, the daughter of Me-Zahab. 51 Hadad also died.

The chiefs of Edom were:

Timna, Alvah, Jetheth, 52 Oholibamah, Elah, Pinon, 53 Kenaz, Teman, Mibzar, 54 Magdiel and Iram. These were the chiefs of Edom.

Notas al pie

 1. 1 Chronicles 1:4 Septuagint; Hebrew does not have this line.
 2. 1 Chronicles 1:5 Sons may mean descendants or successors or nations; also in verses 6-9, 17 and 23.
 3. 1 Chronicles 1:6 Many Hebrew manuscripts and Vulgate (see also Septuagint and Gen. 10:3); most Hebrew manuscripts Diphath
 4. 1 Chronicles 1:10 Father may mean ancestor or predecessor or founder; also in verses 11, 13, 18 and 20.
 5. 1 Chronicles 1:13 Or of the Sidonians, the foremost
 6. 1 Chronicles 1:17 One Hebrew manuscript and some Septuagint manuscripts (see also Gen. 10:23); most Hebrew manuscripts do not have this line.
 7. 1 Chronicles 1:19 Peleg means division.
 8. 1 Chronicles 1:22 Some Hebrew manuscripts and Syriac (see also Gen. 10:28); most Hebrew manuscripts Ebal
 9. 1 Chronicles 1:24 Hebrew; some Septuagint manuscripts Arphaxad, Cainan (see also note at Gen. 11:10)
 10. 1 Chronicles 1:36 Many Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts and Syriac (see also Gen. 36:11); most Hebrew manuscripts Zephi
 11. 1 Chronicles 1:36 Some Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:12); Hebrew Gatam, Kenaz, Timna and Amalek
 12. 1 Chronicles 1:40 Many Hebrew manuscripts and some Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:23); most Hebrew manuscripts Alian
 13. 1 Chronicles 1:41 Many Hebrew manuscripts and some Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:26); most Hebrew manuscripts Hamran
 14. 1 Chronicles 1:42 Many Hebrew and Septuagint manuscripts (see also Gen. 36:27); most Hebrew manuscripts Zaavan, Jaakan
 15. 1 Chronicles 1:42 See Gen. 36:28; Hebrew Dishon, a variant of Dishan
 16. 1 Chronicles 1:48 Possibly the Euphrates
 17. 1 Chronicles 1:50 Many Hebrew manuscripts, some Septuagint manuscripts, Vulgate and Syriac (see also Gen. 36:39); most Hebrew manuscripts Pai