Ang Pulong Sang Dios

Salmo 119:1-176

Salmo 119

Ang Kasuguan sang Dios

1Bulahan ang mga tawo nga wala kasawayan ang ila kabuhi, nga nagakabuhi suno sa kasuguan sang Ginoo.

2Bulahan ang mga tawo nga nagasunod sa mga pagpanudlo sang Dios, nga nagatuman sa iya sa ila bug-os nga tagipusuon.

3Wala sila nagahimo sang malain kundi nagasunod sila sa mga pamaagi sang Dios.

4Ginoo, ginhatag mo sa amon ang imo mga pagsulundan agod tumanon namon ini nga may katutom.

5Dako gid ang akon handom nga ang akon pagkabuhi permi matutom sa pagtuman sang imo mga pagsulundan.

6Kon tumanon ko ang tanan mo nga mga sugo, indi ako mahuy-an.

7Dayawon ko ikaw nga may matinlo nga tagipusuon samtang nagatuon ako sang imo matarong nga mga sugo.

8Tumanon ko ang imo mga pagsulundan, gani indi gid ako pagpabay-i.

9Ano bala ang himuon sang isa ka pamatan-on agod mangin matinlo ang iya kabuhi?

Ang iya himuon amo ang pagsunod sa imo pulong.

10Nagadangop ako sa imo sa bug-os ko nga tagipusuon,

gani indi pag-itugot nga talikdan ko ang imo mga sugo.

11Ginatipigan ko ang imo pulong sa akon tagipusuon agod indi ako makasala sa imo.

12Dalayawon ikaw, Ginoo!

Tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

13Ginasulit-sulit ko hambal ang tanan nga sugo nga imo ginhatag.

14Nagakalipay ako sa pagsunod sang imo mga pagpanudlo, labaw pa sa kalipay nga ginahatag sang manggad.

15Nagapamalandong ako sa imo mga pagsulundan

kag ginahunahuna ko sing maayo ang imo mga pamaagi.

16Nagakalipay ako sa imo mga pagsulundan

kag indi ko pagkalimtan ang imo pulong.

17Magmaayo ka sa akon nga imo alagad

agod padayon ako nga magkabuhi kag magtuman sang imo pulong.

18Buksi ang akon hunahuna

agod nga maintiendihan ko ang matahom nga mga kamatuoran sa imo kasuguan.

19Umalagi lang ako sa sining kalibutan,

gani ipahayag sa akon ang imo mga sugo.

20Sa tanan nga tion nagahandom gid ako sa paghibalo sang imo mga sugo.

21Ginasabdong mo ang mga bugalon, nga imo ginapakamalaot.

Ini sila nagatalikod sa imo mga sugo.

22Ilikaw ako sa ila nga pagpakahuya kag pagyaguta,

kay ginatuman ko ang imo mga pagpanudlo.

23Bisan pa magtipon ang mga manugdumala sa paglibak sa akon,

ako nga imo alagad magapamalandong sa imo mga pagsulundan.

24Ang imo mga pagpanudlo nagahatag sa akon sang kalipay;

amo ini ang akon manuglaygay.

25Daw mapatay na ako, gani padayuna ang akon kabuhi suno sa imo promisa.

26Ginsugid ko sa imo ang parte sa akon kabuhi kag ginpamatian mo ako.

Tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

27Paintiendiha ako sang imo mga pagsulundan

agod mapamalandungan ko ang imo makatilingala nga mga binuhatan.

28Daw malumos ako sa kasubo, gani pabaskuga ako suno sa imo promisa.

29Buligi ako nga indi magkabuhi nga madaya;

kag kaluoyi ako nga matuman ko ang imo kasuguan.119:29 nga matuman ko ang imo kasuguan: ukon, paagi sa imo kasuguan.

30Ginpili ko ang husto nga dalan;

gusto ko gid nga magsunod sa imo mga sugo.

31Ginasunod ko, Ginoo, ang imo mga pagpanudlo,

gani indi pag-itugot nga mahuy-an ako.

32Ginatinguhaan ko gid ang pagkabuhi nga matinumanon sa imo mga sugo tungod kay ginadugangan mo ang akon pag-intiendi.119:32 ginadugangan… pag-intiendi: ukon, ginapalipay mo ako.

33Tudlui ako, Ginoo, sang imo mga pagsulundan,

kag pagatumanon ko ini hasta san-o.

34Hatagi ako sang pag-intiendi sa imo kasuguan,

kag sundon ko ini kag tipigan sa bug-os ko nga tagipusuon.

35Tuytuyi ako sa pagsunod sang imo mga sugo,

kay sa sini may kalipay ako.

36Hatagi ako sang handom sa pagtuman sang imo mga pagpanudlo sang sa paghandom nga magmanggaranon.

37Ilikaw ako sa paghandom sang mga butang nga wala sing pulos.

Padayuna119:37 padayuna: ukon, bag-uha. ang akon kabuhi suno sa imo promisa.

38Tumana ang imo promisa sa akon nga imo alagad, nga ginapromisa mo sa mga nagatahod sa imo.

39Kuhaa ang mga pagpakahuya sa akon nga akon ginakahadlukan

kay ginakabig ko nga maayo ang imo mga sugo.

