Ang Pulong Sang Dios

Salmo 93

Ang Dios Aton Hari

1Hari ikaw, Ginoo;
ang imo pagkagamhanan kag pagkahalangdon amo ang imo harianon nga bayo.
Ginpahamtang mo sing malig-on ang kalibutan kag indi ini mauyog.
Hari ka na halin pa sang una,
kay ara ka na sadto pa.
Nagadinaguhob ang dagat, Ginoo,
kag nagalinagumba ang mga balod.
Pero mas gamhanan ka, Ginoo nga ara sa langit, sang sa dinaguhob sang dagat;
mas gamhanan ka sang sa mga balod sini.
Ginoo, ang imo mga sugo masaligan gid
kag ang pagkabalaan amo ang nagapatahom sa imo templo hasta san-o.

The Message

Psalm 93

11-2 God is King, robed and ruling,
God is robed and surging with strength.

And yes, the world is firm, immovable,
Your throne ever firm—you’re Eternal!

3-4 Sea storms are up, God,
Sea storms wild and roaring,
Sea storms with thunderous breakers.

Stronger than wild sea storms,
Mightier than sea-storm breakers,
Mighty God rules from High Heaven.

What you say goes—it always has.
“Beauty” and “Holy” mark your palace rule,
God, to the very end of time.