Ang Pulong Sang Dios

Salmo 119

Ang Kasuguan sang Dios

1Bulahan ang mga tawo nga wala kasawayan ang ila kabuhi, nga nagakabuhi suno sa kasuguan sang Ginoo.
Bulahan ang mga tawo nga nagasunod sa mga pagpanudlo sang Dios, nga nagatuman sa iya sa ila bug-os nga tagipusuon.
Wala sila nagahimo sang malain kundi nagasunod sila sa mga pamaagi sang Dios.
Ginoo, ginhatag mo sa amon ang imo mga pagsulundan agod tumanon namon ini nga may katutom.
Dako gid ang akon handom nga ang akon pagkabuhi permi matutom sa pagtuman sang imo mga pagsulundan.
Kon tumanon ko ang tanan mo nga mga sugo, indi ako mahuy-an.
Dayawon ko ikaw nga may matinlo nga tagipusuon samtang nagatuon ako sang imo matarong nga mga sugo.
Tumanon ko ang imo mga pagsulundan, gani indi gid ako pagpabay-i.

Ano bala ang himuon sang isa ka pamatan-on agod mangin matinlo ang iya kabuhi?
Ang iya himuon amo ang pagsunod sa imo pulong.
10 Nagadangop ako sa imo sa bug-os ko nga tagipusuon,
gani indi pag-itugot nga talikdan ko ang imo mga sugo.
11 Ginatipigan ko ang imo pulong sa akon tagipusuon agod indi ako makasala sa imo.
12 Dalayawon ikaw, Ginoo!
Tudlui ako sang imo mga pagsulundan.
13 Ginasulit-sulit ko hambal ang tanan nga sugo nga imo ginhatag.
14 Nagakalipay ako sa pagsunod sang imo mga pagpanudlo, labaw pa sa kalipay nga ginahatag sang manggad.
15 Nagapamalandong ako sa imo mga pagsulundan
kag ginahunahuna ko sing maayo ang imo mga pamaagi.
16 Nagakalipay ako sa imo mga pagsulundan
kag indi ko pagkalimtan ang imo pulong.

17 Magmaayo ka sa akon nga imo alagad
agod padayon ako nga magkabuhi kag magtuman sang imo pulong.
18 Buksi ang akon hunahuna
agod nga maintiendihan ko ang matahom nga mga kamatuoran sa imo kasuguan.
19 Umalagi lang ako sa sining kalibutan,
gani ipahayag sa akon ang imo mga sugo.
20 Sa tanan nga tion nagahandom gid ako sa paghibalo sang imo mga sugo.
21 Ginasabdong mo ang mga bugalon, nga imo ginapakamalaot.
Ini sila nagatalikod sa imo mga sugo.
22 Ilikaw ako sa ila nga pagpakahuya kag pagyaguta,
kay ginatuman ko ang imo mga pagpanudlo.
23 Bisan pa magtipon ang mga manugdumala sa paglibak sa akon,
ako nga imo alagad magapamalandong sa imo mga pagsulundan.
24 Ang imo mga pagpanudlo nagahatag sa akon sang kalipay;
amo ini ang akon manuglaygay.

25 Daw mapatay na ako, gani padayuna ang akon kabuhi suno sa imo promisa.
26 Ginsugid ko sa imo ang parte sa akon kabuhi kag ginpamatian mo ako.
Tudlui ako sang imo mga pagsulundan.
27 Paintiendiha ako sang imo mga pagsulundan
agod mapamalandungan ko ang imo makatilingala nga mga binuhatan.
28 Daw malumos ako sa kasubo, gani pabaskuga ako suno sa imo promisa.
29 Buligi ako nga indi magkabuhi nga madaya;
kag kaluoyi ako nga matuman ko ang imo kasuguan.[a]
30 Ginpili ko ang husto nga dalan;
gusto ko gid nga magsunod sa imo mga sugo.
31 Ginasunod ko, Ginoo, ang imo mga pagpanudlo,
gani indi pag-itugot nga mahuy-an ako.
32 Ginatinguhaan ko gid ang pagkabuhi nga matinumanon sa imo mga sugo tungod kay ginadugangan mo ang akon pag-intiendi.[b]

33 Tudlui ako, Ginoo, sang imo mga pagsulundan,
kag pagatumanon ko ini hasta san-o.
34 Hatagi ako sang pag-intiendi sa imo kasuguan,
kag sundon ko ini kag tipigan sa bug-os ko nga tagipusuon.
35 Tuytuyi ako sa pagsunod sang imo mga sugo,
kay sa sini may kalipay ako.
36 Hatagi ako sang handom sa pagtuman sang imo mga pagpanudlo sang sa paghandom nga magmanggaranon.
37 Ilikaw ako sa paghandom sang mga butang nga wala sing pulos.
Padayuna[c] ang akon kabuhi suno sa imo promisa.
38 Tumana ang imo promisa sa akon nga imo alagad, nga ginapromisa mo sa mga nagatahod sa imo.
39 Kuhaa ang mga pagpakahuya sa akon nga akon ginakahadlukan
kay ginakabig ko nga maayo ang imo mga sugo.
40 Luyag ko nga magtuman sang imo mga pagsulundan.
Tungod nga ikaw matarong, padayuna[d] ang akon kabuhi.

