Het Boek

1 Johannes 1

Leven in het licht van God

1Het was er vanaf het begin, het Woord dat leven geeft. Wij hebben het Woord gehoord, met eigen ogen gezien, met onze handen aangeraakt. Het leven is niet langer verborgen, want wij hebben het zelf gezien. En omdat wij het zelf gezien hebben, maken wij het ook aan u bekend. Het eeuwige leven was bij de Vader en is voor ons zichtbaar geworden. Wat wij gezien en gehoord hebben, vertellen wij ook verder omdat wij graag willen dat velen deel zullen hebben aan onze gemeenschap met de Vader en zijn Zoon Jezus Christus. Wij schrijven u dit allemaal om u te laten delen in de blijdschap die wij hebben ervaren.

Wat wij van God gehoord hebben en hierbij doorgeven, is dit: God is licht en er is in Hem geen spoor van duisternis. Als wij dus zeggen dat wij bij Hem horen, maar in het donker leven, liegen wij. Wat wij zeggen, is niet waar. Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn wij één met elkaar en wast het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden. Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. 10 Als wij beweren nooit gezondigd te hebben, zeggen wij daarmee dat God een leugenaar is en woont zijn woord niet in ons.

Nádej pre kazdého

Prvý Jánov List 1

1 Prinášame vám a dosvedčujeme zvesť o tom, čo bolo od počiatku: o Ježišovi, ktorý je živým Slovom -- viditeľným prejavom Otcovho večného života.

Počuli sme ho, videli sme ho, sledovali sme ho, dotýkali sme sa ho.

Podávame vám o tom správu, aby ste mali spolu s nami účasť na spoločenstve, ktoré máme s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom,

aby sa tým naša radosť vzájomne znásobila.

Máme žiť v Božom svetle

Odovzdávame vám posolstvo, ktoré sme prijali od Krista. Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy.

Ak tvrdíme, že žijeme v spojení s Bohom, a pritom chodíme v tme, klameme a náš život je nepravdivý.

Ale ak stále žijeme vo svetle Božej prítomnosti, krv Ježiša Krista, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu a nič nenarúša náš vzájomný vzťah.

Ale ak tvrdíme, že nehrešíme, klameme sami seba a nechceme si pripustiť pravdu.

Ak však vyznávame svoje hriechy, smieme sa spoľahnúť na Božie sľuby, že nás očisťuje od každej nečistoty a odpustí nám každé zlyhanie.

10 Ale ak hovoríme, že nič zlé nerobíme, obviňujeme Boha z klamstva a vôbec ho nechápeme.