Ang Pulong Sang Dios

Salmo 89:1-52

Salmo 89Salmo 89 Ang titulo sa Hebreo: Ang “maskil” nga ginsulat ni Etan nga Ezranhon.

Ang Kasugtanan sang Dios kay David

1Ginoo, kantahon ko permi ang imo dako nga gugma.

Isugid ko ang imo katutom hasta san-o.

2Ipahibalo ko nga malig-on ang imo gugma sa wala sing katapusan, kag magapadayon pareho sang langit.

3Nagsiling ka, “Naghimo ako sang kasugtanan sa akon alagad nga si David, nga akon ginpili nga mangin hari.

Kag amo ini ang akon ginpromisa sa iya:

4Ang tagsa ka hari sang Israel magahalin sa imo mga kaliwat hasta san-o;

ang imo ginharian magapadayon sa wala sing katapusan.”

5Ginoo, ang mga langitnon nga tinuga nagadayaw sa imo makatilingala nga mga binuhatan kag sa imo katutom.

6Wala sing bisan isa sa langit nga pareho sa imo, Ginoo.

Wala sing langitnon nga tinuga nga makapareho sa imo.

7Ginatahod ka sa pagtililipon sang langitnon nga mga tinuga.

Sila tanan nga nagapalibot sa imo may kahadlok gid sa imo.

8Ginoong Dios nga Makagagahom, wala sing bisan sin-o nga pareho sa imo;

gamhanan ka kag matutom sa tanan mo nga ginahimo.

9Ginagamhan mo ang mabalod nga dagat;

ginapalinaw mo ang iya dalagko nga mga balod.

10Gindugmok mo ang dragon nga si Rahab kag napatay ini.

Paagi sa imo gahom ginpalapta mo ang imo mga kaaway.

11Imo ang langit kag ang kalibutan;

gintuga mo ang kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini.

12Ginhimo mo ang aminhan kag ang bagatnan.

Ang Bukid sang Tabor kag ang Bukid sang Hermon daw sa mga tawo nga nagakanta sa imo sa kalipay.

13Gamhanan ka gid! Puwerte ikaw kakusog!

14Nagahari ka nga may pagkamatarong kag hustisya, nga ginapangunahan sang gugma kag katutom.

15Ginoo, bulahan ang mga tawo nga nakaeksperiensya sang paghinugyaw sa imo sa kalipay,

nga nagakabuhi sa kaayo sang imo presensya.

16Tungod sa imo89:16 Tungod sa imo: sa literal, Sa imo ngalan. nagakalipay sila permi,

kag ginadayaw nila ang imo pagkamatarong.

17Ikaw ang ginapabugal nila nga ila kusog.

Tungod sa imo kaayo nagmadinalag-on kami.

18Ginoo, Balaan nga Dios sang Israel, ikaw ang nagapanag-iya sang amon hari nga nagaprotektar sa amon.

19Sang una nagpakighambal ka sa imo matutom nga mga alagad paagi sa palanan-awon.

Siling mo, “Ginbuligan ko ang isa ka soldado.

Ginpili ko siya halin sa akon katawhan agod mangin hari.

20Si David, nga akon alagad, amo ang akon ginpili nga hari

paagi sa paghaplas sa iya sang akon balaan nga lana.

21Ang akon gahom magaupod sa iya kag magapabaskog sa iya.

22Indi makadaog-daog sa iya ang iya mga kaaway;

indi makapigos sa iya ang mga malaot.

23Samtang nagatulok siya dugmukon ko ang iya mga kaaway hasta nga magkalamatay sila.

24Higugmaon ko siya kag unungan.

Kag paagi sa akon gahom magmadinalag-on siya.

25Pagahumon ko siya halin sa Dagat sang Mediteraneo hasta sa Suba sang Eufrates.89:25 halin sa… Eufrates: ukon, sa mga duta sa pihak sang mga dagat kag mga suba.

26Magasiling siya sa akon, ‘Ikaw ang akon Amay kag Dios;

ikaw ang palalipdan nga bato nga nagaluwas sa akon.’

27Kabigon ko siya nga akon kamagulangan nga anak, ang labing gamhanan sa tanan nga hari.

28Padayunon ko ang akon gugma sa iya hasta san-o,

kag ang akon kasugtanan sa iya indi gid magpalyar.

29Ang tagsa ka hari sang Israel magahalin sa iya mga kaliwat hasta san-o;

ang iya ginharian magadugay pareho kadugay sang langit.

30-31Pero kon ang iya mga kaliwat indi magtuman sang akon kasuguan, mga pagsulundan, kag mga pagpanudlo,

32silutan ko sila sing masakit tungod sang ila mga sala.

33Pero higugmaon kag unungan ko gihapon si David.

34Indi ko pagdulaon ang akon kasugtanan sa iya,

kag indi ko pagliwaton ang akon ginpromisa sa iya.

35Sa akon balaan nga ngalan, nakapromisa na ako nga indi gid ako magbutig sa kay David.