41 Ginoo, ipakita ang imo paghigugma kag pagluwas sa akon, suno sa imo promisa.
42 Dayon masabat ko ang mga nagapakahuya sa akon,
kay nagasalig ako sa imo mga pulong.
43 Pahambala ako sang imo matuod nga mga pulong sa tanan nga tion,
kay ang akon paglaom ara lamang sa imo mga sugo.
44 Permi ko tumanon ang imo kasuguan hasta san-o.
45 Magakabuhi ako nga may kahilwayan,
kay nagatinguha gid ako sa pagtuman sang imo nga pagsulundan.
46 Indi ako magkahuya sa pagsugid sang imo mga pagpanudlo sa atubangan sang mga hari.
47 Nagakalipay gid ako sa pagsunod sa imo mga sugo nga akon ginahigugma.
48 Ginatahod ko ang imo mga sugo nga akon ginahigugma,
kag ginapamalandungan ko ang imo mga pagsulundan.

49 Dumduma ang imo promisa sa akon nga imo alagad,
kay sa sina ginahatagan mo ako sang paglaom.
50 Ang imo promisa nagapabuhi sa akon kag nagahatag sa akon sang kalipay sa akon mga pag-antos.
51 Puwerte gid ang paghikay sa akon sang mga bugalon,
pero wala ako nagabiya sa imo kasuguan.
52 Ginoo, ginadumdom ko ang imo mga sugo nga dugay na nimo nga ginhatag,
kay nagahatag ini sa akon sang kalipay.
53 Akig gid ako katama tungod sa mga malaot, nga nagasikway sang imo kasuguan.
54 Nagakanta ako parte sa imo mga pagsulundan bisan diin ako mag-estar.[e]
55 Ginoo, sa kagab-ihon ginadumdom ko ikaw kag ang imo kasuguan, kon paano ko ini matuman.
56 Amo ini ang akon kalipay: ang pagsunod sa imo mga pagsulundan.

57 Ikaw lang gid Ginoo ang akon kinahanglan.
Nagapromisa ako sa pagtuman sang imo mga pulong.
58 Ginapangabay ko ikaw sa bug-os ko nga tagipusuon nga kaluoyan mo ako suno sa imo promisa.
59 Ginhunahuna ko kon paano ako nagkabuhi,
kag nagdesisyon ako nga magsunod sa imo mga pagpanudlo.
60 Ginatuman ko gilayon ang imo mga sugo.
61 Bisan pa ginagapos ako sang mga malaot, wala ko ginakalimtan ang imo kasuguan.
62 Bisan pa sa tungang gab-i nagamata ako sa pagpasalamat sa imo tungod sang imo matarong nga mga sugo.
63 Abyan ako sang tanan nga nagatahod sa imo kag nagatuman sang imo mga pagsulundan.
64 Ginoo, ginahigugma mo ang tanan nga tawo sa kalibutan.
Tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

65 Ginoo, magmaayo ka sa akon nga imo alagad, suno sa imo promisa.
66 Hatagi ako sang kaalam kag ihibalo
kay nagasalig ako sa imo mga sugo.
67 Sang una, sang wala mo pa ako pagdisiplinaha, nagbiya ako sa imo,
pero subong ginatuman ko na ang imo pulong.
68 Maayo ka gid kag maayo ang imo mga ginahimo.
Tudlui ako sang imo mga pagsulundan.
69 Bisan ginabutang-butangan ako sang mga bugalon, ginatuman ko gihapon ang imo mga pagsulundan sa bug-os ko nga tagipusuon.
70 Ina nga mga bugalon wala sing pag-intiendi sa imo kasuguan,
pero ako iya nagakalipay sa pagsunod sini.
71 Maayo nga ginsilutan mo ako,
kay paagi sini nakatuon ako sang imo mga pagsulundan.
72 Para sa akon, ang kasuguan nga imo ginhatag mas bilidhon pa sang sa madamo gid nga manggad.

