Pahayag 2 – Ang Pulong Sang Dios HLGN

Ang Pulong Sang Dios

Pahayag 2:1-29

Ang Sulat para sa Efeso

1“Isulat mo ini para sa anghel nga nagabantay sa iglesya sa Efeso:

“Amo ini ang ginasiling sang nagauyat sang pito ka bituon sa iya tuo nga kamot kag nagalakat sa tunga sang pito ka suga nga bulawan: 2Nahibaluan ko ang inyo mga ginahimo pati ang inyo mga pagpangabudlay kag pag-antos. Nahibaluan ko man nga indi ninyo maagwanta ang malain nga mga tawo. Gin-usisa ninyo ang mga nagapakaapostoles, kag nasapwan ninyo nga mga butigon gali sila. 3Gin-antos ninyo ang mga kabudlayan tungod sa inyo pagtuo sa akon, kag wala gid kamo nagluya. 4Pero ang akon nasawayan sa inyo amo ini: ang inyo paghigugma sa akon subong indi na pareho sang una. 5Hunahunaa bala ninyo kon daw ano ang inyo paglas-ay. Maghinulsol kamo kag himua ninyo liwat ang inyo mga ginahimo sang una. Kon indi, kadtuan ko kamo kag kuhaon ko ang inyo suga. 6Pero amo ini ang maayo sa inyo: ginakaugtan ninyo ang mga ginahimo sang mga Nicolaita2:6 Nicolaita: Tan-awa ang Lista sang mga Pulong sa likod. nga amo man ang akon ginakaugtan.

7“Kamo nga nagapamati, dapat intiendihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesya.

“Ang mga mandadaog tugutan ko nga magkaon sang bunga sang kahoy nga nagahatag sang kabuhi, kag ina nga kahoy didto sa Paraiso sang Dios.

Ang Sulat para sa Smirna

8“Isulat mo ini para sa anghel nga nagabantay sa iglesya sa Smirna:

“Amo ini ang ginasiling niya nga amo ang ginsuguran kag ang katapusan sang tanan, nga napatay pero nabuhi liwat: 9Nahibaluan ko ang inyo mga pag-antos. Nahibaluan ko man nga pobre kamo, pero sa langitnon nga mga butang manggaranon kamo. Nahibaluan ko man nga ginapasipalahan kamo sang mga tawo nga nagasiling nga sila mga Judio, pero ang matuod mga sakop sila ni Satanas. 10Indi kamo magkahadlok sa mga butang nga madali na lang ninyo pagaantuson. Tandaan ninyo: ang iban sa inyo ipapriso ni Satanas agod tilawan kamo. Ang inyo mga pag-antos abuton sing mga napulo ka adlaw. Pero magpakatutom kamo bisan nagakahulugan ini sang inyo kamatayon, kag hatagan ko kamo sang kabuhi nga wala sing katapusan bilang padya.

11“Kamo nga nagapamati, dapat intiendihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesya.

“Ang mga mandadaog indi pagsilutan sang ikaduha nga kamatayon.

Ang Sulat para sa Pergamum

12“Isulat mo ini para sa anghel nga nagabantay sa iglesya sa Pergamum:

“Amo ini ang ginasiling sang nagauyat sang matalom nga espada nga duha ang sulab: 13Nahibaluan ko nga bisan nagaestar kamo sa lugar nga kontrolado ni Satanas nagapadayon gihapon kamo sa pagsunod sa akon. Kay wala gid kamo nagtalikod sa inyo pagtuo sa akon, bisan pa sadtong tiyempo nga si Antipas, nga akon masaligan nga manugpamatuod parte sa akon, ginpatay dira sa inyo lugar nga sa diin nagaestar si Satanas. 14Pero ari ang pila ka butang nga akon nasawayan sa inyo: may dira sa inyo nga nagasunod sa mga pagpanudlo ni Balaam. Si Balaam nga ini nagtudlo kay Balak kon paano ang pagsulay sa mga Israelinhon agod magpakasala sila paagi sa pagkaon sang mga kalan-on nga ginhalad sa mga dios-dios kag paagi sa paghimo sang imoral nga pagpakigrelasyon. 15Kag may mga tawo man dira sa inyo nga nagasunod sa mga pagpanudlo sang mga Nicolaita. 16Gani maghinulsol kamo sa inyo mga sala! Kay kon indi, kadtuan ko kamo dira sa labing madali, kag awayon ko ina nga mga tawo nga nagasunod sa mga sayop nga pagpanudlo paagi sa espada nga nagaguwa sa akon baba.

