Ang Pulong Sang Dios

Salmo 89:1-52

Salmo 89Salmo 89 Ang titulo sa Hebreo: Ang “maskil” nga ginsulat ni Etan nga Ezranhon.

Ang Kasugtanan sang Dios kay David

1Ginoo, kantahon ko permi ang imo dako nga gugma.

Isugid ko ang imo katutom hasta san-o.

2Ipahibalo ko nga malig-on ang imo gugma sa wala sing katapusan, kag magapadayon pareho sang langit.

3Nagsiling ka, “Naghimo ako sang kasugtanan sa akon alagad nga si David, nga akon ginpili nga mangin hari.

Kag amo ini ang akon ginpromisa sa iya:

4Ang tagsa ka hari sang Israel magahalin sa imo mga kaliwat hasta san-o;

ang imo ginharian magapadayon sa wala sing katapusan.”

5Ginoo, ang mga langitnon nga tinuga nagadayaw sa imo makatilingala nga mga binuhatan kag sa imo katutom.

6Wala sing bisan isa sa langit nga pareho sa imo, Ginoo.

Wala sing langitnon nga tinuga nga makapareho sa imo.

7Ginatahod ka sa pagtililipon sang langitnon nga mga tinuga.

Sila tanan nga nagapalibot sa imo may kahadlok gid sa imo.

8Ginoong Dios nga Makagagahom, wala sing bisan sin-o nga pareho sa imo;

gamhanan ka kag matutom sa tanan mo nga ginahimo.

9Ginagamhan mo ang mabalod nga dagat;

ginapalinaw mo ang iya dalagko nga mga balod.

10Gindugmok mo ang dragon nga si Rahab kag napatay ini.

Paagi sa imo gahom ginpalapta mo ang imo mga kaaway.

11Imo ang langit kag ang kalibutan;

gintuga mo ang kalibutan kag ang tanan nga ara sa sini.

12Ginhimo mo ang aminhan kag ang bagatnan.

Ang Bukid sang Tabor kag ang Bukid sang Hermon daw sa mga tawo nga nagakanta sa imo sa kalipay.

13Gamhanan ka gid! Puwerte ikaw kakusog!

14Nagahari ka nga may pagkamatarong kag hustisya, nga ginapangunahan sang gugma kag katutom.

15Ginoo, bulahan ang mga tawo nga nakaeksperiensya sang paghinugyaw sa imo sa kalipay,

nga nagakabuhi sa kaayo sang imo presensya.

16Tungod sa imo89:16 Tungod sa imo: sa literal, Sa imo ngalan. nagakalipay sila permi,

kag ginadayaw nila ang imo pagkamatarong.

17Ikaw ang ginapabugal nila nga ila kusog.

Tungod sa imo kaayo nagmadinalag-on kami.

18Ginoo, Balaan nga Dios sang Israel, ikaw ang nagapanag-iya sang amon hari nga nagaprotektar sa amon.

19Sang una nagpakighambal ka sa imo matutom nga mga alagad paagi sa palanan-awon.

Siling mo, “Ginbuligan ko ang isa ka soldado.

Ginpili ko siya halin sa akon katawhan agod mangin hari.

20Si David, nga akon alagad, amo ang akon ginpili nga hari

paagi sa paghaplas sa iya sang akon balaan nga lana.

21Ang akon gahom magaupod sa iya kag magapabaskog sa iya.

22Indi makadaog-daog sa iya ang iya mga kaaway;

indi makapigos sa iya ang mga malaot.

23Samtang nagatulok siya dugmukon ko ang iya mga kaaway hasta nga magkalamatay sila.

24Higugmaon ko siya kag unungan.

Kag paagi sa akon gahom magmadinalag-on siya.

25Pagahumon ko siya halin sa Dagat sang Mediteraneo hasta sa Suba sang Eufrates.89:25 halin sa… Eufrates: ukon, sa mga duta sa pihak sang mga dagat kag mga suba.

26Magasiling siya sa akon, ‘Ikaw ang akon Amay kag Dios;

ikaw ang palalipdan nga bato nga nagaluwas sa akon.’

27Kabigon ko siya nga akon kamagulangan nga anak, ang labing gamhanan sa tanan nga hari.

28Padayunon ko ang akon gugma sa iya hasta san-o,

kag ang akon kasugtanan sa iya indi gid magpalyar.

29Ang tagsa ka hari sang Israel magahalin sa iya mga kaliwat hasta san-o;

ang iya ginharian magadugay pareho kadugay sang langit.

30-31Pero kon ang iya mga kaliwat indi magtuman sang akon kasuguan, mga pagsulundan, kag mga pagpanudlo,

32silutan ko sila sing masakit tungod sang ila mga sala.