73 Gintuga mo ako kag ginporma;
hatagi ako sang pag-intiendi agod makatuon ako sang imo mga sugo.
74 Nagakalipay ang mga nagatahod sa imo kon makita nila ako,
kay nagasalig ako sa imo pulong.
75 Nakahibalo ako, Ginoo, nga matarong ang imo mga sugo.
Kag tungod nga matutom ka, gindisiplina mo ako.
76 Kabay pa nga lipayon mo ako sang imo gugma suno sa imo promisa sa akon nga imo alagad.
77 Kaluoyi ako agod padayon ako nga magakabuhi,
kay nagakalipay ako sa pagsunod sa imo kasuguan.
78 Kabay pa nga mahuy-an ang mga bugalon tungod kay ginabutang-butangan nila ako.
Kon sa akon, magapamalandong ako sa imo mga pagsulundan.
79 Kabay pa nga magpalapit sa akon ang mga nagatahod sa imo kag nakahibalo sang imo mga pagpanudlo.
80 Kabay pa nga tumanon ko sa bug-os ko nga tagipusuon ang imo mga pagsulundan agod indi ako mahuy-an.

81 Ginakapoy na ako sa paghulat sang imo pagluwas sa akon,
pero nagasalig ako sa imo pulong.
82 Nagapalangdulom na ang akon panulok sing hulat sa imo promisa.
Nagapamangkot ako, “San-o mo pa bala ako pabaskugon kag lipayon?”
83 Bisan pa pareho na ako sa indi na mapuslan nga panit nga suludlan sang bino, wala ko ginakalimtan ang imo mga pagsulundan.
84 Hasta san-o pa bala ang akon paghulat?
San-o mo pa bala silutan ang mga nagahingabot sa akon nga imo alagad?
85 Nagkutkot sang mga buho sa pagsiod sa akon ang mga bugalon nga wala nagasunod sa imo kasuguan.
86 Masaligan gid ang tanan mo nga mga sugo.
Buligi ako, kay ginahingabot ako sang mga tawo bisan wala sing kabangdanan.
87 Diutayan na lang ako nila mapatay,
pero wala ko ginsikway ang imo mga pagsulundan.
88 Tipigi ang akon kabuhi suno sa imo gugma;
tumanon ko ang pagpanudlo nga ginhatag mo.

89 Ginoo, ang imo pulong magapadayon sa wala sing katapusan;
malig-on ini pareho sa langit.
90 Ang imo katutom nagapadayon hasta san-o.
Ginpahamtang mo sing malig-on ang kalibutan, gani nagapabilin ini.
91 Ang tanan nga butang nagapabilin hasta subong tungod sa imo pagbuot.
Kay ini sila nagaalagad sa imo.
92 Kon ang imo kasuguan wala nagalipay sa akon, kuntani napatay na ako tungod sang akon pag-antos.
93 Indi ko gid pagkalimtan ang imo mga pagsulundan,
kay paagi sini ginapadayon[f] mo ang akon kabuhi.
94 Imo ako, gani luwasa ako!
Kay nagatinguha gid ako sa pagtuman sang imo mga pagsulundan.
95 Nagahulat ang mga malaot sa pagpatay sa akon,
pero pamalandungan ko ang imo mga pagpanudlo.
96 Nakita ko nga ang tanan nga butang may limitasyon,
pero ang imo mga sugo wala.

97 Daw ano ang paghigugma ko sang imo kasuguan.
Ginapamalandungan ko gid ini permi.
98 Kag tungod nga ari sa akon permi ang imo mga sugo,
mas maalam ako sang sa akon mga kaaway.
99 Madamo pa ang akon naintiendihan sang sa akon mga manunudlo,
kay ang imo pagpanudlo amo ang akon ginapamalandungan.
100 Labaw pa ang akon pag-intiendi sang sa mga tigulang,
kay ginatuman ko ang imo mga pagsulundan.
101 Ginalikawan ko ang tanan nga malain nga pagginawi agod matuman ko ang imo pulong.
102 Wala ako nagbiya sa imo mga sugo,
kay ikaw ang nagatudlo sa akon.
103 Daw ano katam-is sang imo mga promisa, mas matam-is pa ini sang sa dugos.
104 Nagakuha ako sing pag-intiendi halin sa imo mga pagsulundan,
gani ginakaugtan ko ang tanan nga malain nga pagginawi.

