Ang Pulong Sang Dios

Salmo 119:1-176

Salmo 119

Ang Kasuguan sang Dios

1Bulahan ang mga tawo nga wala kasawayan ang ila kabuhi, nga nagakabuhi suno sa kasuguan sang Ginoo.

2Bulahan ang mga tawo nga nagasunod sa mga pagpanudlo sang Dios, nga nagatuman sa iya sa ila bug-os nga tagipusuon.

3Wala sila nagahimo sang malain kundi nagasunod sila sa mga pamaagi sang Dios.

4Ginoo, ginhatag mo sa amon ang imo mga pagsulundan agod tumanon namon ini nga may katutom.

5Dako gid ang akon handom nga ang akon pagkabuhi permi matutom sa pagtuman sang imo mga pagsulundan.

6Kon tumanon ko ang tanan mo nga mga sugo, indi ako mahuy-an.

7Dayawon ko ikaw nga may matinlo nga tagipusuon samtang nagatuon ako sang imo matarong nga mga sugo.

8Tumanon ko ang imo mga pagsulundan, gani indi gid ako pagpabay-i.

9Ano bala ang himuon sang isa ka pamatan-on agod mangin matinlo ang iya kabuhi?

Ang iya himuon amo ang pagsunod sa imo pulong.

10Nagadangop ako sa imo sa bug-os ko nga tagipusuon,

gani indi pag-itugot nga talikdan ko ang imo mga sugo.

11Ginatipigan ko ang imo pulong sa akon tagipusuon agod indi ako makasala sa imo.

12Dalayawon ikaw, Ginoo!

Tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

13Ginasulit-sulit ko hambal ang tanan nga sugo nga imo ginhatag.

14Nagakalipay ako sa pagsunod sang imo mga pagpanudlo, labaw pa sa kalipay nga ginahatag sang manggad.

15Nagapamalandong ako sa imo mga pagsulundan

kag ginahunahuna ko sing maayo ang imo mga pamaagi.

16Nagakalipay ako sa imo mga pagsulundan

kag indi ko pagkalimtan ang imo pulong.

17Magmaayo ka sa akon nga imo alagad

agod padayon ako nga magkabuhi kag magtuman sang imo pulong.

18Buksi ang akon hunahuna

agod nga maintiendihan ko ang matahom nga mga kamatuoran sa imo kasuguan.

19Umalagi lang ako sa sining kalibutan,

gani ipahayag sa akon ang imo mga sugo.

20Sa tanan nga tion nagahandom gid ako sa paghibalo sang imo mga sugo.

21Ginasabdong mo ang mga bugalon, nga imo ginapakamalaot.

Ini sila nagatalikod sa imo mga sugo.

22Ilikaw ako sa ila nga pagpakahuya kag pagyaguta,

kay ginatuman ko ang imo mga pagpanudlo.

23Bisan pa magtipon ang mga manugdumala sa paglibak sa akon,

ako nga imo alagad magapamalandong sa imo mga pagsulundan.

24Ang imo mga pagpanudlo nagahatag sa akon sang kalipay;

amo ini ang akon manuglaygay.

25Daw mapatay na ako, gani padayuna ang akon kabuhi suno sa imo promisa.

26Ginsugid ko sa imo ang parte sa akon kabuhi kag ginpamatian mo ako.

Tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

27Paintiendiha ako sang imo mga pagsulundan

agod mapamalandungan ko ang imo makatilingala nga mga binuhatan.

28Daw malumos ako sa kasubo, gani pabaskuga ako suno sa imo promisa.

29Buligi ako nga indi magkabuhi nga madaya;

kag kaluoyi ako nga matuman ko ang imo kasuguan.119:29 nga matuman ko ang imo kasuguan: ukon, paagi sa imo kasuguan.

30Ginpili ko ang husto nga dalan;

gusto ko gid nga magsunod sa imo mga sugo.

31Ginasunod ko, Ginoo, ang imo mga pagpanudlo,

gani indi pag-itugot nga mahuy-an ako.

32Ginatinguhaan ko gid ang pagkabuhi nga matinumanon sa imo mga sugo tungod kay ginadugangan mo ang akon pag-intiendi.119:32 ginadugangan… pag-intiendi: ukon, ginapalipay mo ako.

33Tudlui ako, Ginoo, sang imo mga pagsulundan,

kag pagatumanon ko ini hasta san-o.