17“Kamo nga nagapamati, dapat intiendihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesya.

“Ang mga mandadaog hatagan ko sang pagkaon nga akon ginatigana didto sa langit. Ang kada isa sa ila hatagan ko man sang puti nga bato, kag sa kada bato may nasulat nga bag-o nga ngalan nga wala sing may makahibalo luwas lang sa magabaton sina.

Ang Sulat para sa Tiatira

18“Isulat mo ini para sa anghel nga nagabantay sa iglesya sa Tiatira:

“Amo ini ang ginasiling sang Anak sang Dios, nga ang iya mga mata nagabaga nga daw sa kalayo, kag ang iya mga tiil nagaidlak pareho sang ginpahining nga saway: 19Nahibaluan ko ang inyo mga ginahimo. Nahibaluan ko nga mahigugmaon kamo, matutom, mapisan magserbisyo kag mainantuson. Nahibaluan ko man nga mas madamo pa gid ang inyo ginahimo subong sang sa una. 20Pero ang akon nasawayan sa inyo amo ini: ginapabay-an lang ninyo ang babayi nga si Jezebel nga nagapakapropeta. Ginapabay-an lang ninyo siya nga magpanudlo kag magpatalang sa akon mga alagad. Nagasiling siya nga indi malain ang maghimo sang imoral nga pagpakigrelasyon kag magkaon sang mga pagkaon nga ginhalad sa mga dios-dios. 21Ginhatagan ko siya sing tiyempo nga maghinulsol sa iya imoralidad pero indi siya maghinulsol. 22Gani pamasakiton ko siya hasta indi na siya makahalin sa katre, kag ang mga tawo nga nagapakighilawas sa iya silutan ko sing tama gid, kon indi sila maghinulsol sa ila ginahimo nga malain. 23Pamatyon ko ang iya mga sumulunod, agod mahibaluan sang tanan nga iglesya nga nahibaluan ko ang mga hunahuna kag mga handom sang mga tawo. Balusan ko ang kada isa sa inyo suno sa inyo mga hinimuan.

24“Pero ang iban sa inyo dira sa Tiatira wala gid nagsunod sa mga pagpanudlo ni Jezebel. Wala ninyo natun-i ang ila ginasiling nga ‘madalom nga mga pagpanudlo ni Satanas.’ Gani wala na ako sing inugdugang pa nga mga pagsulundan nga dapat ninyo tumanon. 25Basta padayunon lang ninyo nga himuon ang maayo nga mga butang nga inyo ginahimo subong hasta sa akon pag-abot. 26-27Kay ang mga mandadaog kag nagapadayon sa pagtuman sang akon kabubut-on hasta sa katapusan hatagan ko sing awtoridad nga pareho sang akon nabaton halin sa akon Amay. Dumalahan nila ang mga nasyon, kag wala gid sing may makakontra sa ila pagdumala. Ang mga nasyon mangin pareho lang sa kolon nga ila pagadugmukon.2:26-27 Salmo 2:8, 9. 28Ihatag ko man sa ila ang kabugwason.2:28 kabugwason: sa English, morning star.

29“Kamo nga nagapamati, dapat intiendihon gid ninyo ang ginasiling sang Espiritu Santo sa mga iglesya.