40Luyag ko nga magtuman sang imo mga pagsulundan.

Tungod nga ikaw matarong, padayuna119:40 padayuna: ukon, bag-uha. ang akon kabuhi.

41Ginoo, ipakita ang imo paghigugma kag pagluwas sa akon, suno sa imo promisa.

42Dayon masabat ko ang mga nagapakahuya sa akon,

kay nagasalig ako sa imo mga pulong.

43Pahambala ako sang imo matuod nga mga pulong sa tanan nga tion,

kay ang akon paglaom ara lamang sa imo mga sugo.

44Permi ko tumanon ang imo kasuguan hasta san-o.

45Magakabuhi ako nga may kahilwayan,

kay nagatinguha gid ako sa pagtuman sang imo nga pagsulundan.

46Indi ako magkahuya sa pagsugid sang imo mga pagpanudlo sa atubangan sang mga hari.

47Nagakalipay gid ako sa pagsunod sa imo mga sugo nga akon ginahigugma.

48Ginatahod ko ang imo mga sugo nga akon ginahigugma,

kag ginapamalandungan ko ang imo mga pagsulundan.

49Dumduma ang imo promisa sa akon nga imo alagad,

kay sa sina ginahatagan mo ako sang paglaom.

50Ang imo promisa nagapabuhi sa akon kag nagahatag sa akon sang kalipay sa akon mga pag-antos.

51Puwerte gid ang paghikay sa akon sang mga bugalon,

pero wala ako nagabiya sa imo kasuguan.

52Ginoo, ginadumdom ko ang imo mga sugo nga dugay na nimo nga ginhatag,

kay nagahatag ini sa akon sang kalipay.

53Akig gid ako katama tungod sa mga malaot, nga nagasikway sang imo kasuguan.

54Nagakanta ako parte sa imo mga pagsulundan bisan diin ako mag-estar.119:54 bisan… mag-estar: ukon, diri sa kalibutan nga sa diin umalagi lang ako.

55Ginoo, sa kagab-ihon ginadumdom ko ikaw kag ang imo kasuguan, kon paano ko ini matuman.

56Amo ini ang akon kalipay: ang pagsunod sa imo mga pagsulundan.

57Ikaw lang gid Ginoo ang akon kinahanglan.

Nagapromisa ako sa pagtuman sang imo mga pulong.

58Ginapangabay ko ikaw sa bug-os ko nga tagipusuon nga kaluoyan mo ako suno sa imo promisa.

59Ginhunahuna ko kon paano ako nagkabuhi,

kag nagdesisyon ako nga magsunod sa imo mga pagpanudlo.

60Ginatuman ko gilayon ang imo mga sugo.

61Bisan pa ginagapos ako sang mga malaot, wala ko ginakalimtan ang imo kasuguan.

62Bisan pa sa tungang gab-i nagamata ako sa pagpasalamat sa imo tungod sang imo matarong nga mga sugo.

63Abyan ako sang tanan nga nagatahod sa imo kag nagatuman sang imo mga pagsulundan.

64Ginoo, ginahigugma mo ang tanan nga tawo sa kalibutan.

Tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

65Ginoo, magmaayo ka sa akon nga imo alagad, suno sa imo promisa.

66Hatagi ako sang kaalam kag ihibalo

kay nagasalig ako sa imo mga sugo.

67Sang una, sang wala mo pa ako pagdisiplinaha, nagbiya ako sa imo,

pero subong ginatuman ko na ang imo pulong.

68Maayo ka gid kag maayo ang imo mga ginahimo.

Tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

69Bisan ginabutang-butangan ako sang mga bugalon, ginatuman ko gihapon ang imo mga pagsulundan sa bug-os ko nga tagipusuon.

70Ina nga mga bugalon wala sing pag-intiendi sa imo kasuguan,

pero ako iya nagakalipay sa pagsunod sini.

71Maayo nga ginsilutan mo ako,

kay paagi sini nakatuon ako sang imo mga pagsulundan.

72Para sa akon, ang kasuguan nga imo ginhatag mas bilidhon pa sang sa madamo gid nga manggad.

73Gintuga mo ako kag ginporma;

hatagi ako sang pag-intiendi agod makatuon ako sang imo mga sugo.

74Nagakalipay ang mga nagatahod sa imo kon makita nila ako,

kay nagasalig ako sa imo pulong.

75Nakahibalo ako, Ginoo, nga matarong ang imo mga sugo.

Kag tungod nga matutom ka, gindisiplina mo ako.

76Kabay pa nga lipayon mo ako sang imo gugma suno sa imo promisa sa akon nga imo alagad.

77Kaluoyi ako agod padayon ako nga magakabuhi,

kay nagakalipay ako sa pagsunod sa imo kasuguan.

78Kabay pa nga mahuy-an ang mga bugalon tungod kay ginabutang-butangan nila ako.

Kon sa akon, magapamalandong ako sa imo mga pagsulundan.

79Kabay pa nga magpalapit sa akon ang mga nagatahod sa imo kag nakahibalo sang imo mga pagpanudlo.

80Kabay pa nga tumanon ko sa bug-os ko nga tagipusuon ang imo mga pagsulundan agod indi ako mahuy-an.

