Pahayag 22 – HLGN & NTLR

Ang Pulong Sang Dios

Pahayag 22:1-21

1Ginpakita man sa akon sang anghel ang suba nga ang iya tubig nagahatag sang kabuhi. Nagaigpat-igpat ini nga daw sa kristal, kag nagahalin sa trono sang Dios kag sang Karnero, 2kag nagailig sa tunga sang karsada sang siyudad. Sa pihak kag pihak nga higad sang suba may kahoy nga nagahatag sang kabuhi kag nagapamunga sing dose ka beses sa sulod sang isa ka tuig, kaisa kada bulan. Kag ang iya dahon ginagamit nga bulong para sa tanan nga tawo. 3Wala na sing bisan ano nga ginpakamalaot sang Dios nga makita sa sadto nga siyudad. Didto ang trono sang Dios kag sang Karnero, kag ang iya mga alagad magasimba sa iya. 4Makita na nila ang iya hitsura, kag ang iya ngalan isulat sa ila agtang. 5Wala na sing gab-i didto, gani indi na kinahanglan ang mga suga ukon ang sanag sang adlaw, kay ang Ginoong Dios amo na ang ila suga. Kag magadumala sila bilang mga hari sa wala sing katapusan.

Ang Pagbalik ni Jesus

6Nagsiling dayon ang anghel sa akon, “Ini nga mga pulong matuod kag masaligan. Ang Ginoong Dios nga nagapahayag sa iya mga propeta22:6 Ang Ginoong Dios… mga propeta: sa literal, Ang Ginoong Dios sang mga espiritu sang mga propeta. amo ang nagpadala sang iya anghel sa pagpakita sa iya mga alagad kon ano ang madali na lang nga magakalatabo.”

7Nagsiling si Jesus, “Madali na lang ako mag-abot! Bulahan ang mga tawo nga nagatuman sa mga ginasiling sang Dios sa sini nga libro.”

8Ako, si Juan, nakabati mismo kag nakakita sining mga butang nga akon ginsulat diri. Pagkatapos ko nga makita kag mabatian ini nga mga butang, nagluhod ako sa pagsimba sa anghel nga nagpakita sa akon sang sini nga mga butang. 9Pero nagsiling siya sa akon, “Indi ka magsimba sa akon. Alagad man ako sang Dios nga pareho sa imo kag sa imo kapareho nga mga propeta, kag sang tanan nga nagatuman sa mga ginasiling sa sini nga libro. Ang Dios ang imo simbahon!” 10Kag nagsiling pa gid siya sa akon, “Indi pagtagua ang mga ginatagna sa sini nga libro, tungod kay madali na lang ini tanan magakalatabo. 11Ang mga malain magahimo pa gid sang malain, kag ang mga mahigko sing hunahuna magapadayon pa gid sa ila mahigko nga mga hunahuna. Pero ang mga tawo nga matarong kag matinlo ang ila kabuhi magapadayon gihapon sa paghimo sang maayo.”

12Nagsiling si Jesus, “Pamati kamo, indi na lang madugay kag magabalik na ako! Kag dal-on ko ang balos nga para sa kada isa suno sa iya mga binuhatan. 13Ako ang Alpha kag ang Omega, nga ang buot silingon, ang nahauna kag ang naulihi, ukon ang ginsuguran kag ang katapusan sang tanan.

14“Bulahan ang mga nagatinlo sang ila mga bayo22:14 Tan-awa ang 7:14. tungod kay tugutan sila nga magsulod sa mga puwertahan sang siyudad kag magkaon sang bunga sang kahoy nga nagahatag sang kabuhi. 15Pero mabilin sa guwa ang mga malain nga mga tawo:22:15 malain nga mga tawo: sa literal, mga ido. ang mga manugbabaylan, ang mga nagahimo sang imoral nga pagpakigrelasyon, ang mga manugpatay, ang mga nagasimba sa mga dios-dios, kag ang tanan nga butigon.

16“Ako, si Jesus, nagsugo sa akon anghel agod isugid sa imo ini nga mga butang para sa mga iglesya. Kaliwat ako ni David kag ako ang masanag nga kabugwason.”22:16 kabugwason: sa English, morning star.

17Nagasiling ang Espiritu Santo kag ang babayi nga kalaslon, “Dali!” Kag ang tanan nga nagapalamati magsiling man, “Dali!” Ang bisan sin-o nga ginauhaw kag gusto mag-inom magpalapit kag magbaton sang tubig nga nagahatag sang kabuhi. Ini wala sing bayad.