34Hatagi ako sang pag-intiendi sa imo kasuguan,

kag sundon ko ini kag tipigan sa bug-os ko nga tagipusuon.

35Tuytuyi ako sa pagsunod sang imo mga sugo,

kay sa sini may kalipay ako.

36Hatagi ako sang handom sa pagtuman sang imo mga pagpanudlo sang sa paghandom nga magmanggaranon.

37Ilikaw ako sa paghandom sang mga butang nga wala sing pulos.

Padayuna119:37 padayuna: ukon, bag-uha. ang akon kabuhi suno sa imo promisa.

38Tumana ang imo promisa sa akon nga imo alagad, nga ginapromisa mo sa mga nagatahod sa imo.

39Kuhaa ang mga pagpakahuya sa akon nga akon ginakahadlukan

kay ginakabig ko nga maayo ang imo mga sugo.

40Luyag ko nga magtuman sang imo mga pagsulundan.

Tungod nga ikaw matarong, padayuna119:40 padayuna: ukon, bag-uha. ang akon kabuhi.

41Ginoo, ipakita ang imo paghigugma kag pagluwas sa akon, suno sa imo promisa.

42Dayon masabat ko ang mga nagapakahuya sa akon,

kay nagasalig ako sa imo mga pulong.

43Pahambala ako sang imo matuod nga mga pulong sa tanan nga tion,

kay ang akon paglaom ara lamang sa imo mga sugo.

44Permi ko tumanon ang imo kasuguan hasta san-o.

45Magakabuhi ako nga may kahilwayan,

kay nagatinguha gid ako sa pagtuman sang imo nga pagsulundan.

46Indi ako magkahuya sa pagsugid sang imo mga pagpanudlo sa atubangan sang mga hari.

47Nagakalipay gid ako sa pagsunod sa imo mga sugo nga akon ginahigugma.

48Ginatahod ko ang imo mga sugo nga akon ginahigugma,

kag ginapamalandungan ko ang imo mga pagsulundan.

49Dumduma ang imo promisa sa akon nga imo alagad,

kay sa sina ginahatagan mo ako sang paglaom.

50Ang imo promisa nagapabuhi sa akon kag nagahatag sa akon sang kalipay sa akon mga pag-antos.

51Puwerte gid ang paghikay sa akon sang mga bugalon,

pero wala ako nagabiya sa imo kasuguan.

52Ginoo, ginadumdom ko ang imo mga sugo nga dugay na nimo nga ginhatag,

kay nagahatag ini sa akon sang kalipay.

53Akig gid ako katama tungod sa mga malaot, nga nagasikway sang imo kasuguan.

54Nagakanta ako parte sa imo mga pagsulundan bisan diin ako mag-estar.119:54 bisan… mag-estar: ukon, diri sa kalibutan nga sa diin umalagi lang ako.

55Ginoo, sa kagab-ihon ginadumdom ko ikaw kag ang imo kasuguan, kon paano ko ini matuman.

56Amo ini ang akon kalipay: ang pagsunod sa imo mga pagsulundan.

57Ikaw lang gid Ginoo ang akon kinahanglan.

Nagapromisa ako sa pagtuman sang imo mga pulong.

58Ginapangabay ko ikaw sa bug-os ko nga tagipusuon nga kaluoyan mo ako suno sa imo promisa.

59Ginhunahuna ko kon paano ako nagkabuhi,

kag nagdesisyon ako nga magsunod sa imo mga pagpanudlo.

60Ginatuman ko gilayon ang imo mga sugo.

61Bisan pa ginagapos ako sang mga malaot, wala ko ginakalimtan ang imo kasuguan.

62Bisan pa sa tungang gab-i nagamata ako sa pagpasalamat sa imo tungod sang imo matarong nga mga sugo.

63Abyan ako sang tanan nga nagatahod sa imo kag nagatuman sang imo mga pagsulundan.

64Ginoo, ginahigugma mo ang tanan nga tawo sa kalibutan.

Tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

65Ginoo, magmaayo ka sa akon nga imo alagad, suno sa imo promisa.

66Hatagi ako sang kaalam kag ihibalo

kay nagasalig ako sa imo mga sugo.

67Sang una, sang wala mo pa ako pagdisiplinaha, nagbiya ako sa imo,

pero subong ginatuman ko na ang imo pulong.

68Maayo ka gid kag maayo ang imo mga ginahimo.

Tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

69Bisan ginabutang-butangan ako sang mga bugalon, ginatuman ko gihapon ang imo mga pagsulundan sa bug-os ko nga tagipusuon.

70Ina nga mga bugalon wala sing pag-intiendi sa imo kasuguan,

pero ako iya nagakalipay sa pagsunod sini.

71Maayo nga ginsilutan mo ako,

kay paagi sini nakatuon ako sang imo mga pagsulundan.

72Para sa akon, ang kasuguan nga imo ginhatag mas bilidhon pa sang sa madamo gid nga manggad.

73Gintuga mo ako kag ginporma;

hatagi ako sang pag-intiendi agod makatuon ako sang imo mga sugo.

74Nagakalipay ang mga nagatahod sa imo kon makita nila ako,

kay nagasalig ako sa imo pulong.

75Nakahibalo ako, Ginoo, nga matarong ang imo mga sugo.

Kag tungod nga matutom ka, gindisiplina mo ako.

76Kabay pa nga lipayon mo ako sang imo gugma suno sa imo promisa sa akon nga imo alagad.

77Kaluoyi ako agod padayon ako nga magakabuhi,

kay nagakalipay ako sa pagsunod sa imo kasuguan.

78Kabay pa nga mahuy-an ang mga bugalon tungod kay ginabutang-butangan nila ako.

Kon sa akon, magapamalandong ako sa imo mga pagsulundan.

79Kabay pa nga magpalapit sa akon ang mga nagatahod sa imo kag nakahibalo sang imo mga pagpanudlo.

80Kabay pa nga tumanon ko sa bug-os ko nga tagipusuon ang imo mga pagsulundan agod indi ako mahuy-an.

81Ginakapoy na ako sa paghulat sang imo pagluwas sa akon,

pero nagasalig ako sa imo pulong.

82Nagapalangdulom na ang akon panulok sing hulat sa imo promisa.

Nagapamangkot ako, “San-o mo pa bala ako pabaskugon kag lipayon?”

83Bisan pa pareho na ako sa indi na mapuslan nga panit nga suludlan sang bino, wala ko ginakalimtan ang imo mga pagsulundan.

84Hasta san-o pa bala ang akon paghulat?

San-o mo pa bala silutan ang mga nagahingabot sa akon nga imo alagad?

85Nagkutkot sang mga buho sa pagsiod sa akon ang mga bugalon nga wala nagasunod sa imo kasuguan.

86Masaligan gid ang tanan mo nga mga sugo.

Buligi ako, kay ginahingabot ako sang mga tawo bisan wala sing kabangdanan.

87Diutayan na lang ako nila mapatay,

pero wala ko ginsikway ang imo mga pagsulundan.

88Tipigi ang akon kabuhi suno sa imo gugma;

tumanon ko ang pagpanudlo nga ginhatag mo.

89Ginoo, ang imo pulong magapadayon sa wala sing katapusan;

malig-on ini pareho sa langit.

90Ang imo katutom nagapadayon hasta san-o.

Ginpahamtang mo sing malig-on ang kalibutan, gani nagapabilin ini.

91Ang tanan nga butang nagapabilin hasta subong tungod sa imo pagbuot.

Kay ini sila nagaalagad sa imo.

92Kon ang imo kasuguan wala nagalipay sa akon, kuntani napatay na ako tungod sang akon pag-antos.

93Indi ko gid pagkalimtan ang imo mga pagsulundan,

kay paagi sini ginapadayon119:93 ginapadayon: ukon, ginabag-o. mo ang akon kabuhi.

94Imo ako, gani luwasa ako!

Kay nagatinguha gid ako sa pagtuman sang imo mga pagsulundan.

95Nagahulat ang mga malaot sa pagpatay sa akon,

pero pamalandungan ko ang imo mga pagpanudlo.

96Nakita ko nga ang tanan nga butang may limitasyon,

pero ang imo mga sugo wala.

97Daw ano ang paghigugma ko sang imo kasuguan.

Ginapamalandungan ko gid ini permi.

98Kag tungod nga ari sa akon permi ang imo mga sugo,

mas maalam ako sang sa akon mga kaaway.

99Madamo pa ang akon naintiendihan sang sa akon mga manunudlo,

kay ang imo pagpanudlo amo ang akon ginapamalandungan.

100Labaw pa ang akon pag-intiendi sang sa mga tigulang,

kay ginatuman ko ang imo mga pagsulundan.