81Ginakapoy na ako sa paghulat sang imo pagluwas sa akon,

pero nagasalig ako sa imo pulong.

82Nagapalangdulom na ang akon panulok sing hulat sa imo promisa.

Nagapamangkot ako, “San-o mo pa bala ako pabaskugon kag lipayon?”

83Bisan pa pareho na ako sa indi na mapuslan nga panit nga suludlan sang bino, wala ko ginakalimtan ang imo mga pagsulundan.

84Hasta san-o pa bala ang akon paghulat?

San-o mo pa bala silutan ang mga nagahingabot sa akon nga imo alagad?

85Nagkutkot sang mga buho sa pagsiod sa akon ang mga bugalon nga wala nagasunod sa imo kasuguan.

86Masaligan gid ang tanan mo nga mga sugo.

Buligi ako, kay ginahingabot ako sang mga tawo bisan wala sing kabangdanan.

87Diutayan na lang ako nila mapatay,

pero wala ko ginsikway ang imo mga pagsulundan.

88Tipigi ang akon kabuhi suno sa imo gugma;

tumanon ko ang pagpanudlo nga ginhatag mo.

89Ginoo, ang imo pulong magapadayon sa wala sing katapusan;

malig-on ini pareho sa langit.

90Ang imo katutom nagapadayon hasta san-o.

Ginpahamtang mo sing malig-on ang kalibutan, gani nagapabilin ini.

91Ang tanan nga butang nagapabilin hasta subong tungod sa imo pagbuot.

Kay ini sila nagaalagad sa imo.

92Kon ang imo kasuguan wala nagalipay sa akon, kuntani napatay na ako tungod sang akon pag-antos.

93Indi ko gid pagkalimtan ang imo mga pagsulundan,

kay paagi sini ginapadayon119:93 ginapadayon: ukon, ginabag-o. mo ang akon kabuhi.

94Imo ako, gani luwasa ako!

Kay nagatinguha gid ako sa pagtuman sang imo mga pagsulundan.

95Nagahulat ang mga malaot sa pagpatay sa akon,

pero pamalandungan ko ang imo mga pagpanudlo.

96Nakita ko nga ang tanan nga butang may limitasyon,

pero ang imo mga sugo wala.

97Daw ano ang paghigugma ko sang imo kasuguan.

Ginapamalandungan ko gid ini permi.

98Kag tungod nga ari sa akon permi ang imo mga sugo,

mas maalam ako sang sa akon mga kaaway.

99Madamo pa ang akon naintiendihan sang sa akon mga manunudlo,

kay ang imo pagpanudlo amo ang akon ginapamalandungan.

100Labaw pa ang akon pag-intiendi sang sa mga tigulang,

kay ginatuman ko ang imo mga pagsulundan.

101Ginalikawan ko ang tanan nga malain nga pagginawi agod matuman ko ang imo pulong.

102Wala ako nagbiya sa imo mga sugo,

kay ikaw ang nagatudlo sa akon.

103Daw ano katam-is sang imo mga promisa, mas matam-is pa ini sang sa dugos.

104Nagakuha ako sing pag-intiendi halin sa imo mga pagsulundan,

gani ginakaugtan ko ang tanan nga malain nga pagginawi.

105Ang imo pulong pareho sa suga nga nagahatag kasanag sa akon alagyan.

106Tumanon ko gid ang akon ginsumpa nga magsunod sa imo matarong nga mga sugo.

107Puwerte gid ang akon pag-antos;

padayuna ang akon kabuhi, Ginoo, suno sa imo promisa.

108Batuna, Ginoo, ang akon kinabubut-on nga pagdayaw sa imo,

kag tudlui ako sang imo mga sugo.

109Bisan pa ara ako permi sa peligro sang kamatayon, wala ko ginakalimtan ang imo kasuguan.

110Nagbutang sang siod para sa akon ang mga malaot,

pero wala ako magbiya sa imo mga pagsulundan.

111Ang imo mga pagpanudlo amo ang akon bilidhon nga pagkabutang sa wala sing katapusan,

kay amo ini ang akon kalipay.

112Nagdesisyon ako nga tumanon ko gid ang imo mga pagsulundan hasta san-o.

113Ginakaugtan ko ang mga tawo nga indi mainunungon sa imo,

pero ginahigugma ko ang imo kasuguan.

114Ikaw ang akon palanaguan kag manugprotektar;

nagasalig ako sa imo pulong.

115Palayo kamo sa akon, kamo nga mga nagahimo sing malain,

agod matuman ko ang mga sugo sang akon Dios.

116Hatagi ako sang kusog suno sa imo promisa

agod padayon ako nga magakabuhi;

kag indi pag-itugot nga mapaslawan ako sa akon paglaom sa imo.

117Buligi ako agod maluwas ako;

kag isentro ko permi ang akon hunahuna sa imo mga pagsulundan.

118Ginasikway mo ang tanan nga nagabiya sa imo mga pagsulundan.

Sa pagkamatuod, ang ila pagpanunto wala sing pulos.

119Ginakabig mo nga pareho sa basura ang tanan nga malaot nga mga tawo diri sa kalibutan.