105 Ang imo pulong pareho sa suga nga nagahatag kasanag sa akon alagyan.
106 Tumanon ko gid ang akon ginsumpa nga magsunod sa imo matarong nga mga sugo.
107 Puwerte gid ang akon pag-antos;
padayuna ang akon kabuhi, Ginoo, suno sa imo promisa.
108 Batuna, Ginoo, ang akon kinabubut-on nga pagdayaw sa imo,
kag tudlui ako sang imo mga sugo.
109 Bisan pa ara ako permi sa peligro sang kamatayon, wala ko ginakalimtan ang imo kasuguan.
110 Nagbutang sang siod para sa akon ang mga malaot,
pero wala ako magbiya sa imo mga pagsulundan.
111 Ang imo mga pagpanudlo amo ang akon bilidhon nga pagkabutang sa wala sing katapusan,
kay amo ini ang akon kalipay.
112 Nagdesisyon ako nga tumanon ko gid ang imo mga pagsulundan hasta san-o.

113 Ginakaugtan ko ang mga tawo nga indi mainunungon sa imo,
pero ginahigugma ko ang imo kasuguan.
114 Ikaw ang akon palanaguan kag manugprotektar;
nagasalig ako sa imo pulong.
115 Palayo kamo sa akon, kamo nga mga nagahimo sing malain,
agod matuman ko ang mga sugo sang akon Dios.
116 Hatagi ako sang kusog suno sa imo promisa
agod padayon ako nga magakabuhi;
kag indi pag-itugot nga mapaslawan ako sa akon paglaom sa imo.
117 Buligi ako agod maluwas ako;
kag isentro ko permi ang akon hunahuna sa imo mga pagsulundan.
118 Ginasikway mo ang tanan nga nagabiya sa imo mga pagsulundan.
Sa pagkamatuod, ang ila pagpanunto wala sing pulos.
119 Ginakabig mo nga pareho sa basura ang tanan nga malaot nga mga tawo diri sa kalibutan.
Tungod sini ginahigugma ko ang imo pagpanudlo.
120 Nagakurog ako sa kahadlok sa imo;
nahadlok gid ako sa imo paghukom.[g]

121 Ginhimo ko ang matarong kag husto,
gani indi ako pagpabay-i sa akon mga kaaway.
122 Magpromisa ka nga buligan mo ako nga imo alagad;
indi pag-itugot nga piguson ako sang mga bugalon.
123 Nagapalangdulom na ang akon panulok sing hulat sa imo promisa nga luwason mo ako.
124 Himua sa akon nga imo alagad ang suno sa imo paghigugma,
kag tudlui ako sang imo mga pagsulundan.
125 Alagad mo ako, gani hatagi ako sing pag-intiendi
agod maintiendihan ko ang imo mga pagpanudlo.
126 Ginoo, tion na ini nga maghulag ka,
kay wala na nagasunod ang mga tawo sa imo kasuguan.
127 Tungod nga ginahigugma ko ang imo mga sugo labaw pa sa bulawan, bisan pa sa pinakapuraw nga bulawan,
128 kag tungod nga ginasunod ko ang tanan mo nga pagsulundan,
ginakaugtan ko ang tanan nga malain nga pagginawi.

129 Maayo gid ang imo mga pagpanudlo,
gani ginasunod ko ini sa bug-os ko nga tagipusuon.
130 Ang pagpahayag sang imo mga pulong nagahatag sang kasanag sa hunahuna sang mga tawo kag kaalam sa mga wala sing alam.
131 Puwerte gid ang akon handom sa imo mga sugo.
132 Talupangda ako kag kaluoyi, pareho sang imo ginahimo permi sa mga nagahigugma sa imo.
133 Tuytuyi ako paagi sa imo pulong;
indi pag-itugot nga gamhan ako sang kalautan.
134 Luwasa ako sa mga nagapigos sa akon
agod matuman ko ang imo mga pagsulundan.
135 Ipakita ang imo kaayo sa akon nga imo alagad,
kag tudlui ako sang imo mga pagsulundan.
136 Puwerte gid ang akon hilibion tungod kay wala nagtuman ang mga tawo sa imo kasuguan.

137 Matarong ka, Ginoo, kag husto ang imo mga sugo.
138 Matarong kag masaligan gid ang mga pagpanudlo nga ginhatag mo.
139 Puwerte gid ang akon kaakig kay ginasikway sang akon mga kaaway ang imo mga pulong.
140 Napamatud-an nga masaligan gid ang imo promisa,
kag ini ginahigugma ko nga imo alagad.
141 Bisan kubos ako kag ginahikayan, wala ko ginakalimtan ang imo mga pagsulundan.
142 Wala sing katapusan ang imo pagkamatarong
kag matuod ang imo kasuguan.
143 Nag-abot sa akon ang kalisod kag kasakit, pero ang imo mga sugo naghatag sa akon sang kalipay.
144 Matarong ang imo mga pagpanudlo sa wala sing katapusan.
Hatagi ako sang pag-intiendi sa imo mga pagpanudlo agod padayon ako nga magakabuhi.