101Ginalikawan ko ang tanan nga malain nga pagginawi agod matuman ko ang imo pulong.

102Wala ako nagbiya sa imo mga sugo,

kay ikaw ang nagatudlo sa akon.

103Daw ano katam-is sang imo mga promisa, mas matam-is pa ini sang sa dugos.

104Nagakuha ako sing pag-intiendi halin sa imo mga pagsulundan,

gani ginakaugtan ko ang tanan nga malain nga pagginawi.

105Ang imo pulong pareho sa suga nga nagahatag kasanag sa akon alagyan.

106Tumanon ko gid ang akon ginsumpa nga magsunod sa imo matarong nga mga sugo.

107Puwerte gid ang akon pag-antos;

padayuna ang akon kabuhi, Ginoo, suno sa imo promisa.

108Batuna, Ginoo, ang akon kinabubut-on nga pagdayaw sa imo,

kag tudlui ako sang imo mga sugo.

109Bisan pa ara ako permi sa peligro sang kamatayon, wala ko ginakalimtan ang imo kasuguan.

110Nagbutang sang siod para sa akon ang mga malaot,

pero wala ako magbiya sa imo mga pagsulundan.

111Ang imo mga pagpanudlo amo ang akon bilidhon nga pagkabutang sa wala sing katapusan,

kay amo ini ang akon kalipay.

112Nagdesisyon ako nga tumanon ko gid ang imo mga pagsulundan hasta san-o.

113Ginakaugtan ko ang mga tawo nga indi mainunungon sa imo,

pero ginahigugma ko ang imo kasuguan.

114Ikaw ang akon palanaguan kag manugprotektar;

nagasalig ako sa imo pulong.

115Palayo kamo sa akon, kamo nga mga nagahimo sing malain,

agod matuman ko ang mga sugo sang akon Dios.

116Hatagi ako sang kusog suno sa imo promisa

agod padayon ako nga magakabuhi;

kag indi pag-itugot nga mapaslawan ako sa akon paglaom sa imo.

117Buligi ako agod maluwas ako;

kag isentro ko permi ang akon hunahuna sa imo mga pagsulundan.

118Ginasikway mo ang tanan nga nagabiya sa imo mga pagsulundan.

Sa pagkamatuod, ang ila pagpanunto wala sing pulos.

119Ginakabig mo nga pareho sa basura ang tanan nga malaot nga mga tawo diri sa kalibutan.

Tungod sini ginahigugma ko ang imo pagpanudlo.

120Nagakurog ako sa kahadlok sa imo;

nahadlok gid ako sa imo paghukom.119:120 nahadlok… paghukom: ukon, nagatahod ako sa imo mga sugo.

121Ginhimo ko ang matarong kag husto,

gani indi ako pagpabay-i sa akon mga kaaway.

122Magpromisa ka nga buligan mo ako nga imo alagad;

indi pag-itugot nga piguson ako sang mga bugalon.

123Nagapalangdulom na ang akon panulok sing hulat sa imo promisa nga luwason mo ako.

124Himua sa akon nga imo alagad ang suno sa imo paghigugma,

kag tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

125Alagad mo ako, gani hatagi ako sing pag-intiendi

agod maintiendihan ko ang imo mga pagpanudlo.

126Ginoo, tion na ini nga maghulag ka,

kay wala na nagasunod ang mga tawo sa imo kasuguan.

127Tungod nga ginahigugma ko ang imo mga sugo labaw pa sa bulawan, bisan pa sa pinakapuraw nga bulawan,

128kag tungod nga ginasunod ko ang tanan mo nga pagsulundan,

ginakaugtan ko ang tanan nga malain nga pagginawi.

129Maayo gid ang imo mga pagpanudlo,

gani ginasunod ko ini sa bug-os ko nga tagipusuon.

130Ang pagpahayag sang imo mga pulong nagahatag sang kasanag sa hunahuna sang mga tawo kag kaalam sa mga wala sing alam.

131Puwerte gid ang akon handom sa imo mga sugo.

132Talupangda ako kag kaluoyi, pareho sang imo ginahimo permi sa mga nagahigugma sa imo.

133Tuytuyi ako paagi sa imo pulong;

indi pag-itugot nga gamhan ako sang kalautan.

134Luwasa ako sa mga nagapigos sa akon

agod matuman ko ang imo mga pagsulundan.

135Ipakita ang imo kaayo sa akon nga imo alagad,

kag tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

136Puwerte gid ang akon hilibion tungod kay wala nagtuman ang mga tawo sa imo kasuguan.

