Ang Pulong Sang Dios

Pahayag 7

Ang 144,000 ka Tawo nga Ginmarkahan

1Pagkatapos sadto, may nakita ako nga apat ka anghel nga nagatindog sa apat ka pamusod sang kalibutan. Ginapunggan nila ang apat ka hangin sa kalibutan agod wala sing hangin nga maghuyop sa duta ukon sa dagat ukon sa bisan ano nga kahoy. Kag nakita ko man ang isa pa ka anghel nga naghalin sa sidlangan. May dala siya nga inugmarka sang buhi nga Dios. Nagsinggit siya sing mabaskog sa apat ka anghel nga ginhatagan sang Dios sing gahom sa paghalit sang duta kag sang dagat. Siling niya, “Indi ninyo anay paghaliti ang duta, ukon ang dagat ukon ang mga kahoy samtang wala pa naton mamarkahan ang mga agtang sang mga alagad sang aton Dios.” Suno sa ginsugid sa akon, 144,000 ang ginmarkahan sang marka sang Dios. Halin sila sa tanan nga tribo sang Israel.

12,000 halin sa tribo ni Juda;

12,000 halin sa tribo ni Reuben;

12,000 halin sa tribo ni Gad;

12,000 halin sa tribo ni Asher;

12,000 halin sa tribo ni Naftali;

12,000 halin sa tribo ni Manase;

12,000 halin sa tribo ni Simeon;

12,000 halin sa tribo ni Levi;

12,000 halin sa tribo ni Isacar;

12,000 halin sa tribo ni Zebulun;

12,000 halin sa tribo ni Jose;

12,000 halin sa tribo ni Benjamin.

Ang Madamo nga Tawo sa Atubangan sang Trono sang Dios

Pagkatapos sadto, nakita ko ang mga tawo nga indi maisip tungod sa ila kadamuon. Ini nga mga tawo halin sa tanan nga nasyon, tribo, lahi kag lingguahe. Nagatindog sila didto sa atubangan sang trono kag sang Karnero. Ang ila bayo puro puti kag malaba, kag may ginauyatan sila nga mga dahon sang palma. 10 Nagasinggit sila sing mabaskog, “Dalayawon ang Dios nga nagapungko sa trono, kag dalayawon man ang Karnero kay ginluwas nila kami sa silot!” 11 Kag nagtindog ang tanan nga anghel sa palibot sang trono kag sang mga manugdumala, kag sang apat ka buhi nga mga tinuga. Nagluhod dayon ang mga anghel sa atubangan sang trono kag nagsimba sa Dios. 12 Nagsiling sila, “Matuod gid nga ang aton Dios dapat nga dayawon, padunggan, pasalamatan kag tahuron. Nahibaluan niya ang tanan, kag ang tanan nga gahom kag kabaskog ara sa iya. Dayawon siya sa wala sing katapusan! Amen!”

13 Pagkatapos nagpamangkot sa akon ang isa sa mga manugdumala. Siling niya, “Nahibaluan mo bala kon sin-o ang mga tawo nga ina nga nagabayo sing puti, kag kon diin sila naghalin?” 14 Nagsabat ako, “Sir, wala ako kahibalo. Sugiri man ako!” Nagsiling siya sa akon, “Amo ina ang mga tawo nga nakaagi sa puwerte nga pag-antos. Ang ila mga bayo ginlabhan nila kag ginpaputi sa dugo sang Karnero. 15 Amo ina nga dira sila nagatindog sa atubangan sang trono sang Dios, kag adlaw-gab-i ang ila pag-alagad sa iya sa iya templo. Kag ang Dios mismo nga nagapungko sa trono amo ang nagaasikaso sa ila. 16 Indi na gid sila paggutumon ukon pag-uhawon. Kag indi na sila mainitan ukon mapaso sa init sang adlaw. 17 Kay ang Karnero nga dira sa trono amo na ang magabantay sa ila. Dal-on niya sila sa mga tuburan nga nagahatag sang kabuhi, kag pahiran sang Dios ang tanan nga luha sa ila mga mata.”

New Living Translation

Revelation 7

God’s People Will Be Preserved

1Then I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds so they did not blow on the earth or the sea, or even on any tree. And I saw another angel coming up from the east, carrying the seal of the living God. And he shouted to those four angels, who had been given power to harm land and sea, “Wait! Don’t harm the land or the sea or the trees until we have placed the seal of God on the foreheads of his servants.”

And I heard how many were marked with the seal of God—144,000 were sealed from all the tribes of Israel:

from Judah12,000
from Reuben12,000
from Gad12,000
from Asher12,000
from Naphtali12,000
from Manasseh12,000
from Simeon12,000
from Levi12,000
from Issachar12,000
from Zebulun12,000
from Joseph12,000
from Benjamin12,000

Praise from the Great Crowd

After this I saw a vast crowd, too great to count, from every nation and tribe and people and language, standing in front of the throne and before the Lamb. They were clothed in white robes and held palm branches in their hands. 10 And they were shouting with a great roar,

“Salvation comes from our God who sits on the throne
    and from the Lamb!”

11 And all the angels were standing around the throne and around the elders and the four living beings. And they fell before the throne with their faces to the ground and worshiped God. 12 They sang,

“Amen! Blessing and glory and wisdom
    and thanksgiving and honor
and power and strength belong to our God
    forever and ever! Amen.”

13 Then one of the twenty-four elders asked me, “Who are these who are clothed in white? Where did they come from?”

14 And I said to him, “Sir, you are the one who knows.”

Then he said to me, “These are the ones who died in[a] the great tribulation.[b] They have washed their robes in the blood of the Lamb and made them white.

15 “That is why they stand in front of God’s throne
    and serve him day and night in his Temple.
And he who sits on the throne
    will give them shelter.
16 They will never again be hungry or thirsty;
    they will never be scorched by the heat of the sun.
17 For the Lamb on the throne[c]
    will be their Shepherd.
He will lead them to springs of life-giving water.
    And God will wipe every tear from their eyes.”

Notas al pie

  1. 7:14a Greek who came out of.
  2. 7:14b Or the great suffering.
  3. 7:17 Greek on the center of the throne.