145 Nagapanawag ako sa imo, Ginoo, sa bug-os ko nga tagipusuon;
sabta ako, kag pagatumanon ko ang imo mga pagsulundan.
146 Nagapanawag ako sa imo;
luwasa ako, kag pagatumanon ko ang imo mga pagpanudlo.
147 Nagabugtaw ako sa wala pa magbutlak ang adlaw
kag nagapangayo ako sang bulig sa imo.
Nagasalig ako sa imo promisa.
148 Nagapulaw ako sa bilog nga gab-i sa pagpamalandong sang imo mga promisa.
149 Pamatii ako, Ginoo, suno sa imo gugma;
padayuna ang akon kabuhi suno sa imo nga paghukom.[h]
150 Nagapalapit sa akon ang mga malaot nga nagahingabot sa akon, nga nagasikway sang imo kasuguan.
151 Pero malapit ka sa akon, Ginoo; kag masaligan[i] ang tanan mo nga mga sugo.
152 Sa akon nga pagtuon sang imo mga pagpanudlo, dugay na nga nahibaluan ko nga ang ining imo mga pagpanudlo ginhimo mo nga magpadayon sa wala sing katapusan.

153 Tan-awa bala ang akon pag-antos kag luwasa ako,
kay wala ko ginkalimtan ang imo kasuguan.
154 Depensahi ako sa mga nagaakusar sa akon kag luwasa ako;
padayuna ang akon kabuhi suno sa imo promisa.
155 Indi maluwas ang mga malaot, kay wala sila nagatinguha sa pagtuman sang imo mga pagsulundan.
156 Dako ang imo kaluoy, Ginoo;
padayuna ang akon kabuhi suno sa imo nga paghukom.[j]
157 Madamo nga mga kaaway ang nagahingabot sa akon,
pero wala gid ako magbiya sa imo mga pagpanudlo.
158 Ginakangil-aran ko ang mga indi matutom sa imo,
kay wala nila ginatuman ang imo pulong.
159 Tan-awa, Ginoo, kon daw ano ang akon paghigugma sa imo mga pagsulundan.
Padayuna ang akon kabuhi suno sa imo gugma.
160 Matuod ang tanan mo nga pulong,
kag wala sing katapusan ang tanan mo nga matarong nga mga sugo.

161 Ginahingabot ako sang mga manugdumala bisan wala sing kabangdanan,
pero ang akon tagipusuon nagatahod gid sa imo pulong.
162 Nagakalipay ako sa imo promisa pareho sa isa ka tawo nga nakakita sang dako nga manggad.
163 Ginakaugtan ko kag ginakangil-aran ang kabutigan,
pero ginahigugma ko ang imo kasuguan.
164 Makapila[k] ako magdayaw sa imo sa isa ka adlaw, tungod sang imo matarong nga mga sugo.
165 Makaangkon sang maayo gid nga kahimtangan ang mga nagahigugma sang imo kasuguan,
kag wala sing may makalaglag sa ila.
166 Nagalaom ako nga imo ako luwason, Ginoo,
kag nagasunod ako sa imo mga sugo.
167 Dako gid ang akon paghigugma sa imo mga pagpanudlo,
gani ginatuman ko gid ini.
168 Nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahimo,
gani ginatuman ko ang imo mga pagsulundan kag mga pagpanudlo.

169 Ginoo, kabay pa nga pamatian mo ang akon pagpanawag sa imo.
Hatagi ako sang pag-intiendi suno sa imo promisa.
170 Kabay pa nga pamatian mo ang akon pangamuyo.
Luwasa ako suno sa imo promisa.
171 Magadayaw ako permi sa imo,
kay gintudluan mo ako sang imo mga pagsulundan.
172 Magakanta ako parte sa imo pulong,
kay matarong ang tanan mo nga mga sugo.
173 Kabay pa nga handa ka permi sa pagbulig sa akon,
kay ginpili ko ang pagtuman sang imo mga pagsulundan.
174 Nagahandom ako nga luwason mo ako, Ginoo.
Ang imo kasuguan nagahatag sa akon sang kalipay.
175 Padayuna ang akon kabuhi agod madayaw ko ikaw,
kag kabay pa nga magbulig sa akon ang imo mga sugo.
176 Nagtalang ako pareho sa nadula nga karnero,
gani pangitaa ako nga imo alagad
kay wala ko ginkalimtan ang imo mga sugo.