Tungod sini ginahigugma ko ang imo pagpanudlo.

120Nagakurog ako sa kahadlok sa imo;

nahadlok gid ako sa imo paghukom.119:120 nahadlok… paghukom: ukon, nagatahod ako sa imo mga sugo.

121Ginhimo ko ang matarong kag husto,

gani indi ako pagpabay-i sa akon mga kaaway.

122Magpromisa ka nga buligan mo ako nga imo alagad;

indi pag-itugot nga piguson ako sang mga bugalon.

123Nagapalangdulom na ang akon panulok sing hulat sa imo promisa nga luwason mo ako.

124Himua sa akon nga imo alagad ang suno sa imo paghigugma,

kag tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

125Alagad mo ako, gani hatagi ako sing pag-intiendi

agod maintiendihan ko ang imo mga pagpanudlo.

126Ginoo, tion na ini nga maghulag ka,

kay wala na nagasunod ang mga tawo sa imo kasuguan.

127Tungod nga ginahigugma ko ang imo mga sugo labaw pa sa bulawan, bisan pa sa pinakapuraw nga bulawan,

128kag tungod nga ginasunod ko ang tanan mo nga pagsulundan,

ginakaugtan ko ang tanan nga malain nga pagginawi.

129Maayo gid ang imo mga pagpanudlo,

gani ginasunod ko ini sa bug-os ko nga tagipusuon.

130Ang pagpahayag sang imo mga pulong nagahatag sang kasanag sa hunahuna sang mga tawo kag kaalam sa mga wala sing alam.

131Puwerte gid ang akon handom sa imo mga sugo.

132Talupangda ako kag kaluoyi, pareho sang imo ginahimo permi sa mga nagahigugma sa imo.

133Tuytuyi ako paagi sa imo pulong;

indi pag-itugot nga gamhan ako sang kalautan.

134Luwasa ako sa mga nagapigos sa akon

agod matuman ko ang imo mga pagsulundan.

135Ipakita ang imo kaayo sa akon nga imo alagad,

kag tudlui ako sang imo mga pagsulundan.

136Puwerte gid ang akon hilibion tungod kay wala nagtuman ang mga tawo sa imo kasuguan.

137Matarong ka, Ginoo, kag husto ang imo mga sugo.

138Matarong kag masaligan gid ang mga pagpanudlo nga ginhatag mo.

139Puwerte gid ang akon kaakig kay ginasikway sang akon mga kaaway ang imo mga pulong.

140Napamatud-an nga masaligan gid ang imo promisa,

kag ini ginahigugma ko nga imo alagad.

141Bisan kubos ako kag ginahikayan, wala ko ginakalimtan ang imo mga pagsulundan.

142Wala sing katapusan ang imo pagkamatarong

kag matuod ang imo kasuguan.

143Nag-abot sa akon ang kalisod kag kasakit, pero ang imo mga sugo naghatag sa akon sang kalipay.

144Matarong ang imo mga pagpanudlo sa wala sing katapusan.

Hatagi ako sang pag-intiendi sa imo mga pagpanudlo agod padayon ako nga magakabuhi.

145Nagapanawag ako sa imo, Ginoo, sa bug-os ko nga tagipusuon;

sabta ako, kag pagatumanon ko ang imo mga pagsulundan.

146Nagapanawag ako sa imo;

luwasa ako, kag pagatumanon ko ang imo mga pagpanudlo.

147Nagabugtaw ako sa wala pa magbutlak ang adlaw

kag nagapangayo ako sang bulig sa imo.

Nagasalig ako sa imo promisa.

148Nagapulaw ako sa bilog nga gab-i sa pagpamalandong sang imo mga promisa.

149Pamatii ako, Ginoo, suno sa imo gugma;

padayuna ang akon kabuhi suno sa imo nga paghukom.119:149 paghukom: ukon, mga sugo.

150Nagapalapit sa akon ang mga malaot nga nagahingabot sa akon, nga nagasikway sang imo kasuguan.

151Pero malapit ka sa akon, Ginoo; kag masaligan119:151 masaligan: ukon, matuod. ang tanan mo nga mga sugo.

152Sa akon nga pagtuon sang imo mga pagpanudlo, dugay na nga nahibaluan ko nga ang ining imo mga pagpanudlo ginhimo mo nga magpadayon sa wala sing katapusan.

153Tan-awa bala ang akon pag-antos kag luwasa ako,

kay wala ko ginkalimtan ang imo kasuguan.

154Depensahi ako sa mga nagaakusar sa akon kag luwasa ako;

padayuna ang akon kabuhi suno sa imo promisa.

155Indi maluwas ang mga malaot, kay wala sila nagatinguha sa pagtuman sang imo mga pagsulundan.

156Dako ang imo kaluoy, Ginoo;

padayuna ang akon kabuhi suno sa imo nga paghukom.119:156 paghukom: ukon, mga sugo.

157Madamo nga mga kaaway ang nagahingabot sa akon,

pero wala gid ako magbiya sa imo mga pagpanudlo.

158Ginakangil-aran ko ang mga indi matutom sa imo,

kay wala nila ginatuman ang imo pulong.