137Matarong ka, Ginoo, kag husto ang imo mga sugo.

138Matarong kag masaligan gid ang mga pagpanudlo nga ginhatag mo.

139Puwerte gid ang akon kaakig kay ginasikway sang akon mga kaaway ang imo mga pulong.

140Napamatud-an nga masaligan gid ang imo promisa,

kag ini ginahigugma ko nga imo alagad.

141Bisan kubos ako kag ginahikayan, wala ko ginakalimtan ang imo mga pagsulundan.

142Wala sing katapusan ang imo pagkamatarong

kag matuod ang imo kasuguan.

143Nag-abot sa akon ang kalisod kag kasakit, pero ang imo mga sugo naghatag sa akon sang kalipay.

144Matarong ang imo mga pagpanudlo sa wala sing katapusan.

Hatagi ako sang pag-intiendi sa imo mga pagpanudlo agod padayon ako nga magakabuhi.

145Nagapanawag ako sa imo, Ginoo, sa bug-os ko nga tagipusuon;

sabta ako, kag pagatumanon ko ang imo mga pagsulundan.

146Nagapanawag ako sa imo;

luwasa ako, kag pagatumanon ko ang imo mga pagpanudlo.

147Nagabugtaw ako sa wala pa magbutlak ang adlaw

kag nagapangayo ako sang bulig sa imo.

Nagasalig ako sa imo promisa.

148Nagapulaw ako sa bilog nga gab-i sa pagpamalandong sang imo mga promisa.

149Pamatii ako, Ginoo, suno sa imo gugma;

padayuna ang akon kabuhi suno sa imo nga paghukom.119:149 paghukom: ukon, mga sugo.

150Nagapalapit sa akon ang mga malaot nga nagahingabot sa akon, nga nagasikway sang imo kasuguan.

151Pero malapit ka sa akon, Ginoo; kag masaligan119:151 masaligan: ukon, matuod. ang tanan mo nga mga sugo.

152Sa akon nga pagtuon sang imo mga pagpanudlo, dugay na nga nahibaluan ko nga ang ining imo mga pagpanudlo ginhimo mo nga magpadayon sa wala sing katapusan.

153Tan-awa bala ang akon pag-antos kag luwasa ako,

kay wala ko ginkalimtan ang imo kasuguan.

154Depensahi ako sa mga nagaakusar sa akon kag luwasa ako;

padayuna ang akon kabuhi suno sa imo promisa.

155Indi maluwas ang mga malaot, kay wala sila nagatinguha sa pagtuman sang imo mga pagsulundan.

156Dako ang imo kaluoy, Ginoo;

padayuna ang akon kabuhi suno sa imo nga paghukom.119:156 paghukom: ukon, mga sugo.

157Madamo nga mga kaaway ang nagahingabot sa akon,

pero wala gid ako magbiya sa imo mga pagpanudlo.

158Ginakangil-aran ko ang mga indi matutom sa imo,

kay wala nila ginatuman ang imo pulong.

159Tan-awa, Ginoo, kon daw ano ang akon paghigugma sa imo mga pagsulundan.

Padayuna ang akon kabuhi suno sa imo gugma.

160Matuod ang tanan mo nga pulong,

kag wala sing katapusan ang tanan mo nga matarong nga mga sugo.

161Ginahingabot ako sang mga manugdumala bisan wala sing kabangdanan,

pero ang akon tagipusuon nagatahod gid sa imo pulong.

162Nagakalipay ako sa imo promisa pareho sa isa ka tawo nga nakakita sang dako nga manggad.

163Ginakaugtan ko kag ginakangil-aran ang kabutigan,

pero ginahigugma ko ang imo kasuguan.

164Makapila119:164 Makapila: sa literal, Pito ka beses. ako magdayaw sa imo sa isa ka adlaw, tungod sang imo matarong nga mga sugo.

165Makaangkon sang maayo gid nga kahimtangan ang mga nagahigugma sang imo kasuguan,

kag wala sing may makalaglag sa ila.

166Nagalaom ako nga imo ako luwason, Ginoo,

kag nagasunod ako sa imo mga sugo.

167Dako gid ang akon paghigugma sa imo mga pagpanudlo,

gani ginatuman ko gid ini.

168Nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahimo,

gani ginatuman ko ang imo mga pagsulundan kag mga pagpanudlo.