Notas al pie

 1. 119:29 nga matuman ko ang imo kasuguan: ukon, paagi sa imo kasuguan.
 2. 119:32 ginadugangan… pag-intiendi: ukon, ginapalipay mo ako.
 3. 119:37 padayuna: ukon, bag-uha.
 4. 119:40 padayuna: ukon, bag-uha.
 5. 119:54 bisan… mag-estar: ukon, diri sa kalibutan nga sa diin umalagi lang ako.
 6. 119:93 ginapadayon: ukon, ginabag-o.
 7. 119:120 nahadlok… paghukom: ukon, nagatahod ako sa imo mga sugo.
 8. 119:149 paghukom: ukon, mga sugo.
 9. 119:151 masaligan: ukon, matuod.
 10. 119:156 paghukom: ukon, mga sugo.
 11. 119:164 Makapila: sa literal, Pito ka beses.

New International Version

Psalm 119

Psalm 119[a]

א Aleph

Blessed are those whose ways are blameless,
    who walk according to the law of the Lord.
Blessed are those who keep his statutes
    and seek him with all their heart—
they do no wrong
    but follow his ways.
You have laid down precepts
    that are to be fully obeyed.
Oh, that my ways were steadfast
    in obeying your decrees!
Then I would not be put to shame
    when I consider all your commands.
I will praise you with an upright heart
    as I learn your righteous laws.
I will obey your decrees;
    do not utterly forsake me.

ב Beth

How can a young person stay on the path of purity?
    By living according to your word.
10 I seek you with all my heart;
    do not let me stray from your commands.
11 I have hidden your word in my heart
    that I might not sin against you.
12 Praise be to you, Lord;
    teach me your decrees.
13 With my lips I recount
    all the laws that come from your mouth.
14 I rejoice in following your statutes
    as one rejoices in great riches.
15 I meditate on your precepts
    and consider your ways.
16 I delight in your decrees;
    I will not neglect your word.

ג Gimel

17 Be good to your servant while I live,
    that I may obey your word.
18 Open my eyes that I may see
    wonderful things in your law.
19 I am a stranger on earth;
    do not hide your commands from me.
20 My soul is consumed with longing
    for your laws at all times.
21 You rebuke the arrogant, who are accursed,
    those who stray from your commands.
22 Remove from me their scorn and contempt,
    for I keep your statutes.
23 Though rulers sit together and slander me,
    your servant will meditate on your decrees.
24 Your statutes are my delight;
    they are my counselors.

ד Daleth

25 I am laid low in the dust;
    preserve my life according to your word.
26 I gave an account of my ways and you answered me;
    teach me your decrees.
27 Cause me to understand the way of your precepts,
    that I may meditate on your wonderful deeds.
28 My soul is weary with sorrow;
    strengthen me according to your word.
29 Keep me from deceitful ways;
    be gracious to me and teach me your law.
30 I have chosen the way of faithfulness;
    I have set my heart on your laws.
31 I hold fast to your statutes, Lord;
    do not let me be put to shame.
32 I run in the path of your commands,
    for you have broadened my understanding.

ה He

33 Teach me, Lord, the way of your decrees,
    that I may follow it to the end.[b]
34 Give me understanding, so that I may keep your law
    and obey it with all my heart.
35 Direct me in the path of your commands,
    for there I find delight.
36 Turn my heart toward your statutes
    and not toward selfish gain.
37 Turn my eyes away from worthless things;
    preserve my life according to your word.[c]
38 Fulfill your promise to your servant,
    so that you may be feared.
39 Take away the disgrace I dread,
    for your laws are good.
40 How I long for your precepts!
    In your righteousness preserve my life.

ו Waw

41 May your unfailing love come to me, Lord,
    your salvation, according to your promise;
42 then I can answer anyone who taunts me,
    for I trust in your word.
43 Never take your word of truth from my mouth,
    for I have put my hope in your laws.
44 I will always obey your law,
    for ever and ever.
45 I will walk about in freedom,
    for I have sought out your precepts.
46 I will speak of your statutes before kings
    and will not be put to shame,
47 for I delight in your commands
    because I love them.
48 I reach out for your commands, which I love,
    that I may meditate on your decrees.

ז Zayin

49 Remember your word to your servant,
    for you have given me hope.
50 My comfort in my suffering is this:
    Your promise preserves my life.
51 The arrogant mock me unmercifully,
    but I do not turn from your law.
52 I remember, Lord, your ancient laws,
    and I find comfort in them.
53 Indignation grips me because of the wicked,
    who have forsaken your law.
54 Your decrees are the theme of my song
    wherever I lodge.
55 In the night, Lord, I remember your name,
    that I may keep your law.
56 This has been my practice:
    I obey your precepts.

