Het Boek

1 Kronieken 1

Historisch overzicht

1Dit zijn de vroegste generaties van de mensheid: Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalaleël, Jered, Henoch, Metuselach, Lamech, Noach, Sem, Cham en Jafet. De zonen van Jafet waren Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Mesech en Tiras. De zonen van Gomer waren Askenaz, Difath en Togarma. De zonen van Jawan waren Elisa, Tarsisa, de Kittieten en de Rodanieten. De zonen van Cham waren Kus, Misraïm, Put en Kanaän. De zonen van Kus waren Seba, Chawila, Sabta, Rama en Sabtecha. De zonen van Rama waren Seba en Dedan. 10 Nimrod, die later een beroemde held werd, was ook een zoon van Kus. 11 De families die naar de zonen van Misraïm werden genoemd, waren de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, 12 de Naftuhieten, de Pathrusieten, de Kashluhieten, de voorvaders van de Filistijnen, en de Kaftorieten. 13 Onder Kanaäns zonen bevonden zich ook zijn oudste zoon Sidon 14 en Heth. Kanaän was tevens de voorvader van de Jebusieten, de Amorieten, de Girgasieten, 15 de Chiwwieten, de Arkieten, 16 de Sinieten, de Arwadieten, de Semarieten en de Hamatieten. 17 De zonen van Sem waren Elam, Assur, Arfachsad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether en Mesech. 18 Arfachsads zoon was Selach en Selachs zoon was Eber. 19 Eber had twee zonen: Peleg, die zo heette omdat tijdens zijn leven de aarde werd verdeeld, en zijn broer Joktan. 20 De zonen van Joktan waren Almodad, 21 Selef, Chasarmawet, Jerah, Hadoram, 22 Uzal, Dikla, Ebal, Abimaël, 23 Seba, Ofir, Chawila en Jobab. 24 De zoon van Sem was Arfachsad, de zoon van Arfachsad was Selach, 25 de zoon van Selach was Eber, 26 de zoon van Eber was Peleg, de zoon van Peleg was Reü, de zoon van Reü was Serug, de zoon van Serug was Nachor, 27 de zoon van Nachor was Terach, de zoon van Terach was Abram, die later Abraham werd genoemd.

28 Abrahams zonen waren Isaak en Ismael. 29 De zonen van Ismaël waren Nebajot, de oudste, Kedar, 30 Adbeël, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafis en Kedema. 32 Abraham kreeg ook zonen van zijn bijvrouw Ketura. Dat waren achtereenvolgens Zimran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak en Suach. Joksans zonen waren Seba en Dedan. 33 De zonen van Midjan waren Efa, Efer, Henoch, Abida en Eldaä. Dit waren de nakomelingen die Abrahams bijvrouw Ketura hem gaf.

34 Abrahams zoon Isaak had twee zonen: Esau en Israël. 35 De zonen van Esau waren Elifaz, Reüel, Jeüs, Jalam en Korach. 36 De zonen van Elifaz waren Teman, Omar, Zefi, Gaëtam, Kenaz, Timna en Amalek. 37 De zonen van Reüel waren Nahat, Zerach, Samma en Mizza. 38 Tot de zonen van Esau behoorden tevens Lotan, Sobal, Sibon, Ana, Dison, Ezer en Disan. Lotans zonen waren: Chori en Homam. 39 Lotan had ook nog een zuster, die Timna heette. 40 De zonen van Sobal waren Aljan, Manahath, Ebal, Sefi en Onam. Sibons zonen waren Ajja en Ana. 41 De zoon van Ana was Dison en deze Dison had de volgende zonen: Hamran, Esban, Jitran en Keran. 42 De zonen van Ezer waren Bilhan, Zaäwan en Jaäkan. Disan had twee zonen: Uz en Aran.

43 Hier volgen de namen van de koningen van Edom, die regeerden voordat een koning over Israël regeerde: Bela, de zoon van Beor, die in de stad Dinhaba woonde. 44 Na de dood van Bela werd Jobab, de zoon van Zerach uit Bosra, de nieuwe koning. 45 Toen Jobab stierf, volgde Husam uit de streek van de Temanieten, hem op. 46 Na diens dood werd Hadad, de zoon van Bedad, koning. Hij regeerde vanuit de stad Awit. Hij was het die het leger van Midjan in de velden van Moab versloeg. 47 Na de dood van Hadad, besteeg Samla uit Masreka de troon. 48 Na Samlaʼs overlijden kwam Saul uit de aan de rivier gelegen stad Rechobot aan de macht. 49 Toen Saul stierf, stond Baäl-Hanan, de zoon van Achbor, klaar om hem op te volgen. 50 Na de dood van Baäl-Hanan werd Hadad koning en regeerde vanuit de stad Pahi. Zijn vrouw heette Mehetabel, zij was een dochter van Matred en een kleindochter van Me-Zahab. 51-54 Na Hadads dood waren de volgende mannen de stamhoofden van Edom: Timna, Alja, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiël en Iram.

New American Standard Bible

1 Chronicles 1

Genealogy from Adam

1Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah, Shem, Ham and Japheth.

The sons of Japheth were Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Meshech and Tiras. The sons of Gomer were Ashkenaz, [a]Diphath, and Togarmah. The sons of Javan were Elishah, Tarshish, Kittim and [b]Rodanim.

