Ang Pulong Sang Dios

Pahayag 7

Ang 144,000 ka Tawo nga Ginmarkahan

1Pagkatapos sadto, may nakita ako nga apat ka anghel nga nagatindog sa apat ka pamusod sang kalibutan. Ginapunggan nila ang apat ka hangin sa kalibutan agod wala sing hangin nga maghuyop sa duta ukon sa dagat ukon sa bisan ano nga kahoy. Kag nakita ko man ang isa pa ka anghel nga naghalin sa sidlangan. May dala siya nga inugmarka sang buhi nga Dios. Nagsinggit siya sing mabaskog sa apat ka anghel nga ginhatagan sang Dios sing gahom sa paghalit sang duta kag sang dagat. Siling niya, “Indi ninyo anay paghaliti ang duta, ukon ang dagat ukon ang mga kahoy samtang wala pa naton mamarkahan ang mga agtang sang mga alagad sang aton Dios.” Suno sa ginsugid sa akon, 144,000 ang ginmarkahan sang marka sang Dios. Halin sila sa tanan nga tribo sang Israel.

12,000 halin sa tribo ni Juda;

12,000 halin sa tribo ni Reuben;

12,000 halin sa tribo ni Gad;

12,000 halin sa tribo ni Asher;

12,000 halin sa tribo ni Naftali;

12,000 halin sa tribo ni Manase;

12,000 halin sa tribo ni Simeon;

12,000 halin sa tribo ni Levi;

12,000 halin sa tribo ni Isacar;

12,000 halin sa tribo ni Zebulun;

12,000 halin sa tribo ni Jose;

12,000 halin sa tribo ni Benjamin.

Ang Madamo nga Tawo sa Atubangan sang Trono sang Dios

Pagkatapos sadto, nakita ko ang mga tawo nga indi maisip tungod sa ila kadamuon. Ini nga mga tawo halin sa tanan nga nasyon, tribo, lahi kag lingguahe. Nagatindog sila didto sa atubangan sang trono kag sang Karnero. Ang ila bayo puro puti kag malaba, kag may ginauyatan sila nga mga dahon sang palma. 10 Nagasinggit sila sing mabaskog, “Dalayawon ang Dios nga nagapungko sa trono, kag dalayawon man ang Karnero kay ginluwas nila kami sa silot!” 11 Kag nagtindog ang tanan nga anghel sa palibot sang trono kag sang mga manugdumala, kag sang apat ka buhi nga mga tinuga. Nagluhod dayon ang mga anghel sa atubangan sang trono kag nagsimba sa Dios. 12 Nagsiling sila, “Matuod gid nga ang aton Dios dapat nga dayawon, padunggan, pasalamatan kag tahuron. Nahibaluan niya ang tanan, kag ang tanan nga gahom kag kabaskog ara sa iya. Dayawon siya sa wala sing katapusan! Amen!”

13 Pagkatapos nagpamangkot sa akon ang isa sa mga manugdumala. Siling niya, “Nahibaluan mo bala kon sin-o ang mga tawo nga ina nga nagabayo sing puti, kag kon diin sila naghalin?” 14 Nagsabat ako, “Sir, wala ako kahibalo. Sugiri man ako!” Nagsiling siya sa akon, “Amo ina ang mga tawo nga nakaagi sa puwerte nga pag-antos. Ang ila mga bayo ginlabhan nila kag ginpaputi sa dugo sang Karnero. 15 Amo ina nga dira sila nagatindog sa atubangan sang trono sang Dios, kag adlaw-gab-i ang ila pag-alagad sa iya sa iya templo. Kag ang Dios mismo nga nagapungko sa trono amo ang nagaasikaso sa ila. 16 Indi na gid sila paggutumon ukon pag-uhawon. Kag indi na sila mainitan ukon mapaso sa init sang adlaw. 17 Kay ang Karnero nga dira sa trono amo na ang magabantay sa ila. Dal-on niya sila sa mga tuburan nga nagahatag sang kabuhi, kag pahiran sang Dios ang tanan nga luha sa ila mga mata.”

The Message

Revelation 7

The Servants of God

1Immediately I saw Four Angels standing at the four corners of earth, standing steady with a firm grip on the four winds so no wind would blow on earth or sea, not even rustle a tree.

2-3 Then I saw another Angel rising from where the sun rose, carrying the seal of the Living God. He thundered to the Four Angels assigned the task of hurting earth and sea, “Don’t hurt the earth! Don’t hurt the sea! Don’t so much as hurt a tree until I’ve sealed the servants of our God on their foreheads!”

4-8 I heard the count of those who were sealed: 144,000! They were sealed out of every Tribe of Israel: 12,000 sealed from Judah, 12,000 from Reuben, 12,000 from Gad, 12,000 from Asher, 12,000 from Naphtali, 12,000 from Manasseh, 12,000 from Simeon, 12,000 from Levi, 12,000 from Issachar, 12,000 from Zebulun, 12,000 from Joseph, 12,000 sealed from Benjamin.

9-12 I looked again. I saw a huge crowd, too huge to count. Everyone was there—all nations and tribes, all races and languages. And they were standing, dressed in white robes and waving palm branches, standing before the Throne and the Lamb and heartily singing:

Salvation to our God on his Throne!
Salvation to the Lamb!

All who were standing around the Throne—Angels, Elders, Animals—fell on their faces before the Throne and worshiped God, singing:

Oh, Yes!
The blessing and glory and wisdom and thanksgiving,
The honor and power and strength,
To our God forever and ever and ever!
Oh, Yes!

13-14 Just then one of the Elders addressed me: “Who are these dressed in white robes, and where did they come from?” Taken aback, I said, “O Sir, I have no idea—but you must know.”

14-17 Then he told me, “These are those who come from the great tribulation, and they’ve washed their robes, scrubbed them clean in the blood of the Lamb. That’s why they’re standing before God’s Throne. They serve him day and night in his Temple. The One on the Throne will pitch his tent there for them: no more hunger, no more thirst, no more scorching heat. The Lamb on the Throne will shepherd them, will lead them to spring waters of Life. And God will wipe every last tear from their eyes.”