169Ginoo, kabay pa nga pamatian mo ang akon pagpanawag sa imo.

Hatagi ako sang pag-intiendi suno sa imo promisa.

170Kabay pa nga pamatian mo ang akon pangamuyo.

Luwasa ako suno sa imo promisa.

171Magadayaw ako permi sa imo,

kay gintudluan mo ako sang imo mga pagsulundan.

172Magakanta ako parte sa imo pulong,

kay matarong ang tanan mo nga mga sugo.

173Kabay pa nga handa ka permi sa pagbulig sa akon,

kay ginpili ko ang pagtuman sang imo mga pagsulundan.

174Nagahandom ako nga luwason mo ako, Ginoo.

Ang imo kasuguan nagahatag sa akon sang kalipay.

175Padayuna ang akon kabuhi agod madayaw ko ikaw,

kag kabay pa nga magbulig sa akon ang imo mga sugo.

176Nagtalang ako pareho sa nadula nga karnero,

gani pangitaa ako nga imo alagad

kay wala ko ginkalimtan ang imo mga sugo.

Chinese Contemporary Bible (Simplified)

诗篇 119:1-176

第 119 篇

上帝的律法

1行为正直、遵行耶和华律法的人有福了!

2遵守祂的法度、全心寻求祂的人有福了!

3他们不做不义的事,

只照祂的旨意而行。

4耶和华啊,你已经赐下法则,

叫我们竭力遵行。

5我渴望坚定地遵从你的律例。

6我重视你的一切命令,

便不致羞愧。

7我学习你公义的法令时,

要存着正直的心来称谢你。

8我要遵守你的律例,

求你不要弃绝我。

9青年如何保持纯洁呢?

就是要遵守你的话。

10我全心全意地寻求你,

求你不要让我偏离你的命令。

11我把你的话珍藏在心中,

免得我得罪你。

12耶和华啊,你当受称颂!

求你将你的律例教导我。

13我宣扬你口中所出的一切法令。

14我喜爱你的法度如同人们喜爱财富。

15我要默想你的法则,

思想你的旨意。

16我以遵行你的律例为乐,

我不忘记你的话语。

17求你以厚恩待我,

使我能活着,并遵守你的话语。

18求你开我的眼睛,

使我能明白你律法中的奥妙。

19我在世上是过客,

求你不要向我隐藏你的命令。

20我的心时刻切慕你的法令。

21你斥责受咒诅、不听从你命令的狂傲人。

22求你除去我所受的羞辱和藐视,

因为我遵从你的法度。

23虽然权贵们坐着毁谤我,

仆人仍要默想你的律例。

24你的法度是我的喜乐,

是我的谋士。

25我几乎性命不保,

求你照你的应许救我的性命。

26我陈明自己的行为,

你就回应了我;

求你将你的律例教导我。

27求你使我明白你的法则,

我要思想你的奇妙作为。

28我伤心欲绝,

求你照你的应许使我坚强起来。

29求你使我远离恶道,

开恩将你的律法教导我。

30我已经选择了真理之路,

决心遵行你的法令。

31我持守你的法度,耶和华啊,

求你不要使我蒙羞。

32我竭力遵守你的命令,

因为你使我更有悟性。

33耶和华啊,

求你将你的律例教导我,

我必遵守到底。

34求你叫我明白你的律法,

使我可以全心遵守。

35求你引导我遵行你的命令,

因为这是我喜爱的。

36求你使我的心爱慕你的法度而非不义之财。

37求你使我的眼目远离虚空之事,

按你的旨意更新我的生命。

38求你实现你给仆人的应许,

就是你给敬畏你之人的应许。

39求你除去我所害怕的羞辱,

因为你的法令是美善的。

40我渴望遵行你的法则,

求你按你的公义更新我的生命。

41耶和华啊!

愿你的慈爱临到我,

愿你的拯救临到我,

正如你的应许,

42好叫我能面对嘲笑我的人,

因为我信靠你的话。

43求你使真理不离我的口,

因为你的法令是我的盼望。

44我要持守你的律法,

直到永永远远。

45我要自由地生活,

因为我寻求你的法则。

46我要在君王面前讲论你的法度,

我不以此为耻。

47我以遵行你的命令为乐,

我喜爱你的命令。

48我尊崇你的命令,

我喜爱你的命令,

我要默想你的律例。

49求你顾念你对仆人的应许,

你的话带给我盼望。

50你的应许是我生命的支柱,

是我患难中的安慰。

51狂傲人肆意嘲讽我,

但我仍然没有偏离你的律法。

52耶和华啊,

我牢记你古时赐下的法令,

你的法令是我的安慰。

53我见恶人丢弃你的律法,

就怒火中烧。

54我在世寄居的日子,

你的律例就是我的诗歌。

55耶和华啊,我在夜间思想你,

我要遵守你的律法。

56我向来乐于遵行你的法则。

57耶和华啊,你是我的福分!