159Tan-awa, Ginoo, kon daw ano ang akon paghigugma sa imo mga pagsulundan.

Padayuna ang akon kabuhi suno sa imo gugma.

160Matuod ang tanan mo nga pulong,

kag wala sing katapusan ang tanan mo nga matarong nga mga sugo.

161Ginahingabot ako sang mga manugdumala bisan wala sing kabangdanan,

pero ang akon tagipusuon nagatahod gid sa imo pulong.

162Nagakalipay ako sa imo promisa pareho sa isa ka tawo nga nakakita sang dako nga manggad.

163Ginakaugtan ko kag ginakangil-aran ang kabutigan,

pero ginahigugma ko ang imo kasuguan.

164Makapila119:164 Makapila: sa literal, Pito ka beses. ako magdayaw sa imo sa isa ka adlaw, tungod sang imo matarong nga mga sugo.

165Makaangkon sang maayo gid nga kahimtangan ang mga nagahigugma sang imo kasuguan,

kag wala sing may makalaglag sa ila.

166Nagalaom ako nga imo ako luwason, Ginoo,

kag nagasunod ako sa imo mga sugo.

167Dako gid ang akon paghigugma sa imo mga pagpanudlo,

gani ginatuman ko gid ini.

168Nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahimo,

gani ginatuman ko ang imo mga pagsulundan kag mga pagpanudlo.

169Ginoo, kabay pa nga pamatian mo ang akon pagpanawag sa imo.

Hatagi ako sang pag-intiendi suno sa imo promisa.

170Kabay pa nga pamatian mo ang akon pangamuyo.

Luwasa ako suno sa imo promisa.

171Magadayaw ako permi sa imo,

kay gintudluan mo ako sang imo mga pagsulundan.

172Magakanta ako parte sa imo pulong,

kay matarong ang tanan mo nga mga sugo.

173Kabay pa nga handa ka permi sa pagbulig sa akon,

kay ginpili ko ang pagtuman sang imo mga pagsulundan.

174Nagahandom ako nga luwason mo ako, Ginoo.

Ang imo kasuguan nagahatag sa akon sang kalipay.

175Padayuna ang akon kabuhi agod madayaw ko ikaw,

kag kabay pa nga magbulig sa akon ang imo mga sugo.

176Nagtalang ako pareho sa nadula nga karnero,

gani pangitaa ako nga imo alagad

kay wala ko ginkalimtan ang imo mga sugo.

La Bible du Semeur

Psaumes 119:1-176

La Loi de l’Eternel est parfaite119 Le psaume est composé de 22 strophes de 8 versets qui, pour chaque strophe, commencent tous avec la même lettre ; les strophes se suivent dans l’ordre de l’alphabet hébreu.

1Heureux les hommes |qui ont une conduite intègre

et suivent dans leur vie |la Loi de l’Eternel.

2Heureux les hommes |qui suivent ses préceptes

et cherchent à lui plaire |de tout leur cœur.

3Ils ne commettent pas le mal,

ils suivent les chemins |que Dieu leur a tracés.

4Tu as promulgué tes décrets

pour qu’on les respecte avec soin.

5Que j’aie assez de fermeté

pour observer tes ordonnances !

6Alors je n’aurai pas de honte

lorsque je considérerai |tous tes commandements.

7Je te célébrerai |dans la droiture de mon cœur

en étudiant |tes justes articles de droit.

8J’observerai fidèlement |tes ordonnances.

Ne m’abandonne pas |complètement !

9Comment, quand on est jeune, |avoir une vie pure ?

C’est en se conformant à ta parole.

10Je veux te plaire |de tout mon cœur,

ne permets pas que je dévie |de tes commandements !

11Je garde ta parole |tout au fond de mon cœur

pour ne pas pécher contre toi.

12Béni sois-tu, ô Eternel !

Enseigne-moi tes ordonnances !

13Mes lèvres énumèrent

toutes les lois |que tu as prononcées.

14J’ai de la joie |à suivre tes préceptes

autant que si je possédais tous les trésors.

15Je veux méditer sur tes directives,

et fixer mes regards |sur les voies que tu traces.

16Je trouve un grand plaisir |dans ce que tu prescris

et je ne veux jamais |oublier ta parole.

17Fais du bien à ton serviteur, |accorde-moi de vivre :

je me conformerai |à ta parole !

18Ouvre mes yeux |pour que je voie

de ta Loi les merveilles !

19Je suis étranger sur la terre :

ne me cache pas tes commandements !

20Je brûle en tout temps du désir

de connaître tes lois.

21Tu menaces ces orgueilleux maudits

qui s’écartent de tes commandements.

22Délivre-moi |du déshonneur et du mépris,

car j’observe tes lois !

23Quand même des puissants |délibéreraient contre moi,

ton serviteur encore |méditerait tes ordonnances.

24Tes préceptes font mes délices,

ils sont mes conseillers.

25Je suis collé à la poussière,

sauve ma vie |selon ce que tu as promis !

26Je t’ai exposé ma conduite, |et tu m’as répondu ;

apprends-moi tes commandements !

27Fais-moi discerner le chemin |tracé par tes décrets

pour que je réfléchisse |à tes prodiges !

28Je suis accablé de chagrin,

relève-moi |conformément à ta parole !