The sons of Ham were Cush, Mizraim, Put, and Canaan. The sons of Cush were Seba, Havilah, Sabta, Raama and Sabteca; and the sons of Raamah were Sheba and Dedan. 10 Cush [c]became the father of Nimrod; he began to be a mighty one in the earth.

11 Mizraim became the father of the people of Lud, Anam, Lehab, Naphtuh, 12 Pathrus, Casluh, from which the [d]Philistines came, and Caphtor.

13 Canaan became the father of Sidon, his firstborn, Heth, 14 and the Jebusites, the Amorites, the Girgashites, 15 the Hivites, the Arkites, the Sinites, 16 the Arvadites, the Zemarites and the Hamathites.

17 The sons of Shem were Elam, Asshur, Arpachshad, Lud, Aram, Uz, Hul, Gether and [e]Meshech. 18 Arpachshad became the father of Shelah and Shelah became the father of Eber. 19 Two sons were born to Eber, the name of the one was Peleg, for in his days the earth was divided, and his brother’s name was Joktan. 20 Joktan became the father of Almodad, Sheleph, Hazarmaveth, Jerah, 21 Hadoram, Uzal, Diklah, 22 [f]Ebal, Abimael, Sheba, 23 Ophir, Havilah and Jobab; all these were the sons of Joktan.

24 Shem, Arpachshad, Shelah, 25 Eber, Peleg, Reu, 26 Serug, Nahor, Terah, 27 Abram, that is Abraham.

Descendants of Abraham

28 The sons of Abraham were Isaac and Ishmael. 29 These are their genealogies: the firstborn of Ishmael was Nebaioth, then Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Mishma, Dumah, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Naphish and Kedemah; these were the sons of Ishmael. 32 The sons of Keturah, Abraham’s concubine, whom she bore, were Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah. And the sons of Jokshan were Sheba and Dedan. 33 The sons of Midian were Ephah, Epher, Hanoch, Abida and Eldaah. All these were the sons of Keturah.

34 Abraham became the father of Isaac. The sons of Isaac were Esau and Israel. 35 The sons of Esau were Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam and Korah. 36 The sons of Eliphaz were Teman, Omar, [g]Zephi, Gatam, Kenaz, Timna and Amalek. 37 The sons of Reuel were Nahath, Zerah, Shammah and Mizzah. 38 The sons of Seir were Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer and Dishan. 39 The sons of Lotan were Hori and [h]Homam; and Lotan’s sister was Timna. 40 The sons of Shobal were [i]Alian, Manahath, Ebal, [j]Shephi and Onam. And the sons of Zibeon were Aiah and Anah. 41 The [k]son of Anah was Dishon. And the sons of Dishon were [l]Hamran, Eshban, Ithran and Cheran. 42 The sons of Ezer were Bilhan, Zaavan and [m]Jaakan. The sons of Dishan were Uz and Aran.

43 Now these are the kings who reigned in the land of Edom before any king of the sons of Israel reigned. Bela was the son of Beor, and the name of his city was Dinhabah. 44 When Bela died, Jobab the son of Zerah of Bozrah became king in his place. 45 When Jobab died, Husham of the land of the Temanites became king in his place. 46 When Husham died, Hadad the son of Bedad, who [n]defeated Midian in the field of Moab, became king in his place; and the name of his city was Avith. 47 When Hadad died, Samlah of Masrekah became king in his place. 48 When Samlah died, Shaul of Rehoboth by the River became king in his place. 49 When Shaul died, Baal-hanan the son of Achbor became king in his place. 50 When Baal-hanan died, [o]Hadad became king in his place; and the name of his city was [p]Pai, and his wife’s name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab. 51 Then Hadad died.

Now the chiefs of Edom were: chief Timna, chief [q]Aliah, chief Jetheth, 52 chief Oholibamah, chief Elah, chief Pinon, 53 chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar, 54 chief Magdiel, chief Iram. These were the chiefs of Edom.

Notas al pie

 1. 1 Chronicles 1:6 In Gen 10:3, Riphath
 2. 1 Chronicles 1:7 In Gen 10:4, Dodanim
 3. 1 Chronicles 1:10 Lit begot, and so throughout the ch
 4. 1 Chronicles 1:12 Or people of Pelisht
 5. 1 Chronicles 1:17 In Gen 10:23, Mash
 6. 1 Chronicles 1:22 In Gen 10:28, Obal
 7. 1 Chronicles 1:36 In Gen 36:11, Zepho
 8. 1 Chronicles 1:39 In Gen 36:22, Hemam
 9. 1 Chronicles 1:40 In Gen 36:23, Alvan
 10. 1 Chronicles 1:40 In Gen 36:23, Shepho
 11. 1 Chronicles 1:41 Lit sons
 12. 1 Chronicles 1:41 In Gen 36:26, Hemdan
 13. 1 Chronicles 1:42 Or Akan, as in Gen 36:27
 14. 1 Chronicles 1:46 Lit smote
 15. 1 Chronicles 1:50 In Gen 36:39, Hadar
 16. 1 Chronicles 1:50 In Gen 36:39, Pau
 17. 1 Chronicles 1:51 In Gen 36:40, Alvah