36Ang tagsa ka hari sang Israel magahalin sa iya mga kaliwat hasta san-o.

Ang iya ginharian magadugay sa akon panulok pareho kadugay sang adlaw;

37magapadayon ini hasta san-o pareho sang bulan nga ginakabig nga masaligan nga manugpamatuod sa langit.”

38Pero, Ginoo, naakig ka sa imo pinili nga hari;

gintalikdan mo siya kag ginsikway.

39Gindula mo ang imo kasugtanan sa iya nga imo alagad,

kag ginkuha mo ang iya awtoridad bilang hari.

40Ginrumpag mo ang mga pader sang iya siyudad.

Gin-guba mo ang iya napaderan nga mga siyudad.

41Ang mga pagkabutang sang iya siyudad ginpanguha sang tanan nga nagaagi.

Ginpakahuy-an siya sang iya katupad nga mga nasyon.

42Ginpadaog mo ang iya mga kaaway;

ginlipay mo sila tanan.

43Ginhimo mo nga wala sing pulos ang iya mga armas

kag ginpapierdi mo siya sa inaway.

44Ginkuha mo ang iya pagkagamhanan89:44 pagkagamhanan: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini. kag ang iya awtoridad bilang hari.

45Ginpatigulang mo siya dayon;89:45 Ginpatigulang mo siya dayon: ukon, Ginpalip-ot mo ang iya kabuhi.

kag ginpakahuy-an mo siya.

46Hasta san-o pa bala, Ginoo, nga magpanago ka?

Hasta bala sa wala sing katapusan?

Hasta san-o pa bala ang imo kaakig nga daw sa kalayo?

47Dumduma bala kon daw ano kalip-ot sang kabuhi sang tawo;

dumduma nga ginhimo mo ang tawo nga may kamatayon.

48Sin-o bala ang tawo nga indi mapatay?

Makalikaw bala ang tawo sa kamatayon?

49Ginoo, diin na bala ang imo gugma nga pareho sang una, nga ginpromisa mo kay David sa imo katutom sa iya?

50Dumduma, Ginoo, ang pagpakahuya sang madamo nga mga nasyon sa imo mga alagad,89:50 mga alagad: siguro ang buot silingon, ang katawhan sang Israel. Sa iban nga mga kopya sang Hebreo makita ang “alagad” nga siguro ang buot silingon, ang hari sang Israel. nga ginaagwanta ko lang.

51Sila nga imo mga kaaway, Ginoo, amo ang nagayaguta sang imo pinili nga hari bisan diin siya magkadto.

52Dalayawon ang Ginoo sa wala sing katapusan! Amen! Amen!

Vietnamese Contemporary Bible

Thi Thiên 89:1-52

Thi Thiên 89

Giao Ước của Chúa với Đa-vít

(Giáo huấn ca của Ê-than, người Ếch-ra-hít)

1Con sẽ luôn ca ngợi tình thương của Chúa Hằng Hữu!

Từ đời này sang đời kia con sẽ truyền rao đức thành tín của Ngài.

2Con sẽ công bố tình thương muôn đời.

Và đức thành tín vững bền của Chúa.

3Chúa Hằng Hữu phán: “Ta đã lập giao ước với Đa-vít,

đầy tớ Ta đã chọn.

Ta đã lập lời thề này với người rằng:

4‘Ta sẽ thiết lập dòng dõi con trên ngôi vua mãi mãi;

và khiến ngôi nước con vững bền qua mọi thế hệ.’”

5Các tầng trời hát mừng những việc Chúa làm, lạy Chúa Hằng Hữu;

hàng nghìn thiên sứ sẽ ngợi tôn sự thành tín Chúa.

6Vì có ai trên các tầng trời có thể sánh với Chúa Hằng Hữu?

Trong vòng các thiên sứ có ai giống như Chúa Hằng Hữu?

7Đức Chúa Trời đáng được tôn kính trong hội các thánh.

Họ đứng quanh ngai Ngài chiêm ngưỡng và khâm phục.

8Lạy Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời Vạn Quân!

Ai có dũng lực giống như Ngài, ôi Chúa Hằng Hữu?

Ngài bọc mình trong đức thành tín.

9Chúa khiến mặt biển cuồng loạn lặng yên.

Ngài dẹp yên sóng gió phũ phàng.

10Chúa chà nát Ra-háp như cái thây.

Đưa tay dũng mãnh tung quân thù tán loạn.

11Các tầng trời và đất thuộc quyền của Chúa;

mọi vật trong thế gian là của Ngài—Chúa tạo dựng vũ trụ muôn loài.

12Phương bắc, phương nam đều do Chúa tạo ra.

Núi Tha-bô và Núi Hẹt-môn hoan ca Danh Ngài.

13Cánh tay Chúa vô cùng mạnh mẽ!

Bàn tay89:13 Nt bàn tay mặt hùng dũng Chúa đưa cao,

14Công chính và công lý là nền móng của ngôi Chúa

Nhân ái và chân thật đi trước mặt Ngài.

