Het Boek

1 Corinthiërs 1

Christus is de kracht en de wijsheid van God

1Van: Paulus, die door God geroepen is om een apostel, een reizend gezant van Christus Jezus te zijn en van broeder Sosthenes.

Aan: Gods gemeente in Korinthe, die voor Jezus Christus is afgezonderd. U hoort bij Hem omdat Hij u heeft geroepen, net als alle gelovigen over de hele wereld. Hij is zowel hun Here als de onze. Ik wens u de genade en de vrede van God, onze Vader, en van onze Here Jezus Christus toe.

Ik dank God telkens weer voor u omdat Hij u door Jezus Christus zijn genade heeft gegeven. Door uw verbondenheid met Christus heeft Hij uw leven in alle opzichten verrijkt, bij alles wat u zegt en met uw volledige begrip van de waarheid. Want wat wij u over Christus hebben verteld, is ook in uw leven bevestigd, zozeer dat het u aan geen enkele gave ontbreekt. Daarbij kijkt u ook met spanning uit naar de terugkomst van de Here Jezus Christus. Hij zal u tot het einde toe staande houden, zodat er op zijn grote dag niets op u zal zijn aan te merken.

God is trouw. Hij heeft u geroepen om samen een te zijn met zijn Zoon, onze Here Jezus Christus. 10 Maar, broeders en zusters, in de naam van de Here Jezus Christus smeek ik u eensgezind te zijn. Maak het met elkaar in orde, zodat u weer een van hart en ziel bent. 11 Ik heb namelijk van de huisgenoten van Chloë gehoord dat u het niet met elkaar kunt vinden. 12 De een zegt: ‘Ik hoor bij Paulus.’ De ander: ‘Ik bij Apollos.’ Weer een ander: ‘Maar ik bij Petrus.’ Sommigen zeggen zelfs: ‘Wij zijn de echte volgelingen van Jezus Christus!’ 13 Is Christus dan in stukken verdeeld? Ben ík soms voor u aan het kruis gestorven of bent u in mijn naam gedoopt? 14 Ik ben dankbaar dat ik niemand van u gedoopt heb, behalve Crispus en Gajus. 15 Nu kan dus niemand zeggen dat hij in mijn naam gedoopt is en bij mij hoort. 16 O ja, ik heb ook nog het gezin van Stefanas gedoopt. Maar ik kan me niet herinneren verder nog iemand gedoopt te hebben. 17 Christus heeft mij niet de opdracht gegeven om te dopen, maar om het goede nieuws te vertellen en dat zonder hoogdravende woorden, omdat ik daarmee zou afdoen van Christusʼ dood aan het kruis.

18 Het bericht dat Christus voor ons aan het kruis gestorven is, klinkt de mensen die verloren gaan als onzin in de oren. Maar voor ons die gered worden, is het de kracht van God. 19 Want er staat in de Boeken: ‘Ik zal de wijsheid van de wijze mensen en het inzicht van de verstandigen vernietigen.’ 20 Waar blijven dan de grote denkers, de godsdienstige leiders en de beroemde redenaars van deze tijd? Heeft God niet alle wijsheid van deze wereld als dwaasheid aan de kaak gesteld? 21 In zijn grote wijsheid wist God dat de wereld Hem door haar eigen wijsheid niet kan vinden en besloot Hij die mensen te redden die de ‘onzinnige boodschap’ geloven dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven. 22 Al vragen Joden wonderen als bewijs en zoeken Grieken naar wijsheid, 23 wij vertellen over Christus, die voor ons aan het kruis gestorven is! De Joden ergeren zich daaraan en de andere volken vinden dat een grote dwaasheid. 24 Maar voor degenen die door God geroepen zijn, is Christus de kracht en de wijsheid van God. 25 Want het ‘dwaze’ van God is wijzer dan wat mensen kunnen bedenken, en het ‘zwakke’ van God heeft meer kracht dan de mensen.

26 Kijk maar eens naar uzelf, vrienden. Naar de mens gesproken zijn er onder u niet veel grote denkers, niet veel invloedrijke en vooraanstaande personen. Toch heeft God u geroepen. 27 God heeft juist wat voor de wereld dwaas is, uitgekozen om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. Hij heeft de zwakken van de wereld uitgekozen om de sterken te beschamen. 28 God heeft het onaanzienlijke en verachtelijke van de wereld uitgekozen. Dat gebruikt Hij om wat in de wereld belangrijk is, buitenspel te zetten. 29 Dus zal geen mens zich ooit voor God op iets kunnen beroemen. 30 Dankzij God hebt u nu uw leven in Christus Jezus. Daardoor is Christus zelf wijsheid voor u geworden: door Hem staat u rechtvaardig tegenover God en Hij heeft u apart gezet en bevrijd. 31 Zo staat het ook in de Boeken: ‘Als iemand zich toch op iets wil beroemen, laat hij zich dan beroemen op de Here!’