我决心遵行你的话语。

58我一心求你施恩,

求你照着你的应许恩待我。

59我思想自己走过的路,

就决定归向你的法度。

60我毫不迟疑地遵守你的命令。

61虽然恶人用绳索捆绑我,

我仍不忘记你的律法。

62我半夜起来称谢你公义的法令。

63我与所有敬畏你、遵守你法则的人为友。

64耶和华啊,

你的慈爱遍及天下,

求你将你的律例教导我。

65耶和华啊,

你信守诺言,善待了仆人。

66求你赐我知识,教我判别是非,

因为我信靠你的命令。

67从前我没有受苦的时候走迷了路,

现在我要遵行你的话。

68你是美善的,

你所行的都是美善的,

求你将你的律例教导我。

69傲慢人毁谤我,

但我一心遵守你的法则。

70他们执迷不悟,

但我喜爱你的律法。

71我受苦对我有益,

使我可以学习你的律例。

72你赐的律法对我而言比千万金银更宝贵。

73你亲手造我、塑我,

求你赐我悟性好明白你的命令。

74敬畏你的人见我就欢喜,

因为我信靠你的话。

75耶和华啊,

我知道你的法令公义,

你是凭信实管教我。

76求你照着你给仆人的应许,

用慈爱来安慰我。

77求你怜悯我,使我可以存活,

因为你的律法是我的喜乐。

78愿狂傲人受辱,

因他们诋毁我;

但我要思想你的法则。

79愿敬畏你的人到我这里来,

好明白你的法度。

80愿我能全心遵守你的律例,

使我不致羞愧。

81我的心迫切渴慕你的拯救,

你的话语是我的盼望。

82我期盼你的应许实现,

望眼欲穿。

我说:“你何时才安慰我?”

83我形容枯槁,好像烟熏的皮袋,

但我仍然没有忘记你的律例。

84你仆人还要等多久呢?

你何时才会惩罚那些迫害我的人呢?

85违背你律法的狂傲人挖陷阱害我。

86你的一切命令都可靠,

他们无故地迫害我,

求你帮助我。

87他们几乎置我于死地,

但我仍然没有背弃你的法则。

88求你施慈爱保护我的性命,

我好遵守你赐下的法度。

89耶和华啊,

你的话与天同存,亘古不变。

90你的信实万代长存;

你创造了大地,使它恒久不变。

91天地照你的法令一直存到今日,

因为万物都是你的仆役。

92如果没有你的律法给我带来喜乐,

我早已死在苦难中了。

93我永不忘记你的法则,

因你借着法则救了我的生命。

94我属于你,求你拯救我,

因为我努力遵守你的法则。

95恶人伺机害我,

但我仍然思想你的法度。

96我看到万事都有尽头,

唯有你的命令无边无界。

97我多么爱慕你的律法,

终日思想。

98我持守你的命令,

你的命令使我比仇敌有智慧。

99我比我的老师更有洞见,

因为我思想你的法度。

100我比长者更明智,

因为我遵守你的法则。

101我听从你的话,

拒绝走恶道。

102我从未偏离你的法令,

因为你教导过我。

103你的话语品尝起来何等甘甜,

在我口中胜过蜂蜜。

104我从你的法则中得到智慧,

我厌恶一切诡诈之道。

105你的话是我脚前的灯,

是我路上的光。

106我曾经起誓,我必信守诺言:

我要遵行你公义的法令。

107我饱受痛苦,耶和华啊,

求你照你的话保护我的性命。

108耶和华啊,

求你悦纳我由衷的赞美,

将你的法令教导我。

109我的生命时刻面临危险,

但我不会忘记你的律法。

110恶人为我设下网罗,

但我没有偏离你的法则。

111你的法度永远是我的宝贵产业,

是我喜乐的泉源。

112我决心遵行你的律例,

一直到底。

113我厌恶心怀二意的人,

我爱慕你的律法。

114你是我的藏身之所,

是我的盾牌,

你的话语是我的盼望。

115你们这些恶人离开我吧,

我要顺从上帝的命令。

116耶和华啊,

求你按你的应许扶持我,

使我存活,

不要使我的盼望落空。

117求你扶持我,使我得救,

我要时刻默想你的律例。

118你弃绝一切偏离你律例的人,

他们的诡计无法得逞。

119你铲除世上的恶人,

如同除掉渣滓,

因此我喜爱你的法度。

120我因敬畏你而战抖,

我惧怕你的法令。

121我做事公平正直,

求你不要把我交给欺压我的人。

122求你保障仆人的福祉,

不要让傲慢的人欺压我。

123我望眼欲穿地期盼你拯救我,

实现你公义的应许。

124求你以慈爱待你的仆人,

将你的律例教导我。

125我是你的仆人,

求你赐我悟性可以明白你的法度。

126耶和华啊,人们违背你的律法,

是你惩罚他们的时候了。

127我爱你的命令胜于爱金子,

胜于爱纯金。

128我遵行你一切的法则,

我憎恨一切恶道。

129你的法度奇妙,我一心遵守。

130你的话语一解明,

就发出亮光,

使愚人得到启迪。

131我迫切地渴慕你的命令。

132求你眷顾我、怜悯我,

像你素来恩待那些爱你的人一样。

133求你照你的应许引导我的脚步,

不要让罪恶辖制我。

134求你救我脱离恶人的欺压,

好使我能顺服你的法则。

135求你笑颜垂顾仆人,

将你的律例教导我。

136我泪流成河,

因为人们不遵行你的律法。

137耶和华啊,你是公义的,

你的法令是公正的。

138你定的法度公义,完全可信。

139我看见仇敌漠视你的话语,

就心急如焚。

140你仆人喜爱你的应许,

因为你的应许可靠。

141我虽然卑微、受人藐视,

但我铭记你的法则。

142你的公义常存,

你的律法是真理。

143我虽然遭遇困苦患难,

但你的命令是我的喜乐。

144你的法度永远公正,

求你帮助我明白你的法度,

使我可以存活。

145耶和华啊,我迫切向你祷告,

求你应允我,

我必遵守你的律例。

146我向你呼求,求你救我,

我必持守你的法度。

147天不亮,

我就起来呼求你的帮助,

你的话语是我的盼望。

148我整夜不睡,思想你的应许。

149耶和华啊,你充满慈爱,

求你垂听我的呼求,

照你的法令保护我的性命。

150作恶多端的人逼近了,

他们远离你的律法。

151但耶和华啊,你就在我身边,

你的一切命令都是真理。

152我很早就从你的法度中知道,

你的法度永远长存。

153求你眷顾苦难中的我,搭救我,

因为我没有忘记你的律法。

154求你为我申冤,救赎我,

照着你的应许保护我的性命。

155恶人不遵守你的律例,

以致得不到拯救。

156耶和华啊,

你有无比的怜悯之心,

求你照你的法令保护我的性命。

157迫害我的仇敌众多,

但我却没有偏离你的法度。

158我厌恶这些背弃你的人,

因为他们不遵行你的话。

159耶和华啊,

你知道我多么爱你的法则,

求你施慈爱保护我的生命。

160你的话都是真理,

你一切公义的法令永不改变。

161权贵无故迫害我,

但我的心对你的话充满敬畏。

162我喜爱你的应许,

如获至宝。

163我厌恶虚假,

喜爱你的律法。

164因你公义的法令,

我要每天七次赞美你。

165喜爱你律法的人常有平安,

什么也不能使他跌倒。

166耶和华啊,我等候你的拯救,

我遵行你的命令。

167我深爱你的法度,一心遵守。

168我遵守你的法则和法度,

你知道我做的每一件事。

169耶和华啊,求你垂听我的祷告,

照你的话赐我悟性。

170求你垂听我的祈求,

照你的应许拯救我。

171愿我的口涌出赞美,

因你将你的律例教导了我。

172愿我的舌头歌颂你的应许,

因为你一切的命令尽都公义。

173愿你的手随时帮助我,

因为我选择了你的法则。

174耶和华啊,我盼望你的拯救,

你的律法是我的喜乐。

175求你让我存活,我好赞美你,

愿你的法令成为我的帮助。

176我像只迷途的羊,

求你来寻找仆人,

因为我没有忘记你的命令。