29Détourne-moi |du chemin du mensonge

et, dans ta grâce, |fais que je vive |selon ta Loi !

30J’ai choisi le chemin |de la fidélité,

je me conforme |à tes décrets.

31Je me tiens attaché |à tes édits ;

épargne-moi la honte, |ô Eternel !

32Je veux courir sur le chemin |de tes commandements,

car tu m’en donnes |une large compréhension.

33O Eternel, enseigne-moi |le chemin de tes ordonnances,

et je le suivrai jusqu’au bout.

34Donne-moi du discernement |et j’obéirai à ta Loi ;

je la suivrai de tout mon cœur.

35Fais-moi marcher sur le sentier |de tes commandements,

car je m’y plais !

36Veuille incliner mon cœur |vers tes enseignements

plutôt que vers le profit matériel !

37Détourne mes regards |des choses vaines,

et fais-moi vivre |dans les voies que tu as tracées119.37 Les manuscrits de Qumrân et deux manuscrits du texte hébreu traditionnel ont : fais-moi vivre selon ta parole (c’est-à-dire comme tu l’as promis). Les mots voie et parole se ressemblent en hébreu. !

38Accomplis pour ton serviteur |ce que tu as promis

en faveur de ceux qui te craignent !

39Ecarte loin de moi |la honte qui m’effraie ;

tes lois ne sont-elles pas bonnes ?

40J’ai une vraie passion |pour tes commandements,

dans ta justice, |sauve ma vie !

41Que ton amour, ô Eternel, |s’étende jusqu’à moi,

et ton salut |selon ce que tu as promis,

42et je pourrai répondre |à celui qui m’outrage,

car j’ai mis ma confiance |en ta parole.

43Ne laisse pas ma bouche |s’écarter de la vérité,

car je me fonde sur tes lois.

44J’observerai ta Loi

sans cesse et pour toujours,

45alors je pourrai vivre |dans la vraie liberté,

car j’ai à cœur |de suivre tes préceptes.

46Je parlerai |de tes édits |devant des rois

sans éprouver de honte.

47Je ferai mes délices |de tes commandements,

que j’aime.

48Je tends les mains |vers tes commandements |que j’aime.

Je veux méditer sur tes ordonnances.

49Rappelle-toi |ce que tu as dit à ton serviteur

et qui m’a donné l’espérance.

50Dans ma misère, |mon réconfort,

c’est que ta parole me fera vivre.

51Des orgueilleux |se sont moqués de moi |sans aucune mesure ;

je ne dévie pas de ta Loi.

52Je me souviens des ordonnances |que tu nous as données jadis,

ô Eternel, |j’en suis réconforté.

53Je suis vivement indigné |en voyant les méchants

qui délaissent ta Loi.

54Je fais de tes préceptes |le sujet de mes chants

dans mon lieu de séjour.

55La nuit, ô Eternel, |je pense à toi,

j’observerai ta Loi.

56La part qui me revient

c’est de me conformer |à tes commandements.

57Mon lot, ô Eternel, |je le redis,

c’est d’obéir à tes paroles.

58Je t’implore de tout mon cœur ;

oh ! fais-moi grâce |selon ce que tu as promis !

59J’ai réfléchi à ma conduite

et je règle mes pas |sur tes commandements.

60Je m’empresse sans différer

d’obéir à tes lois.

61Les filets des méchants |m’ont enserré

sans que j’oublie ta Loi.

62Au cœur de la nuit, je me lève |afin de te louer

à cause de tes justes lois.

63Je suis l’ami |de tous ceux qui te craignent,

de ceux qui obéissent |à tes décrets.

64Eternel, ton amour |remplit la terre.

Enseigne-moi tes ordonnances !

65Tu as traité avec bonté |ton serviteur,

conformément à ta parole, |ô Eternel !

66Enseigne-moi |le bon sens et la connaissance,

car je me fie |à tes commandements.

67Avant d’être humilié, |je faisais fausse route,

mais maintenant, |je me conforme à ta parole.

68Que tu es bon et bienfaisant :

enseigne-moi tes ordonnances !

69Des orgueilleux inventent |contre moi des mensonges,

mais moi, de tout mon cœur, |je suis fidèle à tes décrets.

70Leur cœur est insensible.

Mais quant à moi, |ta Loi fait mes délices.

71Il m’était bon d’être affligé

afin d’apprendre tes préceptes.

72La Loi que tu as édictée |est pour moi plus précieuse

que mille objets d’or et d’argent.

73Tes mains m’ont façonné |et affermi,

accorde-moi l’intelligence |pour que j’apprenne tes commandements !

74En me voyant, |ceux qui te craignent |se réjouissent,

car je me fie à ta parole.

75Je sais, ô Eternel, |que tes décrets sont justes :

si tu m’as affligé, |c’est par fidélité.

76Que ton amour |soit ma consolation

conformément à ta promesse |envers ton serviteur !

77Témoigne-moi ta compassion |pour que je vive,

puisque ta Loi fait mes délices.

78Honte à ces orgueilleux |qui me maltraitent sans raison !

Moi, je médite |sur tes commandements.