New Russian Translation

1 Corinthians 1

Приветствия и благодарность

1От Павла, призванного быть апостолом Христа Иисуса по воле Божьей, и от брата Сосфена[a].

2Церкви Божьей в Коринфе, всем освященным во Христе Иисусе, призванным быть святыми, а также всем, кто в самых различных местах призывает имя нашего Господа Иисуса Христа – Господа их и нашего.

3Благодать и мир вам от Бога, нашего Отца, и от Господа Иисуса Христа.

Благодарность

4Я всегда благодарю моего Бога за вас, за ту благодать, которую вы получили от Него через Иисуса Христа, 5потому что благодаря Ему вы были обогащены во всем: и во всяком слове, и во всяком познании[b], 6так как наше свидетельство о Христе прочно утвердилось в вас. 7Поэтому у вас нет недостатка ни в каком духовном даре, пока вы ждете явления нашего Господа Иисуса Христа. 8Он утвердит вас в истине до конца, чтобы в День нашего Господа Иисуса Христа вам оказаться непорочными. 9Верен Бог, призвавший вас быть в общении с Его Сыном Иисусом Христом, нашим Господом!

Разделения в церкви

10Я умоляю вас, братья, во имя нашего Господа Иисуса Христа, быть в согласии друг с другом! Пусть между вами не будет разделений, но будьте едины в мыслях и в целях. 11Братья мои, от домашних Хлои я узнал о ваших спорах. 12Я имею в виду, что одни из вас говорят: «Я – сторонник Павлов», другие: «Я Аполлосов[c]», третьи: «Я Кифин[d]», четвертые: «А я Христов». 13Неужели Христос разделился? Или, может, это Павел был распят за вас? Или вы были крещены во имя Павла? 14Слава Богу, я никого из вас не крестил, кроме Криспа[e] и Гая[f], 15так что никто из вас не может сказать, что он крещен во имя мое. 16Да, еще я крестил и домашних Стефана[g], а больше не помню, чтобы я крестил кого-либо. 17Ведь Христос послал меня не крестить, а возвещать Радостную Весть, и возвещать не по человеческой мудрости, иначе крест Христа потерял бы свое значение.

«Мудрость» мира и «безумие» креста

18Те, кто идет к погибели, считают, что весть о кресте – это безумие, но для нас, спасаемых, – это сила Божья. 19Ведь написано:

«Я погублю мудрость мудрецов,

и разум разумных Я отвергну»[h].

20Где мудрец? Где ученый?[i] Где искусный спорщик этого века? Разве Бог не показал, что вся мудрость этого мира на самом деле глупость? 21И так как по великой мудрости Божьей этот мир, несмотря на всю его мудрость, так и не смог познать Его, то Богу было угодно спасти тех, кто поверит через «безумие» возвещаемой вести. 22Иудеи требуют знамений, греки ищут мудрости, 23а мы возвещаем распятого Христа – для иудеев это камень преткновения, а для язычников – безумие. 24Для тех же, кого Бог призвал, будь то иудей или грек, Христос – это сила и мудрость Божья! 25Ведь то, что кажется глупостью Божьей, – куда мудрее человеческой мудрости, и что кажется слабостью Божьей – куда сильнее человеческой силы.

26Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда вас призвал Бог. Много ли среди вас было мудрых, если судить по-человечески, много ли среди вас могущественных, много ли знатных? 27Но Бог избрал глупых мира, чтобы постыдить мудрых, и слабых – чтобы постыдить сильных. 28Он избрал низкое и презренное, то, что в мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем то, что считается важным, 29так что теперь никто не может хвалиться перед Ним. 30Благодаря Ему вы находитесь во Христе Иисусе, Который стал для нас мудростью Божьей, нашей праведностью, святостью и искуплением. 31Поэтому, как написано: «Тот, кто хвалится, пусть хвалится Господом»[j].

Notas al pie

  1. 1:1 Сосфен – см. Деян. 18:17.
  2. 1:5 См. 12:8; 2 Кор. 8:7.
  3. 1:12 Аполлос – см. Деян. 18:24-28; Тит 3:13.
  4. 1:12 Кифа – т. е. Петр. Арамейское имя Кифа и греческое Петрос переводятся как «камень, скала».
  5. 1:14 Крисп – см. Деян. 18:8.
  6. 1:14 Гай – см. Рим. 16:23.
  7. 1:16 Стефан – см. 16:15, 17.
  8. 1:19 Ис. 29:14.
  9. 1:20 Или: «книжник».
  10. 1:31 Иер. 9:24.