Ang Pulong Sang Dios

Salmo 106:1-48

Salmo 106

Ang Kaayo sang Dios sa Iya Katawhan

1Dayawa ang Ginoo!

Pasalamati siya kay maayo siya;

ang iya gugma wala sing katapusan.

2Wala sing may makasugid ukon makadayaw sing bug-os sang gamhanan nga mga binuhatan sang Ginoo.

3Bulahan ang tawo nga nagahimo sing husto kag matarong sa tanan nga tion.

4Ginoo, dumduma ako kon magbulig ka sa imo katawhan;

luwasa man ako kon magluwas ka sa ila,

5agod maagom ko man ang kauswagan sang imo pinili nga nasyon

kag agod makaambit man ako sang ila kalipay

kag makaupod ako sa ila pagdayaw sa imo.

6Nakasala kami pareho sang amon mga katigulangan;

malain gid ang amon ginhimo.

7Sang didto sa Egipto ang amon mga katigulangan, wala nila ginsapak ang imo makatilingala nga mga binuhatan.

Wala nila pagdumduma ang imo gugma nga ginpakita sa ila sing makapila ka beses,

kag nagrebelde sila sa imo sa Mapula nga Dagat.

8Pero ginluwas mo sila agod mapadunggan ka kag makita nila ang imo gahom.

9Ginmanduan sang Ginoo ang Mapula nga Dagat nga magmala, kag nagmala ini;

kag gintuytuyan niya ang iya katawhan sa pagtabok sa dagat nga daw sa nagalakat lang sila sa desierto.

10Ginluwas niya sila sa kamot sang mga kaaway.

11Gintabunan sang tubig ang ila mga kaaway

kag wala gid sing may nakaluwas sa ila.

12Gani nagtuo sila sa iya mga promisa

kag nagkanta sila sang pagdayaw sa iya.

13Pero nalimtan dayon nila ang iya ginhimo

kag wala sila maghulat sang iya laygay.

14Didto sa kamingawan, gintilawan nila ang Dios tungod sang ila sobra nga handom sa pagkaon.

15Gani ginhatag niya sa ila ang ila ginpangayo,

pero ginpadal-an man niya sila sang balatian nga nagpaluya sa ila.

16Didto sa ila nga kampo sa kamingawan, nahisa sila kay Moises kag kay Aaron. Si Aaron gindedikar nga mag-alagad sa Ginoo.

17Gani nagbuka ang duta kag nahulog si Datan kag si Abiram kag ang ila mga pamilya.

18Kag may kalayo pa gid nga nagsunog sa ila malaot nga mga sumulunod.

19Didto sa Horeb, naghimo ang mga Israelinhon sang bulawan nga torite nga baka

kag ginsimba nila ini nga dios-dios.

20Ginbayluhan nila ang ila dungganon nga Dios sang imahen sang isa ka turo nga baka nga nagahalab sang hilamon.

21-22Ginkalimtan nila ang Dios nga nagluwas sa ila kag naghimo sang gamhanan kag makatilingala nga mga binuhatan didto sa Egipto, ang duta sang mga kaliwat ni Ham, kag didto sa Mapula nga Dagat.

23Ginlaglag na kuntani sang Dios ang iya katawhan kon wala magpatunga si Moises nga iya alagad, sa pagkombinsi sa iya nga punggan niya ang iya kaakig agod indi niya sila malaglag.

24Ginbaliwala pa gid nila ang maayo nga duta kay wala sila magtuo sa promisa sang Dios.

25Nagkinumod sila sa ila mga tolda kag wala sila magtuman sa Ginoo.

26Gani nagpanumpa ang Ginoo nga pamatyon niya sila sa kamingawan,

27kag laptahon niya ang ila mga kaliwat sa iban nga mga nasyon nga sa diin magakalamatay sila.

28Gintugyan nila ang ila kaugalingon sa dios-dios nga si Baal nga didto sa Bukid sang Peor

kag nagkaon sila sang mga halad nga ginhalad sa mga patay.106:28 mga patay: ukon, patay nga mga dios-dios.

29Ginpaakig nila ang Ginoo tungod sang ila malaot nga mga binuhatan,

gani nag-abot sa ila ang kalalat-an.

30Pero nagpatunga si Finehas,

gani nag-untat ang kalalat-an.

31Ang ginhimo ni Finehas ginakabig nga matarong,

kag dumdumon ini sang mga tawo hasta san-o.

32Didto sa tuburan sang Meriba, ginpaakig sang mga Israelinhon ang Ginoo,

kag naglain gid ang buot ni Moises sa ila mga ginhimo.

33Tungod nga ginpalain nila ang buot ni Moises, nakahambal siya sang mga pulong nga wala niya paghunahunaa sing maayo.

34Wala ginpamatay sang mga Israelinhon ang mga katawhan sa Canaan suno sa ginsiling sa ila sang Ginoo.

35Sa baylo, nagpakig-isa sila sa sini nga mga katawhan kag ginsunod nila ang ila pagginawi.

36Ginsimba nila ang ila mga dios-dios kag nagdala ini sang kalaglagan sa ila.

37Ginhalad nila ang ila mga kabataan sa mga demonyo

38nga mga dios-dios sang Canaan.

Tungod sang ila pagpamatay sang ila inosente nga mga kabataan, ginhigkuan nila ang duta sang Canaan

39pati ang ila kaugalingon.

Tungod sang ila ginhimo, nagluib sila sa Dios pareho sa isa ka babayi nga nagpanginlalaki.