79Qu’ils reviennent à moi |ceux qui te craignent119.79 Selon la proposition de lecture indiquée en marge par les copistes. Le texte lui-même a : que ceux qui te craignent se tournent de nouveau vers moi pour connaître tes édits.,

ceux qui connaissent tes édits !

80Que mon cœur soit intègre |pour suivre tes préceptes,

afin que je ne sois pas dans la honte.

81Je languis après ton salut,

je fais confiance à ta parole.

82Mes yeux s’épuisent |à guetter ta parole.

Je me demande : |« Quand viendras-tu me consoler ? »

83Je suis semblable |à une outre enfumée119.83 Une outre dont la peau est sèche, ridée, racornie. En Orient, on suspendait les outres de moût au-dessus des foyers pour hâter la fermentation ; les outres utilisées pour cela se racornissaient et devenaient impropres à un autre usage. On les mettait donc au rebut.,

pourtant je ne délaisse pas |tes ordonnances.

84Combien ton serviteur |a-t-il de jours à vivre ?

Quand viendras-tu juger |ceux qui me persécutent ?

85Des orgueilleux |m’ont creusé une trappe

au mépris de ta Loi.

86Tous tes commandements |sont dignes de confiance.

Mais on me persécute |en disant des mensonges : |viens donc à mon secours !

87Encore un peu |et ils me terrassaient,

mais je n’ai pas abandonné |tes ordonnances.

88Sauve ma vie |dans ton amour

afin que j’obéisse |à tes commandements !

89Eternel, ta parole |est fondée dans le ciel

et pour toujours,

90et ta fidélité |demeure d’âge en âge :

tu as fondé la terre, |elle subsiste.

91Selon tes ordres, |tout subsiste aujourd’hui,

et tout, dans l’univers, |se tient à ton service.

92Si je n’avais pas fait |de ta Loi mes délices,

j’aurais péri |suite à mon affliction.

93Jamais, je n’oublierai |tes ordonnances,

car c’est par elles |que tu me vivifies.

94Je suis à toi : viens me sauver !

Car je m’applique |à suivre tes préceptes.

95Des méchants préparent ma perte,

moi, je reste attentif |à tes édits.

96J’ai constaté |que les choses parfaites |ont toutes leurs limites ;

mais ton commandement |est d’une très large portée.

97Oh ! que j’aime ta Loi !

Je la médite tout le jour.

98Ton commandement me rend sage, |plus que mes ennemis,

car il m’accompagne toujours.

99Je suis plus avisé |que tous mes maîtres,

car je médite tes édits.

100Et j’ai plus de discernement |que les vieillards,

parce que j’obéis |à tes commandements.

101Mes pas évitent |tous les sentiers du mal

pour obéir à ta parole.

102Je ne m’écarte pas |des lois que tu établis,

car tu m’enseignes.

103Que ta parole est douce |à mon palais !

Elle est meilleure que le miel.

104J’ai du discernement |grâce à tes ordonnances ;

c’est pourquoi je déteste |tout sentier mensonger.

105Ta parole est comme une lampe |qui guide tous mes pas,

elle est une lumière |éclairant mon chemin.

106J’ai promis solennellement |– et je tiendrai promesse –

d’obéir à tes justes lois.

107Je suis bien affligé ;

ô Eternel, sauve ma vie |conformément à ta parole.

108Accueille avec faveur, |ô Eternel, |ma prière comme une offrande

et enseigne-moi tes décrets !

109Ma vie est sans cesse en danger,

mais je n’oublie rien de ta Loi.

110Des méchants m’ont tendu des pièges,

mais je ne dévie pas |de tes commandements.

111Tes décrets restent pour toujours |mon bien précieux :

et ils font la joie de mon cœur.

112J’ai pris la décision |d’appliquer tes décrets,

pour toujours, jusqu’au bout.

113Je hais les indécis,

et c’est ta Loi que j’aime.

114Tu es mon refuge et mon bouclier,

je fais confiance à ta parole.

115Eloignez-vous de moi, |vous tous qui commettez le mal !

J’obéirai |aux commandements de mon Dieu !

116Soutiens-moi selon ta promesse, |et je vivrai ;

que mon espoir |ne tourne jamais à ma confusion.

117Sois mon appui |pour que je sois sauvé,

je porterai toujours mon attention |sur tes décrets.

118Ceux qui s’écartent de tes ordonnances, |tu les rejettes tous,

car leur dessein n’est que mensonge.

119Tu ôtes comme des scories |tous les méchants |qui vivent sur la terre,

c’est pourquoi j’aime tes édits.

120L’effroi que tu m’inspires |me fait frémir ;

je crains tes jugements.

121Mes actions ont été réglées |par la droiture et la justice ;

ne m’abandonne pas |aux hommes qui m’oppriment !

122Prends en charge ton serviteur : |pour faire son bonheur ;

ne laisse pas |des gens orgueilleux m’opprimer !

123Mes yeux s’épuisent |à guetter ton secours

et selon ta promesse, |la manifestation |de ta justice.

124Agis envers ton serviteur |conformément à ton amour :

enseigne-moi tes ordonnances !

125Je suis ton serviteur : |accorde-moi l’intelligence

afin que j’assimile tes décrets.