ח Heth

57 You are my portion, Lord;
    I have promised to obey your words.
58 I have sought your face with all my heart;
    be gracious to me according to your promise.
59 I have considered my ways
    and have turned my steps to your statutes.
60 I will hasten and not delay
    to obey your commands.
61 Though the wicked bind me with ropes,
    I will not forget your law.
62 At midnight I rise to give you thanks
    for your righteous laws.
63 I am a friend to all who fear you,
    to all who follow your precepts.
64 The earth is filled with your love, Lord;
    teach me your decrees.

ט Teth

65 Do good to your servant
    according to your word, Lord.
66 Teach me knowledge and good judgment,
    for I trust your commands.
67 Before I was afflicted I went astray,
    but now I obey your word.
68 You are good, and what you do is good;
    teach me your decrees.
69 Though the arrogant have smeared me with lies,
    I keep your precepts with all my heart.
70 Their hearts are callous and unfeeling,
    but I delight in your law.
71 It was good for me to be afflicted
    so that I might learn your decrees.
72 The law from your mouth is more precious to me
    than thousands of pieces of silver and gold.

י Yodh

73 Your hands made me and formed me;
    give me understanding to learn your commands.
74 May those who fear you rejoice when they see me,
    for I have put my hope in your word.
75 I know, Lord, that your laws are righteous,
    and that in faithfulness you have afflicted me.
76 May your unfailing love be my comfort,
    according to your promise to your servant.
77 Let your compassion come to me that I may live,
    for your law is my delight.
78 May the arrogant be put to shame for wronging me without cause;
    but I will meditate on your precepts.
79 May those who fear you turn to me,
    those who understand your statutes.
80 May I wholeheartedly follow your decrees,
    that I may not be put to shame.

כ Kaph

81 My soul faints with longing for your salvation,
    but I have put my hope in your word.
82 My eyes fail, looking for your promise;
    I say, “When will you comfort me?”
83 Though I am like a wineskin in the smoke,
    I do not forget your decrees.
84 How long must your servant wait?
    When will you punish my persecutors?
85 The arrogant dig pits to trap me,
    contrary to your law.
86 All your commands are trustworthy;
    help me, for I am being persecuted without cause.
87 They almost wiped me from the earth,
    but I have not forsaken your precepts.
88 In your unfailing love preserve my life,
    that I may obey the statutes of your mouth.

ל Lamedh

89 Your word, Lord, is eternal;
    it stands firm in the heavens.
90 Your faithfulness continues through all generations;
    you established the earth, and it endures.
91 Your laws endure to this day,
    for all things serve you.
92 If your law had not been my delight,
    I would have perished in my affliction.
93 I will never forget your precepts,
    for by them you have preserved my life.
94 Save me, for I am yours;
    I have sought out your precepts.
95 The wicked are waiting to destroy me,
    but I will ponder your statutes.
96 To all perfection I see a limit,
    but your commands are boundless.

מ Mem

97 Oh, how I love your law!
    I meditate on it all day long.
98 Your commands are always with me
    and make me wiser than my enemies.
99 I have more insight than all my teachers,
    for I meditate on your statutes.
100 I have more understanding than the elders,
    for I obey your precepts.
101 I have kept my feet from every evil path
    so that I might obey your word.
102 I have not departed from your laws,
    for you yourself have taught me.
103 How sweet are your words to my taste,
    sweeter than honey to my mouth!
104 I gain understanding from your precepts;
    therefore I hate every wrong path.

נ Nun

105 Your word is a lamp for my feet,
    a light on my path.
106 I have taken an oath and confirmed it,
    that I will follow your righteous laws.
107 I have suffered much;
    preserve my life, Lord, according to your word.
108 Accept, Lord, the willing praise of my mouth,
    and teach me your laws.
109 Though I constantly take my life in my hands,
    I will not forget your law.
110 The wicked have set a snare for me,
    but I have not strayed from your precepts.
111 Your statutes are my heritage forever;
    they are the joy of my heart.
112 My heart is set on keeping your decrees
    to the very end.[d]

ס Samekh

113 I hate double-minded people,
    but I love your law.
114 You are my refuge and my shield;
    I have put my hope in your word.
115 Away from me, you evildoers,
    that I may keep the commands of my God!
116 Sustain me, my God, according to your promise, and I will live;
    do not let my hopes be dashed.
117 Uphold me, and I will be delivered;
    I will always have regard for your decrees.
118 You reject all who stray from your decrees,
    for their delusions come to nothing.
119 All the wicked of the earth you discard like dross;
    therefore I love your statutes.
120 My flesh trembles in fear of you;
    I stand in awe of your laws.