40Gani naakig ang Ginoo sa katawhan nga iya ginapanag-iyahan,

kag ginkangil-aran niya sila.

41Gintugyan niya sila sa mga nasyon nga ila mga kaaway,

kag gin-gamhan sila sang sini nga mga nasyon.

42Ginpigos sila sang ila mga kaaway kag gin-ulipon.

43Madamo nga beses nga ginluwas sila sang Dios,

pero ginahungod pa gid nila nga magrebelde sa iya,

gani nalaglag sila tungod sang ila sala.

44Pero kon magpanawag gani sila sa Dios, ginabuligan niya gihapon sila sa ila mga kalisod.

45Gindumdom sang Dios ang iya kasugtanan sa ila,

kag tungod sa iya dako nga gugma sa ila nagbaylo ang iya hunahuna nga indi na niya sila pagsilutan.

46Ginbuot niya nga kaluoyan sila sang mga nagbihag sa ila.

47Luwasa kami, Ginoo nga amon Dios,

kag tipuna kami liwat sa amon duta halin sa mga nasyon,

agod makapasalamat kami kag makadayaw sa imo pagkabalaan.106:47 pagkabalaan: sa literal, balaan nga ngalan.

48Dalayawon ang Ginoo, ang Dios sang Israel, sa wala sing katapusan.

Ang tanan nga katawhan magsabat sang, “Amen!”

Dayawa ang Ginoo!

New International Reader's Version

Psalm 106:1-48

Psalm 106

1Praise the Lord.

Give thanks to the Lord, because he is good.

His faithful love continues forever.

2Who can speak enough about the mighty acts of the Lord?

Who can praise him as much as he should be praised?

3Blessed are those who always do what is fair.

Blessed are those who keep doing what is right.

4Lord, remember me when you bless your people.

Help me when you save them.

5Then I will enjoy the good things you give your chosen ones.

I will be joyful together with your people.

I will join them when they praise you.

6We have sinned, just as our people of long ago did.

We too have done what is evil and wrong.

7When our people were in Egypt,

they forgot about the Lord’s miracles.

They didn’t remember his many kind acts.

At the Red Sea they refused to obey him.

8But he saved them for the honor of his name.

He did it to make his mighty power known.

9He ordered the Red Sea to dry up, and it did.

He led his people through it as if it were a desert.

10He saved them from the power of their enemies.

He set them free from their control.

11The waters covered their enemies.

Not one of them escaped alive.

12Then his people believed his promises

and sang praise to him.

13But they soon forgot what he had done.

They didn’t wait for what he had planned to happen.

14In the desert they longed for food.

In that dry and empty land they tested God.

15So he gave them what they asked for.

But he also sent a sickness that killed many of them.

16In their camp some of them became jealous of Moses and Aaron.

Aaron had been set apart to serve the Lord.

17The ground opened up and swallowed Dathan.

It buried Abiram and his followers.

18Fire blazed among all of them.

Flames destroyed those evil people.

19At Mount Horeb they made a metal statue of a bull calf.

They worshiped that statue of a god.

20They traded their glorious God

for a statue of a bull that eats grass.

21They forgot the God who saved them.

They forgot the God who had done great things in Egypt.

22They forgot the miracles he did in the land of Ham.

They forgot the wonderful things he did by the Red Sea.

23So he said he would destroy them.

But Moses, his chosen one,

stood up for them.

He kept God’s anger from destroying them.

24Later on, they refused to enter the pleasant land of Canaan.

They didn’t believe God’s promise.

25In their tents they told the Lord how unhappy they were.

They didn’t obey him.

26So he lifted up his hand and promised

that he would make them die in the desert.

27He promised he would scatter their children’s children among the nations.

He would make them die in other lands.

28They joined in worshiping the Baal that was worshiped at Peor.

They ate food that had been offered to gods that aren’t even alive.

29Their evil ways made the Lord angry.

So a plague broke out among them.

30But Phinehas stood up and took action.

Then the plague stopped.

31What Phinehas did made him right with the Lord.

It will be remembered for all time to come.

32By the waters of Meribah the Lord’s people made him angry.

Moses got in trouble because of them.

33They refused to obey the Spirit of God.

So Moses spoke without thinking.

34They didn’t destroy the nations in Canaan

as the Lord had commanded them.

35Instead, they mixed with those nations

and adopted their ways.

36They worshiped statues of their gods.

That became a trap for them.

37They sacrificed their sons and daughters

as offerings to false gods.

38They killed those who weren’t guilty of doing anything wrong.

They killed their own sons and daughters.

They sacrificed them as offerings to statues of the gods of Canaan.

The land became “unclean” because of the blood of their children.

39The people made themselves impure by what they had done.

They weren’t faithful to the Lord.

40So the Lord became angry with his people.

He turned away from his own children.

41He handed them over to the nations.

Their enemies ruled over them.

42Their enemies treated them badly

and kept them under their power.

43Many times the Lord saved them.

But they refused to obey him.

So he destroyed them because of their sins.

44Yet he heard them when they cried out.

He paid special attention to their suffering.

45Because they were his people, he remembered his covenant.

Because of his great love, he felt sorry for them.

46He made all those who held them as prisoners

have mercy on them.

47Lord our God, save us.

Bring us back from among the nations.

Then we will give thanks to you, because your name is holy.

We will celebrate by praising you.

48Give praise to the Lord, the God of Israel,

for ever and ever.

Let all the people say, “Amen!”

Praise the Lord.