126C’est le moment d’agir, |ô Eternel,

car on viole ta Loi !

127C’est pourquoi, j’aime tes commandements

plus que l’or, oui, plus que l’or fin.

128Oui, c’est pourquoi je trouve justes |toutes tes ordonnances,

et je déteste |tout sentier de mensonge.

129Tes lois sont des merveilles,

aussi je les observe.

130Quand on découvre tes paroles, |c’est la lumière ;

les gens sans expérience |y trouvent le discernement.

131J’ouvre la bouche |et je soupire,

tant je désire tes commandements.

132Regarde-moi et fais-moi grâce

selon ce qui est juste119.132 Autre traduction : selon la règle que tu as fixée. |pour ceux qui t’aiment !

133Veuille affermir mes pas |par ta parole119.133 Autre traduction : pour que je suive ta parole.

et qu’aucun mal |ne puisse m’asservir.

134Libère-moi |de l’oppression des hommes

et moi, je me conformerai |à tes commandements.

135Montre-toi favorable |envers ton serviteur :

enseigne-moi tes ordonnances !

136Mes yeux répandent |des flots de larmes,

car on n’observe pas ta Loi.

137Eternel, tu es juste,

et tes décrets |sont conformes à la droiture.

138Tu as fondé tes ordonnances |sur la justice,

et elles sont très sûres.

139Pour moi, je suis saisi |de la plus vive indignation

à l’égard de mes ennemis, |car ils négligent tes paroles.

140Ta parole est pleinement éprouvée,

c’est pourquoi ton serviteur l’aime.

141Je suis petit et méprisé,

mais je n’oublie pas tes préceptes.

142Ta justice est juste à jamais,

ta Loi est vérité.

143Je suis dans la détresse, |l’angoisse me saisit,

mais tes commandements |font mes délices.

144La justice de tes édits |est éternelle,

donne-moi du discernement |et je vivrai.

145Je t’invoque de tout mon cœur : |Eternel, réponds-moi,

et j’observerai tes décrets.

146Oui, je t’invoque, |veuille me secourir ;

et moi, je me conformerai |à tes édits.

147Je me lève avant l’aube |pour implorer ton aide,

je fais confiance à ta parole.

148Avant la fin des veilles de la nuit, |mes yeux sont déjà éveillés

pour méditer sur tes paroles.

149Dans ton amour, écoute-moi !

O Eternel, |sauve ma vie |conformément à ta justice !

150Des gens aux desseins criminels119.150 Plusieurs manuscrits hébreux et versions anciennes portent : ceux qui me persécutent. |me serrent de tout près,

ils se tiennent loin de ta Loi.

151Mais toi, Eternel, tu es proche ;

tous tes commandements |sont vérité.

152Depuis longtemps, |tes ordonnances m’ont appris

que tu les as établies pour toujours.

153Considère mon affliction, |délivre-moi

puisque je n’oublie pas ta Loi.

154Défends ma cause, |délivre-moi

et sauve-moi la vie |selon ce que tu as promis !

155Le salut est loin des méchants

car ils négligent tes décrets.

156Ta compassion est grande, |ô Eternel,

sauve-moi donc la vie |conformément à tes principes de justice !

157Mes ennemis, |ceux qui me persécutent |sont innombrables,

mais je ne dévie pas |de tes édits.

158Je vois avec dégoût des traîtres

qui n’obéissent pas |à ta parole.

159Mais considère |combien j’aime tes ordonnances !

O Eternel, |dans ton amour, |sauve ma vie !

160Ta parole dans sa totalité |est vérité,

et tout le droit |que tu as établi |dans ta justice |est éternel.

161Sans raison, des puissants |me persécutent,

mais je ne tremble |qu’à ta parole.

162Je fais ma joie de ta parole

comme celui qui trouve |un grand trésor,

163mais je hais le mensonge, |je le déteste,

et c’est ta Loi que j’aime.

164Sept fois par jour, |je redis tes louanges

à cause de tes justes lois.

165Grande est la paix |de celui qui aime ta Loi :

aucun obstacle |ne le fait trébucher.

166Je compte sur toi, Eternel, |pour me sauver,

et j’exécute tes commandements.

167J’obéis à tes ordonnances

car je les aime |intensément.

168Je me conforme à tes décrets |et à tes ordonnances,

car toute ma conduite, |tu la connais.

169Que mon appel à l’aide, |ô Eternel, |parvienne jusqu’à toi !

Donne-moi du discernement |conformément à ta promesse !

170Que ma supplication |parvienne jusqu’à toi !

Délivre-moi |selon ce que tu as promis !

171Que la louange |jaillisse de mes lèvres,

car tu m’enseignes tes décrets.

172Oui, que ma langue |célèbre ta parole :

tous tes commandements sont justes.

173Par ta puissance, |viens à mon aide,

car j’ai choisi de suivre |tes directives.

174Je désire ardemment |que tu me sauves, |ô Eternel !

Ta Loi fait mes délices.

175Oh ! que je vive |pour te louer !

Et que tes lois |me soient en aide !

176Je suis errant |comme une brebis égarée ; |oh ! viens chercher ton serviteur !

car je n’oublie aucun |de tes commandements.