15Phước cho người biết vui vẻ reo hò,

vì họ sẽ đi trong ánh sáng của Thiên nhan, lạy Chúa Hằng Hữu.

16Suốt ngày, hân hoan trong Danh Chúa.

Được đề cao trong đức công chính Ngài.

17Vì Chúa là vinh quang và sức mạnh của họ,

Nhờ ơn Chúa, uy lực89:17 Nt sừng họ vươn cao.

18Thuẫn khiên chúng con thuộc về Chúa Hằng Hữu,

và Ngài, Đấng Thánh của Ít-ra-ên là Vua chúng con.

19Từ xưa, Chúa dạy người thành tín của Chúa qua khải tượng.

Ngài phán: “Ta đã dấy lên một người uy dũng.

Tôn cao người được Ta chọn làm vua giữa dân chúng.

20Ta đã tìm thấy Đa-vít, đầy tớ Ta.

Ta đã lấy dầu thánh xức cho người.

21Bàn tay Ta đặt trên người mãi mãi;

cánh tay Ta tăng cường sức mạnh người.

22Quân thù sẽ không áp đảo,

hay bọn gian ác sẽ không làm nhục người.

23Trước mặt người, Ta chà nát quân thù,

những ai ghét người, Ta đánh hạ.

24Người hưởng trọn nhân ái và thành tín Ta mãi mãi,

trong Danh Ta, uy lực người vươn cao.

25Ta cho tay người cai trị biển cả,

tay hữu người thống lãnh các dòng sông.

26Người sẽ gọi Ta rằng: ‘Chúa là Cha con,

là Đức Chúa Trời con, và Vầng Đá cứu rỗi con.’

27Ta sẽ lập người làm trưởng tử,89:27 Nt con đầu lòng

làm vua tối cao giữa các vua trên đất.

28Ta mãi mãi giữ lòng nhân ái với người;

giao ước Ta với người không bao giờ thay đổi.

29Dòng dõi người sẽ được vững lập đời đời;

ngôi người còn mãi như tuổi các tầng trời.

30Nếu con cháu người quên lãng điều răn Ta,

và không thực thi điều lệ Ta,

31nếu họ vi phạm các sắc lệnh Ta,

không giữ các mệnh lệnh Ta,

32khi ấy Ta sẽ trừng phạt tội ác họ,

bằng cây gậy và cây roi.

33Nhưng Ta vẫn thương xót người,

Ta vẫn luôn luôn giữ lòng thành tín.

34Ta không bao giờ bội ước;

hoặc sửa đổi lời Ta hứa hẹn.

35Ta đã thề với Đa-vít một lần dứt khoát,

và chẳng bao giờ lừa dối người.

36Dòng dõi người còn đến đời đời;

ngôi người tồn tại như mặt trời.89:36 Nt mặt trời trước mặt Ta

37Như mặt trăng, xoay vần vĩnh viễn,

kiên lập mãi mãi như các tầng trời!”

38Nhưng Chúa lại khước từ, loại bỏ.

Nổi giận cùng người Chúa đã tấn phong.89:38 Nt xức dầu

39Phế bỏ giao ước Ngài lập với người;

dày xéo vương miện người dưới chân.

40Chúa lật đổ các hàng rào che chở

và tiêu diệt các chiến lũy người xây cất.

41Người qua đường tranh nhau cướp giật,

các lân bang sỉ nhục, chê cười.

42Chúa gia tăng sức mạnh của kẻ thù người,

cho quân thù vui mừng hớn hở.

43Chúa khiến gươm người bị đánh bật,

bỏ rơi người giữa chiến trận kinh hoàng.

44Chúa cất quyền trượng khỏi tay người,

lật đổ ngai vàng xuống đất đen.

45Chúa rút ngắn cuộc đời của người,

đắp lên thân người tấm chăn ô nhục.

46Lạy Chúa Hằng Hữu, việc này xảy ra bao lâu nữa?

Ngài vẫn ẩn mặt mãi sao?

Cơn thịnh nộ Ngài còn cháy đến bao giờ?

47Lạy Chúa, xin đừng quên đời con quá ngắn,

con người sinh vào cõi hư không!

48Không ai có thể sống mãi; tất cả sẽ chết.

Không ai có thể thoát được quyền uy của nấm mồ.

49Lạy Chúa, lòng nhân ái Ngài ở đâu?

Là sự thành tín mà Ngài hứa cùng Đa-vít ngày xưa.

50Lạy Chúa, xin đừng quên đầy tớ Ngài chịu nhục!

Lòng con mang lời nguyền rủa của các dân.

51Lạy Chúa Hằng Hữu, sỉ nhục ấy do quân thù đem lại;

để nhục mạ người Chúa xức dầu.89:51 Nt để sỉ nhục các bước đi của người chịu xức dầu của Chúa

52Ngợi tôn Chúa Hằng Hữu đời đời!

A-men! A-men!