33Pero higugmaon kag unungan ko gihapon si David.

34Indi ko pagdulaon ang akon kasugtanan sa iya,

kag indi ko pagliwaton ang akon ginpromisa sa iya.

35Sa akon balaan nga ngalan, nakapromisa na ako nga indi gid ako magbutig sa kay David.

36Ang tagsa ka hari sang Israel magahalin sa iya mga kaliwat hasta san-o.

Ang iya ginharian magadugay sa akon panulok pareho kadugay sang adlaw;

37magapadayon ini hasta san-o pareho sang bulan nga ginakabig nga masaligan nga manugpamatuod sa langit.”

38Pero, Ginoo, naakig ka sa imo pinili nga hari;

gintalikdan mo siya kag ginsikway.

39Gindula mo ang imo kasugtanan sa iya nga imo alagad,

kag ginkuha mo ang iya awtoridad bilang hari.

40Ginrumpag mo ang mga pader sang iya siyudad.

Gin-guba mo ang iya napaderan nga mga siyudad.

41Ang mga pagkabutang sang iya siyudad ginpanguha sang tanan nga nagaagi.

Ginpakahuy-an siya sang iya katupad nga mga nasyon.

42Ginpadaog mo ang iya mga kaaway;

ginlipay mo sila tanan.

43Ginhimo mo nga wala sing pulos ang iya mga armas

kag ginpapierdi mo siya sa inaway.

44Ginkuha mo ang iya pagkagamhanan89:44 pagkagamhanan: Indi klaro ang buot silingon sang Hebreo sini. kag ang iya awtoridad bilang hari.

45Ginpatigulang mo siya dayon;89:45 Ginpatigulang mo siya dayon: ukon, Ginpalip-ot mo ang iya kabuhi.

kag ginpakahuy-an mo siya.

46Hasta san-o pa bala, Ginoo, nga magpanago ka?

Hasta bala sa wala sing katapusan?

Hasta san-o pa bala ang imo kaakig nga daw sa kalayo?

47Dumduma bala kon daw ano kalip-ot sang kabuhi sang tawo;

dumduma nga ginhimo mo ang tawo nga may kamatayon.

48Sin-o bala ang tawo nga indi mapatay?

Makalikaw bala ang tawo sa kamatayon?

49Ginoo, diin na bala ang imo gugma nga pareho sang una, nga ginpromisa mo kay David sa imo katutom sa iya?

50Dumduma, Ginoo, ang pagpakahuya sang madamo nga mga nasyon sa imo mga alagad,89:50 mga alagad: siguro ang buot silingon, ang katawhan sang Israel. Sa iban nga mga kopya sang Hebreo makita ang “alagad” nga siguro ang buot silingon, ang hari sang Israel. nga ginaagwanta ko lang.

51Sila nga imo mga kaaway, Ginoo, amo ang nagayaguta sang imo pinili nga hari bisan diin siya magkadto.

52Dalayawon ang Ginoo sa wala sing katapusan! Amen! Amen!

Korean Living Bible

시편 89:1-52

다윗과 맺은 하나님의 계약

(에스라 사람 에단의 교훈시)

1여호와여, 내가 항상

주의 사랑을 노래하며

주의 성실하심을

대대에 전하겠습니다.

2주의 사랑이 영원하며

주의 성실하심이

하늘처럼 영구함을

내가 선포하겠습니다.

3주께서 말씀하셨습니다.

“내가 나의 택한 자와 계약을 맺고

나의 종 다윗에게 이렇게

맹세하였다.

4‘내가 네 자손을

대대로 왕위에 앉혀

네 나라가 영구히

지속되게 하리라.’ ”

5여호와여, 하늘이

주의 놀라운 일을 찬양하며

89:5 또는 ‘거룩한 자의 회중이’수많은 천사들이

주의 성실하심을 찬양합니다.

6하늘에서 여호와와

비교할 자가 누구며

하늘의 존재들 가운데

여호와와 같은 자가 누구입니까?

7거룩한 천사들도

주를 두려워하고 있습니다.

8전능하신 여호와 하나님이시여,

주와 같은 자가 누구입니까?

주는 능력이 많으시고

모든 일에 성실하신 분이십니다.

9주께서는 성난 바다를 다스리시며

파도가 일 때

그것을 잠잠하게 하십니다.

10주는 89:10 히 ‘라합을’이집트를

살해당한 자처럼 박살내고

주의 강한 능력으로

주의 원수들을 흩어 버렸습니다.

11하늘도 주의 것이며

땅도 주의 것입니다.

주께서 세계와

그 가운데 있는 모든 것을

만드셨습니다.

12남북을 주께서 만드셨으므로

다볼산과 헤르몬산이

기뻐서 주께 노래합니다.

