Ang Pulong Sang Dios

Pahayag 7

Ang 144,000 ka Tawo nga Ginmarkahan

1Pagkatapos sadto, may nakita ako nga apat ka anghel nga nagatindog sa apat ka pamusod sang kalibutan. Ginapunggan nila ang apat ka hangin sa kalibutan agod wala sing hangin nga maghuyop sa duta ukon sa dagat ukon sa bisan ano nga kahoy. Kag nakita ko man ang isa pa ka anghel nga naghalin sa sidlangan. May dala siya nga inugmarka sang buhi nga Dios. Nagsinggit siya sing mabaskog sa apat ka anghel nga ginhatagan sang Dios sing gahom sa paghalit sang duta kag sang dagat. Siling niya, “Indi ninyo anay paghaliti ang duta, ukon ang dagat ukon ang mga kahoy samtang wala pa naton mamarkahan ang mga agtang sang mga alagad sang aton Dios.” Suno sa ginsugid sa akon, 144,000 ang ginmarkahan sang marka sang Dios. Halin sila sa tanan nga tribo sang Israel.

12,000 halin sa tribo ni Juda;

12,000 halin sa tribo ni Reuben;

12,000 halin sa tribo ni Gad;

12,000 halin sa tribo ni Asher;

12,000 halin sa tribo ni Naftali;

12,000 halin sa tribo ni Manase;

12,000 halin sa tribo ni Simeon;

12,000 halin sa tribo ni Levi;

12,000 halin sa tribo ni Isacar;

12,000 halin sa tribo ni Zebulun;

12,000 halin sa tribo ni Jose;

12,000 halin sa tribo ni Benjamin.

Ang Madamo nga Tawo sa Atubangan sang Trono sang Dios

Pagkatapos sadto, nakita ko ang mga tawo nga indi maisip tungod sa ila kadamuon. Ini nga mga tawo halin sa tanan nga nasyon, tribo, lahi kag lingguahe. Nagatindog sila didto sa atubangan sang trono kag sang Karnero. Ang ila bayo puro puti kag malaba, kag may ginauyatan sila nga mga dahon sang palma. 10 Nagasinggit sila sing mabaskog, “Dalayawon ang Dios nga nagapungko sa trono, kag dalayawon man ang Karnero kay ginluwas nila kami sa silot!” 11 Kag nagtindog ang tanan nga anghel sa palibot sang trono kag sang mga manugdumala, kag sang apat ka buhi nga mga tinuga. Nagluhod dayon ang mga anghel sa atubangan sang trono kag nagsimba sa Dios. 12 Nagsiling sila, “Matuod gid nga ang aton Dios dapat nga dayawon, padunggan, pasalamatan kag tahuron. Nahibaluan niya ang tanan, kag ang tanan nga gahom kag kabaskog ara sa iya. Dayawon siya sa wala sing katapusan! Amen!”

13 Pagkatapos nagpamangkot sa akon ang isa sa mga manugdumala. Siling niya, “Nahibaluan mo bala kon sin-o ang mga tawo nga ina nga nagabayo sing puti, kag kon diin sila naghalin?” 14 Nagsabat ako, “Sir, wala ako kahibalo. Sugiri man ako!” Nagsiling siya sa akon, “Amo ina ang mga tawo nga nakaagi sa puwerte nga pag-antos. Ang ila mga bayo ginlabhan nila kag ginpaputi sa dugo sang Karnero. 15 Amo ina nga dira sila nagatindog sa atubangan sang trono sang Dios, kag adlaw-gab-i ang ila pag-alagad sa iya sa iya templo. Kag ang Dios mismo nga nagapungko sa trono amo ang nagaasikaso sa ila. 16 Indi na gid sila paggutumon ukon pag-uhawon. Kag indi na sila mainitan ukon mapaso sa init sang adlaw. 17 Kay ang Karnero nga dira sa trono amo na ang magabantay sa ila. Dal-on niya sila sa mga tuburan nga nagahatag sang kabuhi, kag pahiran sang Dios ang tanan nga luha sa ila mga mata.”

Amplified Bible

Revelation 7

An Interlude

1After this I saw four angels stationed at the four corners of the earth, holding back the [a]four winds of the earth so that no wind would blow on the earth or on the sea or on any tree. Then I saw another angel coming up from the rising of the sun, holding the seal of the living God; and with a loud voice he called out to the four angels to whom it was granted [to have authority and power] to harm the earth and the sea, saying, “Do not harm the earth nor the sea nor the trees until we [b]seal (mark) the bond-servants of our God on their foreheads.”

The 144,000

And I heard how many were sealed, a hundred and forty-four thousand; [twelve thousand] sealed from [c]every tribe of the sons of Israel:


Twelve thousand were sealed from the tribe of Judah, twelve thousand from the tribe of Reuben, twelve thousand from the tribe of Gad,

twelve thousand from the tribe of Asher, twelve thousand from the tribe of Naphtali, twelve thousand from the tribe of Manasseh,

twelve thousand from the tribe of Simeon, twelve thousand from the tribe of Levi, twelve thousand from the tribe of Issachar,

twelve thousand from the tribe of Zebulun, twelve thousand from the tribe of Joseph, and twelve thousand from the tribe of Benjamin were sealed (marked, redeemed, protected).

A Multitude from the Tribulation

After these things I looked, and this is what I saw: a vast multitude which no one could count, [gathered] from every nation and from all the tribes and peoples and languages [of the earth], standing before the throne and before the Lamb (Christ), dressed in white robes, with [d]palm branches in their hands; 10 and in a loud voice they cried out, saying,

“Salvation [belongs] to our God who is seated on the throne, and to the Lamb [our salvation is the Trinity’s to give, and to God the Trinity we owe our deliverance].” 11 And all the angels were standing around the throne and around the [twenty-four] elders and the four living creatures; and they fell to their faces before the throne and worshiped God, 12 saying,

“Amen! Blessing and glory and majesty and wisdom and thanksgiving and honor and power and might belong to our God forever and ever. Amen.”

13 Then one of the elders responded, saying to me, “These who are dressed in the long white robes—who are they, and from where did they come?” 14 I said to him, “My lord, you know [the answer].” And he said to me, “These are the people who come out of the great tribulation (persecution), and they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb [because of His atoning sacrifice]. 15 For this reason, they are [standing] before the throne of God; and they serve Him [in worship] day and night in His temple; and He who sits on the throne will [e]spread His tabernacle over them and shelter and protect them [with His presence]. 16 They will hunger no longer, nor thirst anymore; nor will the sun [f]beat down on them, nor any [scorching] heat; 17 for the Lamb who is in the center of the throne will be their Shepherd, and He will guide them to springs of the waters of life; and God will wipe every tear from their eyes [giving them eternal comfort].”

Notas al pie

  1. Revelation 7:1 The Jews and other ancient peoples were very observant of the four winds, that is, the winds that came from each point of the compass. It was said in the Talmud that if the winds ceased to blow, the world could not continue to exist.
  2. Revelation 7:3 The seal indicates both ownership and protection by God.
  3. Revelation 7:4 The tribe of Dan is omitted from the following passage without explanation. The tribe of Manasseh, Joseph’s older son, replaces Dan, so the count remains at twelve.
  4. Revelation 7:9 I.e. symbols of victory and joy used on festive occasions.
  5. Revelation 7:15 Lit pitch His tent.
  6. Revelation 7:16 Lit fall.