Ang Katapusan nga mga Pulong ni Juan

18Ako, si Juan, nagapaandam gid sa kada isa nga nagapamati sa mga ginasiling sang sini nga libro. Ang bisan sin-o nga magdugang sa mga ginasiling diri, idugang man sang Dios sa iya silot ang mga kalalat-an nga nakasulat sa sini nga libro. 19Kag ang magbuhin sa mga ginasiling sang sini nga libro, kuhaon sang Dios ang iya parte sa ginsambit diri nga bunga sang kahoy nga nagahatag sang kabuhi. Kag indi siya pagpasudlon sa Balaan nga Siyudad nga nasambit man sa sini nga libro.

20Si Jesus amo ang nagapamatuod sa tanan nga nakasulat diri. Siling niya, “Matuod gid nga madali na lang ako magbalik.” Nagsiling man ako, “Kabay pa. Ginoong Jesus, magbalik ka na.”

21Kabay pa nga tanan kamo [nga mga katawhan sang Dios] pakamaayuhon ni Ginoong Jesus.

Nouă Traducere În Limba Română

Apocalipsa 22:1-21

1Atunci mi‑a arătat râul apei vieții, strălucitor precum cristalul, care ieșea din tronul lui Dumnezeu și al Mielului. 2În mijlocul străzii cetății și de‑o parte și de alta a râului era Pomul Vieții, care făcea roade de douăsprezece ori,2 Sau: care făcea douăsprezece feluri de roade (lit.: făcând douăsprezece fructe). dându‑și rodul în fiecare lună. Frunzele pomului erau pentru vindecarea neamurilor. 3Nu va mai fi nimic blestemat acolo. Tronul lui Dumnezeu și al Mielului vor fi în cetate, iar robii Lui I se vor închina. 4Îi vor vedea fața, iar Numele Lui va fi pe frunțile lor. 5Nu va mai fi noapte și nu vor mai avea nevoie de lumina candelei sau de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Și ei vor domni în vecii vecilor.

6Apoi mi‑a spus: „Aceste cuvinte sunt demne de încredere și adevărate. Domnul, Dumnezeul duhurilor profeților, Și‑a trimis îngerul să le arate robilor Săi lucrurile care trebuie să se întâmple în curând.“

Isus vine în curând

7„Iată, Eu vin curând! Fericit este cel ce păzește cuvintele profeției din cartea aceasta!“

8Eu, Ioan, sunt cel care am auzit și am văzut aceste lucruri. Când le‑am auzit și le‑am văzut, m‑am aruncat să mă închin la picioarele îngerului care mi le‑a arătat. 9Dar el mi‑a zis: „Vezi să nu faci lucrul acesta! Eu sunt rob împreună cu tine, cu frații tăi, profeții, și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Lui Dumnezeu să I te închini!“ 10Apoi mi‑a zis: „Să nu pecetluiești cuvintele profeției din această carte, căci vremea este aproape. 11Cel ce face rău, să facă rău și mai departe; cel murdar11 Cu referire la cei ce trăiesc o viață murdară din punct de vedere moral., să se murdărească și mai departe; cel drept, să facă dreptate și mai departe; iar cel sfânt, să se sfințească și mai departe!“

12„Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să răsplătesc fiecăruia după fapta lui. 13Eu sunt Alfa și Omega13 Vezi nota de la 1:8. De remarcat că Isus Își atribuie aceleași cuvinte care, în 1:8 se referă la Dumnezeu., Cel dintâi și Cel de pe urmă, Începutul și Sfârșitul.

14Fericiți sunt cei ce‑și spală robele, ca să aibă dreptul la Pomul Vieții și să intre pe porți în cetate! 15Afară sunt câinii15 Cuvântul este asociat adesea cu impuritatea spirituală sau morală. În Deut. 23:18 termenul se referă la un bărbat care practică prostituția sacră., vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește și practică minciuna.

16Eu, Isus, l‑am trimis pe îngerul Meu ca să mărturisească înaintea voastră aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt Rădăcina și Neamul lui David, Steaua strălucitoare de dimineață16 Vezi Num. 24:17..“ 17Duhul și Mireasa zic: „Vino!“, iar cel ce aude să zică: „Vino!“ Și cel însetat, să vină, iar cel ce dorește, să ia fără plată apa vieții!

18Mărturisesc înaintea oricui aude cuvintele profeției din această carte că, dacă cineva adaugă ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile descrise în această carte. 19Și dacă cineva înlătură din cuvintele cărții acestei profeții, Dumnezeu îi va înlătura partea de la Pomul Vieții și din cetatea cea sfântă, care sunt descrise în această carte.

20Cel Ce mărturisește cu privire la aceste lucruri spune: „Da, Eu vin curând.“ Amin! Vino, Doamne Isuse!

21Harul Domnului Isus să fie cu toți!