13주는 능력이 많으시고

주의 힘은 위대합니다.

1489:14 또는 ‘의와 공의가’의와 심판이

주의 보좌의 기초가 되었으며

사랑과 성실이 주 앞에 있습니다.

15즐거운 노래로 주를 찬양하며

주의 빛 가운데 사는 자는

복이 있습니다.

16그들은 하루 종일

주의 이름과 의 때문에

기뻐하고 즐거워합니다.

17주는 그들의 영광과 힘이시며

사랑으로 우리의 힘을

북돋아 주는 분이십니다.

18여호와여, 주는

우리의 방패이십니다.

이스라엘의 거룩한 하나님이시여,

주께서 우리에게 왕을 주셨습니다.

19주는 한때 환상으로

주의 신실한 종들에게

이렇게 말씀하셨습니다.

“내가 용사에게 힘을 주고

백성 중에서 택한 자를 높였으니

20내 종 다윗을 찾아

거룩한 기름을 부어

그를 왕으로 삼은 것이라.

21내 손이 그를 붙들어 주고

내 팔이 그를 힘 있게 할 것이니

22원수가 그를 착취하지 못하고

악인이 그를 괴롭히지 못하리라.

23내가 그의 원수들을 박멸하고

그를 미워하는 자들을

모조리 죽이겠다.

24내가 성실과 사랑으로

그와 함께할 것이니

그가 내 이름으로

89:24 또는 ‘그 뿔이 높아지리로다’위대하게 되리라.

2589:25 문장 전체를 의역하였음.내가 그에게

지중해에서 유프라테스강까지

세력을 떨치게 할 것이니

26그가 나를 불러

‘주는 나의 아버지이며

나의 하나님이시요,

내 구원의 반석이십니다’ 하리라.

27내가 또 그를 내 맏아들로 삼고

세상에서 가장 위대한

왕이 되게 할 것이며

28그를 항상 사랑할 것이니

그와 맺은 계약이

영원히 변치 않을 것이다.

29내가 그 후손을

대대로 왕위에 앉혀

그의 나라가

끝없이 지속되게 하리라.

30“만일 그의 자손이 내 법을 어기고

내 지시에 순종하지 않으며

31내 교훈을 무시하고

내 명령을 지키지 않으면

32내가 막대기로 그들의 죄를 벌하고

채찍으로 그들의 죄를

다스릴 것이다.

33그러나 내가 그에게서

내 사랑과 신실함을 거두지 않고

34그와 맺은 계약을 어기거나

그에게 한 약속을

변경하지 않을 것이다.

35“내가 일단 나의 거룩함으로

맹세하였으니

절대로 다윗에게

거짓말을 하지 않으리라.

36그에게는 후손이 끊어지지 않고

그의 왕위는

해처럼 항상 내 앞에 있을 것이며

37하늘의 충실한 증인인 달처럼

영구할 것이다.”

38그러나 주께서는

기름 부어 택하신 왕에게 노하셔서

그를 거절하고 물리치셨으며

39주의 종과 맺은 계약을 깨뜨리시고 그의 왕관을 땅에 던져 더럽혔으며

40그의 모든 성벽을 헐고

그의 요새를 파괴해 버렸습니다.

41그러므로 지나가는 사람들이

그의 물건을 약탈하고

그의 이웃이 다 그를

비웃고 있습니다.

42주께서는 89:42 또는 ‘저의 대적의 오른손을 높이시고’그의 원수들에게

승리를 주셔서

그들이 기뻐하도록 하셨으며

43그의 칼날을 쓸모없게 하시고

그를 전쟁에서

패하게 하셨습니다.

44또 주는 그의 영광을 뺏으시고

그의 왕위를 땅에 엎으셨으며

45그의 젊은 시절을 단축하시고

그를 수치로 덮어 버렸습니다.

46여호와여, 이런 일이

언제까지 계속되겠습니까?

주는 영원히

자신을 숨기시겠습니까?

언제까지 주의 분노가

불처럼 타오르겠습니까?

47내 생명이 얼마나 짧은지

기억하소서.

주는 모든 인생을

정말 허무하게 창조하셨습니다.

48죽지 않고

영원히 살 자가 어디 있으며

무덤에 들어가지 않을 자가

어디 있습니까?

49여호와여,

이전의 주의 사랑은

어디 있으며

주께서 다윗에게 하신 약속은

어디 있습니까?

50여호와여, 주의 종이 당하는

모욕을 기억하소서.

모든 민족이 나를

멸시하고 있습니다.

51여호와여,

주의 원수들이

주께서 택하신 왕을 조롱하며

그의 거동까지 비웃고 있습니다.

52여호와를 영원히 찬양하라!

아멘! 아멘!