ע Ayin

121 I have done what is righteous and just;
    do not leave me to my oppressors.
122 Ensure your servant’s well-being;
    do not let the arrogant oppress me.
123 My eyes fail, looking for your salvation,
    looking for your righteous promise.
124 Deal with your servant according to your love
    and teach me your decrees.
125 I am your servant; give me discernment
    that I may understand your statutes.
126 It is time for you to act, Lord;
    your law is being broken.
127 Because I love your commands
    more than gold, more than pure gold,
128 and because I consider all your precepts right,
    I hate every wrong path.

פ Pe

129 Your statutes are wonderful;
    therefore I obey them.
130 The unfolding of your words gives light;
    it gives understanding to the simple.
131 I open my mouth and pant,
    longing for your commands.
132 Turn to me and have mercy on me,
    as you always do to those who love your name.
133 Direct my footsteps according to your word;
    let no sin rule over me.
134 Redeem me from human oppression,
    that I may obey your precepts.
135 Make your face shine on your servant
    and teach me your decrees.
136 Streams of tears flow from my eyes,
    for your law is not obeyed.

צ Tsadhe

137 You are righteous, Lord,
    and your laws are right.
138 The statutes you have laid down are righteous;
    they are fully trustworthy.
139 My zeal wears me out,
    for my enemies ignore your words.
140 Your promises have been thoroughly tested,
    and your servant loves them.
141 Though I am lowly and despised,
    I do not forget your precepts.
142 Your righteousness is everlasting
    and your law is true.
143 Trouble and distress have come upon me,
    but your commands give me delight.
144 Your statutes are always righteous;
    give me understanding that I may live.

ק Qoph

145 I call with all my heart; answer me, Lord,
    and I will obey your decrees.
146 I call out to you; save me
    and I will keep your statutes.
147 I rise before dawn and cry for help;
    I have put my hope in your word.
148 My eyes stay open through the watches of the night,
    that I may meditate on your promises.
149 Hear my voice in accordance with your love;
    preserve my life, Lord, according to your laws.
150 Those who devise wicked schemes are near,
    but they are far from your law.
151 Yet you are near, Lord,
    and all your commands are true.
152 Long ago I learned from your statutes
    that you established them to last forever.

ר Resh

153 Look on my suffering and deliver me,
    for I have not forgotten your law.
154 Defend my cause and redeem me;
    preserve my life according to your promise.
155 Salvation is far from the wicked,
    for they do not seek out your decrees.
156 Your compassion, Lord, is great;
    preserve my life according to your laws.
157 Many are the foes who persecute me,
    but I have not turned from your statutes.
158 I look on the faithless with loathing,
    for they do not obey your word.
159 See how I love your precepts;
    preserve my life, Lord, in accordance with your love.
160 All your words are true;
    all your righteous laws are eternal.

ש Sin and Shin

161 Rulers persecute me without cause,
    but my heart trembles at your word.
162 I rejoice in your promise
    like one who finds great spoil.
163 I hate and detest falsehood
    but I love your law.
164 Seven times a day I praise you
    for your righteous laws.
165 Great peace have those who love your law,
    and nothing can make them stumble.
166 I wait for your salvation, Lord,
    and I follow your commands.
167 I obey your statutes,
    for I love them greatly.
168 I obey your precepts and your statutes,
    for all my ways are known to you.

ת Taw

169 May my cry come before you, Lord;
    give me understanding according to your word.
170 May my supplication come before you;
    deliver me according to your promise.
171 May my lips overflow with praise,
    for you teach me your decrees.
172 May my tongue sing of your word,
    for all your commands are righteous.
173 May your hand be ready to help me,
    for I have chosen your precepts.
174 I long for your salvation, Lord,
    and your law gives me delight.
175 Let me live that I may praise you,
    and may your laws sustain me.
176 I have strayed like a lost sheep.
    Seek your servant,
    for I have not forgotten your commands.

Notas al pie

 1. Psalm 119:1 This psalm is an acrostic poem, the stanzas of which begin with successive letters of the Hebrew alphabet; moreover, the verses of each stanza begin with the same letter of the Hebrew alphabet.
 2. Psalm 119:33 Or follow it for its reward
 3. Psalm 119:37 Two manuscripts of the Masoretic Text and Dead Sea Scrolls; most manuscripts of the Masoretic Text life in your way
 4. Psalm 119:112 Or decrees / for their enduring reward